I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur.. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knør, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 705/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 11.645 kr., idet klager har købt et 6-ugers forløb og er utilfreds med, at hun ikke er blevet prioriteret før de andre elever i forhold til teori og køreundervisning, at hun ikke har fået korrekte oplysninger om tidspunkter for teoriundervisning, at hun er blevet påduttet at kvittere for undervisning, som hun ikke har modtaget og for ekstratimer, som hun ikke har modtaget kvittering for. For at kunne færdiggøre sit kørekort har hun derfor været nødt til at skifte til anden køreskole.

Indklagede, har bekræftet, at klageren fik garanti for et hurtigt forløb på 6 uger, men har gjort gældende, at klageren ikke var i stand til at møde op til de aftalte køre/teoritimer, at klageren ofte meldte afbud på grund af stress og sene tider på arbejde, at klageren først afleverede lægeerklæringen en uge før udløbsfristen, hvorfor den blev afvist fra kommunen. Indklagede har endvidere henvist til, at klageren ifølge lektionsplanen har fået alle de køre/teoritimer, som hun har betalt for på nær glatbane, hvorfor indklagede har tilbud at refundere 1.500 kr. for glatbane.

Ifølge sagens oplysninger påbegyndte klageren undervisningen den 20. august 2015. Det fremgår af lektionsplanen, at klageren uden at gøre indsigelse har kvitteret for at have modtaget undervisning i henhold til lektionsplanen, ligesom klageren uden forbehold har kvitteret for undervisning, der ligger langt udover 6 ugers fristens udløb primo oktober 2015. Det fremgår endvidere af klagerens oplysninger, at lægeerklæring til brug for ansøgningen om kørekort først har foreligget i slutningen af oktober måned 2015.

Nævnet lægger derfor til grund, at klageren derved har accepteret, at kørekortet ikke kunne erhverves indenfor 6 uger. Da det endvidere ikke findes godtgjort, at indklagedes undervisning har været årsag til, at klageren har ønsket at skifte til anden kørelærer, kan klagerens krav ikke tages til følge.

Sag nr. 706/16

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 10.500 kr. betalte for et pakketilbud under henvisning til, at indklagede har været svær at komme i kontakt med, er udeblevet fra undervisnings/teoritimer, og at klager er blevet afvist fra teoriprøve, fordi forløbet var forældet, hvorfor klager har været nødt til at starte helt forfra. Klager har endvidere afvist, at han er blevet gjort bekendt med, at der ikke måtte være pauser i undervisningsforløbet, eller at der eksisterede en forældelsesfrist. Endeligt har klager krævet tilbagebetaling af gebyret på 750 kr. til den afviste køreprøve.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klager har modtaget den undervisning, der fremgår af lovpakken, indtil han den 19. juni 2015 skulle til teoriprøve, bortset fra to lektioner, som skulle bruges til den praktiske prøve, efter at teoriprøven var bestået. Klager ønskede endvidere selv at holde en pause efter seneste teoriprøve den 8. december 2015, som klageren ikke bestod, og klager har igennem hele forløbet fået fortalt, at der ikke må være for lang en pause i undervisningsforløbet.

Oplysninger om konsekvensen af pauser i køreuddannelsen fremgår af den af klager fremsendte lektionsplan, hvilket betyder, at klager, uanset manglende oplysninger fra indklagedes side, har mulighed for at orientere sig om pauseregler i lektionsplanen.

Klager, der havde sidste undervisningslektion den 13. november 2015, meddelte den 9. december 2015 indklagede, at han efter teoriprøven ønskede at holde en pause i undervisningen, men rettede allerede den 4. januar 2016 på ny henvendelse til indklagede og anmodede denne om at finde en ny tid til teoriprøve.

På trods af adskillige efterfølgende henvendelser fra klager forholdt indklagede sig passiv og undlod at sikre, at klager ikke kom i konflikt med pausereglerne, idet indklagede bestilte en ny teoriprøve 22. februar 2016, der blev afvist, idet 3 måneders fristen var overskredet. Da det heller ikke efterfølgende på trods af adskillige henvendelser fra klagers side har været muligt at opnå en løsning med indklagede om den fortsatte køreundervisning, finder nævnet at undervisningen har været uden værdi for klager, idet klager har været nødt til at starte helt forfra med undervisningen ved anden kørelærer.

Som følge heraf har klager krav på tilbagebetaling af 10.500 kr. ligesom klager har krav på at få refunderet gebyret på 750 kr. til teoriprøven, der blev afvist.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 11.250 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 707/16

Klager, har fremsat krav om tilbagebetaling af udgift til køreteknisk anlæg, da klageren har købt en samlet lovpakke på 7.500 kr. bl.a. indeholdende udgift til køreteknisk anlæg. Det er klager opfattelse, at indklagede har stoppet samarbejdet med klager og klager ønsker derfor at få refunderet udgiften til kurset på køreteknisk anlæg. Grunden til, at klager skiftede kørelærer skyldes, at indklagede tilkendegav, at klager ikke ville være i stand til at få et kørekort og bare skulle give op.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klager selv har valgt at skifte kørelærer under forløbet, hvorfor klager ikke kan gøre krav på at få refunderet udgiften til kursus på køreteknisk anlæg. Indklagede har afvist, at hun skulle have sagt at klager ikke kunne opnå et kørekort. Klager bad selv om at få sine papirer udleveret, da hun ville skifte til anden kørelærer. Indklagede har endvidere anført, at klager flere gange har aflyst for sent, uden at indklagede har krævet betaling herfor.

Klager har købt en lovpakke til 7.500 kr. bl.a. indeholdende udgiften til kurset på køreteknisk anlæg. Da klager efter eget ønske har indgået aftale med anden kørelærer, og da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, kan klagers krav om tilbagebetaling af udgift til kursus til køreteknisk anlæg ikke tages til følge.

Sag nr. 708/16

Klager, har krævet hel eller delvis refusion af indbetalt beløb for en  lovpakke under henvisning til, at undervisningen ikke var regelmæssig, at der var forløbet 3 måneder, hvor klageren kun var nået halvvejs i forløbet, og at det som følge af problemer med indklagedes bil var usikkert, hvornår undervisningen kunne fortsætte. Klager har endvidere gjort gældende, at han ikke ved undervisningens start eller via indklagedes hjemmeside var blevet gjort bekendt med, at lektionerne ville blive afregnet pr. påbegyndt lektion, hvis forløbet blev afbrudt. Endeligt har klager krævet tilbagebetaling af 500 kr. for lægeerklæring, der var forældet, fordi indklagede ikke havde fået indleveret lægeerklæringen til Borgerservice.

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at klager har købt en pakkeløsning, som ikke kan deles op. Afbrydes forløbet skal der afregnes pr. påbegyndt lektion til den oplyste lektionspris på hjemmesiden. Indklagede har endvidere henvist til, at der alene har været tale om en enkelt aflysning, som ikke har haft indflydelse på undervisningsforløbet, og at det er klager selv, der har valgt at stoppe undervisningen efter at have haft 31 lektioner ud af 53 lovpligtige lektioner. Endeligt har indklagede oplyst, at årsagen til, at lægeerklæringen blev forældet, skyldes klagers nye kørelærer, der ikke sørgede for at overflytte klageren til det nye bookingsystem.

Efter oplysningerne i lektionsplanen finder nævnet det ikke godtgjort, at køreundervisningen har været uregelmæssig. Henset til forløbet af undervisningen, herunder at der ifølge indklagede kun har været tale om en enkelt aflysning finder nævnet det endvidere ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagede side, at klager herefter valgte at afbryde undervisningen hos indklagede. Klagerens krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.

Da nævnet efter de foreliggende oplysninger imidlertid ikke kan afvise, at indklagede bærer ansvaret for, at lægeerklæringen blev forældet, tages klagers krav om tilbagebetaling af gebyr 500 kr. til lægeerklæring til følge.

Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager ved undervisningens start eller via indklagedes  hjemmeside blev gjort opmærksom på, at lektionerne ville blive afregnet pr. påbegyndt lektion, hvis forløbet blev afbrudt. Indklagede har som følge heraf ikke krav på yderligere betaling fra klager.

Indklagede, skal herefter inden 30 dage fra dato betale 500 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 710/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.504 kr. under henvisning til at indklagede har afvist at fortsætte køreundervisningen. Klager købte i december 2014 af mydeal.dk et værdibevis til erhvervelse af et kørekort hos indklagede.  Klager påbegyndte undervisningen i juni 2015 og fik i november 2015 efter at have gennemført 22 lektioner oplyst, at indklagede ikke ville give flere lektioner, idet mydeal.dk var gået konkurs og ikke havde videresendt klagers betaling til indklagede. Klager klagede den 5. november 2015 til indklagede over, at hun ikke kunne fortsætte køreundervisningen og krævede det indbetalte beløb tilbagebetalt, men fik et negativt svar.

Indklagede har afvist kravet og har ved advokat gjort gældende, at indklagede alene indløser værdibeviset. Køb af dealen har intet med indklagede at gøre. Købeaftalen er en aftale mellem klager og mydeal.dk. Klager har forbrugt hovedparten af undervisningen, hvorfor der ikke skal ske tilbagebetaling af beløbet på 5.504,00 kr. Endeligt er det gjort gældende, at pauser i køreundervisningen på mere end tre måneder i henhold til myndighedskrav medfører, at eleven skal starte forfra med undervisningen.

Klager købte den 21. december 2014 hos mydeal.dk et værdibevis på 5.504 kr. til erhvervelse af et kørekort hos indklagede.

Klager påbegyndte undervisningen den 22. juni 2015 og havde et berettiget krav på at modtage undervisning af indklagede i overensstemmelse med den ydelse, som klager havde betalt for. Det forhold, at klagers betaling ikke er blevet videreformidlet til indklagede, inden mydeal.dk gik konkurs, er klager uvedkommende, da indklagede er nærmest til at bære risikoen for at mydeal.dk, som følge af konkurs ikke er i stand til at videreformidle betalingen for værdibeviset.

Da klager således ikke har haft mulighed for at erhverve et kørekort, som lovet, har undervisningen været uden værdi for klageren, hvorfor klageren har krav på tilbagebetaling af 5.504,00 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 5.504 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til vedtægernes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag. nr. 711/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.975 kr. svarende til forventet udgift til færdiggørelsen af køreundervisningen hos anden kørelærer under henvisning til, at hun blev lovet et hurtigt kørekort, hvor undervisning og prøver kunne finde sted udenfor skoletiden, at hun på grund af indklagedes manglende pædagogiske evner mistede tilliden til indklagede, at teori og køreundervisning ikke har fundet sted i den rigtige rækkefølge, hvilket hun ikke var opmærksom på, da hun underskrev lektionsplanen, at der er anført 2 lektioner, hvor hun enten ikke har været ude at køre eller ikke har underskrevet i lektionsplanen, og at hun i en periode blev pålagt at opbevare lektionsbogen derhjemme, ligesom hun har anført, at indklagede ofte talte i mobiltelefon under kørslen. Endeligt har klageren anført, at indklagede ikke frigav klagers ansøgning om kørekort, før hun havde indbetalt indklagedes rest-tilgodehavende på 4.500 kr.

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at det er lovligt at lave selvstudie 4×45 min., og at teoriundervisningen efterfølgende fulgte lektionsplanen, som klageren har kvitteret for. Indklagede har endvidere bestridt, at han skulle have hakket bremsen i midt ude i ingenting og revet i rattet under køreundervisningen. Indklagede har endvidere anført, at klager ikke sørgede hurtigt nok for at tage førstehjælpskurset og aflevere lægeerklæring, og at det har været svært at aftale tid for køreundervisning og prøver med klageren, idet klageren krævede, at dette skulle finde sted udenfor skoletiden.

Endeligt har indklagede anført, at han havde glemt, at der skulle skiftes over til nyt bookingsystemt, hvorfor ansøgningen var blev afleveret til kommunen, da klageren ville have udleveret sine papirer, ligesom klageren først reagerede, da hun opdagede, at hun havde kørt 2 ekstratimer.

Indledningsvist bemærkes, at det ikke findes godtgjort, at indklagede har garanteret eller lovet klager, at hun kunne erhverve kørekort indenfor en ikke nærmere oplyst frist eller har lovet klager, at undervisning og prøver kunne finde sted efter skoletid.

Nævnet skal bemærke, at kørelæreren som udgangspunkt har pligt til at opbevare lektionsplanen og bærer ansvaret for, at undervisningen finder sted i overensstemmelse med rækkefølgen i lektionsplanen.

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen lægges det til grund, at klager ved sin underskrift har kvitteret for at have modtaget den undervisning, der fremgår af lektionsplanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, eller at indklagedes påståede adfærd under kørslen har været skyld i, at klageren har ønsket at skifte til anden kørelærer. Klagers krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.

På baggrund af klagers oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen.

Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klager på 1.000 kr.

Nævnet skal afslutningsvist bemærke, at ansøgning om kørekort er elevens eget personlige dokument, og at kørelæreren ikke har ret til at udøve tilbageholdsret i ansøgningen med henblik på at opnå betaling fra eleven.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til vedtægernes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag. nr. 713/16

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb under henvisning til, at indklagede ikke gjorde hende opmærksom på, hvor mange køretimer hun havde haft undervejs i forløbet, og at hun ikke fik nogen oversigt over hvor mange timer, der vedrørte transport i forbindelse med køretimerne. Klager har endvidere klaget over, at indklagede sagde, at hun kørte godt, men samtidigt sagde, at hun skulle have 66 køretimer, at indklagede ikke på noget tidspunkt sagde til hende, at hun ikke kunne bestå en køreprøve, og at indklagede lige før køreprøven fortalte den motorsagkyndige, at hun ikke kørte godt.

Indklagede har afvist kravet under henvisning til at klager, der skulle generhverve kørekortet efter en færdselsforseelse, kørte meget usikker og med mange fejl. Indklagede har endvidere henvist til, at indlæringen som følge af forhold på klagers side foregik meget langsomt, at alt er noteret ned vedrørende undervisningstimer og transport, herunder i klagers egen kalender, at indklagede med jævne mellemrum foreslog klager at stoppe med undervisningen, men at klager på trods af indklagedes anbefaling insisterede på at fortsætte undervisningen og ville indstilles til en køreprøve, og at indklagede forinden køreprøven underrettede den prøvesagkyndige om klagers manglende færdigheder, og oplyste, at det var klager selv der ville til køreprøve.

Den køreprøvesagkyndige har afgivet en udtalelse til brug for sagen, hvoraf bl.a. fremgår, at køreprøven blev afbrudt efter 5-10 min som følge af mange og alvorlige fejl begået af klager under prøven.

På baggrund af indklagedes oplysninger om klagers mangelfulde og usikre kørsel allerede ved undervisningens start, antallet af lektioner og efter indholdet af udtalelsen afgivet af den køreprøvesagkyndige, finder nævnet, at indklagede på et tidligere tidspunkt burde have gjort klager opmærksom på, at det var tvivlsomt, om klager var i stand til at bestå køreprøven og burde have stoppet undervisningen.

Indklagede har dog oplyst, at han gentagne gange opfordrede klager til at stoppe med undervisningen, men at klager desuagtet insisterede på at forsætte undervisningen og tillige insisterede på at blive indstillet til køreprøve, hvilket understøttes af den køreprøvesagkyndiges udtalelse. Under disse omstændigheder finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at klager trods et væsentligt antal lektioner ikke var i stand til at generhverve kørekort. Klagers krav om hel eller delvis tilbagebetaling kan derfor ikke tage til følge.