VEDTÆGTER

§1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union.

§2. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere som er etableret i Danmark, vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning og
kørelæreruddannelse. ​

Stk. 2. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller
hvis parterne er enige herom.

Stk. 3. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne.​

Stk. 4. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til ankenævnet.

§3. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse er kun gyldig, hvis
forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

Stk. 2. Så længe en klagesag verserer for ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen omfatter.

§4. Sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn, falder uden for ankenævnets kompetence.​

Afvisning af klagesager

§5. Ankenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behandlet af et andet privat ankenævn, et lovbestemt
alternativt anke- eller klagenævn, et udenlandsk anke- eller klagenævn, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller en
domstol.

Stk. 2.Ankenævnet kan afvise at behandle en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land.

Stk.3. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis

1)forbrugeren ikke forudgående skriftligt har reklameret over for den erhvervsdrivende,

2)klagen er useriøs eller unødig,

3)klagen ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet eller

4)behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre ankenævnet i at fungereeffektivt.

Stk.3. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af ankenævnet, skal nævnet afvise klagen senest 3 uger, efter modtagelsen. I andre tilfælde skal nævnet
afvise sagen hurtigst muligt.

Stk. 4. En afvisning skal begrundes og forbrugeren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri
proces. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet.

§6. Er det åbenbart, at sagen falder uden for ankenævnets kompetence, kan sekretariatet afvise klagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for
tvistløsningsorganet på forbrugerens anmodning.

Stk.2. De stiftende organisationer kan bemyndige ankenævnets formand til på nævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved ankenævnet i medfør af

§ 5, stk. 3, jf. forbrugerklagelovens § 16, stk. 2.​

Ankenævnets sammensætning

§ 7. Ankenævnet består af en formand som skal være dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

Stk. 2. Formand og repræsentanter udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.​

Sekretariatets opgaver

§ 8. Til ankenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængigt af de stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at besvare
skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til behandling i nævnet. En klage kan indgives
elektronisk og, hvis elektronisk klageindsendelse ikke er mulig eller rimelig, pr. post. Der kan stilles krav om, at klagen indgives på en formular udfærdiget
af sekretariatet.

§9. Klager, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller et lovbestemt ankenævn omfattet af forbrugerklageloven, videresendes af sekretariatet dertil. Henhører klagen ikke under et nævn som anført i 1. pkt.,
kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole. Forbrugeren oplyses i så fald om muligheder for retshjælp og fri proces.

§10. Inden sagsbehandlingen påbegyndes skal forbrugeren oplyses om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorefter sagen afsluttes. Ankenævnet er ikke
forpligtet til at tilbagebetale klagegebyret, såfremt forbrugeren tilbagekalder klagen.

§11. Parterne skal snarest oplyses skriftligt om, at de ikke er forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver, men at de kan søge uafhængig
rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren. Parterne skal derudover vejledes om, at behandlingen ved nævnet
ikke udelukker muligheden for en domstolsprøvelse.​

§12. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende,
forelægges dette for forbrugeren til udtalelse. Sekretariatet sørger for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske
grundlag for afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse, og til
eventuelle skriftlige sagkyndige erklæringer indhentet af sekretariatet. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling.

Stk. 2. Sekretariatet skal fastsætte en rimelig frist for parterne til at afgive de førnævnte udtalelser. En frist skal som minimum være 14 kalenderdage. Fristen
regnes fra datoen for sekretariatets fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis den erhvervsdrivende eller forbrugeren ikke er fremkommet
med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i ankenævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende
grundlag.

Stk.3. Når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget, meddeles parterne straks herom.

Stk. 4. Sekretariatet kan søge sagen forligt mellem parterne. Ved fremsættelse af forligsforslag skal det fremgå, at sagen er behandlet af sekretariatet, og at
den kan kræves forelagt ankenævnet.

Stk.5. Sekretariatet skal til hvert møde, som ankenævnet afholder, fremlægge en oversigt over de sager, hvor der siden sidst afholdte møde er indgået forlig
med sekretariatets medvirken samt en kort angivelse af forligets indhold. Der skal til hvert møde fremlægges oversigt over sager der er trukket tilbage,
forligt og verserende.

Stk. 6. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren
frafalder sin klage.

Stk.7. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, for ankenævnet.

​Habilitet

§13. For ankenævnets medlemmer og sekretariatet gælder, at

1) der må ikke modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter, og

2) aflønningen skal ske på en måde, der ikke er knyttet til resultatet af proceduren.

Stk. 2 For sekretariatet gælder derudover, at udnævnelsen skal være til et mandat af en varighed, som er tilstrækkelig til at sikre, at sekretariatet handler
uafhængigt, og ikke er i fare for at blive afsat uden gyldig grund.

§14. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en
sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en
særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Foreligger et af de i stk. 1 nævnte forhold, skal formanden omgående underrettes herom og herefter træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende kan
deltage i behandlingen af sagen.​

Ankenævnets afgørelser

§15. Ankenævnet træffer afgørelse i de enkelte sager på et møde ved almindelig stemmeflerhed. Når ankenævnet træffer afgørelse, skal det bestå af en formand
og mindst to medlemmer valgt blandt repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser, således at sidstnævnte er ligeligt repræsenteret. Hvis et
ankenævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, er forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme et eventuelt
andet tilstedeværende ankenævnsmedlem, der repræsenterer samme interesser.

Stk.2. En repræsentant for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i ankenævnets møder.

Stk.3. Ankenævnet holder møder et passende antal gange om året, så fristerne efter forbrugerklagelovens § 17 og § 18 kan overholdes.

§16. Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger, jf. § 24
og § 25.

Stk. 2. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder.

§17. Ankenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

Stk.2. I særlige tilfælde kan ankenævnet forlænge tidsfristerne efter stk. 1. Nævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og
samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet.

Stk.3. Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen
udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes.

§18. Afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Der fastsættes en frist på normalt 30 kalenderdage til opfyldelse af
afgørelsen.

Stk.2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin stilling.

Stk.3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. § 24, skal dette fremgå af afgørelsen.

Stk.4. Såfremt den erhvervsdrivende skal betale et beløb for sagens behandling, jf. § 23 og § 25, skal dette fremgå af afgørelsen.

Stk.5. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med
forkyndelsen have oplysning om, at hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, skal dette skriftligt meddeles ankenævnet inden 30
dage fra forkyndelsen af afgørelsen. Den erhvervsdrivende skal endvidere have oplyst, at en anmodning om genoptagelse fremsat inden for 30 dage fra
forkyndelsen har opsættende virkning, samt at en afgørelse kan tvangsfuldbyrdes, hvis den erhvervsdrivende ikke inden for 30 dage fra forkyndelsen har meddelt,
at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet, eller har søgt sagen genoptaget.

§19. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse.

Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om

1) adgangen til at få Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag,

2) mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, og

3) at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter ankenævnets afgørelse.

§20. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.

§21. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af ankenævnets afgørelser, herunder dets afvisninger.

​Genoptagelse

§22. Formanden for ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af

1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller

2) nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under behandlingen i ankenævnet, må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.

Stk.2. En anmodning fra den erhvervsdrivende om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til ankenævnet inden 30 kalenderdage fra forkyndelsen af
afgørelsen, har opsættende virkning. Fristen på 30 kalenderdage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller
hvor nævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen.

Stk. 3. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den erhvervsdrivende senere end 30 kalenderdage efter forkyndelsen, afvises.​

Tvangsfuldbyrdelse

§22a. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene, jf. dog stk. 2

Stk.2. Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til sekretariatet om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Stk. 3. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den afgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse., og en
erklæring fra ankenævnet om, at den erhvervsdrivende ikke inden for fristens udløb for opfyldelse af afgørelsen eller afvisningen af genoptagelsen har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

​Gebyrer og omkostninger

§23. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part.

§24. En forbruger skal betale et gebyr på 150,00 kr.

Stk.2. Gebyret skal tilbagebetales til forbrugeren, hvis forbrugeren får medhold i klagen, hvis klagen forliges til forbrugerens fordel, eller hvis sagen afvises som
uegnet til behandling, jvf. §5, stk. 3.

§25. En erhvervsdrivende skal betale et gebyr for behandling af sagen, hvis

1)forbrugeren får medhold i sin klage, eller

2) sagen forliges til forbrugerens fordel.

Stk. 2. For erhvervsdrivende, der løbende bidrager til ankenævnets drift, udgør gebyret efter stk. 1, nr. 1,​2.000,00 kr. og gebyret efter stk. 1, nr. 2 udgør 1.000,00 kr.

Stk. 3. For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til ankenævnets drift, udgør gebyret efter stk. 1, nr. 1, 4.000,00 kr. og gebyret efter stk. 1, nr. 2 udgør 2.000,00 kr.

Stk.4. Gebyret hvis beløb er fastsat i medfør af stk. 2 – 3 meddeles den erhvervsdrivende ved sagens registrering.​​

Informationskrav i forbindelse med klager indgivet via OTB-platformen, jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj 2013

§ 26. Et privat ankenævn, som har modtaget en klage via OTB-platformen, skal snarest underrette parterne og OTB-platformen om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens § 14, 15 eller 16.

Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. 1, underrettes parterne samtidig om ankenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger,
der kan pålægges i medfør af § 26 og § 27.

Stk.3. Et privat ankenævn, som har accepteret at behandle en klage modtaget via OTB-platformen, skal straks, når sagen er fuldt oplyst, jf. herved forbrugerklagelovens § 18, stk. 2, underrette parterne og OTB-platformen herom.

Stk.4. Et privat ankenævn, der har modtaget en klage via OTB-platformen, skal straks efter at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om datoen for
henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af behandlingen.

§ 27. Et privat ankenævn skal på dets hjemmeside linke til Europa-Kommissionens liste over ATB-instanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, og skal, hvis det er relevant, offentliggøre listen på et varigt medie i ankenævnets lokaler.​

Årsrapport og oplysningskrav m.v.

§28. Ankenævnets skal udarbejde en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt.

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om

1) antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt,

2) den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat,

3) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid,

4) systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Sådanne oplysninger kan være
ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses,

5)antal af afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som ankenævnet har fået godkendt.

6) andelen af sager, hvor forbrugeren har fået medhold,

7) i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og

8) oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette.

Stk.2. ankenævnet afrapporterer årligt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.​

Oplysningspligt

§29. Ankenævnet skal oprette og ajourføre en hjemmeside. Hjemmesiden skal på en klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal
gives på varigt medie på forespørgsel, om

1) proceduren for nævnsbehandlingen,

2) navn på nævnet, postadresse og e-mail adresse,

3) at ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med lovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet,

4) de fysiske personer, der er ansvarlige for ankenævnet, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid,

5) eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse,

6) de former for tvister, som ankenævnet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser,

7) de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke nævnet kan afvise at behandle en klage,

8) de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår,

9) eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække,

10) sagsbehandlingens gennemsnitlige varighed,

11) retsvirkningen af nævnsbehandlingens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes,

12) årsrapporter om ankenævnets virksomhed, og

13) udvalgte afgørelser. Klagers navn skal anonymiseres ved offentliggørelsen.
Offentliggørelse skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler.

§30. Det skal være muligt på ankenævnets hjemmeside at finde oplysninger om de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser.

§31. Enhver kan ved henvendelse til ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med nævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på
forbrugerne skal anonymiseres. Videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Sekretariatet kan enten ved
fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.​

Vedtægtsændringer og opløsning af Ankenævn for Køreundervisning

§32. Til vedtagelse af ændringer af vedtægter kræves enighed mellem de stiftende organisationer. Vedtægtsændringerne skal godkendes af erhvervs- og
vækstministeren.

§33. De bag ankenævnet stående forbrugerorganisationer og brancheorganisationer kan med 1 års varsel opsige aftalen, hvorved tvistløsningsorganet opløses. Der
skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v.

§34.​Vedtægterne træder i kraft den 1.februar 2016.

Stk.2. For sager, der er indbragt inden 1. februar 2016, finder de tidligere vedtægter anvendelse.