Ankenævn for Køreundervisning – september 2023

Sag nr. 913/23
Den 25. september 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Tommy Andersen, Marianne Heimdal, jurist Christian Boddum Hjortshøj, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.
Indklagede har anmodet om, at sagen genoptages. Indklagede har herved henvist til, at indklagede har fundet en elev, der startede samtidig med klageren, som kan bevidne, at eleverne blev vejledt om afbudsreglerne.

Formanden udtaler: Det følger af ankenævnets vedtægter § 22, stk. 1, at formanden for ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under behandlingen af ankenævnet, må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.
På denne baggrund, og da der er fremkommet nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under behandlingen af ankenævnet, må antages at ville have medført et andet udfald af sagen, besluttede formanden, at sagen genoptages.
Sagen udsættes på, at klageren orienteres om, at sagen er genoptaget og meddeles frist til at indlevere eventuelle yderligere bemærkninger til sagen.

JST/september 2023
Sag nr. 905.22

Den 25. september 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Tommy Andersen, Marianne Heimdal, jurist Christian Boddum Hjortshøj, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet tilbagebetaling af 4.730 kr. og har til støtte herfor navnlig henvist til, at indklagede ikke har gjort tilstrækkeligt for at få gennemført køretimerne og køreprøven, og at kommunikationen har været dårlig. Klageren var derfor nødt til at skifte køreskole. Det krævede beløb udgør 4 køretimer til i alt 1.980 kr. og glatførekursus til 2.750 kr., som klageren har måttet betale til den nye køreskole.

Indklagede har bestridt kravet og har oplyst, at det fremgår af lektionsplanen, at alle lektioner til og med glatbanen er udført. Indklagede har tilbudt, at klageren kan få pengene tilbage for den sidste kørelektion i lovpakken, da det var eneste lektion, klageren havde til gode. Klageren accepterede ikke dette, da klageren ønskede det fulde beløb tilbagebetalt. Indklagede var ikke i stand til at tage klageren op til køreprøve på grund af Covid-19, mangel på prøver og sygdom.

Ankenævnet udtaler
Indklagede har ikke som anmodet fremsendt lektionsplanen, hvilket findes at burde komme indklagede bevismæssigt til skade, så ankenævnet lægger klagerens oplysninger om, i hvilket omfang der er gennemført undervisning, til grund.

Efter det oplyste om baggrunden for, at klageren var nødt til at skifte køreskole sammenholdt med klagerens oplysninger om den gennemførte undervisning, findes klagerens krav at burde tages til følge med 3.480 kr., hvoraf 1.500 kr. er til dækning af udgiften til glatbane, mens det resterende beløb er til dækning af 4 kørelektioner.

Klagerens krav tages herefter til følge med 3.480 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.
Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/september 2023
Sag nr. 914.23

Den 25. september 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Tommy Andersen, Marianne Heimdal, jurist Christian Boddum Hjortshøj, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet helt eller delvist tilbagebetaling af 13.675 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klageren er utilfreds med at være blevet tilmeldt et lynkursus i 2020, selvom kørelæreren ikke havde mulighed for at planlægge kørsel med klageren grundet travlhed.

Indklagede har bestridt klagen og har til støtte herfor anført navnlig, at klageren i juni 2020 betalte 13.675 kr. Klageren valgte selv at stoppe i slutningen af juni 2020, hvorefter indklagede ikke hørte fra klageren, før klageren kontaktede indklagede igen i august 2022. Det var på dette tidspunkt en meget travl periode for indklagede, og klageren havde ikke tid til at vente til indklagede kunne presse klageren ind, og klageren valgte derfor selv at skifte køreskole.

Ankenævnet udtaler

Efter en samlet vurdering af forløbet af undervisningen hos indklagede, hvor det må lægges til grund, at det langstrakte forløb af undervisningen og skift af køreskole også skyldes omstændigheder, der kan henføres til indklagedes forhold, sammenholdt med omfanget og karakteren af de ydelser, som klageren ifølge lektionsplanen allerede har modtaget, findes indklagede at burde tilbagebetale 2.500 kr. til klageren, hvoraf 1.500 kr. udgør glatbane, mens det resterende beløb udgør betaling for de resterende 2 kørelektioner.
Klagerens krav tages herefter til følge med 2.500 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.
Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/september 2023
Sag nr. 915.23

Den 25. september 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Tommy Andersen, Marianne Heimdal, jurist Christian Boddum Hjortshøj, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet betaling af 15.400 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klageren er utilfreds med, at det ikke er muligt at få en prøve som ellers aftalt. Klageren kan i køreprøvebooking se, at der har været bestilt 13 køreprøver i klagerens navn, men prøverne er givet til andre elever.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at det er korrekt, at det har taget længere tid end normalt med klagerens forløb, men det har skyldtes forhold, som ikke kan bebrejdes indklagede. Klageren skal nu til at betale for ekstra kørelektioner, og det vil klageren ikke.

Ankenævnet udtaler

Ankenævnet var enige om, at sagen ikke var klar til afgørelse, da der burde indhentes oplysninger fra køreprøvebooking.

Sagen udsat herpå.

JST/september 2023
Sag nr. 916.23

Den 25. september 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Tommy Andersen, Marianne Heimdal, jurist Christian Boddum Hjortshøj, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 14.000 kr. samt erstatning på 5.000 kr., og at der gives klagerens datter en personlig undskyldning. Til støtte herfor har klageren gjort gældende navnlig, at klageren er utilfreds med den ydelse, indklagede har leveret både i teori- og køreundervisningen, samt at indklagede havde glemt at bestille en prøve til klagerens datter. Indklagede har begået dokumentfalsk ved at få klagerens datter til at skrive under på, at hun har modtaget mere teoriundervisning, end der tidsmæssigt er belæg for. Lektionsplanen er ikke udleveret.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at de tidligere har prøvet at imødekomme klageren, samt at den beskrivelse, som er angivet om undervisningsforløbet, ikke er elevens egen beskrivelse. Indklagede er meget uforstående overfor klagerens beskrivelse af kørekortforløbet, og indklagede mener at have udvist stor hensyntagen. Det bestrides, at indklagede har begået dokumentfalsk.

Ankenævnet udtaler: Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet, jf. retsplejelovens § 742, stk. 1. Ankenævnet kan derfor ikke stilling til, om der er begået strafbare forhold.

En umyndig kan godt underskrive lektionsplanen som bekræftelse på, at en lektion er gennemført. Det bemærkes i den forbindelse, at det er en betingelse for bestilling af køreprøve, at forældremyndighedens indehaver har underskrevet en samtykkeerklæring.

Det findes ikke dokumenteret, at indklagede har udvist et ansvarspådragende forhold, som kan begrunde erstatning.
Det bemærkes, at det følger af kørekortbekendtgørelsens § 45, stk. 7, at hvis køreeleven skifter kørelærer i undervisningsforløbet, skal den hidtidige kørelærer udlevere den underskrevne lektionsplan, herunder den dertilhørende log, hvis lektionsplanen er digital, til den nye kørelærer til brug i køreelevens fortsatte køreundervisning. Da klagerens datter har en ny kørelærer, skal lektionsplanen i overensstemmelse hermed udleveres til den nye kørelærer. Et eventuelt økonomisk mellemværende mellem parterne ændrer ikke herved.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold i øvrigt er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/september 2023