Ankenævn for Køreundervisning – 12. juni 2023

Sag nr. 905.22

Den 12. juni 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet tilbagebetaling af 4.730 kr. og har til støtte herfor navnlig henvist til, at indklagede ikke har gjort tilstrækkeligt for at få gennemført køretimerne og køreprøven, og at kommunikationen har været dårlig. Klageren var derfor nødt til at skifte køreskole. Det krævede beløb udgør 4 køretimer til i alt 1.980 kr. og glatførekursus til 2.750 kr., som klageren har måttet betale til den nye køreskole.

Indklagede har bestridt kravet og har oplyst, at det fremgår af lektionsplanen, at alle lektioner til og med glatbanen er udført. Indklagede har tilbudt, at klageren kan få pengene tilbage for den sidste kørelektion i lovpakken, da det var eneste lektion, klageren havde til gode. Klageren accepterede ikke dette, da klageren ønskede det fulde beløb tilbagebetalt.

Ankenævnet udtaler
Ankenævnet var enige om, at sagen ikke var klar til afgørelse.

Sagen udsættes på, at lektionsplanen indhentes.

Ankenævnet kan anmode en part om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer oplysningerne ikke inden en af ankenævnet fastsat frist, kan ankenævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

JST/juni 2023
Sag nr. 910.23

Den 12. juni 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 19.995 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, klageren er utilfreds og føler sig snydt over at have betalt for en ydelse, hun ikke har fået. Der har været gentagende aflysninger af kørelektioner og udfordrende kommunikation med kørelæreren. Kørelæreren har ”tvunget” klageren til at skrive under på lektionsplanen på forhånd. Efter klageren ophævede samarbejdet, har indklagede nægtet at udlevere lektionsplanen.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at samtaler i bilen hele tiden har været i en god støttende tone, men at klageren fra startet var presset hjemmefra. Indklagede er ked af, at klageren har oplevet en udfordrende kommunikation. Indklager har prøvet at vise omsorg og forståelse og imødekomme klageren med forskellige løsninger til en ”ny” opstart, så klageren kunne få brugt de dele af pakke, som klageren endnu ikke havde modtaget, således at forløbet kunne blive fuldført. Der har været aflysninger fra begge parter af forskellige årsager. Klageren har modtaget ydelser for mere, end hun har betalt. Ifølge de almindelige handelsbetingelser, som er en del af parternes aftalegrundlag, kan klageren derfor ikke få noget beløb tilbagebetalt. Klageren har valgt en pakke med ikke refunderebare ekstra kørelektioner. Det er korrekt, at klageren ikke har modtaget al den undervisning, som der er blevet betalt for. De to sidste lovpligtige kørelektioner er ikke blevet gennemført, da klageren har valgt at afbryde forløbet.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Klageren har ophævet aftalen med indklagede. Det påhviler klager at godtgøre, at ophævelsen skyldes indklagedes væsentlige misligholdelse. Ankenævnet finder, at det efter de foreliggende oplysninger, herunder parternes modstridende opfattelse af hændelsesforløbet, ikke er dokumenteret, at indklagede har væsentligt misligholdt aftalen med klager, og klager har på den baggrund ikke været berettiget til at ophæve aftalen med indklagede.

Det fremgår af indklagedes handelsbetingelser bl.a., at hvis en elev ikke ønsker at fortsætte undervisningen, efter at eleven har betalt for hele beløbet, refunderes efter start på første kørelektion på vejen ”det betalte beløb minus kr. 7.600,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats”.

Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende, og der gælder i almindelighed ikke en fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Indklagedes handelsbetingelser stiller således klager bedre, end hvis handelsbetingelserne ikke var gældende, da klager i så fald ikke ville være berettiget til at få noget beløb refunderet.

Indklagede har anført, at indklagede har et tilgodehavende på 2.575 kr. Indklagede har ved opgørelsen af dette tilgodehavende medregnet ”ikke refunderbare kørelektioner i all-in pakken” til en samlet værdi af 7.984 kr., som er fratrukket det af klager indbetalte beløb på 19.995 kr. I opgørelsen har indklagede endvidere fratrukket et beløb på 6.986 kr., der udgør prisen for 14 kørelektioner, som ankenævnet er enige i, at klager ifølge lektionsplanen, som klager har underskrevet, har modtaget.

Sådan som handelsbetingelserne er formuleret, er det ankenævnets vurdering, at der alene kan fratrækkes faktisk ”kørte lektioner på vej”.

Det er på den baggrund ankenævnet opfattelse, at klager skal have 5.409 kr. tilbagebetalt af indklagede. Beløbet fremkommer således:

Klagers indbetaling: 19.995 kr.
14 kørelektioner – 6.986 kr.
Efter start (betingelser) – 7.600 kr.
5.409 kr.

Den foreliggende sms-korrespondance, oplysningerne fra snapchat, rejsekort og kontoudtog kan ikke føre til et andet resultat.

Indklagede skal betale 5.409 kr. til klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

JST/juni 2023
Sag nr. 912.23

Den 12. juni 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet erstatning på 10.000 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klageren er utilfreds med at have indgået en aftale om MC-kørekort, hvor klageren er blevet anmodet om at betale 5.000 kr. sort.

Indklagede har bestridt klagen og har til støtte herfor anført, at indklagede ikke har taget i mod betaling uden moms, og at klageren blot ønsker at unddrage sig betalingen. Klageren har kun betalt 5.000 kr. og har gennemført teoriundervisning, været på manøvrebane og kørt 13. lektioner på vej.

Ankenævnet udtaler
Ankenævnet finder, at klagerens krav er udokumenteret, og klageren har således ikke godtgjort et ansvarsgrundlag for sit krav.

Sådan som sagen er forelagt for ankenævnet, tages klagerens krav herefter ikke til følge.

JST/juni 2023
Sag nr. 913.23

Den 12. juni 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klageren har krævet tilbagebetaling af 3.700 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klageren er utilfreds med at skulle betale et ekstra gebyr i forbindelse med ”for sent afbud ved sygdom”, selvom afbudsfristen ikke tidligere havde været angivet eller oplyst. Af det krævede beløb udgør 2.500 kr. gebyrer, mens 1.200 kr. udgør ikke afholdte køretimer, som klageren havde betalt for som en del af lovpakken.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klageren var informeret om afbudsreglerne. Når eleverne møder til teoriundervisning første gang, bliver de informeret om, at køreaftaler skal holdes, og at der skal gives besked om afbud senest 8 timer inden kørsel, så kørelæreren kan nå at bytte rundt på aftaler med andre elever. Hvis ikke der meldes afbrud inden de 8 timer, skal der betales.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler

Ankenævnet finder, at indklagede mod klagerens benægtelse og modstående forklaring ikke har godtgjort, at de afbudsregler, som indklagede har påberåbt sig, er en del af parternes aftalegrundlag.

Efter sagens forløb sammenholdt med indholdet af lektionsplanen findes klagerens krav herefter at burde tages til følge som påstået.

Indklagede skal betale 3.700 kr. til Klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 2.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 2.

JST/juni 2023