Ankenævn for Køreundervisning – marts 2023

Sag nr. 895.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.375 kr. og har til støtte herfor navnlig henvist til indklagedes manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af køretimer trods løfte herom, uforskammede opførsel og kommunikation.

Indklagede har bestridt kravet og har oplyst, at indklagede tilbød klager at tilbagebetale 2.200 kr., hvilket blev afvist af klager, hvorfor tilbuddet ikke længere er gældende.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Efter de foreliggende oplysninger, herunder sagens forløb og omfanget af den undervisning, som klager har modtaget, sammenholdt med størrelsen af det beløb, klager har betalt herfor, findes klagers krav skønsmæssigt at burde tages til følge med 2.500 kr.

Klagerens krav tages til følge med 2.500 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

JST/april 2023
Sag nr. 899.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 2.990 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at prisen på køreteknisk anlæg var inkluderet i lovpakken til at starte med.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at lovpakken var gældende et år. Da klager var over 2 år om at gør lovpakken færdig, anser indklagede det for at være forældet, og klager skal derfor betale for glatbanen igen

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Det fremgår af vilkårene for den lovpakke, som klager købte hos indklagede, at lovpakken var gyldig i 1 år, og at der efter 1 år skulle betales for teori igen, hvis man ikke var færdig. Det fremgår ikke specifikt, at der skal betales på ny for køreteknisk anlæg.

Det er endvidere ankenævnets vurdering, at et sådant vilkår vil være urimeligt at gøre gældende, hvorfor ankenævnet tilsidesætter vilkåret efter aftalelovens § 36, stk. 1. Ankenævnet har ved vurderingen lagt vægt på forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold, herunder dens karakter, og senere indtrufne omstændigheder, hvor der i en længere periode var nedlukning af samfundet på grund af Covid-19.

Klagers krav tages herefter til følge med 2.990 kr.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at indklagede ændrede sine handelsbetingelser i 2022, således at eleverne skulle betale for de dele af forløbet i lovpakken, som efter 1 år ikke var fuldført, da disse vilkår ikke var gældende for aftaleforholdet med klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

JST/april 2023 
Sag nr. 900.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har klaget over, at indklagede tilbageholder klagers papirer, så det ikke er muligt at fortsætte et nyt sted.

Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen.

Ankenævnet udtaler
Da sagen på baggrund af klagens indhold ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet, vil den være at afvise, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/april 2023
Sag nr. 901.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 6.100 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at køreskolen er lukket, og at det ikke er muligt at få kontakt til køreskolen.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at CVR-nummeret er ophørt, og at hjemmesiden er lukket ned. Indklagede kan derfor ikke længere modtage mail og kan kun træffes via almindelig post.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Indklagedes virksomhed er ophørt den 8. november 2022. Da klagen blev indgivet på et tidspunkt, hvor virksomheden fortsat var i drift, findes den omstændighed, at indklagedes virksomhed er ophørt, ikke at afskære ankenævnet fra at behandle sagen.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder om omfanget af den undervisning, som klager har modtaget, sammenholdt med størrelsen af det beløb, klager har betalt herfor, findes klagers krav at burde tages til følge med 4.000 kr.

Klagerens krav tages til følge med 4.000 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

JST/april 2023
Sag nr. 902.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 2.100 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager er utilfreds med ikke at have modtaget det, som der er betalt for. Køreskolen er lukket. Klager aftalte med indklagede, at indklagede skulle tilbagebetale 2100 kr. til klager. Aftalen er ikke overholdt, og det sidste klager har hørt fra indklagede er, at han tilbagebetaler beløbet, når han har pengene.

Indklagede har oplyst, at der er lavet en skriftlig aftale med klager om, at klager har penge til gode. Indklagede mener derfor, at det er dokumentfalsk, når klager skriver, at der ikke har været noget svar fra indklagedes side. Derudover mener indklagede, at ankenævnet ikke kan behandle en sag, hvor der allerede er indgået en bindende aftale fra begge parter.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Indklagedes virksomhed er ophørt den 8. november 2022. Da klagen blev indgivet på et tidspunkt, hvor virksomheden fortsat var i drift, findes den omstændighed, at indklagedes virksomhed er ophørt, ikke at afskære ankenævnet fra at behandle sagen.

Ankenævnet kan ikke tage stilling til indklagedes synspunkt om, at der skulle være begået dokumentfalsk. Anmeldelser om strafbare forhold indgives til politiet, jf. retsplejelovens § 742, stk. 1.

Da parterne er enige om, at indklagede skal betale 2.100 kr. til klager, tages klagers påstand herom til følge.

Den omstændighed, at parterne tidligere har indgået aftale om betaling af et tilsvarende beløb, afskærer ikke ankenævnet fra at behandle sagen, da klager har en retlig interesse i at få en eksigibel afgørelse fra ankenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Da sagen for ankenævnet har fået samme udfald, som parterne har indgået aftale om forinden sagens indbringelse for ankenævnet, findes indklagede ikke at burde betale gebyr for ankenævnets behandling af sagen.

JST/april 2023
Sag nr. 903.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 12.499 kr., herunder 1.000 kr. for fejlagtig booking, og 23.000 kr. i erstatning har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at der her været mange aflysninger, og at klager ikke har fået kørekortet inden for den aftalte tid.

Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen.

Ankenævnet udtaler
Det fremgår af sagen, at aflysning af køreprøve skal ske 5 hverdage før, inden kl. 12, og at indklagede tidligere har tilbudt klager at betale det forgæves betalte gebyr herfor.

Efter en samlet vurdering af forløbet af undervisningen hos indklagede sammenholdt med omfanget og karakteren af de ydelser, som klager allerede har modtaget, findes indklagede herefter at burde tilbagebetale 1.000 kr. til klager, hvilket beløb udgør gebyr for køreprøven.

Ankenævnet finder det ikke dokumenteret, at indklagede skulle have pådraget sig et erstatningsansvar, som kan begrunde, at klagers krav på erstatning på 23.000 kr. tages helt eller delvist til følge.

Klagerens krav tages til følge med 1.000 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 3.

JST/april 2023
Sag nr. 904.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.526,66 kr. og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at lektionsplanen ikke har været overholdt, og at der ingen sammenhæng har været mellem teori og kørsel.

Indklagede har bestridt kravet og har oplyst, at CVR-nummeret er ophørt og hjemmesiden lukket ned.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Indklagedes virksomhed er ophørt den 8. november 2022. Da klagen blev indgivet på et tidspunkt, hvor virksomheden fortsat var i drift, findes den omstændighed, at indklagedes virksomhed er ophørt, ikke at afskære ankenævnet fra at behandle sagen.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/april 2023
Sag nr. 906.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet 30.000 kr. i erstatning og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager er utilfreds med uønsket berøring under køretimer og i forbindelse med møder med aflevering af dokumenter. Klager har som følge heraf fået stress og angst, og klager har derfor endnu ikke har fået sit kørekort, da hun tænker på det hele tiden.

Indklagede har bestridt kravet og har henvist til, at klager må rette sit erstatningskrav direkte mod den person, som klager mener har begået krænkelsen.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Da sagen på baggrund af klagens indhold ikke skønnes egnet til behandling ved ankenævnet, vil den være at afvise, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/april 2023
Sag nr. 907.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 7.072 kr. og 150 kr. i klagegebyr og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager er utilfreds med, at restbeløbet endnu ikke er udbetalt. Klager ophørte samarbejdet med indklagede af personlige årsager

Indklagede har bestridt kravet og har oplyst, at CVR-nummeret er ophørt og hjemmesiden lukket ned.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Indklagedes virksomhed er ophørt den 8. november 2022, og eventuelle krav mod enkeltmandsvirksomheden skal derfor som udgangspunkt rettes mod den person, der drev virksomheden. Det følger af ankenævnets vedtægter § 2, at ankenævnet kan behandle klager mod kørelærere, som er etableret. Under disse omstændigheder finder ankenævnet, at klagen skønnes uegnet til behandling ved ankenævn, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Det bemærkes, at klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Det bemærkes endvidere, at kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Ankenævnet afviser at behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/april 2023
Sag nr. 908.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet betaling af 20.500 kr., og at indklagede pålægges en bøde. Klager har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager er utilfreds med, at teoriundervisningen var useriøs og uden udbytte for klager. Som følge heraf måtte klager tage undervisning et andet sted, og klager har som følge af indklagedes mangelfulde undervisning dumpet teoriprøven adskillige gange. Klager anser indklagede som svindler og uansvarlig i forhold til, at indklagede under adskillige køretimer sad og spillede spil på sin mobil.

Indklagede har bestridt kravet og har anført, at klager ligesom alle andre elever kunne have taget undervisningen mere seriøst og møde op til både lovpligtig undervisning og ekstra teoriundervisninger, hvilket indklagede har tilbudt uden merpris. Ekstra teorilektioner er også gratis op til 6 måneder. Indklagede har ikke spillet spil på sin telefon under køretimerne. Klager var en udfordret elev.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Det bemærkes, at ankenævnet ikke har kompetence til at idømme bøder.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/april 2023
Sag nr. 909.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet, at indklagede betaler erstatning og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager føler sig diskrimineret og behandlet upassende.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at alle elever bliver behandlet ligeværdigt, og indklagede har ikke foretaget diskrimination. Erstatningskravet er ikke berettiget.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Ankenævnet finder det ikke dokumenteret, at indklagede skulle have pådraget sig et erstatningsansvar, som kan begrunde, at klagers krav på erstatning, som i øvrigt er udokumenteret, tages helt eller delvist til følge.

Klagers krav tages derfor ikke til følge.

JST/april 2023
Sag nr. 911.22

Den 27. marts 2023 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:
Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 3.775 kr. og 1.000 kr. for svie og smerte og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at klager indgik en aftale om generhvervelse af kørekort med indklagede, som ikke kan refunderes, efter klager fik dispensation for generhvervelse.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor navnlig anført, at klager henvendte sig til køreskolen, da hun havde behov for at generhverve sit kørekort. Indklagede tilbød klager en pakke med online teori samt 2 kørelektioner, hvilket klager accepterede. Der blev ikke indgået en særlig aftale om mulighed for at annullere aftalen eller få refusion. Længe efter den indgående aftale ønskede klager at annullere aftalen, da hun fik dispensation i forhold til generhvervelsen. Selv om det ikke var aftalt som en mulighed, ville indklagede prøve at imødekomme klager og tilbød denne 1.500 kr. retur, hvilket klager imidlertid afviste.

Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen haft mulighed for at uddybe deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler
Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.

Indklagede har tilbudt at tilbagebetale et beløb på 1.500 kr. til klager.

Ankenævnet finder det ikke dokumenteret, at indklagede skulle have pådraget sig et erstatningsansvar, som kan begrunde, at klagers krav på godtgørelse for svie og smerte, som i øvrigt er udokumenteret, tages helt eller delvist til følge.

Efter de oplysninger, der foreligger for ankenævnet, er der herefter ikke grundlag for at tage klagers krav til følge med et større beløb end tilbudt af indklagede.

Klagers krav tages på den baggrund til følge med 1.500 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Da indklagede forud for sagens indbringelse for ankenævnet har tilbudt betaling af det beløb, som blev udfaldet af sagen, skal indklagede ikke betale gebyr for behandlingen af sagen.

JST/april 2023