Agørelse sag nr. 850.21 (GENOPTAGET)

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Ankenævnet genoptog sagen, da fogedretten havde spurgt til, hvordan det kunne være, at (CENSURERET), der ikke er nævnt under sagen, skal betale i henhold til ankenævnets afgørelse, selv om indklagede er (CENSURERET).

(CENSURERET) har bestridt at være pligtig at betale en eventuel skyld til klager. (CENSURERET), der driver (CENSURERET), er ikke kørelærer, og (CENSURERET) er ikke ansat hos hende. Der er ikke belæg for, at sagen skal forkyndes for (CENSURERET).

Formanden udtaler:
Jeg finder, at der efter de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for at antage, at der mellem (CENSURERET) og (CENSURERET) er foretaget et gyldigt debitorskifte, som kan begrunde, at klager kan rette sit krav om betaling mod (CENSURERET).

Da køreskolen (CENSURERET), der var en enkeltmandsvirksomhed, er ophørt den 30. august 2020, skal eventuelle krav mod enkeltmandsvirksomheden derfor som udgangspunkt rettes mod den person, der drev virksomheden.

Det følger af ankenævnets vedtægter § 2, at ankenævnet kan behandle klager mod kørelærere, som er etableret. Under disse omstændigheder finder jeg, at klagen skønnes uegnet til behandling ved ankenævn, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3, og at sagen derfor bør afvises.

Ankenævnets øvrige medlemmer udtaler:
Vi finder ikke, at der foreligger nye oplysninger, som giver grundlag for at træffe en anden afgørelse, og vi stemmer derfor for at fastholde ankenævnets tidligere afgørelse. Vi har herved lagt vægt på de samme forhold, som der fremgår af ankenævnets tidligere afgørelse.
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, jf. ankenævnets vedtægter § 15, stk. 1.

Det samlede ankenævn udtaler:
Det findes ikke at foreligge sådanne omstændigheder, at der er grundlag at lade ankenævnet betale den afgift, som klager har betalt til fogedretten.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 866.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 3.000 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at det blev aftalt, at teoriundervisningen skulle være på engelsk. Det viste sig imidlertid, at undervisningen var på dansk, og at indklagede kun havde begrænsede engelskkundskaber.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor anført navnlig, at klager var tilmeldt et ordinært teoriforløb til normal pris, da hun forstod dansk. Indklagede tilbød klager ekstra særundervisning på engelsk. Indklagede har ikke faktureret klager for ekstra lektioner for i alt 6.000 kr.
Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler:
Efter de foreliggende oplysninger er der ikke grundlag for at tage klagers krav helt eller delvist til følge. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at klager ikke har modtaget undervisning af en værdi svarende til det, som klager har betalt for.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 872.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet helt eller delvis tilbagebetaling af 15.000 kr. og erstatning. Klager har til støtte herfor anført navnlig, at indklagede har snydt hende både økonomisk, men også ved at give ukorrekte informationer. Klager har en ubetinget frakendelse af førerretten og fik oplyst af indklagede, at klager kunne udvide til motorcykel samtidig med generhvervelse af førerretten til bil, hvilket ikke var korrekt. Klager har betalt indklagede for begge kategorier samtidig.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor anført navnlig, at klager henvendte sig i køreskolen for at udvide til kategori A. I den forbindelse oplyste klager, at klager var ubetinget frakendt førerretten til bil og godkendt til at generhverve førerretten. Aftalen var, at klager skulle generhverve førerretten til bil først og herefter tage kategori A. Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Klager har betalt i alt 15.000 kr., og indklagede har heraf tilbagebetalt 8.000 kr. Efter en samlet vurdering af forløbet af undervisningen hos indklagede sammenholdt med omfanget og karakteren af de ydelser, som klager allerede har modtaget, findes der ikke at være grundlag for, at indklagede skal tilbagebetale et større beløb, end indklagede allerede har betalt. Der er desuden ikke dokumenteret et ansvarsgrundlag, som kan begrunde, at indklagede skal betale erstatning til klager. På den baggrund tages klagen ikke til følge.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 878.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet helt eller delvis tilbagebetaling af 12.500 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager har måtte opgive at erhverve kørekort, da klager ikke er så ressourcestærk i skrift og tale.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor anført navnlig, at klager har tilmeldt sig holdet og dermed optager en plads. Klager er blevet tilbudt at kunne starte på et nyt hold.
Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.
Da klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede, tager ankenævnet ikke klagers krav til følge.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 883.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet betaling af 1.000 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at indklagede har afbestilt klagers teoriprøve uden at informere om det.

Indklagede har gjort gældende, at der var tale om en misforståelse. Indklagede havde booket prøven til klager, men klager ønskede den ikke. Senere opdagede indklagede, at prøven ikke var aflyst i booking, hvorfor indklagede skyndte sig at aflyse den. Senere ringede klager og spurgte til, hvorfor indklagede havde aflyst prøven, da hun selv havde fået kommunen til at bestille prøven til hende. Indklagede har under sagen tilbudt at betale klager 1.000 kr.
Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Da indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagers krav og dermed erkendt dette, tages klagers krav til følge med 1.000 kr. Indklagede skal betale 1.000 kr. til Klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Efter sagens forløb og udfald skal indklagede ikke betale gebyr for behandlingen af sagen.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 884.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 4.650 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager er utilfreds med, at indklagede afsluttede forløbet efter manøvrebanen. På det tidspunkt havde klager modtaget 1 times teori. Indklagede har for den ene time samt manøvrebane beregnet en pris på 3.750 kr., hvilket klager ikke mener er korrekt. Indklagede har tilbagebetalt 900 kr.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor anført navnlig, at klager ikke kunne køre på de tider, som var oplyst ved tilmelding på hjemmesiden. Derfor var det umuligt for klager at starte. Indklagede tilbød, at klager kunne flyttes til et senere hold.
Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Efter en samlet vurdering af forløbet af undervisningen hos indklagede sammenholdt med omfanget og karakteren af de ydelser, som klager allerede har modtaget, findes der ikke at være grundlag for, at indklagede skal tilbagebetale et større beløb, end indklagede allerede har betalt. På den baggrund tages klagen ikke til følge.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 888.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet 12 ekstra kørelektioner udover lovpakken samt ekstra udgift hos ny kørelærer 10 – 14 lektioner og har til støtte herfor anført navnlig, at klager er utilfreds med, at klager ikke har fået den fornødne vejledning, og at der har været manglende kommunikation omkring bestilling af prøver.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor anført navnlig, at vilkårene er sådan for tiden, hvor der er mangel på prøver, at enhver ledig prøve bestilles i håb om, at den pågældende elev når at blive klar. Det blev klager ikke, hvorfor prøven blev afbestilt igen. Klager har modtaget den undervisning, lovgivningen foreskriver, at han bestod teoriprøven i første forsøg. Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Efter de foreliggende oplysninger, herunder forløbet af undervisningen sammenholdt med omfanget og karakteren af de ydelser, som klager har modtaget, er der efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tage klagers krav helt eller delvist til følge. Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret, at klager ikke har modtaget undervisning af en værdi svarende til det, som klager har betalt for. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede. Det findes endelig ikke mod indklagedes benægtelse dokumenteret, at undervisningen har været mangelfuld. Det forhold, at indklagede tilmeldte klager til køreprøven, kan ikke i sig selv tages som udtryk for, at indklagede dermed fandt, at klager var klar til køreprøven. Det, som klager i øvrigt har gjort gældende, kan ikke føre til et andet resultat.

JST/

 

Afgørelse sag nr. 889.22

Den 12. september 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har krævet tilbagebetaling af 400 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager er utilfreds med, at indklagede kan hæve beløbet, efter en aftale om fast pris er indgået. Prisstigningen på 400 kr. var begrundet i de forhøjede dieselpriser. Da klager ikke ønskede at betale dette, blev han sat af holdet med besked om, at hvis han ville fortsætte, skulle han betale de ekstra penge for diesel. Klager valgte at vende tilbage, men er ikke tilfreds med den måde kørelæren har ageret på.

Indklagede har under sagen tilbudt at betale klager 400 kr. Indklagede har dog ikke herved erklæret sig enig i klagers fremstilling af forløbet. Parterne har under ankenævnets forberedelse af sagen uddybet deres synspunkter.

Ankenævnet udtaler: Da indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagers krav og dermed erkendt dette, tages klagers krav til følge med 400 kr. Ankenævnet bemærker, at en aftale, som en kørelærer har indgået med en elev om en fast pris, er retligt forbindende, og at kørelæreren ikke er berettiget til at afkræve eleven beløb ud over den aftalte pris med den begrundelse, at prisen for diesel er steget, medmindre et vilkår herom indgår i parternes aftalegrundlag. Indklagede skal betale 400 kr. til klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Efter sagens forløb og udfald skal indklagede ikke betale gebyr for behandlingen af sagen.

JST/