I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

På mødet blev behandlet:

Sag nr. 646/2012

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, at det på grund af forhold på indklagedes side ikke har været muligt at komme til teoriprøve, ligesom han har henvist til, at det ikke har været muligt at komme i kontakte med indklagede, hvorfor klager har været nødt til at skifte til anden kørelærer.

Indklagede har gjort gældende, at han har et krav på 1000 kr. mod klager, idet klager alene har betalt 8.000 kr. og ikke som aftalt 9.000 og har endvidere gjort gældende, at have krav på betaling af 3 gange tabte gebyrer for teoriprøve á 580 kr., idet klager ikke mødte som aftalt. Indklagede er dog enig i, at klager mangler køreteknisk anlæg, 2 kørelektioner og samt en køreprøve.

Klager har ikke nærmere opgjort sine udgifter i forbindelse med skift af kørelærer, ligesom indklagede ikke har opgjort et eventuelt modkrav. Det er således ikke muligt for nævnet at tage stilling til, hvorvidt klager måtte have et krav mod indklagede. Under disse omstædigheder, og da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af tvisten forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises denne del af sagen efter vedtægternes § 11, som uegnet til nævnsbehandling.​

Da det efter det foreliggende ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført udgifter

for klager, tilkender nævnet klager en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at​navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til § 26 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 647/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.000 kr. under henvisning til, at det er urimeligt, at klager skal betale for køreteknisk anlæg to gange, da indklagede ikke havde informeret klager om, at der var booket en tid på køreteknisk anlæg den 2. august 2012, hvorfor klager ikke mødte op.

Indklagede har gjort gældende, at han oprindeligt havde booket en tid til klager den 29. juni 2012 på køreteknisk anlæg. Betaling herfor var indeholdt i den obligatoriske lovpakke, og var derfor allerede betalt af klager. Klager aflyste imidlertid den bookede tid, idet han skulle deltage i Roskilde festivalen. Sammen med klager bestilte indklagede hos FDM en ny tid, og klager kunne vælge mellem flere forskellige datoer. Klager valgte den 2. august 2012, og denne tid blev booket ved FDM under fuld indforståelse med klager. Klager mødte ifølge kursusstedet ikke op som aftalt den 2. august 2012. Indklagede søgte herefter at få kontakt med klager, men fik oplyst, at klager var taget på ferie. Efter samråd med klager blev der herefter booket et nyt tidspunkt til et køreteknisk kursus til afholdelse den 16. august 2012, og klager fik en yderligere opkrævning på 2.000 kr., som han ikke gjorde indsigelse imod Da årsagen til den yderligere opkrævning skyldes klagers udeblivelse fra køreteknisk kursus den 2. august 2012, må klager selv bære den ekstra udgift.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 11 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til § 26 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 650/2012

Klager har gjort gældende, at indklagedes tilgodehavende skal reduceres til 1.800 kr., idet klager har krav på reduktion af betaling for lovpakke, da det nu fremgår af indklagedes hjemmeside, at lovpakken koster 8.900 kr., og ikke som betalt af klager 12.60 0 kr., hvorfor der skal fratrækkes et beløb på 3.700 kr. Der skal endvidere ske reduktion af betaling for repetitionslektioner, idet klager gør gældende, at det var aftalt, at lektioner, der blev kørt i xxx bil, ikke ville blive afregnet, og da der har været tale om et yderst langsommeligt og besynderligt forløb.

Indklagede har gjort gældende, at parterne i februar 2012 indgik aftale om betaling af 12.600 kr. for lovpakken. Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved køreundervisningen, og har anført, at klager ikke har opfyldt/evnet lovpakken og dermed ikke opfyldt sin pligt, da han også er udeblevet i en del af teoriundervisningen og bare er kommet og gået, som det har passet klager. Klager er endvidere udeblevet fra køretimer uden at melde afbud rettidigt, hvorfor klager må betale for disse kørelektioner. Indklagede har endvidere bestridt, at repetitionstimer kørt i xxx bil ikke ville blive afregnet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager og indklagede i februar 2012 indgik aftale om betaling af 12.600 kr. for en lovpakke. Den omstændighed, at indklagede på et senere tidspunkt har nedsat prisen for en lovpakke, medfører ikke, at klager herefter har krav på at få reduceret den aftalte pris.

Det fremgår af oplysningerne i lektionsplanen, at klager har gennemført og kvitteret for modtagelsen af repetitionslektioner. Det fremgår endvidere, at klager er blevet afkrævet betaling for 2 lektioner, da klager ikke meldte afbud rettidigt. Da klager ikke har godtgjort, at han har meldt afbud rettidigt, og da klager ikke har godtgjort, at det var aftalt, at der ikke skulle betales for ekstratimer kørt i xxx bil, har indklagede krav på betaling for repetitionstimer opgjort til 7.650 kr.

Klagers krav om reduktion af indklagedes tilgodehavende kan således ikke tages til følge.