Ankenævnsmøde den 070921

Sag nr. 839/20 (udsat fra sidste nævnsmøde)

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 7.250 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager ofte ikke fik noget svar fra indklagede til trods for utallige sms’er til indklagede om at komme i gang med manøvrebane og kørelektioner. Da der endelig blev opnået en aftale om to kørelektioner, modtog klager 2 timer før en sms med afbud og ophør samt refundering af indbetalt beløb. En time senere modtog klager en ny sms med besked om, at beløbet ikke ville blive refunderet, da fortrydelsesfristen var udløbet. Det var ikke klager, der opsagde aftalen. Indklagede kan evt. i det påståede beløb fratrække 2.050 kr. for teori (internet) og banekørsel. Dette forudsætter dog, at indklagede sender elevbog med attest for banekørsel. Der bør dog kun kunne fratrækkes 875 kr., der udgør betaling for loginsystemet og administration. De forhold, som indklagede har anvist til støtte for baggrunden for ophør af samarbejdet, bestrides. Klager er ydmyg, respektfuld og meget venlig, hjælpsom og imødekommende. Indklagede har uden grund afbrudt og misligholdt aftalen. Indklagede har ikke lavet en lovpligtig undervisningsplan, og der blev heller ikke lavet en skriftlig aftale.  

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist til de ydelser, som klager har modtaget og den korrespondance, der har været med klager. Det fremgår heraf, at det er indklagedes opfattelse, at det er klagers forhold, der har gjort, at klager ikke har været i stand til at gennemføre undervisningen, hvilket har ført til, at klager må starte forfra. Indklagede har herved henvist til, at klager flere gange ikke har medvirket til aftalen, at klager flere gange har aflyst aftaler uden at gøre det i rette tid, at manøvrebanen blev gennemført utilfredsstillende, at klager har overskredet uddannelsesforløbet, at klager har nægtet at følge reglerne og bestemmelserne i undervisningsplanen, at klager fremsætter forskellige krav og anmodninger udenom reglerne, at klager har opført sig truende og har benyttet ukvemsord, og at klager ikke har rettet sig efter indklagedes anvisninger. Det var på baggrund af disse forhold, at indklagede besluttede sig for at afslutte samarbejdet med klager. Klagers uddannelse var baseret på en pakkepris med en rabat. Klager har kun betalt halvdelen, svarende til 7.500 kr. Klager har modtaget ydelser for i alt 13.812,50 kr. inklusive moms. Dette beløb fremkommer på følgende måde: login teori 600 kr., teorilektioner 3.750 kr., manøvrebane 1.800 kr., administrationsarbejde 1.500 kr., registrering 600 kr., stempelafgift 450 kr., aflysning 3 gange á 6×45 minutter i alt 2.700 kr. og afmelding 250 kr. Indklagede ønsker ikke at fremsætte påstand om betaling af det skyldige beløb.  

Ankenævnet udtaler: Ankenævnet anmodede efter sidste møde parterne om at fremsende lektionsplan til ankenævnet, hvilket ikke er sket. Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler. Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/07.09.21

Sag nr. 840/20 (udsat fra sidste nævnsmøde)

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 14.999 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at hun ikke har modtaget produktet ”lynkursus”. Klager fik oplyst, at det kun ville tage 2 uger at komme igennem den lovpligtige teoriundervisning, og at de fleste elever var færdig med teori- og praktisk prøve efter ca. 4-6 uger. Grundet corona krisen havde klager ikke mulighed for at gennemføre kurset som et lynkursus. Klager fik først mulighed for at komme til teoriprøve efter 9 uger, og klager er derfor af den opfattelse, at der ikke skal betales et ekstra gebyr på 3.000 kr. for ”lynkursus”, hvilket udgør forskellen mellem et almindeligt og et lynkursus. Det er irrelevant, at klager dumpede teoriprøven, da klager slet ikke fik mulighed for at gå op første gang inden for 4-6 uger.  

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist navnlig til, at indklagede ikke har lovet klager noget, som indklagede, ikke har overholdt. Indklagede har ikke givet garanti på, at klager kunne have kørekort inden for 4-6 uger. Det er korrekt, at der blev købt en ”lynpakke”. Det, som indklagede har garanteret, er at eleven kan blive klar til en teoriprøve på ca. 2 uger fra deres papirer er godkendt hos borgerservice. Under normale omstændigheder er det indklagedes mål, at lynelever får mulighed for at få en teori og praktisk prøve hurtigst muligt (oftest 4-6 uger). Grundet politiets nedlukning af teori og praktiske prøver i marts 2020, var dette ikke muligt. Klagers papirer er godkendt af borgerservice den 11. marts 2020, hvor lynforløbet påbegyndtes. Klager havde den sidste teoriundervisning den 12. marts 2020, hvorefter klager kunne komme op til teoriprøve. Derfor er det indklagedes opfattelse, at indklagede har overholdt garantien.    

Ankenævnet udtaler:

4 medlemmer udtaler: Efter indholdet af indklagedes hjemmeside vedrørende produktet ”lynkursus” sammenholdt med parternes synspunkter lægger vi til grund, at det, som indklagede har garanteret, er, at klager kunne komme igennem den lovpligtige teoriundervisning på ca. 2 uger. Efter det oplyste om klagers undervisningsforløb mener vi, at det kan lægges til grund, at klager gennemførte den lovpligtige teoriundervisning inden for 2 uger. Klager har således modtaget den ekstra ydelse, som hun i kraft af ”lynkurset”, har betalt for. Den omstændighed, at klager – grundet politiets nedlukning af teori og praktiske prøver i marts 2020 – ikke fik mulighed for at få en teori og praktisk prøve inden for 4-6 uger, kan ikke føre til et andet resultat.

Et medlem udtaler: Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at man kunne ”få et bilkørekort på kun 2 uger med vores lynkursus”. Jeg mener på den baggrund, at indklagede, der har konciperet tilbuddet, har garanteret klager, at hun kunne få et kørekort på 2 uger, og at klager derfor har haft en berettiget forventning herom, selv om det ikke lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Klager fik ikke sit kørekort på 2 uger, og hun har derfor ikke modtaget den fulde værdi af den ydelse, som hun har købt. Derfor mener jeg, at hun skønsmæssigt skal have halvdelen af det betalte beløb tilbage. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnet tager på den baggrund ikke klagers påstand til følge.   

JST/07.09.21

Sag nr. 842/21

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet, at der bliver afregnet som aftalt, således at klager skylder 4.500 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at der blev aftalt en pris på 7.500 kr., hvoraf klager allerede har betalt 4.000 kr. Klager forsøgte fra det første møde at få udleveret en plan, undervisningsbog m.v. Indklagede har givet en mundtlig garanti. Indklagede har tre køreskoler og har sendt en forkert regning. Indklagede prøver at få det til at se ud som om, det er klagers fejl. Klager har klaget telefonisk henholdsvis til indklagedes revisor og til indklagede selv.  

Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen.  

Ankenævnet udtaler: Det følger af ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 1, at ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis forbrugeren ikke forudgående skriftligt har reklameret over for den erhvervsdrivende.

Det fremgår af klagen, at klager alene har klaget telefonisk. Da der ikke findes at foreligge sådanne omstændigheder, som undtagelsesvist kan føre til, at ankenævnet uanset den manglende skriftlige reklamation behandler sagen, findes klagen at burde afvises.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/07.09.21

 

Sag nr. 843/21

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 12.995 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at indklagede har opført sig dårligt og upassende under kørslen. Indklagede gav garanti for, at uddannelsen ville blive udført på en sober måde. Det, som klager har lært, er nu forældet, og derfor ønsker klager det fulde beløb tilbagebetalt. Indklagede udleverede ikke lektionsplan efter gentagne henvendelser. Samarbejdet stoppede efter 4 lektioner. Indklagede er af den opfattelse, at klager allerede har brugt for 9.295 kr. og vil derfor kun returnere 3.700 kr.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist navnlig til, at køreskolen ikke er ansvarlig for skade forårsaget af klager på manøvrebanen. Køreskolen er ikke skyld i, at klagers forløb har trukket ud, og at hun har mistet alt det indlærte. Det er klager, som vælger at afbryde forløbet, da klager ikke kan overskue at få styr på hendes ting. Klager respekterer ikke de aftalte køretimer. Klager oplyste selv i forløbet, at hun havde svært ved at køre bil, og at hun sommetider ikke forstod, hvad kørelæreren mente. Pausereglerne har ikke haft betydning for klagers uddannelsesforløb, da de på grund af corona var sat ud af kraft, således at de blev forlænget. Indklagede er fortsat indstillet på at betale 3.700 kr. tilbage til klager, der udgør betaling for de resterende 6 køretimer og banegebyret på 700 kr., ligesom indklagede er indstillet på at udlevere lektionsplanen til en ny kørelærer.

Ankenævnet udtaler: Indklagede har tilbudt at tilbagebetale et beløb på 3.700 kr., der udgør betaling for de resterende 6 køretimer og banegebyret på 700 kr., ligesom indklagede er indstillet på at udlevere lektionsplanen til en ny kørelærer.

Efter de oplysninger, der foreligger for ankenævnet, er der ikke grundlag for at tage klagers krav til følge med et større beløb.

Klagers krav tages herefter til følge med 3.700 kr. Indklagede skal til en anden kørelærer udlevere lektionsplanen, jf. kørekortbekendtgørelsens § 44, stk. 7.   

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Da indklagede forud for sagens indbringelse for ankenævnet har tilbudt betaling af det beløb, som blev udfaldet af sagen, skal indklagede ikke betale gebyr for behandlingen af sagen.

JST/07.09.21

 

Sag nr. 845/21

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 15.700 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager er utilfreds over forløbet og kvaliteten af undervisningen. Klager har forud for indbringelsen for ankenævnet klaget til indklagede telefonisk. Klager modtog teoriundervisning af en person, som ikke er dansk, og hans engelsk var temmelig dårligt. Klager var 3 måneder gravid, da hun startede med at køre. Der var åbenbart noget i kørelærerens kultur i forhold til kvinder, som gjorde, at det gik galt. Han var særdeles aggressiv og nedladende i hans undervisningsstil, og han talte meget hårdt til klager og flåede ofte i rattet under kørslen og skældte ud. Undervisningen bar præg af chikane. Klager blev flyttet over på et andet hold efter anmodning, der foregik på dansk. Klager taler ikke dansk. Hun måtte derfor mere eller mindre gennemføre teoriundervisningen som selvstudium. En uvildig kørelærer vurderede på hendes mands initiativ, at hun måtte starte forfra. Efter anmodning blev klager flyttet over til en anden kørelærer, der dog var utryg ved at tale engelsk, og hans ordforråd var ikke særlig stort. På manøvrebanen måtte klager afbryde undervisningen, da alle instruktioner var på dansk. Under hele forløbet har der været en del afbrydelser på grund af Covid-19. Det har derfor været som at starte forfra flere gange. Efter klagers teoriprøve forsvandt kørelæreren en måned på ferie. Da kørelæreren kom tilbage, havde hun skiftet bil, og der blev presset timer igennem, da der var under 10 dage til klagers køreprøve. Klager var på det tidspunkt 8 måneder gravid. Klager brød sammen og afbrød undervisningen. Efter fødslen startede klager på undervisningen igen. Klager dumpede til køreprøven. Klager er stoppet hos indklagede, og hun har nu fået en ekstraregning på 10.000 kr. for ekstra køretimer. Hendes papirer bliver holdt som gidsel, indtil hun har betalt.  

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist navnlig til, at det er korrekt, at den første kørelærer, som klager fik, ikke beherskede engelsk i tilstrækkeligt omfang, og at han ikke levede op til køreskolens krav, hvorfor samarbejdet blev afbrudt. Klager fik tilbudt at komme på det næste hold med en kørelærer, som taler flydende engelsk, men det ville klager ikke, da hun var gravid. Det blev aftalt, at hun i stedet skulle følge et dansk hold. Klager modtog lovpakken samt 36 ekstra lektioner. Indklagede har opfyldt de aftaler, der er lavet med klager.    

Ankenævnet udtaler: Det følger af ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 1, at ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis forbrugeren ikke forudgående skriftligt har reklameret over for den erhvervsdrivende.

Da der findes at foreligge sådanne omstændigheder, som undtagelsesvist kan føre til, at ankenævnet uanset den manglende skriftlige reklamation behandler sagen, afvises klagen ikke.

Efter de foreliggende oplysninger om undervisningsforløbet, herunder de manglende engelsksprogkundskaber navnlig hos den første kørelærer, hvilket ikke er bestridt af indklagede, og at klager mere eller mindre måtte gennemføre teoriundervisningen som selvstudium, da hun kom over til en anden kørelærer, finder ankenævnet, at den ydelse, som klager har modtaget, samlet set må anses for at være uden værdi for klager.

Klagers påstand tages herefter til følge med 15.700 kr.

Indklagede skal betale 15.700 kr. til klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 2.000 kr. for ankenævnets behandling af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.  

JST/07.09.21

 

Sag nr. 846/21

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.795 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager har måttet bruge ekstra tid samt haft ekstra udgifter i forbindelse med, at klager måtte køre til Lyngby for at tage køretimer og få ordentlig teoriundervisning, hvilket ikke blev oplyst i starten. Der manglede struktur i forbindelse med teoriundervisningen, og der var et manglende informationsniveau. Klager har ikke fået brugt betalt tid på køreteknisk anlæg, og dette beløb ønsker klager at få overført til en anden køreskole. Klager har også måttet betale for enetimer hos kørelæreren i Lyngby (2.100 kr.), hvilket ikke stod beskrevet i kontrakten om lovpakken. Klager skulle tage kørekort til motorcykel, men teoritimerne tog flere gange udgangspunkt i teorien til bil.  

Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen.

Ankenævnet udtaler: Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen, og ankenævnet lægger derfor klagerens oplysninger til grund for sagens afgørelse, således at det lægges til grund, at hun har haft ekstra udgifter forbundet med, at hun måtte tage til Lyngby, hvilket ikke var oplyst på forhånd, og at hun også af årsager, som ikke kan bebrejdes klager, har måttet tage enetimer hos en anden kørelærer i Lyngby.

På denne baggrund findes klagers krav skønsmæssigt at burde tages til følge med 4.400 kr.

Indklagede skal betale 4.400 kr. til klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.  

Indklagede skal betale 4.000 kr. for ankenævnets behandling af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.  

JST/07.09.21

 

Sag nr. 847/21

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 13.840 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager er utilfreds over ubehøvlet opførsel under kørslen, hvor indklagede tit råbte og talte nedladende til klager. Klager har forud for sagens indbringelse for ankenævnet ikke klaget til indklagede. Klagers mor har skrevet et opslag på Facebook til en anden køreskoles opslag. Klager skal nu starte forfra hos en anden køreskole. Indklagede svarede sjældent tilbage, eller også tog det lang tid. Klager har haft 17 køretimer. Indklagede sagde til hende under den sidste køretime, at hun skulle finde sig en anden kørelærer. Dette var på grund af opslaget på Facebook. Indklagede følte sig hængt ud. Facebookopslaget omtalte, at det havde taget 7 måneder for ”hendes datter” at tage kørekort, og at klager var usikker i kørsel, da hun ikke kunne lide at køre med sin kørelærer. Indklagede har kun villet tilbagebetale gebyr for glatbane.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist navnlig til, at klager ikke mødte op til flere køretimer. Klager synes, at teorien var meget svær. Desuden havde klager nogle udfordringer hjemme. Indklagede gjorde et stort arbejde for, at klager, der var meget usikker, kunne få sit kørekort. Klager har kørt 17 lektioner, men hun har ikke været på køreteknisk anlæg. Herfor har indklagede tidligere overført 1.000 kr. Det er korrekt, at indklagede stoppede forløbet på baggrund af Facebook opslaget, da han ikke ønskede utilfredse elever.    

Ankenævnet udtaler: Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler. Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/07.09.21

Sag nr. 848/20

Den 7. september 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: jurist Yuriy Fogh Axelsen, kørelærer Marianne Heimdal, kørelærer Bent Grue, Per jensen og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

Klager har krævet, at der alene skal ske betaling af et beløb svarende til original pakkepris minus 1 køretime og 1 teoritime, og har til støtte herfor anført navnlig, at køreundervisningen ikke har gjort klager tryg ved at køre. Klager skal have flere køretimer hos en ny kørelærer. Klager havde svært ved at tilegne sig den nødvendige rutine, da hun følte sig kritiseret og talt ned til. Indklagede har ikke udleveret lektionsplanen og ansøgning. Klager har fundet andre køreskoler, der gerne ville tage klager, men det ændrede sig, efter at indklagede havde taget kontakt til dem og fået dem til at ændre mening. Der er indgivet politianmeldelse vedrørende det forhold, at indklagede ikke har udleveret lektionsplan og ansøgning. Klager har valgt at betale den 2. del af pakke 2, hvilket beløber sig til 7.015,50 kr. Den udestående restance er derfor på 584,50 kr.  

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor henvist navnlig til, at klagers utryghed intet har med undervisningen at gøre. Klager har undervejs glemt at møde op til aftalte tider i forbindelse med undervisningen. Hun mødte heller ikke op til køreteknisk kursus. Dette vil normalt medføre, at der skal betales et ekstra gebyr for nyt kursus. Som en ekstra service ringede køreskolen til klager, der fik lov til at transportere sig til køreteknisk anlæg. Indklagede meddelte på et tidspunkt klager, at hun ikke kunne få flere ydelser, da forfaldne fakturaer ikke var betalt. Klager ønskede at købe en grundpakke til rabatpris på 14.900 kr. inklusive moms – normalprisen er 17.500 kr. Klagers forældre insisterede dog på ikke at betale for hele pakken. Derfor udfærdigede indklagede et tilbud, der indeholdt alle de leverede ydelser til deres normalpris, hvorved beløbet blev på i alt 17.335 kr. Lektionsplanen vil blive udleveret, så snart indklagede modtager en anmodning herom fra klagers nye køreskole. Indklagede har hele tiden været villig til at udlevere både ansøgning og lektionsplan, men indtil videre har andre køreskoler nægtet at modtage papirerne, da klager endnu ikke har afregnet til indklagede. Indklagede har ikke af egen drift taget kontakt til andre køreskoler – det er dem, der har kontaktet indklagede. Indklagede har i den forbindelse oplyst, at klager skyldte 7.600 kr., og derefter har de andre køreskoler ikke ønsket at modtage papirerne. Klager har betalt 7.450 kr., som er halvdelen af grundpakkeprisen. Desuden er der betalt 150 kr. for 1 måneds adgang til drive4your. Efterfølgende er der betalt yderligere beløb, og det resterende beløb er nu i et omfang som anført af klager.     

Ankenævnet udtaler: Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/07.09.21