I sagsbehandlingen deltog:

Advokat Casper Schad (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer),​samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

​På mødet blev behandlet:

Sag nr. 657/2013

​Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.700 kr. under henvisning til, at hun som følge af køreskoleskift har krav på tilbagebetaling af 2 lektion á 360 kr. og udgift til køreteknisk anlæg 1.440 kr. alt med tillæg af moms, idet klager ikke har modtaget disse ydelser. Klager har efterfølgende anmeldt indklagede til politiet, idet klager mener, at indklagedes måde at undervise på er ulovlig, ligesom undervisningen var ringe.

Indklagede har heroverfor gjort gældende, at han tydeligt har gjort klager opmærksom på, at hun har betalt 9.980 kr. for en samlet lovpakke. Da klager ønskede at skifte til anden kørelærer, blev der sendt en opgørelse til klager, og efter at sagen havde været overgivet til advokat, accepterede klager at betale restancen på 450 kr.​

Der er ikke under sagens behandling i nævnet fremkommet oplysninger om, at politiet har fundet grundlag for at iværksætte en undersøgelse af indklagedes virksomhed.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at årsagen til, at klager skifte køreskole, skyldtes forhold på indklagedes side. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling af 2.700 kr. ikke tages til følge​

Nævnet skal dog bemærke, at oplysningerne i indklagedes fakturaer om forfaldsdato, rentens størrelse ved for sen betaling og rykkergebyrer klart er i strid med rentelovens bestemmelser herom.​

​Sag nr. 658/2013

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 9.050 kr. under henvisning til, at indklagede ikke har været tilstrækkelig opmærksom på prøvedatoer og frister, idet indklagede indstillede klageren til køreprøven 1 dag for sent med den følge, at teoriprøven blev forældet.​Klager har endvidere oplyst at have været hos politiet i anledning af sagen.

Indklagede har oplyst, at der er korrekt, at klager er blevet afvist ved politiet pga. 5 mdr. pause reglen, hvorefter klager skal starte sin køreuddannelse forfra, men har gjort gældende, at klager både via oplysningerne i lektionsplanen og under køreundervisningen gentagne gange er blevet gjort opmærksom på pausereglerne, men at klager på daværende tidspunkt ikke havde råd til at gennemføre undervisningen. Der har endvidere været aftalt lektioner, hvor klager ikke er mødt op, og klager har endvidere været svær at få kontakt til blandt anden på grund af hjemrejse til Rumænien. Endeligt er klager blevet informeret om, at teoriprøven ikke tæller med i pausereglerne. Indklagede har endvidere oplyst, at han via indklagedes teleoperatør vil kunne skaffe oplysninger om, at der er foretaget samtaler og opkald fra køreskolen til klager, herunder den 6. september 2013, hvor klager udeblev fra undervisningen, hvilket er noteret på lektionsplanen. Såfremt klager ikke var udeblevet den dag, havde der ikke været brud på 5 måneders reglen.

Der er ikke under sagens behandling i nævnet fremkommet oplysninger om, at politiet har fundet grundlag for at iværksætte en undersøgelse af indklagedes virksomhed.

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen kan det lægges til grund, at klager er blevet gjort opmærksom på pausereglerne, ligesom det må antages, at klager er blevet orienteret herom i forbindelse med undervisningen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klager som følge af pausereglerne har været nødt til at begynde forfra på sin køreuddannelse. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager har haft kendskab til pausereglerne, at der har været tale om et længere undervisningsforløb, hvor klager har været svær at få kontakt med på grund af bortrejse, og at klager dels har manglet penge til at gennemføre undervisningen, dels ikke er mødt op til afgørende undervisningstimer. Som følge heraf kan klagers krav om tilbagebetaling af 9.050 kr. ikke tages til følge.

Sag nr. 659/2014

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 3.600 kr. under henvisning til, at der har været 3 forskellige kørelærere undervej i forløbet, hvilket skabte frustrationer hos klager, at der har været talt i mobil eller tjekket sms ér under køretimerne, atdet i den sidste del af forløbet ikke har været muligt at få flere normale køretimer samme uge, så rutine kunne finpudses og prøvemålrettes, at det ikke har været muligt at får ny køreprøve kort tid efter ej bestået køreprøve, og at der skete aflysning af køreprøve samme morgen, som bestilt køreprøve på grund af indklagedes afbudsoperation, som blev prioriteret frem for køreprøven. Disse forhold har ifølge klager samlet set skabt en unødig forlængelse af forløbet og som følge heraf, udgør den rigtige pris for den leverede ydelse et grundforløbet på 10.900 kr., et prøvegebyr på 600 kr. og 1 forberedelsestime på 400 kr. i alt 11.900 kr. og ikke som betalt 15.500 kr.

Indklagede har heroverfor oplyst, at Daniel som følge af indklagedes afbudsoperation uden beregning har fået 2 lektioner før køreprøve nr. 1, 2 lektioner før køreprøve nr. 2 og igen en køretime før prøve nr. 3. i alt en rabat på 1.600 kr. Indklagede har endvidere anført, at det er for at give eleverne de bedst mulige vilkår, at der er flere kørelærere om en elev, idet eleven dermed bedre vænner sig til at køre med fremmede, herunder til køreprøven. Indklagede har endvidere afvist, at han taler i mobil i undervisningstiden, og at det kun er sket én gang som følge af, at en elev havde kørt indklagedes dæk i stykker, så indklagede måtte have et nyt dæk. Endeligt har indklagede gjort gældende, at han ved ikke-bestået køreprøve altid har bestilt den først mulige tid, der passer ind i hans kalender, og at det anbefales, at eleven ikke går for hurtigt op til ny køreprøve, da eleven ellers ikke vil klare sig så godt på grund af, at eleven har den foregående prøve lurende i baghovedet.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at klager har betinget sig, at han skulle modtage undervisning af en bestemt kørelærer. Den omstændighed, at klager under forløbet har kørt med flere kørelærere, kan ikke anses for at udgøre en mangel ved undervisningen, da det kan være til gavn for eleven, at denne vænnes til at køre med forskellige kørelærere, inden eleven skal aflægge prøve hos en fremmed motorsagkyndig. Det er nævnets opfattelse, at det er kørelæreren, der er bedst til at vurdere, hvornår en elev er klar til at gå til prøve og til at fastsætte intervallet af køretimer, inden en køreprøven skal aflægges, også i de tilfælde, hvor eleven skal op til en ny køreprøve. Endeligt finder nævnet ikke grundlag for at kritisere indklagedes praksis ved bestilling af køreprøve, henset til, at indklagede ikke suverænt selv bestemmer, hvornår en køreprøve kan afholdes, og da indklagede ved planlægningen af sin undervisning skal have mulighed for også at varetage undervisningen i forhold til de øvrige køreskoleelever. Endeligt fremgår det af oplysningerne, at klager er blevet behørigt kompenseret i forbindelse med indklagedes afbudsoperation.

Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke benyttes af kørerlæreren i undervisningstiden.

Da indklagede ikke har bestridt at have foretaget et enkelt opkald under en undervisningstime, finder 2 medlemmer af nævnet, at indklagede bør betale erstatning til klageren med 1.000 kr.

Henset til, at det efter oplysninger kan lægges til grund, at der alene har været tale om et enkelt opkald, og da der er enighed om, at opkaldet vedrørte udbedringen af en skade på bilens dæk, finder 3 medlemmer af nævnet ikke grundlag for i nærværende sag at pålægge indklagede at betale erstatning til klager.​

Som følge af det anførte, kan klager krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.​