Ankenævnsmøde den 5. februar 2021

Sag nr. 831/20

Den 5. februar 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Sasa Vujovic, kørelærer Jan Andersen, kørelærer Bent Grue, rådsmedlem Anne Lise Knørr, og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

Klageren ønsker at færdiggøre sin køreprøve med det antal timer, han mangler, og har i sin klage navnlig henvist til, at han er utilfreds med, at indklagede fik klager til at underskrive på køretimer, han ikke havde haft, og at indklagede ikke overholdt aftaler og fik klager til at betale ekstra. Efter klager bestod teoriprøve, har indklagede slettet klager fra sit system uden at udfylde erklæring om køreundervisning og har ikke betalt penge tilbage.

Indklagede har afvist at færdiggøre klagers køreprøve og har navnlig henvist til, at der har været mange problemer med klager under hele forløbet. Klager har flere gange anmodet om at blive indstillet til teoriprøve, hvilket indklagede har indvilliget i, men samtidig også gjort klager opmærksom på, at han ikke var klar. Klager dumper teoriprøven flere gange og prøver også at finde en anden køreskole eller en tolk, som kan hjælpe ham med prøven, men det lykkedes ikke for ham. Ved femte teoriprøve skændes klager med tolken under prøven og får prøven afbrudt. Indklagede har efterfølgende meddelt klager, at han ikke ønsker, at klager fortsætter hos ham grundet sin opførsel. Klager vender dog efter noget til tilbage til indklagede og består langt om længe sin teoriprøve og ønsker herefter at fortsætte hos indklagede. Men det ønsker indklagede ikke, da klager har misligholdt undervisningen, vedvarende forstyrret andres undervisning, både til prøver og teori og ad flere omgange opfordret til snyd. 

Ankenævnet udtaler: Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/

 

Sag nr. 832/20

Den 5. februar 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Sasa Vujovic, kørelærer Jan Andersen, kørelærer Bent Grue, rådsmedlem Anne Lise Knørr, og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

Klageren har krævet hel tilbagebetaling af 11.450 kr. under henvisning navnlig til, at indklagede har opført sig uprofessionelt, aggressivt og behandlet eleverne dårligt. Under en køretime stoppede indklagede bilen og smed klager ud. Efter denne episode, stoppede indklagede klagers undervisningsforløb. Indklagede har tilbagebetalt 3.950 kr., men klager vil ikke acceptere dette beløb og kræver det fulde beløb tilbagebetalt, da klager er uforskyldt i den afbrudte køreundervisning. Det bestrides, at klager har udsat sit eget eller indklagedes helbred for fare. Klager er nu stillet i en dårlig situation, da han skal genoptage sit forløb hos en anden kørelærer. Klager kan ikke længere købe ”pakken”, men må betale for de enkelte undervisningsdele hver for sig. Dette vil medføre, at forløbet bliver væsentligt dyrere end beregnet. Klager har alene modtaget 4 x 45 minutters kørelektioner (da klager ikke kan acceptere at skulle betale for undervisningen den 12. juni 2020, hvor indklagede uden grund smed klager ud af bilen), 5 x teoriundervisning (ud af 9 lektioner), kode til teoriundervisning og manøvrekursus. De undervisningsdele, som klager mangler for at kunne erhverve sig et kørekort hos en anden kørelærer, overstiger økonomisk det beløb, der er indbetalt til indklagede. Da indklagede er skyld i den afbrudte undervisning, må det være rimeligt, at klager modtager det fulde beløb retur. (Det resterende beløb, som klager ønsker tilbagebetalt, dækker de resterende 20 kørelektioner, resterende 4 gange teoriundervisning og værdien af glatbanekursus med bane og billeje, som klager ikke har modtaget undervisning for.)     

Indklagede har afvist kravet med henvisning navnlig til, at det må være indklagedes ret at stoppe undervisningsforløbet, da klager flere gange havde udsat sig selv og indklagede for fare. Dette kan ikke begrunde, at der skal tilbagebetales for allerede gennemført undervisning. Hvis undervisningen stoppes før tid, afregnes der efter køreskolens normale priser. Dette fremgår af indklagedes hjemmeside. Klager har accepteret disse vilkår. Om det er klager eller indklagede, der slutter forløbet, er uden betydning. Indklagede har allerede tilbagebetalt et beløb svarende til det, som klager ikke har modtaget undervisning for.    

Ankenævnet udtaler: Det påhviler indklagede at tilrettelægge og gennemføre køreundervisningen således, at denne er forsvarlig, og så der ikke opstår fare, herunder eventuelt ved forud for en kørelektion at repetere relevant teori i forhold til det konkrete emne for køreundervisningen. Dette kan navnlig være relevant, hvis der er tale om komplicerede forhold, som skal trænes med eleven. Den omtalte kørsel i rundkørslen den 12. juni 2020 findes at have en sådan karakter.

Ankenævnet finder på denne baggrund, at indklagede skønsmæssigt skal tilbagebetale yderligere 2.000 kr. til klager. Beløbet dækker delvis tilbagebetaling af betaling for teoriundervisning og for køretimerne den 12. juni 2020, hvor indklagede afbrød køreundervisningen.  

Klagerens krav tages herefter til følge med 2.000 kr.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen.

JST/

 

Sag nr. 835/20

Den 5. februar 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Sasa Vujovic, kørelærer Jan Andersen, kørelærer Bent Grue, rådsmedlem Anne Lise Knørr, og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

Klageren har nedlagt påstand om, at klager ikke skal betale indklagedes faktura på 6.400 kr. og har til støtte herfor henvist navnlig til, at frameldingen til kurset skete, inden der overhoved var blevet betalt for manøvrebanen. Frameldingen skete lige efter første teorilektion. Klager havde ikke betalt noget på dette tidspunkt. Klager meldte fra, da han på første teoritime fik at vide, at de skulle forvente dobbelt så mange køretimer, og at noget af undervisningen kunne foregå på Amager. Indklagede oplyste, at manøvrebanen ikke kunne opsiges, selv om klager afbrød forløbet 7 dage før, klager skulle på manøvrebane. Det angives dog hos andre køreskoler, at manøvrebanen kan aflyses 3 hverdage før afholdelse. Derfor vil det være rimeligt, hvis klager ikke skal betale herfor. Det fremgår endvidere af det køretekniske anlægs hjemmeside, at det er muligt at aflyse manøvrebanen senest 4 dage før. I uddannelsen indgår 8 teorilektioner, og klager har kun været med til 1/8. Klager har tilbudt at betale for 1/8 teoriundervisning og online kursusnøgle, hvilket beløb kan opgøres til 850 kr. Klager går ud fra, at indklagede accepterer de annoncerede betingelser på hjemmesiden om fortrydelse, da indklagede kun har opkrævet delvis betaling i fakturaen. Der var aftalt en pris på 10.960 kr. for kurset. På hjemmesiden står der, at man ikke skal betale for ydelser, man ikke har modtaget.

Indklagede har afvist kravet og navnlig henvist til, at klager, der tilmeldte sig et MC-kursus, blev gjort bekendt med, at man ikke først kunne tilmelde sig holdet og så efterfølgende aflyse uden at betale. Dette fik klager at vide, da han ringede efter første lektion for at afmelde sig kurset. Det fremgår af lektionsplanens side 2, som klager har skrevet under på, at der gælder en frist på 8 dage for aflysning af manøvrebanen. Klager fik desuden på første teoritime at vide, at manøvrebanen ikke kunne afbestilles, jf. fristen herfor. Klager har indgået en bindende aftale, men indklagede har pr. kulance tilbudt at modregne ikke afholdte omkostninger til enkeltpriser i henhold til priserne på hjemmesiden, og der er på den baggrund alene faktureret et beløb på 6.400 kr. Teoriundervisning afregnes som et forløb/kursus. Beløbet, der kræves betaling for, vedrører teorikursus, manøvrebanekursus, teorihæfte med online kode til teoriundervisning og -prøver samt et administrationsgebyr. Andre virksomheders aflysningsfrister er uden betydning for sagen.  

Ankenævnet udtaler: Det fremgår af lektionsplanen, som klager har skrevet under på, at seneste tid for aflysning af manøvrebane er 8 hverdage før start. Klager afbrød forløbet 7 dage før, han skulle på manøvrebanen. Da klager har aflyst for sent, har klager ikke krav på tilbagebetaling af betalingen for manøvrebanen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at det af det køretekniske anlægs hjemmeside måtte fremgå, at det er muligt at aflyse manøvrebanen senest 4 dage før. 

Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.

Da klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede, tager ankenævnet ikke klagers krav til følge.

 JST/

 

Sag nr. 838/20

Den 5. februar 2021 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Sasa Vujovic, kørelærer Jan Andersen, kørelærer Bent Grue, rådsmedlem Anne Lise Knørr, og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 1.900 kr. under henvisning navnlig til, at indklagede talte nedværdigende til klager. Klager har endvidere henvist til, at indklagede ikke svarede på, hvordan klager kunne booke prøve samt køretimer til trods for, at indklagede vidste, at klager havde vanskeligt ved det. Klager måtte ikke kontakte indklagede telefonisk, og indklagede sagde, at hun i stedet kunne bruge Messenger. Klager skrev til indklagede, at deres samarbejde måtte ophøre, da klager aldrig ville komme igennem med kørekort hos indklagede. Klager har betalt kørekortet via en overførsel til indklagedes mands mobilepay. Klager har ikke fået 4 måneders gratis adgang til prøvesystemet. Klager har kun ringet en enkelt gang til indklagede, og det var, da hun bestod teoriprøven. Klager ønsker pengene tilbagebetalt for 2 køretimer og leje af bil til køreprøve, da hun aldrig har fået disse ydelser. 

Indklagede har afvist kravet og navnlig henvist til, at klager valgte at købe en MINI pakke, selv om klager har en hjerneskade og har svært ved at forstå ting. En MINI pakke betyder, at man ”gør det selv” til efter bestået teoriprøve/bestilt køreprøve. Indklagede havde foreslået, at klager købte en MIDI pakke, da der følger 2 x 45 minutters eneundervisning/support med, hvilket ikke er tilfældet med MINI. Dette ønskede klager ikke, da det var vigtigt for klager, at det blev så billigt som muligt. Sammen med pakken fik klager en vejledning. Klager ringede meget, og indklagede brugte meget tid på klager. Klager brugte mere support, end der ville have været i en MIDI pakke. Indklagede oplyste klager om, at hun kunne se det hele i vejledningen, men den forstod klager ikke. Adgangen til prøvesystemet, der har en gyldighed på 4 måneder, udløb. Klager fik en ny 4 måneders periode uden beregning. Klager fortsatte med at kontakte indklagede i vidt omfang, og klager blev sur over, at indklagede efterhånden bare henviste til vejledningen. Klager bestod teoriprøven og ønskede, at indklagede skulle bestille køreprøven, hvilket indklagede hverken ville eller kunne, da klager selv har oprettet sig via borgerservice. Indklagede oplyste klager om, hvordan hun kunne få fat i en køreprøve og henviste på ny til vejledningen. Indklagede insisterede på, at klager ophørte med at skrive til hende. Klager har fået den pakke, hun har købt, og som klager har udnyttet. Derudover har klager som anført fået en gratis forlængelse og brugt langt mere support end den pakke, som hun burde have købt (MIDI), indeholdt. Hvis klager ønsker de to kørelektioner + vogn til prøve, er hun mere end velkommen til at udnytte dem. Både indklagede og dennes ægtefælle står for køreskolens bankkonto. Der er derfor ikke noget galt i, at klager overførte til indklagedes mands mobilepay.     

Ankenævnet udtaler: Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.

Klager har selv valgt at skifte til anden køreskole. Der er ikke grundlag for at antage, at det produkt, som klager har købt, har været mangelfuldt på en sådan måde og i et sådant omfang, at dette kan begrunde, at indklagede skal tilbagebetale beløbet helt eller delvist til klager.

Klagerens krav tages på den baggrund ikke til følge.

JST/