Ankenævnsmøde den 27. juni 2022

Sag nr. 868.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om erstatning på 2.883,87 kr. Klager har desuden krævet kompensation på 450 kr. for sidste kørelektion for at lære bil at kende.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at det var på grund af indklagedes fejl med lektionsplanen, at klager blev afvist fra at tage teoriprøve. Klager kræver derfor erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med 2.666,67 kr. og transportudgifter 217,20 kr. Klager har endvidere fremlagt bl.a. kopi af ansøgning om kørekort, udskrift fra rejsekort og sms-korrespondance med indklagede.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at der allerede er betalt nyt prøvegebyr og bestilt teoriprøve til klager. Dette er begrundet i, at kørelæreren havde foretaget en tastefejl i en sms. Klager har bevidst valgt at ignorere kørelærerens sms-besked om, at eleverne skulle tjekke, om deres lektionsplaner var i orden i forhold til pkt. 7.21.

Ankenævnet udtaler:
Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder baggrunden for at klager blev afvist fra at aflægge teoriprøven og forløbet op til, findes indklagede at burde erstatte klager det tab, som denne har lidt i anledning af, at hun blev afvist fra at tage teoriprøve. Erstatning for transportudgifter findes at være dokumenteret med udskriften fra Rejsekort, og kravet herfor tages til følge med 217,20 kr. Klagers krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste findes ikke at være dokumenteret og tages ikke til følge. Der findes i øvrigt ikke at være grundlag for at tilkende klager yderligere kompensation.

Indklagede skal betale 217,20 kr. til klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 870.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om erstatning på 4.000 kr., og at køreskolen indrømmer deres fejl, så andre ikke udsættes for samme overgreb.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at der er blevet videregivet personlige oplysninger, at der blev gennemført uprofessionel undervisning, at kørelæreren var træt og distræt, og at kørelæreren ved hver køretime talte i telefon og sendte sms-beskeder. Indklagede har desuden tilbageholdt lektionsplan og ansøgning om kørekort. Der har for ankenævnet været fremlagt bl.a. kopi af lektionsplan, faktura, mobiloverførsel og sms-korrespondance.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til bl.a., at indklagede har tilbudt klager at fortsætte et andet sted uden at betale for køreteknisk anlæg. Indklagede har desuden tilbudt klager køretimer for 1.200 kr. uden beregning for at gøre bod på ansattes fejl. Kørelæreren har fået en mundtlig og skriftlig advarsel, og han har efterfølgende ikke foretaget sig den slags, som han af klager beskyldes for. Ansøgningen blev ikke udleveret til klager, da klager havde et skyldigt beløb hos indklagede. Klagers nye kørelærer fremsendte først sent en adresse, hvortil ansøgningen kunne sendes. Klager fik flere gange tilbudt, at hun kunne komme og hente papirerne. Klager ønskede dog, at de blev sendt til den nye kørelærer.

Ankenævnet udtaler:
En kørelærer skal under køretimen være fuldt opmærksom på elevens kørsel, og manglende opmærksomhed forringer kvaliteten af den undervisning, som eleven får. Kørelæreren er desuden den juridiske fører af køretøjet under kørslen. Efter de foreliggende oplysninger findes indklagede efter ankenævnets praksis på den baggrund at burde tilbagebetale 1.500 kr. herfor.
Efter de foreliggende oplysninger, herunder indholdet af lektionsplanen, hvor modul 19 ses at mangle, og forløbet af køreundervisningen, hvor indklagede har tilbudt klager køretimer for 1.200 kr. uden beregning for at gøre bod på indklagedes ansattes fejl, findes klagers krav derudover at burde tages til følge med 2.400 kr.
Klagers krav tages herefter til følge med i alt 3.900 kr. Klagers påstand om, at indklagede skal indrømme deres fejl, så andre ikke udsættes for samme overgreb, afvises.

Indklagede skal betale 3.900 kr. til klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 873.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om hel eller delvis tilbagebetaling af 16.500 kr. og erstatning på 4.000 kr. I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at klager har betalt for ydelser, som indklagede, ikke har leveret. Klager kan ikke komme i kontakt med indklagede, og klager skal nu fortsætte hos en anden kørelærer, hvor klager på ny skal betale for de samme ydelser.

Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen.

Ankenævnet udtaler: Indklagede, Lundbergs Køreskole, der blev drevet som en enkeltmandsvirksomhed, ophørte ifølge oplysninger fra CVR den 9. marts 2022. Eventuelle krav mod enkeltmandsvirksomheden skal derfor som udgangspunkt rettes mod den person, som drev virksomheden. Det følger af ankenævnets vedtægter § 2, at ankenævnet kan behandle klager mod kørelærere, som er etableret. Under disse omstændigheder finder ankenævnet, at klagen skønnes uegnet til behandling ved ankenævn, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.
Det bemærkes, at klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Det bemærkes endvidere, at kravet forældes efter forældelseslovens regler.
Ankenævnet afviser at behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 874.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede selv skal betale for prøvegebyret.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at prøven blev booket uden klagers samtykke. Desuden er klager utilfreds med den behandling, som hun blev mødt med. Klager accepterede den 22. december 2021 en køreprøve i København. Det var dog med forbehold for, at der kunne planlægges 2-3 ekstra køretimer forinden. Klager fik først svar fra indklagede den 5. januar 2022, hvor klager blev tilbudt 3 køretimer i samme uge, hvor der også var booket køreprøve. Dette var ikke muligt for klager, da klager havde eksamen samme uge. På grund af indklagedes sene svar var det ikke muligt at afbestille køreprøven og få gebyret tilbagebetalt. Der har for ankenævnet været fremlagt bl.a. kopi af ansøgning om kørekort, erklæring om køreundervisning, lektionsplan og sms-korrespondance.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at klager har accepteret at tage køreprøven. Klager har ikke givet indklagede besked om, at hun ikke kunne tage køreprøven som aftalt. Indklagede tilbød klager 2-3 lektioner inden køreprøven. Klager kunne dog ikke deltage i disse, da hun var stresset på grund af eksamen. Indklagede kunne ikke annullere køreprøven, da fristen herfor var overskredet. Derfor skal klager selv betale gebyret.

Ankenævnet udtaler: Efter en samlet vurdering af sagens forløb, herunder da klager den 22. december 2021 findes at have accepteret, at der blev booket en køreprøve i København, og da indklagede som forudsat af klager forinden køreprøven tilbød klager 2-3 kørelektioner, hvilke på grund af omstændigheder, der beroede på klagers forhold, som indklagede ikke forinden var blevet oplyst om, ikke kunne gennemføres, er det ankenævnets vurdering, at indklagede ikke har handlet på en sådan måde, at det kan bebrejdes indklagede, at prøvegebyret ikke blev tilbagebetalt.
Klagers påstand tages på den baggrund ikke til følge.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 875.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Ankenævnet var enige om, at sagen ikke var klar til afgørelse, da der hos parterne bør indhentes kopi af ansøgning om kørekort, lektionsplan samt print fra bookingsystemet.

Sagen udsat.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 877.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om hel eller delvis tilbagebetaling af 1.000 kr.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til navnlig, at klager fortrød sin tilmelding før opstart. Klager har ikke deltaget i undervisningen eller modtaget nogen form for ydelser fra indklagede. Klager er umyndig og kan ikke indgå bindende aftaler.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at klager alene har betalt for at blive tilmeldt kurset. Der er i øvrigt ikke indgået en retligt forpligtende aftale med klager. Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at tilmeldingsgebyret ikke tilbagebetales, hvis man springer fra. Indklagede her tilbudt klager, at hun kan skifte hold. Klager har et betalingskort, som forældrene i banken må have givet tilladelse til, at hun kunne få.

Ankenævnet udtaler:
Det er efter det foreliggende ankenævnets vurdering, at klager ved alene at have indbetalt et tilmeldingsgebyr til indklagede ikke har indgået en retligt forpligtende aftale på det samlede undervisningsforløb, der efter det oplyste udgjorde 13.995 kr. På den baggrund og henset til størrelsen af beløbet, der ifølge klager blev betalt som en straks overførsel fra klagers konto, er det efter en samlet vurdering ankenævnets opfattelse, at der ikke foreligger omstændigheder, som kan føre til, at retshandlen er ugyldig i formueretlig henseende, herunder da indklagede findes at have været i god tro med hensyn til klagers adgang til at råde over beløbet.
Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at første rate på 1.000 kr., der fungerer som et tilmeldingsgebyr, ikke betales tilbage, hvis man ”springer fra”. Dette må således anses for at være en del af parternes aftalegrundlag.

På den baggrund tages klagers påstand ikke til følge.

JST/30.06.22

 

Sag nr. 882.22

Den 27. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 2.100 kr.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at klager kun har modtaget undervisning for halvdelen af tiden, der er betalt for. Det var indklagede, der stoppede undervisningsforløbet. Der har for ankenævnet bl.a. været fremlagt kopi af sms- og mailkorrespondance.

Indklagede har anerkendt kravet. Indklagede har ikke på noget tidspunkt meddelt klager, at hun ikke kunne få sine penge tilbage, men indklagede har blot ikke haft mulighed herfor endnu. Indklagede vil af den grund ikke dække omkostninger forbundet med klagesagen.

Ankenævnet udtaler: Da indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagers krav og dermed erkendt dette, tages klagers krav til følge med 2.100 kr.
Indklagede skal betale 2.100 kr. til klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Da indklagede forud for sagens indbringelse for ankenævnet har tilbudt betaling af det beløb, som blev udfaldet af sagen, skal indklagede ikke betale gebyr for behandlingen af sagen.

JST/30.06.22