I sagsbehandlingen deltog:

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørerlærer René Arnt samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 660/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 1.160 kr. under henvisning til, at hun er blevet afkrævet beløbet for at tilmelde sig glatbanekørsel, selvom beløbet er indeholdt i pakkeprisen på 6.499 kr., som klager tidligere har betalt. Klageren har endvidere anført, at det ikke fremgår af lektionsplanen, at hun igen skal betalt for glatbane, hvis hun er over et år om at tage sit kørekort, ligesom indklagede ikke har haft noget tab, da der først betales til køreteknisk anlæg, når eleven gennemfører glatbanekørsel.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægge til grund, at beløbet på 1.160 kr. til glatbanekørsel, allerede er indeholdt i pakkeprisen på 6.499 kr., som klageren har betalt for. Da indklagede således ikke har været berettiget til at kræve yderligere betaling for glatbanekørsel, har klageren krav på, at få beløbet tilbagebetalt.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 1.160 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Sag nr. 661/2014

Klager har klaget over køreundervisningen under henvisning til, at indklagede var kort for hoved og skældte ud fra start til slut, at indklagede under køreundervisningen var grov over for klager, og spillede høj musik i øret på klager, samtidigt med, at der blev givet højtråbende kommandoer under kørslen. Klager valgte derfor at afslutte undervisningen på motorcykel.

Ifølge sagens oplysninger har klageren ikke betalt for den undervisning, der har fundet sted, men har erklæret sig villig til at betale 5.300 kr., når klageren har modtaget lektionsplanen eller kopi heraf, ansøgning om kørerkort og andre relevante papirer fra indklagede.

Indklagede har bestridt, at hans adfærd har været årsag til, at klageren selv valgte at opgive undervisningen og har krævet betaling for den undervisning, som klageren har modtaget og har i den anledning opgjort et beløb på 7.537,50 kr. efter fradrag af rabat på 25 %, som skyldes for undervisningen. Indklagede har endvidere anført, at såfremt undervisningen afbrydes, afregnes den modtagne undervisning til normal lektionspris.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klageren valgte at afbryde undervisningen. Som følge heraf har indklagede krav på betaling for den undervisning, som klageren har modtaget, mod udlevering

af elevens ansøgning om kørekort.

Såfremt klageren skifter til anden køreskole, skal kørelærerens eksemplar af lektionsplanen udleveres til den nye køreskole til brug for klagerens fortsatte undervisning jf. kørekort-
bekendtgørelsen. I den situation må kørelæreren ikke må udøve tilbageholdelsesret i lektionsplanen med henblik på at opnå betaling fra eleven.

Sag nr. 662/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 8.900 kr. for køreundervisning og 3.000 kr. for udgiften til 5 teoriprøver under henvisning til, at undervisningen hos indklagede ikke har været udført i overensstemmelse med reglerne i kørekortbekendtgørelsen, idet teoriundervisningen alene har været gennemført som IT-undervisning og ikke som en undervisning, der veksler mellem computer- og klasseundervisning. Som følge heraf bestod klager ikke sin teoriprøve 5 gange under uddannelsesforløbet ved indklagede.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har bestridt, at teoriundervisningen ikke har været udført i overensstemmelse med kørekortsbekendtgørelsen, finder nævnet, at teoriundervisningen har været uden værdi for klageren. Klager har derfor krav på erstatning for mangelfuld teoriundervisning og gebyrer til teoriprøver og erstatningen fastsættes efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt til 5.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 5.000 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Sag nr. 663/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 6.300 kr. for køreundervisning, 400 kr. for lægeerklæring og 472,50 kr. for førstehjælpsbevis under henvisning til, at indklagedes undervisning ikke har haft nogen værdi for klageren, idet teoriundervisningen hos indklagede ikke lever op til lovens mindstekrav, og at lektionsplanen ikke er blevet fulgt under den praktiske undervisning. Indklagede har endvidere ikke sørget for at aflevere klagerens lægeerklæring og førstehjælpsbevis til Borgerservice med det resultat, at klageren ikke er blevet oprettet hos Borgerservice.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har bestridt, at undervisningen ikke har været udført i overensstemmelse med reglerne, og da undervisningen efter de foreliggende oplysninger således har været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 6.300 kr. for køreundervisningen og 400 kr. for lægeerklæringen eller i alt 6.700,00, idet det samtidigt lægges til grund, at førstehjælpsbeviset stadig er gyldigt.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 6.700 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.