Ankenævnsmøde den 21. marts 2022

Sag nr. 859/21

Den 21. marts 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt. Kørelærer Marianne Heimdal var fraværende hvorfor Bent Grue havde to stemmer

Klager har krævet tilbagebetaling af 13.500 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at han er utilfreds med, at han har betalt for noget, som han ikke har fået. Klager skal ud og finde en ny køreskole og betale for et nyt kørekort. Indklagede har ikke overholdt sine forpligtelser med hensyn til kørelektioner, og indklagede overholder ikke indgåede aftaler. Indklagede har flere gange sagt, at han er ligeglad med, at klager har et arbejde, han skal passe, og at det ikke er indklagedes opgave at tage hensyn til, at klager først er hjemme ved 16-17-tiden. Indklagede kontaktede klager i april, da der efter nedlukningen på grund af Covid-19 blev åbnet op. Indklagede oplyste, at han skulle have nogle elever til køreprøve, og at han derefter ville kontakte klager. Klager hørte intet fra indklagede, før han den 17. august 2021 kontaktede ham, hvor han bad klager om at finde en ny kørelærer. Klager har kun modtaget 7 kørelektioner på det år, han har været elev hos indklagede. Den seneste var i januar 2021. Klager tog lektionerne sidste år, før nedlukningen. I forbindelse med den sidste lektion fortalte indklagede, at de skulle underskrive lektionsplanen forud, da der ellers ville være et stort hul mellem lektionerne grundet nedlukningen på grund af Covid-19. Klager skrev således under på lektioner, som han ikke havde fået.

Indklagede har bestridt kravet og har anført navnlig, at klager alene har betalt 12.995 kr., da han fik en særaftale. Klager kontaktede indklagede telefonisk den 17. august 2021, hvor han blev grim i sin mund og nærmest forlangte, at indklagede ansatte en kørelærer, så klager kunne blive færdig med sit kørekort. Indklagede meddelte klager, at hvis det var i den tone, klager talte, så kunne de ikke tale sammen, før der kom en anden og mere venlig tone. Klager kan skifte køreskole uden at skulle starte forfra, hvis han får udleveret lektionsplan og ansøgning fra køreskolen, man skifter fra. Det fremgår af samtykkeerklæringen, at der er tydeligt gjort opmærksom på køretidsrummet fra 8-17. Det fremgår af lektionsplanen, at klager har modtaget 12 ud af 16 kørelektioner. Derudover har klager modtaget 29 teorilektioner og 4 lektioner på manøvrebane. Når dertil beregnes et administrationsgebyr på 350 kr., har indklagede et tilgodehavende på 105 kr.
Ankenævnet udtaler: Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.
Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/21.03.22.

Sag nr. 865.22

Den 21. marts 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt. Kørelærer Marianne Heimdal var fraværende hvorfor Bent Grue havde to stemmer

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 13.600 kr. og erstatning på 7.500 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at indklagedes kørelærer har været meget temperamentsfuld og uopmærksom i undervisningen. Dette har medført, at klager har fået angst for at køre. Klager har på den baggrund indtil videre måttet indstille sin køreundervisning. Klager ønsker et beløb retur svarende til den praktiske køreundervisning. Der har været utroligt rod i forløbet, som har strakt sig over alt for lang tid. Der har været manglende tilmeldinger, ikke udfyldte dokumenter mv. og generel dårlig kommunikation. Kørelæreren greb fysisk ind under kørslen, råbte og skældte ud, havde samtaler med søn under kørslen, var u pædagogisk og overforsigtig med sin bil. Klager skal have ca. 10 timer efter at være stoppet hos indklagede for at få sit kørekort.

Indklagede har bestridt kravet og har anført navnlig, at indklagede har et højt niveau af information og kommunikation, hvilket fremgår af ”køreplan til januar holdet Tranbjerg 2021”. Holdstarten blev udskudt til april 2021 på grund af corona-nedlukningen. Den plan, som klager har sendt til ankenævnet, har aldrig været brugt. Klager har fulgt den grundige beskrivelse af undervisningsforløbet, og der har ikke været rod i forløbet. Klager har ikke tidligere givet udtryk for, at der var noget galt. Der kom først rod i forløbet, da klager udeblev fra en lektion på køreteknisk anlæg, som var særligt arrangeret for klager, da denne skulle på ferie. Derefter begyndte forløbet at trække ud. Klager aftalte selv efterfølgende en ny dato med køreteknisk anlæg, men fik noteret den forkerte dato ned, hvilket indklagede gjorde klager opmærksom på. Klager var syg den sidste teoriaften. Derfor er klagers lektionsplan ikke underskrevet for denne lektion, hvilket den skal være, før man kommer på køreteknisk anlæg. Dette medførte, at klager kom tilbage fra køreteknisk anlæg uden underskrift fra banens instruktør. Indklagede tog hånd efterfølgende om den fejl, der var med hensyn til lektionsplanens manglende underskrift. Efter bestilling af to teoriprøver, hvoraf den ene ikke blev til noget, da brevet fra køreteknisk anlæg kom for sent retur, og hvor indklagede havde betalt 600 kr. for den anden prøve, bestod klager teoriprøven. Klager skulle herefter køre de sidste lovpligtige lektioner. Indklagede var på dette tidspunkt ikke klar over, at klager var utilfreds med forløbet. Det er korrekt, at undervisningen har haft en langt forløb, men det skyldes hovedsageligt klagers rod med aftalerne, og at klager brugte lang tid på sin ferie i Spanien. Indklagede har hjulpet klager langt ud over, hvad der er normalt i en køreskole med voksne elever. Det er korrekt, at kørelæren greb fysisk ind under en køretime, hvilket var begrundet i en fremkørsel for ubetinget vigepligt, hvor indgrebet blev forøvet for at redde livet for både klager og kørelæreren, og at begge hævede stemmerne i den forbindelse. Klager var ved andre køretimer svær ilter og uberegnelig, og han kunne helt umotiveret begynde at fægte med armene og rulle med øjnene. Klager var fuldstændig
urealistisk med hensyn til han umiddelbare standpunkt. Der skulle mindst 10 supplerende lektioner til, før det ville være realistisk at sende klager til køreprøve. Klager nægtede efterfølgende at køre flere supplerende lektioner før køreprøven, idet han ville dygtiggøre sig ved at køre i sin private bil. Da klager ikke ønskede at forberede sig ordentligt i skolevognen, meldte klager sig reelt selv ud af køreskolen. Klager var på dette tidspunkt ikke i nærheden af at være klar til køreprøven. Indklagede var som ansvarlig ejer af køreskolen nødt til at afbryde forløbet. Det er korrekt, at kørelæreren under kørslen en enkelt gang gav en kortvarig besked til sin mindreårige søn over bluetooth.
Ankenævnet udtaler: Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.
Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/21.03.22.

 

Sag nr. 867.22

Den 21. marts 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt. Kørelærer Marianne Heimdal var fraværende hvorfor Bent Grue havde to stemmer

Klager har krævet tilbagebetaling af 10.495 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at undervisningsforløbet har været meget problematisk på grund af blandt andet aflysning af køretimer og teoriundervisning, som ikke følger lovgivningen. Indklagede oplyste på et tidspunkt overfor klager, at aflysningerne skyldtes sygdom, og at det burde være overstået. Efter én teoriundervisning måtte klager af personlige årsager sætte forløbet på pause, hvilket skete efter aftale med indklagede. Forløbet blev genoptaget den 2. december 2020, hvor klager kom på manøvrebane og modtog teoriundervisning to gange. På grund af Covid-19 var indklagede lukket ned fra den 14. december 2020 til den 6. april 2021. Da indklagede åbnede op igen, modtog klager for tredje gang teori. Over en periode på 2 måneder og 20 dage modtog klager kun 1,5 kørelektioner, da indklagede konstant aflyste i dårlig tid. Klager fortsatte med at deltage i teoriundervisningen. Underskrifterne i lektionsplanen blev skrevet ind senere, så de passede med kørelektionerne og med rækkefølgen i lektionsbogen. Teorilektionerne var af ringe kvalitet. Teoriundervisningen skulle hver gang varer 3 timer, men med undtagelse af én gang, hvor den varede 2 timer, oplevede klager, at der kun blev undervist i 1,5 time. Undervisningen blev ”jappet” igennem og bestod i høj grad af irrelevante historier. Det kaotiske forløb har været forbundet med mange omkostninger. Den 1. august 2021 opstod der konflikt mellem indklagede og klager, efter at klager havde tagget sin mor i et Facebook-opslag fra indklagede angående gode anmeldelser på Trust-pilot. Efter denne konflikt vurderede klager, at der ikke længere var mening i at fortsætte hos indklagede. Parterne forsøgte at finde en løsning på deres økonomiske mellemværende, men det lykkedes ikke. Indklagedes opgørelse indeholder modstridende oplysninger i forhold til prislisten på indklagedes hjemmeside. Klager har betalt for et forløb, som dels ikke er leveret, dels er mangelfuldt og ulovligt. Klager har højst modtaget service/ydelser for en værdi svarende til 1.199 kr., der udgør førstehjælpskursus, teorilogin og administrationsgebyr. Indklagede har valgt ikke at afskrive på gavekortet, som klager havde vundet gennem en Facebook-konkurrence. Gavekortet til indklagedes køreskole var på 5.000 kr.

Indklagede har ikke indleveret bemærkninger til klagen.

Ankenævnet udtaler: Indklagede har ikke udtalt sig i anledning af klagen, og ankenævnet lægger derfor klagerens oplysninger til grund for sagens afgørelse, således at det lægges til grund, at indklagedes undervisning har været mangelfuld.
Det kan ikke udelukkes, at indklagedes undervisning har haft værdi for klager. Ankenævnet finder, at værdien af den undervisning, som klager har modtaget, skønsmæssigt kan fastsættes til 5.000 kr.,
som svarer til værdien af det gavekort, som indklagede har modtaget. Da klager udover gavekortet har betalt 10.495 kr., tages klagers påstand til følge med et hertil svarende beløb.
Indklagede skal betale 10.495 kr. til klager.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

Indklagede skal betale 4.000 kr. for ankenævnets behandling af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/21.03.22.

 

Sag nr. 869.22

Den 21. marts 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt. Kørelærer Marianne Heimdal var fraværende hvorfor Bent Grue havde to stemmer

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 6.875 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager har skiftet køreskole undervejs i forløbet, og at klager på den baggrund ønsker penge tilbage for 6 køretimer, glatbane og leje af bil til køreprøven, da klager ikke har modtaget disse ydelser. Klager har alene fået tilbagebetalt beløb for førstehjælpskursus, som klager ikke tog hos indklagede. Klager har betalt rate 1 på i alt 7.400 kr., hvoraf 5.500 kr. med tillæg af moms udgør betaling for B-kørekort, mens 420 kr. med tillæg af moms udgør betaling for førstehjælpskursus. Det fremgår ikke af indklagedes hjemmeside, at man ikke kan få sine penge tilbage, hvis man skifter køreskole. Klager skiftede køreskole, da klager ikke var tilfreds med indklagede.

Indklagede har bestridt kravet og har anført navnlig, at indklagede ikke kan tilbyde hel eller delvis refusion af betaling for et kørekortforløb, da uddannelsesforløbet er påbegyndt hos indklagede. Klager har ikke ønsket at færdiggøre sin uddannelse hos indklagede. Klager har købt en lovpligtig pakke, og klager kan ikke få de dele af pakken, som man ikke ønsker at bruge, refunderet.

Ankenævnet udtaler: Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.
Da klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede, tager ankenævnet ikke klagers krav til følge.

JST/21.03.22.

 

Sag nr. 871.22

Den 21. marts 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt. Kørelærer Marianne Heimdal var fraværende hvorfor Bent Grue havde to stemmer

Klager har krævet tilbagebetaling af 2.495 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at klager ikke skal betale for glatbane, da udgiften endnu ikke er afholdt. Klager er hverken skriftligt, mundtligt eller via indklagedes hjemmeside blevet gjort bekendt med, at pengene ikke ville blive tilbagebetalt i tilfælde af, at klager stoppede sit forløb hos indklagede.

Indklagede har bestridt kravet og har anført navnlig, at det er korrekt, at klager ikke har modtaget praktisk undervisning på køreteknisk anlæg, hvilket skyldes, at klager afbrød forløbet forend endt undervisning. Da der er tale om et samlet pakkesalg med rabat, er indklagede ikke forpligtet til at gøre mere, men pr. kulance beregner indklagede altid på listepriserne for at se, om der er et beløb, der kan føres retur. I klagers tilfælde er der indbetalt 11.590 kr. og leveret undervisning for 12.695 kr.

Ankenævnet udtaler: Klager har med indklagede indgået en aftale, som er retligt forpligtende. Der gælder i almindelighed ikke er fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan. Parterne ses ikke at have indgået en aftale om, at klager har adgang til at fortryde aftalen.
Da klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede, tager ankenævnet ikke klagers krav til følge.

JST/21.03.22.