Ankenævnsmøde den 20. juni 2022

Sag nr. 860.21

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog:

Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om hel eller delvis tilbagebetaling af det betalte beløb. I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at klager har betalt, men at hun ikke har fået kørekort. Klager har under sagens forberedelse underbygget sine synspunkter ved navnlig at henvise til, at hun ikke har fået noget ud af forløbet hos indklagede, og at indklagede var skyld i, at hun mistede sin teoriprøve. Klager har endvidere fremlagt kopi af sms-korrespondance med indklagede, lektionsbog og mailkorrespondance.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at klager har fået den aftalte undervisning til den aftalte pris. Klager valgte selv at skrifte køreskole. Indklagede er uden skyld i, at klager mistede sin teoriprøve.

Ankenævnet udtaler: Det findes efter de foreliggende oplysninger ikke godtgjort, at undervisningen hos indklagede har været mangelfuld. Da klager selv har valgt at afbryde forløbet hos indklagede, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes indklagede, tager ankenævnet ikke klagers påstand til følge.

JST/23.06.22

 

Sag nr. 861.21

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om hel eller delvis tilbagebetaling af 16.765 kr. Klager har endvidere nedlagt påstand om korrekt udfyldt lektionsbog inklusive dato, jf. faktura og praktisk forløb.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at indklagede har haft en uforståelig undervisningsform, at indklagede ikke løbende har udfyldt lektionsbogen, at indklagede har haft skjulte gebyrer, at indklagede har haft en sjusket fakturaskrivning, og at indklagede pludselig opsagde undervisningsforløbet. Klager har under sagens forberedelse underbygget sine synspunkter ved navnlig at henvise til, at indklagede uden varsel slettede booket teoriprøve, og at klager fortsat mangler bl.a. glatbane og teori, selv om hun har betalt for ubegrænset teori. Klager er ikke sikker på, at hun har lært det, som der kræves, og hun har uberettiget fået en ekstraregning på over 4.000 kr. Indklagede har krævet ekstrabetaling for kørsel efter 15.30. Indklagede har ikke taget forbehold for, at første lektion mørkekørsel ikke er indeholdt i pakkeprisen. Klager har endvidere fremlagt kopi af lektionsplan, fakturaer, ansøgning om kørekort og e-mailkorrespondance med indklagede.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at klager ikke betalte den fulde ekstraregning på 4.070 kr., hvilket var årsagen til, at klager ikke kunne færdiggøre den sidste kørsel og teori. Der er forskel på, hvor mange lektioner en person skal have. Man kan derfor ikke regne med, at man kan nøjes med de lovpligtige lektioner. Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at der tages ekstrabetaling efter kl. 15.30, og det er derfor en del af parternes aftalegrundlag.

Ankenævnet udtaler: Efter de foreliggende oplysninger, herunder oplysningerne på indklagedes hjemmeside om ekstrabetaling for kørsel efter kl. 15.30 og indholdet af lektionsplanen, findes indklagede skønsmæssigt at burde tilbagebetale 2.500 kr. til klager til dækning af manglende gennemført glatbane, køreundervisning og teori. Indholdet af de udstedte fakturaer kan ikke føre til et andet resultat. Der er ikke grundlag for at tage klagers påstand om korrekt udfyldt lektionsbog inklusive dato, jf. faktura og praktisk forløb, til følge.
Indklagede skal betale 2.500 kr. til klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Indklagede skal betale 4.000 kr. for behandlingen af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/23.06.22

 

Sag nr. 862.21

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om hel eller delvis tilbagebetaling af 14.200 kr.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at indklagede har aflyst flere køretimer, og at indklagede har fået klager til at skrive under på timer, som han ikke har fået. Indklagede har misligholdt den indgåede aftale om en kørekortspakke. Klager har under sagens forberedelse underbygget sine synspunkter og har bl.a. fremlagt kopi af sms- og e-mailkorrespondance, lektionsplan og faktura.

Indklagede har oplyst, at han allerede har tilbagebetalt 5.900 kr. til klager, som dækker de timer, der var skrevet forkert dato på samt de resterende timer, som klager mangler at køre. Beløbet dækker endvidere glatbane. Indklagede har derudover bestridt kravet.

Ankenævnet udtaler: Indklagede har efter det oplyste allerede tilbagebetalt 5.900 kr. til klager. Det findes efter de foreliggende oplysninger, herunder indholdet af lektionsplanen, ikke godtgjort, at undervisningen hos indklagede herudover har været mangelfuld. På denne baggrund tages klagers påstand ikke til følge.

JST/23.06.22

 

Sag nr. 864.21

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om tilbagebetaling af 6.899 kr.
I henhold til klageformularen har klager til støtte herfor overordnet henvist til, at klager ikke har fået det, som klager har betalt for, da indklagede snød med lektionsplanen, da han fik klager til at skrive under på undervisning, som hun ikke havde modtaget, og derefter krævede ekstrabetaling. Klager har under sagens forberedelse underbygget sine synspunkter ved bl.a. at henvise til, at klager aldrig har været på glatbane og motorvej, ligesom hun ikke har haft mørkekørsel. Indklagede har under kørslen konstant talt i telefon. Klager har endvidere fremlagt kopi af sms-korrespondance med indklagede, lektionsplan og mailkorrespondance.

Indklagede har bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at der har været en del sprogvanskeligheder med klager, der først havde tilmeldt sig et turboforløb. Klager valgte dog efterfølgende at overgå til et almindeligt forløb, og indklagede tilbagebetalte prisdifferencen. Klager havde behov for særlig køreundervisning.

Ankenævnet udtaler.
Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.
Klager har mulighed for at indbringe sagen for domstolene og har mulighed for at søge om retshjælp/fri proces. Kravet forældes efter forældelseslovens regler.

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2.

JST/23.06.22

 

Sag nr. 866.22

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Ankenævnet var enig om, at sagen ikke var klar til afgørelse, da der hos parterne bør indhentes oplysning om, hvorvidt teoriprøven ifølge bookingsystemet blev afholdt på dansk, eller om der medvirkede tolk. Sagen udsat.

JST/23.06.22

Sag nr. 867.22

Den 20. juni 2022 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. I sagsbehandlingen deltog: Kørelærer Bent Grue, Kørelærer Marianne Heimdal, jurist Yuriy Fogh Axelsen, Elsebet Gøtz Gjetting og Dommer (formand) Jesper Stage Thusholt.

Klager har nedlagt påstand om tilbagebetaling af 10.495 kr. og har til støtte herfor anført navnlig, at undervisningsforløbet har været meget problematisk på grund af blandt andet aflysning af køretimer og teoriundervisning, som ikke følger lovgivningen. Indklagede oplyste på et tidspunkt overfor klager, at aflysningerne skyldtes sygdom, og at det burde være overstået. Efter én teoriundervisning måtte klager af personlige årsager sætte forløbet på pause, hvilket skete efter aftale med indklagede. Forløbet blev genoptaget den 2. december 2012, hvor klager kom på manøvrebane og modtog teoriundervisning to gange. På grund af Covid-19 var indklagede lukket ned fra den 14. december 2020 til den 6. april 2021. Da indklagede åbnede op igen, modtog klager for tredje gang teori. Over en periode på 2 måneder og 20 dage modtog klager kun 1,5 kørelektioner, da indklagede konstant aflyste i dårlig tid. Klager fortsatte med at deltage i teoriundervisningen. Underskrifterne i lektionsplanen blev skrevet ind senere, så de passede med kørelektionerne og med rækkefølgen i lektionsbogen. Teorilektionerne var af ringe kvalitet. Teoriundervisningen skulle hver gang varer 3 timer, men med undtagelse af én gang, hvor den varede 2 timer, oplevede klager, at der kun blev undervist i 1,5 time. Undervisningen blev ”jappet” igennem og bestod i høj grad af irrelevante historier. Det kaotiske forløb har været forbundet med mange omkostninger. Den 1. august 2021 opstod der konflikt mellem indklagede og klager, efter at klager havde tagget sin mor i et Facebook-opslag fra indklagede angående gode anmeldelser på Trust-pilot. Efter denne konflikt vurderede klager, at der ikke længere var mening i at fortsætte hos indklagede. Parterne forsøgte at finde en løsning på deres økonomiske mellemværende, men det lykkedes ikke. Indklagedes opgørelse indeholder modstridende oplysninger i forhold til prislisten på indklagedes hjemmeside. Klager har betalt for et forløb, som dels ikke er leveret, dels er mangelfuldt og ulovligt. Klager har højst modtaget service/ydelser for en værdi svarende til 1.199 kr., der udgør førstehjælpskursus, teorilogin og administrationsgebyr. Indklagede har valgt ikke at afskrive på gavekortet, som klager havde vundet gennem en Facebook-konkurrence. Gavekortet til indklagedes køreskole var på 5.000 kr. Klager har til støtte for påstanden fremlagt uddrag af sms-korrespondance med indklagede.

Indklagede har under den genoptagne sag bestridt kravet og har til støtte herfor overordnet henvist til, at klager kort tid efter at være startet op anmodede om at stoppe eller holde pause, hvilket indklagede accepterede. Klager startede op igen efter pausen. Klager blev tilbudt en ny kørelærer grundet sygdom, men det ønskede klager ikke. Gavekortet var betinget af, at man færdiggjorde hele kørekortet hos indklagede.

Ankenævnet udtaler:
Indklagede findes ikke at have bevist, at gavekortet var betinget af, at man færdiggjorde hele kørekortet hos indklagede. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at indklages oplysning herom ikke støttes af andre oplysninger. Klager har indbetalt 10.495 kr. ud over gavekortet på 5.000 kr. Ifølge indklagedes egen opgørelse har klager modtaget ydelser for i alt 11.249 kr. Denne opgørelse er imidlertid ikke baseret på indklagedes priser i 2020, hvor aftalen med indklagede blev indgået. På baggrund af de da foreliggende priser findes klagers krav herefter at burde tages til følge med 6.855 kr., da ankenævnet finder at kunne lægge til grund, at klager har modtaget de ydelser, der fremgår af indklagedes opgørelse.
Indklagede skal betale 6.855 kr. til klager

Klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægternes § 24, stk. 2. Indklagede skal betale 4.000 kr. for ankenævnets behandling af sagen, jf. vedtægternes § 25, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

JST/23.06.22