I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Abid Khan, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer René Arnt samt dommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 760/2018

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 12.679 kr. betalt for en generhvervelsespakke og lovpakke til MC-kørekort under henvisning til, at undervisningen hos indklagede har været mangelfuld, uden struktur og præget af mangelfuld opfølgning. Klageren har endvidere klaget over at have været udsat for sexchikane af en kørelærer ansat på køreskolen.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at klageren først den 23. oktober 2017 indgik aftale med indklagede, at klageren har haft et længere forløb end normalt, idet godkendelsen af klagerens papirer var længe undervejs, at der i vintermånederne ikke bliver kørt mange timer på MC på grund af vejret, at klageren har skrevet under på at have modtaget de lektioner, der fremgår af lektionsplanen, og at indklagede alene anvender nyere motorcykler, der er vel vedligeholdt til køreprøven. Endeligt har indklagede afvist at være ansvarlig for sexchikane, idet det ikke har fundet sted i indklagedes regi.

Ankenævnet udtaler: Parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende. Da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til § 24 i nævnets vedtægter tilbagebetales klagegebyret.

 

 

 

Sag nr. 761/2018

Klageren har krævet tilbagebetaling af 8.500 kr. samt 400 kr. for lægeerklæring under henvisning til, at indklagede i en sms den 1. marts 2017 lovede klageren, at han kunne erhverve kørekort inden august 2017.

Indklagede har afvist at have indgået nogen aftale med klageren om, at han ville kunne erhverve kørekort inden august 2017 og har gjort gældende, at det skyldes forhold på klagerens side, at undervisningsforløbet har været af længere varighed.

Ankenævnet udtaler: Klageren forespurgte i marts 2017 indklagede om, hvorvidt han kunne nå at erhverve kørekort inden august måned 2017. Følgende fremgår af indklagedes besvarelse: ”Sagtens, der er lang tid til august”

Således som indklagedes besvarelse er formuleret, er det nævnets opfattelse, at klageren har fået en berettiget forventning om at kunne erhverve kørekort inden august måned 2017. Efter oplysningerne om undervisningsforløbet finder nævnet det dog ikke godtgjort, at det udelukkende skyldes forhold på, indklagedes side, at undervisningsforløbet fik et længere forløb end forventet, eller at indklagede bærer ansvaret for, at klageren skiftede til anden kørelærer i juni 2018.

Klagerens krav om tilbagebetaling af i alt 8.900 kr. tages herefter ikke til følge.

 

Sag nr. 762/2018

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 10.150 kr. betalt for en lovpakke under henvisning til, at det ikke har været muligt for klageren at færdiggøre køreundervisningen, idet indklagede aflyste køreundervisningen flere gange bl.a. på grund af sygdom. Det har endvidere ikke været muligt for klageren at komme i kontakt med indklagede.

Indklagede har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler: Efter klagerens oplysninger findes det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 10.150 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 10.150 kr. til klager

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2 i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

Sag nr. 763/2018

Klageren hvis datter har været tilmeldt indklagedes køreskole, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 12.325 kr. betalt for en lovpakke og 2.000 kr. i erstatning, der skal tilgå Offerrådgivningen, under henvisning til, at indklagede lover en masse og ikke holder noget, at indklagede griber unødigt ind i datterens kørsel, at indklagede oplyser sin dumpeprocent til under 2 %, at indklagede har lovet at give ekstratimer uden beregning, og at indklagede i undervisningen gør brug af mobiltelefon og sender og besvarer sms under kørslen.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at det under kørelektionerne af hensyn til trafiksikkerheden var nødvendigt med både verbale og fysiske indgreb i klagerens datters kørsel, at det var nødvendigt, at klagerens datter fik flere øvelseslektioner end lovens minimumskrav, at indklagede aldrig har lovet klagerens datter at give yderligere øvelseslektioner uden beregning eller givet garanti, ligesom hun ikke på sin hjemmeside oplyser om køreskolen dumpeprocent. Indklagede har endvidere oplyst, at henvendelserne fra klageren har været meget ubehagelige, og at hun foreslog at klageren, at hans datter kunne skifte til en anden køreskole, hvorefter klageren oplyste, at han havde fundet en anden køreskole. Indklagede har herefter udleveret ansøgning og lektionsplan til klageren samt tilbagebetalt 1.500 kr. svarende til sparede omkostninger ved indklagedes køreskole. Endeligt har indklagede bestridt at have anvendt mobil eller mailet under kørelektionerne.

Ankenævnet udtaler: Nævnet skal indledningsvist bemærke, at klagen er indgivet af og underskrevet af elevens far, der har redegjort for, hvad der ifølge hans opfattelse er passeret under køreundervisningen hos indklagede.

Ifølge kørekortbekendtgørelsen skal en lektion, der ikke er gennemført tilfredsstillende, repeteres i et sådant omfang, at eleven kan gennemføre lektionen med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan eleven fortsætte til næste øvelse. Kørelæren har endvidere af hensyn til færdselssikkerheden pligt til at gribe ind i kørslen, hvis det bliver nødvendigt. Endeligt er det nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, om klagerens datter har modtaget det antal lektion, der er nødvendige, for at hun kan bestå køreprøven. Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at indklagede har overskredet sin pligter eller beføjelser som kørelærer. Det findes endvidere ikke godtgjort, at det skyldes forhold på, indklagedes side, at klagerens datter valgte at skifte kørelærer. Indklagede har endvidere udleveret ansøgning og lektionsplan til klageren samt tilbagebetalt 1.500 kr.

Som følge heraf kan klagerens krav ikke om yderligere erstatning ikke tages til følge.

 

Sag nr. 764/2018

Klageren har krævet tilbagebetaling af 7.000 kr. betalt for 1. rate af en lovpakke og en kreditnota på ekstraregning på 1.500 kr. vedrørende betaling for yderligere lektioner under henvisning til, at undervisningen har været særdeles mangelfuld og ikke har fundet sted i henhold til reglerne, hvilket er blevet bekræftet af den kørelærer, som klageren skiftede til, at indklagede ofte anvendte telefon og sms´ede i undervisningstiden, og at klageren er blevet kontaktet af politiet, idet der verserer flere sager mod indklagede.

Indklagede har afvist kravet og har gjort gældende, at lektionsplanen er fulgt nøje, at teoriundervisningen er tilpasset holdet og den enkelte elevs standpunkt, at det kun er sket en enkelt gang, at han har forladt køreskolen under en teoritime, at der kun i presserende tilfælde er blevet talt i mobiltelefon eller sendt sms´er i undervisningstimen, og at klageren ikke undervejs i forløbet har klaget over undervisningen. Endeligt har indklagede oplyst, at han har udskrevet en kreditnota på de 1.500 kr. og i øvrigt har valgt at afhænde køreskolen pr. 1. oktober 2018.

Ankenævnet udtaler: Det fremgår af kørekortbekendtgørelsen, at kørelæren skal være til stede i teorilokalet under teoriundervisningen. Da indklagede har erkendt at have forladt køreskolen under en enkelt teorilektion, finder nævnet, at denne teorilektion har været uden værdi for klageren, der derfor har krav på en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til 1.000 kr.

Det må endvidere lægges til grund, at indklagede har anvendt mobiltelefon i undervisningstiden. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket, og ikke benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens indlæring. Som følge heraf finder nævnet, at indklagede tillige skal betale en erstatning til klageren på 1.500 kr.

Indklagede skal herefter inden 30 dage fra dato betale et samlet beløb på 2.500 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2 i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

Sag nr. 765/2018

Klager har krævet tilbagebetaling af 14.800 kr. betalt for en lovpakke samt erstatning for aflyst køreprøve under henvisning til, at klager ikke var blevet informeret om, at han havde modtaget flere lektioner, end hvad lovpakken indebar. Han blev endvidere 3 dage før den aftalte køreprøve kontaktet af indklagede, der forlangte at han betalte 6.760 kr. for ekstra køretimer, som han ikke var blevet informeret om, hvorefter indklagede aflyste køreprøven, da han gjorde indsigelse mod kravet. Klageren har endvidere gjort gældende, at han mundtligt blev lovet et kørekort senest i midten af juli 2018, at han har følt sig tvunget til at underskrive sin lektionsplan, da han ellers ikke kunne få udleveret sin ansøgning af indklagede, efter at køreprøven var blevet aflyst. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede har modtaget opkald og skrevet Sms´er i undervisningstiden.

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at køreskolen aldrig lover kørekort til en bestemt dato, da forløbet for den enkelte elev kan variere og har henvist til et bilag med ”Praktiske Oplysninger”, som alle elever ved undervisningens start får udleveret. Klageren kunne under hele forløbet følge med i, hvor mange lektioner han havde modtaget, og hvor meget han havde betalt. Klageren blev ved undervisningens start gjort bekendt med reglerne for betaling, afbud, og udeblivelse, herunder at skyldige beløb skulle være afregnet, inden køreprøvens aflægges. Klageren kunne ikke skaffe det skyldige beløb på 6.760 kr. der vedrører betaling for 5 ekstra lektioner og 3 for sent aflyste lektioner. Klagerens ønske om en afdragsordning kunne ikke imødekommes, navnlig på grund af klagerens truende adfærd overfor kørelærerne. Derfor blev køreprøven aflyst, hvorefter klageren ønskede sine papirer udleveret, hvilket skete på Borgerservice.

Ankenævnet udtaler: Det fremgår af klagerens lektionsplan, at han uden indsigelser har kvitteret for at have modtaget den undervisning, der fremgår af lektionsplanen, herunder repetitionslektioner, der ligger udover de lovpligtige undervisningstimer. Det fremgår endvidere af indklagedes opgørelse i sagen, at klageren i henhold til køreskolens regler aflyste 3 lektioner for sent, og at klageren derfor bærer ansvaret for, at der opkræves betaling for disse lektioner. Det fremgår endeligt af reglerne i oplysningsbilaget fra indklagede, at ekstra kørelektioner samt gebyr til køreprøven skal være afregnet, inden køreprøven gennemføres. Som følge heraf finder nævnet, at indklagede har et berettiget krav mod klageren på 6.760 kr. Da klageren herefter valgte ikke at betale det skyldige beløb og skiftede til anden kørelærer, kan klagerens krav på tilbagebetaling af 14.800 kr. ikke tages til følge.

 

Sag nr. 766/2018

Klageren har klaget over, at hun af indklagede er blevet afkrævet yderligere betaling på 9.000 kr. for undervisning under henvisning til, at hun aldrig er blevet gjort bekendt med pauseregler og aldrig har fået udleveret en lektionsplan, og at indklagede burde have rådet klager til at møde op til teori, selvom hendes lægerklæring var undergivet en lang behandlingstid, så hun ikke behøvede at starte forfra, men kunne fortsætte fra, hvor hun slap, når lægerklæringen blev godkendt. Endeligt har klageren klaget over, at indklagede ikke vil udlevere hendes papirer, medmindre hun betaler 9.000 kr.

Indklagede har fastholdt kravet om betaling af yderligere 9.000 kr. under henvisning til, at det blev aftalt med klageren, at hun skulle følge teoriundervisningen, indtil lægeerklæringen blev færdigbehandlet ved embedslægen, at han herefter ikke hørte noget fra klageren, før hendes undervisning var blevet for gammel, hvorfor hun var nødt til at starte forfra med køreundervisningen. Klageren tilmeldte sig herefter et hold den 2. januar 2018, hvorefter han igen ikke hørte noget fra klageren før den 25. april 2018, hvor klageren ønskede sine papirer udleveret. Indklagede havde dagen forinden fremsendt en regning på 9.000 kr. for det nye forløb, som klageren ikke har betalt for. Indklagede har endvidere oplyst, at han under forløbet opbevarer kørerlærens lektionsplan med underskrifter for den gennemført undervisning, men at eleven har mulighed for at få udlevere en kopi af en lektionsplan.

Ankenævnet udtaler: Det er nævnets opfattelse, at kørelæreren, som den professionelle part, har et ansvar for at sikre, at køreundervisningen fremmes bedst muligt, herunder at elevens undervisning ikke kommer i konflikt med gældende pauseregler. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der måtte starte forfra, den 2. januar 2018 tilmeldte sig et hold hos indklagede, men at indklagede herefter ikke hørte noget fra klageren før den 25. april 2018.  Der foreligger ingen oplysninger om, at indklagede i perioden fra den 2. januar 2018 til den 25. april 2018 tog kontakt til klageren for at sikre sig, at klageren ikke igen kom i konflikt med pausereglerne. Der foreligger heller ingen oplysninger om, at klageren modtog undervisning af indklagede i den nævnte periode. Da det således ikke findes godtgjort, at indklagede har leveret ydelser til klageren svarende til en værdi på 9.000 kr., findes indklagede ikke at kunne gøre krav på yderligere betaling af 9.000 kr.

Nævnet skal endeligt bemærke, at når en elev ønsker at skifte til anden køreskole, skal kørelærerens eksemplar af lektionsplanen udleveres til den nye køreskole til brug for elvens fortsatte undervisning jf. kørekortbekendtgørelsen. I den situation må kørelæreren ikke udøve tilbageholdsret i lektionsplanen med henblik på at opnå betaling af eleven.

I henhold til § 24, stk. 2 i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

Sag nr. 767/2018

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 31.298,45 kr. betalt for køreundervisning under henvisning til det lange undervisningsforløb på 11 måneder, at kørerlæren var inkompetent, at køreskolen burde have tilbudt klageren en anden kørelærer eller lavet en form for handlingsplan for klagerens forløb, og at klageren er blevet opkrævet 50 kr. for meget pr. lektion samt opkrævet gebyr på 0,75 kr. ved betaling via Mobilepay.

Indklagede har afvist kravet og har indledningsvist anført, at det undrer indklagede, at klageren vælger at rette henvendelse til ankenævnet uden først at have fortsat den dialog, der har været i forbindelse med 2 klager vedrørende prisen for kørelektioner og gebyr for benyttelse af Mobilepay. Begge klager er blevet besvaret, og begge afsluttet af klagerens familie på en måde, som ikke efterlod det indtryk, at sagen stadig var åben, hvilket også fremgår af de vedlagte mails fra familien. Indklagede har bestridt, at klageren har måtte tage flere lektioner end nødvendigt, for at indklagede kunne kræve ekstra penge ind. Klagerens indlæring gik meget langsomt, hun havde vanskeligheder med bilbetjening, regler i forbindelse med afmærkning og tavle, timing og overblik og på trods af, at kørelæreren frarådede klageren at gå til køreprøve på et tidspunkt, hvor klageren ikke blev vurderet klar til køreprøven, insisterede klageren herpå og dumpede 2 gange. Endeligt har indklagede aldrig foreslået klageren at finde en anden kørelærer, idet det har været indklagedes vurdering, at såfremt klageren fik det fornødne antal lektioner, ville hun være i stand til at bestå køreprøven. Slutteligt har indklagede beklaget, at kørelæreren, der blev ringet op af en anden kollega, drøftede en anden elevs personlige forhold i klagerens medhør.

Ankenævnet udtaler:

Det bemærkes, at det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i 2017 og primo 2018 klagede over forhøjelse af timeprisen og gebyr til Mobilepay, men at disse forhold ifølge parternes mailkorrespondance blev løst internt mellem parterne. Nævnet finder derfor ikke anledning til at tage stilling til den del af klagen, der vedrører disse forhold.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at klageren har kvitteret for at have modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen, ligesom klageren uden forbehold har kvitteret for at have modtaget yderligere 16 repetitionslektioner udover det lovpligtige antal lektioner.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for, at klageren vil kunne bestå den praktiske prøve. Henset til, at klageren efter eget ønske gik til køreprøve, selvom indklagede frarådede dette, finder nævnet ikke, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren dumpede til begge køreprøver.

Efter de foreliggende oplysninger må det endvidere lægges til grund, at klageren selv valgte at skifte til anden kørelærer. Under disse omstændigheder og da klageren ikke har godtgjort at have lidt noget tab i forbindelse med skift af kørelærer, kan klagerens krav om hel eller delvist tilbagebetaling af det indbetalte beløb ikke tages til følge.

 

 

 

 

Sag nr. 768/2018

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.375 kr. under henvisning til, at indklagede i undervisningen ikke overholder sin tavshedspligt i forhold til andre elever, giver mangelfuld teoriundervisning, griber ind i kørslen på en uhensigtsmæssig måde, har rådet klageren til alene at tage kørekort med automatgear, hvorefter indklagede straks sendte klageren en opgørelse, da hun tilkendegav, at hun ville tænke over tingene, at klageren ikke havde råd til at stoppe, og at indklagede herefter uretmæssigt opsagde samarbejdet under henvisning til, at klageren skulle have talt nedsættende om indklagedes køreskole til andre elever. Klageren har herefter været nødt til at skifte til anden køreskole og har haft en del udgifter til ny opstart.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at klageren bl.a. havde en dårlig indlæringsevne og navnlig havde svært ved at håndtere gearskiftet i bilen, at indklagede ofte var nødt til at instruere klageren i  brugen heraf og gribe ind om nødvendigt, at klageren selv anmodede om at få en anden kørelærer, at denne kørelærer foreslog klageren at tage kørekort i en skolebil med automatgear for at lette indlæringen og prisen på kørekortet, og at indklagede hjalp med kontakt til en kørelærer, der kunne undervise klageren i kørsel i bil med automatgear. Klageren mente herefter, at der var tale om en nedgradering af kørekortet og ønskede at stoppe, hvorefter indklagede sendte klageren en opgørelse over det forbrugte, at klageren herefter alligevel ønskede at fortsætte og modtog yderligere 4 lektionstimer, hvorefter indklagede i teoritimerne talte nedsættende om indklagede og blev bedt om at finde en anden kørelærer.

Ankenævnet udtaler: Parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende. Da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmer bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til § 24 i nævnets vedtægter tilbagebetales klagegebyret.

 

 

 

 

 

 

Sag nr. 769/2018

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 12.000 kr. betalt for en lovpakke under henvisning til, at han flere gange har forsøgt at opnå kontakt med indklagede med henblik på at få aftalt tid for køretimer, at indklagede flere gange uden begrundelse har udsat køreundervisningen, og at det ikke har været muligt for klageren at opnå kontakt med indklagede for at få udleveret sine papirer og få tilbagebetalt penge for den undervisning, klageren ikke har modtaget.

Indklagede har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler: På baggrund af sagens oplysninger finder nævnet det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Som følge heraf tages klagerens krav om tilbagebetaling på 12.000 kr. til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 12.000 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2 i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.