I sagsbehandlingen deltog:

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,
kørerlærer René Arnt samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag 664/14

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 4.300 kr.
samt erstatning for advokatomkostninger på 7.500 kr. under henvisning til, at
undervisningen hos indklagede har været mangelfuld, at teoriundervisningen ikke
har svaret til lovkravet, da klager ikke har fulgt et almindeligt
teoriundervisningshold, at klager ikke har fået udleveret sin lektionsplan,
hvilket har forhindret ham i at fortsætte hos anden kørelærer, og at indklagede
under undervisningen konstant snakkede i mobiltelefon og sendte beskeder.

Indklagede har bestridt, at teoriundervisningen har været
mangelfuld. Indklagede har henvist til, at han har oplyst klager om
tidspunkterne for teoriundervisning i henhold til lektionsplanen og for
repetitions/teoritimer og flere gange har opfordret klager til, at komme til de
fastlagte teoritimer, så han kunne følge den teori, der fremgår af
lektionsplanen, men at klager hver gang afviste det og skulle noget andet.
Indklagede har tillige bestridt, at have talt i telefon i undervisningstiden.
Indklagede har endvidere oplyst, at klager via sin advokat har modtaget en
rekonstrueret lektionsplan, efter at den oprindelige lektionsplan var
bortkommet under forsendelse til klager. Endeligt har indklagede oplyst, at undervisningen
blev stoppet, idet klager ikke overholdt indklagedes instruktioner og ikke
gjorde fremskridt i undervisningen på grund af talrige diskussioner med klager.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10
som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

​​

Sag nr. 666/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 10.500 kr. under henvisning til, at hun ikke, som lovet af indklagede,
erhvervede et MC kørekort indenfor en periode på 5-6 uger, at hun ikke har
modtaget den undervisning, som hun kunne forvente af indklagede, at hun
gentagne gange har forsøgt at få kontakt med indklagede for at aftale tid for
kørelektioner, men at indklagede ikke har reageret på hendes henvendelser.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at
klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at
erhverve det lovede MC kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi
for klager, har klager krav på tilbagebetaling af 10.500 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 10.500 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

​​

Sag nr. 667/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 9.800 kr. under henvisning til, at indklagede ikke har overholdt en
aftale om, at hun kunne få sin lektionsplan og de penge retur, som ikke var
forbrugt til undervisningen, da hun ønskede at skifte til anden kørelærer. Klager
har efterfølgende modtaget 1.500 kr. fra indklagede, men lektionsplanen blev
fremsendt for sent af indklagede, så hun har været nødt til at starte forfra.
Klager har endvidere anført, at hjemmesiden ikke tydeliggør modregning af
rabatter ved ratebetaling. Endeligt har klager anført, at hun først modtog
lektionsplanen den 16. august 2014, ligesom den var fremsendt direkte til
klager og ikke til den nye kørerlærer, hvilket var aftalt i henhold til
sms-korrespondance.

Indklagede har gjort gældende, at rabatten først fratrækkes,
når køreprøven er kørt hos indklagede, hvilket betyder, at klager skal betale
det fulde beløb for den undervisning, som klager har modtaget og har henvist
til indklagedes hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der kun er rabat ved køb af
hele pakken. Da klager stoppede, blev 1.500 kr. returneret til klager.
Lektionsplanen blev fremsendt af indklagede til den nye kørelærer den 23. juli
2014, hvor indklagede modtog adressen på den nye kørelærer. Indklagede har
endvidere anført, at det er klagers eget ansvar, at hun fandt en ny kørelærer
for sent, idet klager via oplysningerne i lektionsplanen og ved holdstart er
blevet oplyst om fristreglerne. Det er klager selv, der har ansvaret for, at
lektionsplanen ikke blev fremsendt rettidigt, da den først kan sendes efter
anmodning og altid fremsendes til den nye kørelærer.

Efter påbegyndt undervisning hos indklagede ønskede klager
på grund af flytning, at skifte til anden kørerlærer. Da klager således valgte
ikke at gennemføre hele forløbet hos indklagede, og da det klart fremgår af
indklagedes hjemmeside, at det kun er ved køb af hele pakken, inkl. køreprøve,
at der ydes rabat, har klager ikke krav på rabat. Klager er i forbindelse med
undervisningen blevet gjort opmærksom på fristreglerne, herunder at der ikke må
gå mere end 3 måneder mellem datoerne for undervisningen. Ved skift af
kørelærer er det klagers ansvar snarest at give indklagede besked om navn og
adresse på den nye kørerlærer, så indklagede kan sende lektionsplanen til den
nye kørelærer, ligesom klager selv er ansvarlig for, at fristreglerne
overholdes. Da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes
side, at lektionsplanen ikke blev fremsendt til ny kørelærer snarest efter
ophør af undervisningen eller at indklagede er ansvarlig for, at klager har
måttet starte forfra på køreundervisningen, kan klagers krav om hel eller
delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

Sag nr. 668/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 4.550
kr. samt gebyret til kørekort, der ifølge klager er blevet betalt to gange,
under henvisning til, at indklagede kørte klager psykisk ned under hver
køretime, hvorfor klager var nødt til at skifte kørelærer.

Indklagede har gjort gældende, at der blev indgået aftale om
et weekendkursus med 3 kørelektioner á 45 min, prøvegebyr og bil til køreprøve
til en samlet pakkepris på 4.550 kr. inkl. moms. Efter 4 kørelektioner ønskede
klager at skifte til anden kørelærer, fordi hun var nervøs, når hun skulle
køre, hvilket indklagede accepterede. Da klager herefter ikke købte hele
pakken, men kun en del af pakken, skal klager skal betale for den modtagne
undervisning.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at årsagen til, at klager valgte at afslutte undervisningen hos indklagede,
skyldtes forhold på indklagedes side, hvorfor klager skal betale for den
modtagne undervisning.

Det fremgår af indklagedes seneste opgørelse til klager, at
der kun er opkrævet ét prøvegebyr, men at der samtidigt er opkrævet et nyt
gebyr på 400 kr., der angiveligt skal dække diverse
administrationsomkostninger. Indklagede har endvidere opkrævet 2 rykkergebyrer
á 125 kr. efter at fordringen blev bestridt.

Indklagede ses ikke ved aftalens indgåelse at have gjort
klager opmærksom på, at der ved skift til anden kørelærer ville blive opkrævet
et administrationsgebyr på 400 kr., ligesom det ikke er oplyst, hvilke
omkostninger et sådant gebyr skal dække. Nævnet finder derfor ikke, at
indklagede ved den endelige opgørelsen af parternes mellemværende kan gøre krav
på et administrationsgebyr på 400 kr., ligesom indklagede ikke kan gøre krav på
rykkergebyrer, når fordringen blev bestridt.​

Sag nr. 669/14

Klager har krævet tilbagebetaling af 17.000 kr. under
henvisning til, at indklagede bærer ansvaret for, at klager ikke kunne
gennemføre køreprøven, inden teoriprøven faldt for 1-års reglen, ligesom
indklagede bærer ansvaret for, at klager måtte starte forfra, da 3 måneders
fristen ikke blev overholdt. Klager har til støtte herfor anført, at det må
være kørelæreren, der har ansvaret for at holde styr på datoerne, så eleverne
undgår af få problemer med fristerne.

Indklagede har herover for gjort gældende, at han fra
starten gjorde klager og dennes forældre opmærksom på, at han ikke var sikker
på, at klager ville være i stand til at bestå en køreprøve, og at forløbet
ville blive dyrt. Indklagede har endvidere gjort gældende, at han løbende har
informeret klager og dennes forældre om forløbet, ligesom han har informeret
dem om fristerne for erhvervelse af kørekort og konsekvenser af manglende
overholdelse heraf, og at årsagen til, at fristerne ikke blev overholdt, alene
skyldtes forhold på klagerens side.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at det skyldtes forhold på indklagedes side, at klager som følge af
overskridelsen af fristerne for at erhverve kørekort har været nødsaget til at
starte forfra. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager og dennes forældre var
blevet gjort bekendt med, at det ville blive et langvarigt forløb, og at det
var usikkert, om klager ville kunne bestå en køreprøve, ligesom klager og
dennes forældre har været orienteret om fristreglerne og konsekvenserne af
manglende overholdelse heraf. Det findes således ikke godtgjort, at klager har
krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Sag nr. 670/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 10.200
kr. som hun har betalt for en pakkeløsning under henvisning til, at
undervisningen har været mangelfuld, idet hun ikke har lært det, hun skulle
ifølge lektionsplanen og derfor dumpede til teori og køreprøven, at der gik for
lang tid mellem køreundervisningen og aflæggelsen af køreprøven, at indklagede
har udstedt et førstehjælpsbevis til klager, selvom hun ikke har deltaget i
undervisningen, og at klager derfor har været nødt til at skifte til anden
kørelærer

Indklagede har bestridt, at undervisningen har været
mangelfuld og har henvist til, at klager har skrevet under på at have modtaget
undervisning i henhold til lektionsplanen, ligesom klager har været til
undervisning i førstehjælp. Indklagede har endvidere anført, at han flere gange
gjorde klager opmærksom på, at hun burde have haft flere kørelektioner, før hun
gik til prøve, hvilket klager ikke ønskede.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10
som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 672/14

Klager har krævet hel eller delvist tilbagebetaling af et
gebyr til køreteknisk kursus på 1.200 kr., betaling for én opvarmningstime
inden køreprøven og betaling for leje af bil til køreprøven under henvisning
til, at hun ikke har fået ordentlig information, om hvornår kurset fandt sted
og heller ikke har fået information om, at hun selv skulle betale, såfremt hun
ikke nåede frem til kurset på den aftalte dato. Klager har endvidere ikke fået
information om, at hun selv skulle betale for én opvarmningstime inden
køreprøven og for leje af bil til køreprøven. Ifølge klager må disse ydelser
være indeholdt i den samlede pakkeprise for erhvervelse af et kørekort.

Indklagede har bestridt, at klager ikke har fået oplysning
om, at udeblivelse eller aflysning fra køreteknisk kursus medfører et nyt
kursusgebyr på 1200 kr. og har henvist til, at klager både via opslag i
teorilokalet og i forbindelse med undervisningen er blevet informeret om, at
udeblivelse eller aflysning af kurset senere end 7 dage før medfører betaling
af et nyt kursusgebyr på 1.200 kr. Samme oplysning fremgår tillige af mappen,
hvor eleverne tilmelder sig glatbane, ligesom eleverne bliver bedt om at tage
et billede af deres tilmelding, så de ikke glemmer datoen og tidspunktet for
deres aftale om deltagelse i køreteknisk kursus. Indklagede har endvidere
anført, at kørelektionen til køreprøven ifølge lovgivningen ikke må være en del
af de lovpligtige 16 timers kørelektioner, ligesom leje af bil til køreprøven
ikke er omfattet af pakkeprisen.​

Ifølge sagens oplysninger har klager modtaget lektioner, der
ligger udover de lovpligtige lektioner på 16 timer, og klager kan derfor ikke
have haft nogen berettiget forventning om, at kørelektionen inden køreprøven
var omfattet af pakkeprisen. Det fremgår endvidere ikke af indklagedes
hjemmeside, at leje af bil til køreprøven er omfattet af tilbudspakken, hvorfor
klager skal betale herfor.

På baggrund af sagens oplysninger er klager i forbindelse
med undervisningen blevet gjort opmærksom på, at udeblivelse eller aflysning
fra køreteknisk kursus medfører betaling af nyt kursusgebyr på 1.200 kr. Da
klager var bekendt med, at hun skulle til køreteknisk kursus den 1. december
2014, og da det ikke skyldes forhold på indklagedes side, at klager ikke nåede
frem til kurset i tide, kan klagers krav om hel eller delvis tilbagebetaling af
de nævnte beløb ikke tages til følge.