På mødet blev behandlet følgende sager:

Sag nr. 639/2012 og 640/2012

Klagerne, har begge krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, at der har været mangler ved indklagedes køreundervisning, at indklagede altid kom for sent, talte i mobiltelefon i undervisningstiden, talte bag om ryggen på kolleger, sagkyndige og elever, og at indklagede har nægtet at betale pengene tilbage, efter at klagerne har skifte til anden køreskole.

Indklagede, har bestridt, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klagerne ville skifte til anden køreskole og har gjort gældende, at klagerne er kommet med stærk injurierende påstanden om indklagede. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klagerne som følge af ophøret skal betale for den undervisning, klagerne har modtaget efter køreskolens almindelige betingelser og har opgjort, at xxx har krav på refusion af 2.460 kr. og xxx har krav på refusion af 2.800 kr. og et yderligere refusionsbeløb på 150 kr., såfremt teoribøgerne afleveres i ubeskadiget stand. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerne har afvist tilbuddet.

Efter det foreliggende kan ankenævnet ikke afvise, at klagerne har følt sig generet af indklagedes adfærd. Det findes dog ikke tilstrækkeligt godtgjort, at årsagen til, at klagerne besluttede sig til at skifte køreskole, alene kan tilskrives forhold på indklagedes side. Som følge heraf kan klagernes krav om tilbagebetaling af det krævede beløb ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 641/2012

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 7.490 kr. under henvisning til, at hun blev lovet at måtte holde en 3 måneders pause og gør gældende, at hun ikke har overskredet denne frist, idet sidste lektion fandt sted den 15. august 2011 og hun mødte på igen på køreskolen den 10. november 2011, men blev afvist af teorilæreren, da der var noget galt med datoerne i hendes lektionsplan, og derfor ikke kunne modtage undervisning.

Indklagede har gjort gældende, at han ved påbegyndelsen af undervisningen fortalte klager, at undervisningen ikke måtte afbrudt mere end 3 måneder, og såfremt fristen blev overskredet, skulle klager starte forfra. Indklagede har endvidere oplyst, at han var på ferie den 10. november 2011 og ingen af hans teorilærere kan erindre, at de skulle have haft kontakt med klager den 10. november 2011. Efter reglerne skal klager derfor starte forfra, og indklagede har tilbudt klager, at hun kunne fortsætte mod at tage teorilektion 1, 2 og manøvrebane og teori 3 igen. Dette tilbud har klage efterfølgende afslået.

Det fremgår af den fremsendte lektionsplan, at datoen for sidste lektion er blevet rettet fra den 11. august 2011 til den 15. august 2011. Årsagen til rettelsen er ukendt. Uanset om sidste lektion har fundet sted den 11. august 2011 eller den 15. august 2011, kan 3 måneders fristen ikke anses for overskredet den 10. november 2011, hvor klager påstår hun mødte til undervisning igen. Da det imidlertid ikke findes godtgjort af klager, at hun mødte til undervisningen den 10. november 2011 og dermed overholdt 3 måneders fristen, kan klagerens krav efter det foreliggende ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 642/2012

Indledningsvist bemærkes, at sagen har verseret ved retten i Århus, idet indklagede, XXX Køreskole, har indgivet stævning mod klager, med påstand om betaling af 20.240 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling for modtaget køreundervisning. Klager har nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb eller i alt 13.120 kr. Sagen er efter begæring fra klager henvist til ankenævnet.

Klager, har gjort gældende, at indklagede alene kan gøre krav på betaling for grundpakke samt gebyrer, hvilket svarer til det tilbudte beløb på 13.120 kr. under henvisning til, at indklagede mangler den fornødne rutine som kørelærer, at indklagede smøler med at få tilmeldt sine elever til teoriprøve, hvilket betyder forøgede udgifter til lægeerklæringer, samt at der har været for lange pause i forløbet, hvorved der røg for mange ekstratimer på.

Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved køreundervisningen eller for lange pauser i køreundervisningen. Klageren har fulgt lektionsplanen og har kvitteret for hver eneste lektion. Årsagen til den ekstra udgift til lægeerklæring og yderligere køretimer skyldes forhold på klagers side, herunder at klager manglede førstehjælpsbevis og smølede med at indhente en lægeerklæring, havde en dårlig fod, udeblev fra glatbanekursus og tog på en længere ferie. Klager har derfor ikke været uvidende om, at der ville påløbe yderligere køretimer, som klager skulle betale for.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 643/2012

Klager, har krævet tilbagebetaling af 13.000 kr. under henvisning til, at han blev lovet, at han ville få sit kørekort indenfor 2 måneder, at indklagede smed hans kørebog væk, at klager var nødt til at tage flere køretimer end lovpakkens 16 timer, og at indklagede krævede 3.500 kr. for en ny kørebog for at komme op til ny køreprøve.

Indklagede, har bestridt, at klager er blevet lovet at kunne tage kørekort indenfor en given periode. Indklagede har endvidere oplyst, at det ikke er korrekt, at klager påbegyndte sit uddannelsesforløb den 30. april 2009. Klager påbegyndte sin uddannelsesforløb i 2006 og har deltaget i 3 køreprøver den 1. maj 2007, den 20. juni 2007 og den 21. januar 2008. Klager har efter uoverensstemmelser med indklagede fået udleveret lektionsplan og ansøgning, og klager mangler fortsat at betale indklagedes resttilgodehavende. Endeligt har indklagede oplyst, at der ikke har været nogen dialog med klager i flere år.

Under henvisning til, at klager først har reklameret over køreundervisningen flere år efter køreundervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til ophøret skyldtes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om hel eller delvis betaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 644/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af 6.500 kr. under henvisning til at hun var blevet lovet, at hun uden udgifter for hende kunne skifte til anden kørelærer, hvis hun ikke var tilfreds med den kørelærer, hun fik. Hun er utilfreds med sin kørelærer, idet denne talte meget under køretimen og lovede hende, at hun kunne køre den første køretime, selvom hun ikke havde været til de 2 første teorilektioner, men at han efter lektionen ikke ville underskrive i lektionsplanen for den afholdte køretime. Hun føler sig endvidere sexchikaneret af kørelæreren, idet han under kørslen spurgte ind til personlige og private ting, ville invitere hende på cafe latte og efter kørslen ville have et kram af hende. Endeligt har klager oplyst, at den ansvarlige for køreskolen har lovet at hun ville få sine penge igen, men intet er sket, og hun og hendes kæreste blev udsat for vold under et møde med køreskolen, hvor hun fastholdt hun ville have sine penge igen.

Indklagede har gjort gældende, at køreskolen ikke har tildelt klager en kørelærer til praktisk undervisning på vej, og at man ud fra lektionsplanen ikke kan se, at hun har været ude at køre med en kørelærer. Indklagede har ikke modsat sig, at klager ville skifte til anden køreskole og har tilbudt klager, at hun kunne få det indbetalte beløb tilbage efter fradrag af udgift til manøvrebane og teori på i alt 2.700 kr. Da indklagede fastholdt, at det fulde beløb ikke kunne tilbagebetales, overfaldt klagers kæreste kørelæreren.

På baggrund af klagers oplysninger må det lægges til grund, at klager fik tildelt en kørelærer, og at hun i strid med reglerne havde en lektion i kørsel på vej, selvom hun manglede to teoritimer. Det er endvidere ubestridt, at kørelæreren har haft en upassende opførsel overfor klageren. Det findes således godtgjort, at årsagen til, at klageren ønskede at skiftede til anden køreskole, skyldtes forhold på indklagedes side. Da nævnet finder, at den modtagne undervisning har været uden værdi for klager, tages klagers krav om tilbagebetaling af 6.500 kr. til følge.

XXX Trafikskole skal inden 30 dage fra dato betale 6.500 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at XXX Trafikskoles navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 645/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af 6.000 kr. fordi hun ikke af indklagede er blevet vejledt om, at hun ikke kan erhverve kørekort i Danmark, når hun har bopæl i Norge. Klager har oplyst, at hun fra starten af gjorde indklagede bekendt med, at hun boede i Norge, men at det var lettere for hende at erhverve kørekort i Danmark. Indklagede er endvidere på baggrund af oplysningerne i hendes ansøgning og lægeerklæring blevet gjort bekendt med, at hun har bopæl i Norge.

Indklagede, har bestridt, at være blevet gjort bekendt med, at klager har bopæl i Norge og har gjort gældende, at klager har givet indklagede urigtige oplysninger. Indklagede har dog erkendt at havde tilbudt klager 3.000 kr. som kompensation, men dette tilbud har klager afvist.

Efter klagers oplysninger og på baggrund af de i sagen fremlagte dokumenter findes det godtgjort, at indklagede ved påbegyndelsen af køreundervisningen var bekendt med klages bopælsforhold og derfor burde have vejledt klager om, at hun som bosiddende i Norge ikke kunne tage kørekort i Danmark. Da klager ikke har opnået kørekort, finder nævnet, at undervisningen ikke har haft nogen værdi for klager, hvorfor klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 6.000 kr.

Køreskolen skal inden 30 dage fra dato betale 6.000 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at køreskolens navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen.