I sagsbehandlingen deltog:

Cand.jur. Abid Khan, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer René Arnt samt dommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 775/2018

Klageren har ved sin værge klaget over at være blevet opkrævet et beløb på 2.750 kr. for 5 kørelektioner under henvisning til, at der ikke har været nogen aftale om ekstralektioner, og at indklagede ikke har gjort klageren opmærksom på, at der ville blive opkrævet yderligere betaling for lektioner for kørsel på motorvej og for kørsel til afholdelse af køreprøve. Der er tillige klaget over, at kravet om underskrift af klageren og kørelæreren efter hver lektion ikke er overholdt, og at der under afholdelse af kørelektionerne har været flere uregelmæssigheder mellem faktisk afslutning på især dobbeltlektioner og aftalte sluttidspunkter. Endelig har klagerens værge gjort gældende, at klageren var 17 år gammel og umyndig, da han kvitterede for de 5 kørelektioner og derfor ikke kan indgå økonomiske bindende forpligtelser, og at klagerens værge kun har skrevet under på en samtykkeerklæring, der giver klageren tilladelse til at tage kørekort, men ikke derved har påtaget sig en økonomisk hæftelse overfor kørelæreren.

Indklagede har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler:  På baggrund af klagerens oplysninger, og idet indklagede ikke har ønsket at udtale sig under sagens behandling, finder nævnet det godtgjort, at indklagede ikke gjorde klageren opmærksom på, at der ville blive opkrævet yderligere betaling for 5 lektioner for kørsel på motorvej og for kørsel to byer, eller at der blev indgået aftale herom. Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det endvidere ikke godtgjort, at klagerens værge har samtykket i at indestå for de udgifter, der er forbundet med klagerens erhvervelse af kørekort. Som følge heraf har indklagede ikke krav på betaling af 2.750 kr.

I henhold til § 24, stk. 2, i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

Sag nr. 781/2019

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 12.599 kr. under henvisning til, at hun er nødt til at starte forfra på køreundervisningen, idet der har været en længere pause i undervisningen fra den 1. juli 2018 til november 2018, at klageren gentagne gange har forsøgt at få indklagede til at genoptage undervisningen, at indklagede har tilbudt kompensation på 2.200 kr. for ekstra køretimer, men at klageren herefter ikke hørte noget fra indklagede, hvorefter klageren i januar 2019 kontaktede indklagede og oplyste, at sagen var blevet indbragt for nævnet.

Indklagede har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler: På baggrund af klagerens oplysninger, og idet indklagede ikke har ønsket at udtale sig under sagens behandling, finder nævnet det godtgjort, at indklagede ikke har fremmet køreundervisningen behørigt, og at klageren som følge heraf har været nødt til at starte forfra på køreundervisningen. Undervisningen hos indklagede har således ikke haft nogen værdi for klageren, og som følge heraf tages klagerens krav om tilbagebetaling af 12.599 kr. til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 12.599 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet inden for den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2, i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

 

 

Sag nr. 783/2019

Klageren har krævet tilbagebetaling af 3.999 kr. under henvisning til, at han ikke har benyttet sig af indklagedes tilbudspakke, da det viste sig, at indklagede havde rykket tidspunktet for teoriundervisningen fra onsdag til torsdag, hvor klageren ikke havde mulighed for at deltage, hvorfor klageren ønskede, at handlen skulle gå tilbage. Klageren har endvidere gjort gældende, at han var under 18 år og umyndig, da han indgik aftalen, hvorfor aftalen ikke er bindende for klageren. Klageren har oplyst, at indklagede har afvist at tilbagebetale det fulde beløb, men har tilbudt tilbagebetaling af 1.500 kr.

Indklagede har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler:  På baggrund af klagerens oplysninger, og idet indklagede ikke har ønsket at udtale sig under sagens behandling, finder nævnet det godtgjort, at indklagede efter indgåelse af parternes aftale ensidigt ændrede tidspunktet for teoriundervisningen, som klageren var afskåret fra at deltage i. Da det således ikke har været muligt for klageren at deltage i undervisningen hos indklagede, finder nævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af 3.999 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 3.999 kr. til klager

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2, i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

 

 

Sag nr. 782/2019

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 13.750 kr. betalt for en lovpakke under henvisning til, at han er utilfreds med, at han er blevet opkrævet en betaling på i alt 1.000 kr. for 2 lektioner, hvor klageren ikke mødte op til køreundervisningen og for 2 lektioner, hvor klageren selv valgte at stoppe undervisningen hos indklagede. Klageren har gjort gældende, at det er indklagede, der bærer ansvaret for, at de to kørelektioner ikke blev gennemført, og at indklagede ikke ville fortsætte undervisningen med klageren, medmindre klageren betalte 1.000 kr., hvilket klageren har afvist.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at betalingen for en lovpakke ikke tilbagebetales, hvis eleven afbryder sin undervisning, og at der opkræves 500 kr. pr. lektion, hvis eleven udebliver fra køreundervisningen. Indklagede har henvist til, at klageren ikke var klar, da hun kom for at hente klageren til det aftalte tidspunkt og at hun ventede i lang tid, før hun aflyste køretimen, og at klageren selv valgte at stoppe, da han ikke ville betale beløbet på 1.000 kr.

Ankenævnet udtaler: Parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende. Da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til § 24, stk. 2, i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.

 

Sag nr. 785/2019

Klageren har krævet tilbagebetaling af 13.500 kr. samt erstatning på 10.000 kr. for udgift til advokat, subsidiært et af nævnet mindre skønsmæssigt fastsat beløb under henvisning til, at indklagede har pådraget sig et rådgiveransvar, idet indklagede ikke har rådgivet klageren, der har et kinesisk kørekort om, at hun kunne nøjes med at gennemføre en kontrollerende køreprøve for at opnå ret til at føre bil i Danmark, men i stedet lod klageren gennemføre et fuldt undervisningsforløb. Klageren har endvidere gjort gældende, at undervisningen har været mangelfuld, da klageren er nødt til at starte forfra med undervisningen, da den kørelærer, der har undervist klageren i teori, ikke er godkendt som kørelærer, og politiet derfor har erklæret undervisningsforløbet for ugyldigt.

Indklagede har afvist kravet og har gjort gældende, at klageren fik oplyst, at hun ikke skulle have et fuldt undervisningsforløb, da hun havde et kinesisk kørekort, men at klageren selv valgte at gennemgå et fuldt undervisningsforløb i stedet for at ombytte kørekortet efter at have aflagt en kontrollerende køreprøve. Indklagede har endvidere gjort gældende, at han ikke var bekendt med, at den kørelærer, der underviste klageren i teori, ikke var godkendt som kørelærer.

Ankenævnet udtaler: Efter indklagedes egne oplysninger må det lægges til grund, at indklagede var bekendt med, at klageren havde et kinesisk kørekort. Nævnet finder, at indklagede som følge af særlige regler på området burde have vejledt klageren om først at kontakte Borgerservice for at undersøge mulighederne for at erhverve et dansk kørekort, herunder muligheden for ombytning af kørekort, før køreundervisningen hos indklagede blev påbegyndt. Det er endvidere nævnets opfattelse, at indklagede, der har indgået aftalen om køreundervisning med klageren, er ansvarlig for, at den kørelærer, der underviser indklagedes elever, er godkendt som kørelærer. Efter oplysningerne fra Politiet lægger nævnet til grund, at forløbet hos indklagede er ugyldigt, fordi kørelæreren, der har undervist klageren i teori, ikke er godkendt, hvorfor klageren skal tage hele undervisningsforløbet om. Undervisningen hos indklagede har derfor ikke haft nogen værdi for klageren, hvorfor klageren har krav på tilbagebetaling af 13.500 kr.

Der er ikke noget krav om, at klageren skal være repræsenteret ved advokat ved indgivelse af klage til nævnet. Klageren har endvidere selv valgt at lade sig repræsentere ved advokat under nævnets behandling af sagen. Som følge heraf finder nævnet ikke grundlag for at imødekomme klagerens krav om erstatning for udgifter til advokat.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 13.500 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2, i nævnets vedtægter skal klagegebyret tilbagebetales klageren.