I sagsbehandlingen deltog:


Jurist Abid Khan, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 741/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 4.000 kr. under henvisning til, at klageren har betalt ekstra for et lynkursus på 4 uger, men ikke som lovet har taget kørekortet indenfor de 4 uger. Indklagede var klar over, at klageren havde ADHD, og at lægeerklæringen derfor skulle til særlig godkendelse hos embedslægen, hvilket kunne tage flere måneder, hvorfor det var udelukket, at klageren kunne tage kørekort på 4 uger.

Indklagede, har erkendt, at klageren købte et lynkursus til kørekort til kategori B, men har gjort gældende, at årsagen til, at køreundervisningen ikke kunne gennemføres som et lynkursus, skyldtes klageren helbredsforhold, og at klageren først afleverede lægeattesten 4 uger efter, at klager påbegyndte køreundervisningen. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klagerens kørelærer ikke kendte til klagerens sygdom, da klageren startede på forløbet. Endelig har indklagede gjort gældende, at aftalen ikke er indgået med indklagede, men med en anden erhvervsdrivende.

Ankenævnet udtaler:
Parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende. Da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen om uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr.742/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.450 kr. under henvisning til, at han er utilfreds med undervisningsforløbet, herunder indklagedes adfærd, at indklagede ikke har overholdt aftaler og mødetider, og at klageren dumpede til køreprøven, idet skolevognen ikke var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Beløbet, der kræves tilbagebetalt, udgør klagerens udgifter til to kørelektioner og en køreprøve.

Indklagede, har anført, at han har en helt anden udlægning af forløbet, men betragter sagen som afsluttet.

Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger og idet indklagede ikke har ønsket at udtale sig yderligere om forløbet eller bestridt opgørelsen af klagerens krav, finder nævnet det godtgjort, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren ikke bestod køreprøven.

Som følge heraf tages klagerens krav til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.450 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede på­ regne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 743/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 54.750 kr. under henvisning til, at undervisningen ikke har haft en tilstrækkelig kvantitativ form, har været mangelfuld og udfyldt med kørelærerens andre opgaver, såsom sms, telefonsamtaler, papirarbejde, transport og dieselpåfyldning. Klageren er endvidere utilfreds med, at indklagede ikke langt tidligere har givet udtryk for, at klageren havde svært ved at lære at køre bil, og derfor burde have opfordret klageren til at stoppe køreundervisningen.

Klageren oplyser at have modtaget 119 lektioner af indklagede.

Indklagede, har afvist kravet og har gjort gældende, at klageren fra starten blev gjort opmærksom på, at forløbet ville blive langvarigt og formentlig dyrt, da det kan være vanskeligt at opnå kørekort i en sen alder. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren ikke ønskede at modtage køreundervisning så ofte som anbefalet, og at der dermed ikke har været kontinuitet i undervisningen, at klageren har haft svært ved at få ro på vognbetjeningen og få overblikket, ligesom klageren selv insisterede på at fortsætte undervisningen for at få et kørekort, da klageren allerede havde købt bil. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren har fået den undervisning, klager har betalt for, og at indklagede vurderede, at klageren kunne opnå et kørekort, men at klageren har haft svært ved at lære at køre bil.
Indklagede har bestridt, at køretimerne er blevet brugt til sms’er, papirarbejde, samtale eller transport .

Ankenævnet udtaler:
Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen om uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 24, stk.2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 744/17

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.500 kr. betalt for en lovpakke, idet klageren er utilfreds med, at indklagede talte i telefon og ofte hævede stemmen under køreundervisningen, brugte køreundervisningen til at købe mad, var svær at få kontakt til, ignorerede klagerens sms-beskeder, ikke sørgede for ro i teoritimerne og læste op fra nettet, ligesom klageren ikke skrev under i lektionsplanen efter undervisning.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til at klageren har deltaget i alle teorilektioner og har modtaget 12 kørelektioner, at klageren har underskrevet lektionsplanen, og er oprettet i køreprøvebooking, men har ikke betalt gebyret for teoriprøve rettidigt, hvilket har medført en forlængelse af forløbet. Indklagede har endvidere bestridt, at der er blevet talt i telefon i køreundervisningen, at indklagede kun hæver stemmen under kørsel, når det er nødvendigt, at indklagede kun en enkelt gang under et toiletbesøg har købt mad, og at klageren altid har kunnet ringe til hovedkontoret, der er bemandet fra 10 til 17, hvis kørelæreren ikke svarer på sin telefon på grund af undervisning. Endeligt har indklagede tilbudt klageren at tilbagebetale pengene for to køretimer, som klageren mangler.

Ankenævnet udtaler :Nævnet har ikke fået forelagt lektionsplanen og kan således ikke afvise indklagedes på­ stand om, at klageren har kvitteret for undervisningen i lektionsplanen og dermed modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen. Klageren har endvidere ikke bestridt indklagedes oplysninger om, at klageren blot mangler de to sidste lektioner i den købte lovpakke.

Under disse omstændigheder kan klagerens krav om tilbagebetaling af 9.500 kr. ikke tages til følge.

Henset til, at indklagede har tilbudt at returnere betalingen for to kørelektioner, finder nævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af to kørelektioner, der skønsmæssigt kan fastsættes til 800 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 800 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 746/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 9.650 kr. under henvisning til, at køreundervisningen er blevet trukket så meget i langdrag, at klageren har været nødt til at starte forfra hos en ny kørelærer, at klageren adskillige gange har måtte rykke indklagede for en tid til en teoriprøve, at klageren ikke kan få udleveret sin lektionsplan til brug for den nye kørelærer, at der skal laves ny kørekortansøgning, idet datoen ikke stemmer på den originale kørekortansøgning, og at indklagede ved henvendelser har været truende i sin adfærd, fralægger sig ethvert ansvar og lægger skylden over på klageren .

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Da indklagede endvidere i strid med reglerne i kørekortbekendtgørelsen har undladt at udlevere klagerens lektions-plan til den nye kørelærer, finder nævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af 9.650 kr.

Klagerens krav tages derfor til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9650 kr. klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 747/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 11.945 kr. vedrørende en lovpakke XL, 2 lægeerklæringer 750 kr. og ekstra teoriprøve 600 kr. i alt 13.295 kr. idet klageren er utilfreds med, at undervisningen er trukket i langdrag, at klageren ikke har fået sit kørekort inden for rimelig tid, at klageren ikke har fået den fornødne undervisning i teori, og at indklagede ikke fik sendt lægeerklæringen afsted i tide, hvorfor den første læge­ erklæring udløb. Klageren er endvidere utilfreds med, at klager ikke har haft indflydelse på køretimerne, at kørelæreren røg i bilen og talte meget i mobiltelefon i undervisningstiden, og at klager nu er nødt til at startet helt forfra ved en anden kørelærer.

Indklagede, har afvist kravet og gjort gældende, at klageren var bekendt med, at kørelæreren skulle holde ferie i juli måned og fik tilbudt en vikar, hvilket klageren afviste, at kørelæreren altid kan træffes mellem 8 og 22, hvis han ikke har undervisning, og at han altid ringer tilbage, hvis der bliver lagt en besked på hans telefon, at kørelæreren brugte tavle undervisning og ikke computer i undervisningen og har undervist efter gældende regler. Indklagede har endvidere bestridt at have snakket meget i mobil i undervisningstiden, men erkender at have modtaget enkelte opkald fra sin mor eller hustru og har bestridt at have røget i skolevognen .

Ankenævnet udtaler:
Det fremgår af lektionsplanen, at klageren, der påbegyndte undervisningen den 10. april 2017, uden forbehold har skrevet under på at have modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen, og at der, bortset fra sommerferieperioden, har været et kontinuerligt forløb i undervisningen. Det fremgår endvidere af den fremsendte samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år, at klagerens far først har underskrevet samtykkeerklæringen den 15. august 2017. På den baggrund findes det ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, eller at indklagede bærer ansvaret, for at klageren ikke har opnået kørekort. ‘

Som følge heraf kan klageren krav ikke tages til følge.

Sag nr. 748/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 10.900 kr. betalt for en lovpakke, idet klageren er utilfreds med, at indklagede slettede eller glemte planlagt køretimer, at indklagede har lavet dokumentfalsk i lektionsplanen, idet der er skrevet datoer i lektionsplanen, hvor klageren var på ferie.
Klageren har endvidere anmeldt indklagede til politiet for dokumentfalsk.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger, finder nævnet det godtgjort, at indklagede er an­ svarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at under­ visningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede allerede har tilbagebetalt 4.090 kr. til klageren.

Som følge heraf tages klagerens krav om tilbagebetaling til følge med et beløb på 6.810 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.810 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 750/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 890 kr., som klageren har betalt i gebyr til køreprøven, idet klageren er utilfreds med, at indklagede, uden at det var aftalt med klageren, bestilte tid til køreprøve og undlod at orientere klageren om tidspunktet for køreprøven. Klageren har derfor måttet betale et nyt gebyr for en køreprøve.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet til grund, at klageren, som følge af forsømmelse på indklagedes side, har været nødt til at betale et ekstra gebyr på 890 kr. til en ny køreprøve.

Klageren krav tages derfor til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 890 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede på­ regne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk.2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.