I sagernes behandling deltog:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

På mødet blev behandlet følgende sager:

Sag nr. 651/2013

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 2.700, som er betalt for et taxakørekort under henvisning til, at Jobcenter i XXX efterfølgende har betalt beløbet til indklagede, hvorfor klager har krav på at få beløbet refunderet. Ifølge klager er det aftalt, at indklagede skulle indbetale beløbet på klagers konto, men beløbet er aldrig blevet betalt til klager.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det godtgjort, at det mellem parterne er aftalt, at klager skal have refunderet et beløb på 2.700 kr. Klager har derfor krav på betaling af beløbet.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 2.700 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

Sag nr. 652/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af betalt beløb og erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven under henvisning til, at der har været tale om pengeafpresning og gentagne krav om fremvisning af kvittering, samt udsmidning fra køretime og teori, som der er betalt for.

Indklagede har anført, at klager tidligere var påbegyndt køreundervisning hos indklagede, men var ophørt. Klager ønskede efterfølgende at påbegynde køreundervisning på ny og indklagede bad klager om at medtage kvittering fra tidligere, som dokumentation for, hvad der tidligere var blevet betalt, og hvornår klager sidst havde modtaget køreundervisning. Indklagede gjorde klager opmærksom på, at hun skulle starte helt forfra med undervisningen og på ny betale for timer og udgifter, der allerede var brugt første gang og udstedte en regning på 3.120 kr. til dækning af manøvrekørsel 2. gang 4 x 330 kr., førstehjælp 2. gang 600 kr. kode til internet- undervisning 300 kr. og banegebyr og billeje 2. gang 900 kr. i alt 3.120 kr. Klager fik at vide, at hun kunne betale for undervisningen i rater, men klager betalte aldrig noget, og derfor bad han klager om at forlade undervisningen.

Der er under sagens behandling i nævnet fremlagt en faktura, hvoraf fremgår, at der den 8. februar 2010 er betalt et beløb på 8.000 kr. samt en faktura fra indklagede, hvoraf fremgår at der skal betales et beløb på 3.120 kr. til indklagede. Klager har i sit seneste indlæg til nævnet erkendt, at beløbet på 3.120 kr. ikke er blevet betalt.

På baggrund sagens oplysninger lægges det til grund, at forudsætningen for at fortsætte køreundervisningen hos indklagede var, at klager betalt en rate på 3.120 kr. Klager har erkendt ikke at have betalt beløbet på 3.120 kr. Da det således ikke skyldes forhold på indklagedes side, at undervisningen blev afbrudt, kan klagers krav ikke tages til følge.

Sag nr. 653/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af 3.800 kr. og har henvist til, at hun har krav på tilbagebetaling, idet en kørelærer har underskrevet hendes lektionsplan, uanset at klager ikke havde haft teorilektion, at det har været meget svært at aftale kørelektioner, der passede ind i klagers skolegang, at hun ikke er blevet orienteret om, at hun selv uden gebyr fra kørerlæreren kan bestille tid til køreprøven og at der blev ført rigtig mange telefonsamler under køretimerne.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at gennemføre køreundervisningen. Da undervisningen således har været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 3.800 kr.

Det er ankenævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket, og ikke bør benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet brug af mobiltelefon i undervisningstiden må antages at forringe elevens indlæring.

På den baggrund finder ankenævnet, at indklagede skal betale klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.800 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 654/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af 10.060 kr. under henvisning til, at hun har betalt for et kørekort, som hun ikke har fået, og at indklagede bærer ansvaret for, at klager som følge af fristeroverskridelser ikke har opnået kørekort, idet indklagede ikke har sørget for at følge op på klagers køreundervisning.

Indklagede har oplyst, at hun løbende har gjort klager opmærksom på, at pauser mellem køreundervisningen ikke må overstige 3 måneder, at indklagede har erkendt at hun har begået en fejl i forbindelse med første teoriprøve og tilbudt kompensation herfor, at klager dumpede til den efterfølgende teoriprøve den 31. december 2012 og glemte at betalt gebyr for 3. teoriprøve, at der ikke har været afholdt nogen kørelektion den 11. december 2012, idet klager kom for sent, ligesom indklagede har gjort gældende, at det skyldes klagers egne forhold, at klager har været nødt til at starte forfra.

Det fremgår af lektionsplanen, der er udleveret til klager, at afbrydelse af undervisningen i mere end 4 måneder medfører, at eleven må starte helt forfra. Klager er således blevet gjort bekendt med konsekvenserne af pause i undervisningsforløbet. Det fremgår endvidere af lektionsplanen, at begge parter har skrevet under på, at klager den 23. oktober 2012 havde 4 teoritimer og 4 timer på køreteknisk anlæg. Lektionsplanen indeholder ingen oplysninger om, at der har været afholdt en lektion den 11. december 2012, ligesom der ikke ses at have været afholdt yderligere lektioner efter den 23. oktober 2012. Det fremgår endvidere af oplysningerne, at klager dumpede til teoriprøven den 31. december 2012, glemte at betalt gebyr for 3. teoriprøve den 23. januar 2013, at klager først den 20. februar 2013 retter henvendelse til indklagede med henblik på bestilling af ny teoriprøve, og at klager ved den lejlighed igen blev gjort opmærksom på konsekvensen af fristoverskridelse.

Under disse omstændigheder finder nævnet det ikke godtgjort, at årsagen til, at klager ikke opnåede kørekort, skyldes fejl eller forsømmelser fra indklagede side. Som følge heraf kan klagers krav om tilbagebetaling af 10.060 kr. ikke tages til følge.

Sag nr. 655/2013

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 7.660,00 kr. og har henvist til, at han har krav på tilbagebetaling, idet indklagede ikke har sørget for, at klager kunne nå at tage køreprøven til motorcykel, inden nye regler trådte i kraft den 19. januar 2013, ligesom indklagede ikke gjorde klager bekendt med de nye regler, der trådte i kraft den 19. januar 2013 samt konsekvenserne heraf.

Indklagede har gjort gældende, at han under hele forløbet gjorde klager bekendt med, at han skulle blive færdig med motorcykelkørekortet, inden de nye regler trådte i kraft pr. 19. januar 2013, men at klager valgte at trække tiden og ikke ønskede at gå til køreprøven inden den 19. januar 2013. Indklagede har endvidere gjort gældende, at han vejledte klager om, at klager efter den 19. januar 2013 kun kunne erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1). Indklagede har derfor leveret en korrekt undervisning og rådgivning.

På baggrund af sagens oplysninger må det lægges til grund, at klager inden den 19. januar 2013 havde gennemført den fulde uddannelse til at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A) efter de gamle regler, men at klager selv valgte ikke at aflægge køreprøve senest den 10. januar 2013.

Det fremgår af parternes indlæg og indholdet af de af klager fremlagte SMS´er, at indklagede vejledte klager om, at såfremt klager ikke gik op til køreprøven efter de gamle regler inden den 19. januar 2013, kunne klager alene erhverve kørekort til den nye kategori A1 (lille motorcykel)

Af kørekortbekendtgørelsen § 141 fremgår følgende:

”Stk. 1. Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der senest den 18. januar 2013 har gennemført undervisningen til kategori A i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2012 om kørekort og bekendtgørelse nr. 92 af 16. januar 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2011. Dette gælder dog kun personer, der har bestået køreprøven til kategori A1 og i øvrigt opfylder kravene til udstedelse af kørekort.

Stk. 6 Der kan alene udstedes kørekort efter bestemmelserne i stk. 1-5 til personer, der har bestået køreprøven senest den 18. juni 2013.”

Ifølge de nye bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen havde klager således fortsat mulighed for at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1) under forudsætning af, at klager havde bestået køreprøven senest den 18. juni 2013.

Nævnet finder det således ikke godtgjort, at årsagen til, at klager ikke opnåede kørekort til motorcykel efter de gamle regler eller til kategori A1 motorcykel efter de nye regler, skyldtes mangelfuld undervisning eller forkert rådgivning fra indklagedes side. Klagers krav kan således ikke tages til følge.

Sag nr. 656/2013

Klager har krævet 1 million kr., som kompensation for tort og svie som følge af, at klager efter bestået teoriprøve og gennemførslen af 22 praktiske lektioner ikke fik lov til at gå op til køreprøve, idet kørelæreren opfordrede klageren til at opgive buskørekortet, da klager ikke kørte sikkert nok. Klager har endvidere anført, at det er uacceptabelt, at han ikke på et langt tidligere tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at hans køreevner ikke var tilstrækkelige til at blive indstillet til køreprøven

Indklagede, har indledningsvist oplyst, at klager blev tilmeldt et AMU kursus, Personbefordring med bus, som blev betalt af XXX kommune. Klager har endvidere gjort gældende, at klagers kørselsrutine ikke var på et niveau, hvor det ville være muligt at bestå en erhvervskøreprøve kategori D, hvilket klager og hans sagsbehandler løbende blev orienteret om. Efter en faglig vurdering fra både faglærere, konsulenter og klagers sagsbehandlere forsøgte man forgæves at formå klager til at skifte til en mere realistisk uddannelse. Endeligt er det anført, at XXX kommune, der betalte for kurset, på baggrund af en faglig vurdering traf beslutning om at afmelde klager fra kurset.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at XXX Kommune, der skulle betale for kurset, løbende er blevet orienteret om klagers kursusforløb, og at beslutningen om at klager skulle afmeldes kurset tillige blev truffet af XXX Kommune efter samråd med faglærere og konsulenter hos indklagede. Det findes således ikke godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagede side, at klager ikke fik mulighed for at tage den praktiske køreprøve. Under disse omstændigheder og da det ikke findes godtgjort, at klager har krav på godtgørelse for svie og smerte, kan klagers krav ikke tages til følge.