I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt formand  byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 684/15

Klager, har fremsat krav om betaling af 7.000 kr., som er
blevet betalt til ny kørelærer, idet klager på trods af et langvarigt og
kostbart forløb hos indklagede, hvorunder klager blev sendt til køreprøve 3
gange, ikke lærte de basale kørefærdigheder, herunder at anvende nødbremsen.
Klager har endvidere gjort gældende, at køretimerne hos indklagede bl.a. blev
brugt på at hente dyrefoder, at indklagede havde dyr med i bilen, at indklagede
har haft en hånd på rattet, når klageren skulle dreje, og talte i mobiltelefon
under køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har anført, at klager har
modtaget den nødvendige undervisning, herunder i brugen af parkeringsbremsen.
Klager var gjort klar til køreprøve, men dumpede første gang på grund af få
fejl. Klager ønskede herefter selv at gå til køreprøve i anden by og
efterfølgende i anden politikreds, hvor klager dumpede på grund af flere fejl. Indklagede
har endvidere oplyst, at indklagede kun en enkelt gang havde en lille hund med
i bilen og afviser at det har haft indflydelse på kørslen eller
undervisningstiden. Endeligt har indklagede anført, at klageren selv ønskede at
skifte til anden kørelærer.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at klager ikke har modtaget den nødvendige undervisning for at kunne gå til
køreprøve. Da klager efter eget valg har indgået aftale med en anden kørelærer,
og da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side,
kan klagerens krav om betaling af 7.000 kr. ikke tages til følge.

På grund af klagerens oplysninger lægger nævnet til grund,
at indklagede talte i telefon under køreundervisningen. Det er nævnets
opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af
kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På
baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren
med 1.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort, jf. § 30.

Sag nr. 685/15 – Anmodning om genoptagelse

Indklagede har ved mail af 20. november 2015 fremsat
anmodning om genoptagelse af klagesagen.

Nævnet modtog den 24. juli 2015 klagesagen.

Nævnet sendte klagen til indklagede den 24. juli 2015 og bad
indklagede om at komme med sine bemærkninger til klagen inden 14 fra dato.

Nævnet rykkede den 17. august 2015 for indklagedes
bemærkninger til klagen.

Ved mail af 28. august anmodede indklagede om en forlængelse
af svarfristen.

Nævnet gav herefter den 31. august 2015 klageren 14 dages
frist fra den 28. august 2015 til at komme med bemærkninger.​

Nævnet hørte herefter ikke mere fra indklagede.

Nævnet traf den 29. oktober 2015 afgørelse i sagen og
pålagde indklagede at tilbagebetale 8.490 kr., idet undervisningen havde været
uden værdi for klageren og pålagde samtidigt indklagede at betale 1.000 kr. i
erstatning for at tale i mobiltelefon.

Ved mail af 20. november 2015 anmodede indklagede om
genoptagelse af sagen, da indklagede ikke kunne forstå, at nævnet ikke havde
fået indklagedes svar i sagen, som indklagede havde skrevet for nogle uger
siden.

Nævnet har på trods af opfordring hertil ikke modtaget en
kopi af det svar, som indklagede, har påstået, at have sendt til nævnet på et
ikke nærmere oplyst tidspunkt

Indklagede har ikke godtgjort, at indklagede inden den af
nævnet fastsatte frist eller forinden nævnsmødet den 29. oktober 2015 er
fremkommet med sine bemærkninger til sagen. Indklagede har endvidere ikke
godtgjort, at indklagede på grund af undskyldelige omstændigheder har været
forhindret i at fremkomme med sine bemærkninger indenfor fristen.

Der er herefter enighed om at afvise indklagedes anmodning om
genoptagelse, af sagen.​

Sag nr. 686/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 7.000 kr. under henvisning til, at køreundervisningen har været
mangelfuld, idet lektioner ikke har været overholdt, der har været mangel på
køretimer og information, mangler ved motorcyklen, krav om betaling for
ydelser, der var inkluderet i det betalte beløb, og at det var svært at få
kontakt med indklagede.

Indklagede har ikke udtalt sig under klagesagen.​

På baggrund af klagerens oplysninger, finder nævnet det
godtgjort, at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft
mulighed for at erhverve MC kørekort. Da undervisningen således har været uden
værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 7.000,00 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra Dato betale 7.000 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 687/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.750
kr. + 600 kr., en erstatning på 2.000 kr. samt en reprimande til indklagede
under henvisning til, at indklagede har snydt med førstehjælpskurset, således
at eleverne kun har modtaget 6 og ikke 8 timers førstehjælpsunder- undervisning,
at indklagede kunstigt har skruet køretimerne i vejret, idet indklagede har
fordret dobbelt så mange køretimer som nødvendigt, for at klageren kunne tage
et kørekort, at indklagede har fortalt racistiske vittigheder under
køreundervisningen og uretmæssigt har nægtet at indstille klageren til
teoriprøven. Endeligt har indklagede afpresset klageren til at skrive under på,
at deres økonomiske mellemværende var udlignet, før indklagede, ville udlevere
klagerens papirer.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at
indklagedes køreskole ikke varetager førstehjælpsundervisningen, men
udelukkende har formidlet kontakten til udbyderen af førstehjælpskurset.
Indklagede har endvidere anført, at klagerens far modsatte sig, at klageren fik
tilstrækkelig teori- og køreundervisning til at kunne deltage i øvelserne på
køreteknisk anlæg og bestå teori- og køreprøven, at det er kørelæreren, der
vurderer, hvor mange ekstralektioner, udover de lovbestemte, der er nødvendige
for, at eleven vil kunne bestå teori og køreprøven, at klageren flere gang er
udeblevet fra undervisningen uden afbud, hvilket der skal betales for, at det
er klageren selv, der har truffet beslutning om at afbryde undervisningen hos
indklagede, og at indklagede har udleveret ansøgning om kørekort, lektionsplan
og førstehjælpsbeviset på anfordring. Endeligt har indklagede bestridt at have
fortalt racistiske vittigheder i forbindelse med køreundervisningen

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse herom ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til
nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 688/15

Klager, har krævet en økonomisk kompensation af indklagede,
da undervisningsforløbet hos indklagede ikke har været acceptabelt, idet det
tog klageren 3 måneder og en uge at erhverve et stor MC kørekort og ikke som
normalt 4 uger.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at det på
indklagedes hjemmeside fremgår, at tidshorisonten for at erhverve kørekort til
motorcykel er 8-9 uger, og at indklagede ikke har givet klageren garanti for,
at klager kunne erhverve kørekort indenfor 4 uger. Klageren fik inden
undervisningens start udleveret en kalender over hele forløbet, og indklagede
har brugt lektionsplanen fra DK-U med 8 teoriaftener med sidste teoriaften den
9. juli 2015. Klageren bestod ikke teoriprøven den 10. juli 2015 og accepterede
en ny teoriprøve den 22. juli 2015, som klageren bestod. På grund af indklagedes
ferie blev den praktiske køreprøve booket til den 27. august 2015, som klageren
bestod. Såfremt klageren havde bestået teoriprøven første gang, kunne klageren
have bestået den praktiske køreprøve den 14 eller 15. juli 2015, hvor de andre
elever på holdet var til køreprøve og kunne allerede fra det tidspunkt have
kørt på sin motorcykel.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at indklagede har lovet eller garanteret klageren, at klager kunne erhverve et
motorcykelkørekort indenfor 4 uger. Det findes endvidere ikke godtgjort, at det
skyldes forhold på indklagedes side, at klageren ikke bestod teoriprøven første
gang med den følge at køreundervisningen fik et længere forløb end forventet af
klageren. Endeligt finder nævnet ikke grundlag for at bebrejde indklagede, at
indklagede på grund af sommerferie i juli måned først kunne bookede en tid til
den praktiske køreprøve i august måned. Som følge heraf kan klagerens krav om en
kompensation ikke tages til følge.

Sag nr. 689/15

Klager, har klaget over, at klager skal betale for 10 lektioner,
der ligger udover de timer, der er angivet i lektionsplanen, da klager mener,
at klager har kørt færre timer end angivet i lektionsplanen. ​Klager er endvidere utilfreds med, at klager
ikke er blevet informeret om ekstra kørelektioner både i lovpakken og udenfor
lovpakken. Klageren har endvidere anført, at klager dagen før køreprøven skrev
under på at have modtaget alle de påståede repetitionstimer, idet klager troede
at kørelektionerne var omfattet af lovpakken, at klager fik at vide, at klager
bare skulle skrive under, og at der ikke er nogen variation i klagers underskrift.

Indklagede, har fastholdt, at klageren skal betale for 14
repetitionstimer, idet det har formodningen imod sig, at klageren kunne gå til
køreprøve uden at have gennemført den lovpligtige del af undervisningen, og at
klageren selv har skrevet under på at have modtaget de ekstra repetitionstimer.
Kørelæreren, der har forestået undervisningen har endvidere på baggrund af
noteringer i sin kalender bekræftet, at klageren har modtaget de anførte
repetitionstimer.

Efter bevisførelsen lægger nævnet til grund, at klageren,
der har gennemført både teori og køreprøven mindst har modtaget lektioner
svarende til de lovpligtige undervisningstimer, der fremgår af lovpakken.
Klageren har ifølge det i sagen fremlagte bilag, der vedrører repetitionstimer,
tillige ved sin underskrift bekræftet at have modtaget 14 repetitionstimer. Som
følge heraf findes indklagede at have krav på betaling for de gennemførte
repetitionstimer.

Sag nr. 690/15

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 6.300 kr. under
henvisning til, at klager ikke har opnået at generhverve sit kørekort, som
lovet af indklagede, at klager ikke som forventet blev tilmeldt indklagedes
Køreskole i klagers by, men derimod indklagedes Køreskole i en andel del af
landet, at indklagede ikke har sørget for, at de fornødne papirer var til
stede, da klageren skulle til teoriprøve, hvorfor klager blev afvist, og at
klageren som følge heraf har været nød til at skifte til anden kørelærer.
Klageren har endvidere krævet erstatning på 3.000 kr. for udgift til ny
kørelære, 400 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og 350 kr. for forgæves kørsel og
utallige telefonsamtaler med indklagede eller andre for at få hjælp.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort,
at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at
generhverve sit kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været
uden værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 6.300
kr.

Da klagerens øvrige krav alene er opgjort, men ikke nærmere dokumenteret,
kan nævnet ikke tage stilling til disse krav.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.300 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte
frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf.
§ 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 691/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af 6.995 kr. under
henvisning til at indklagede lovede klageren, at klager kunne erhverve kørekort
inden sommerferien, at teoriundervisningen og køretimerne ofte blev afkortet, at
undervisningen var mangelfuld, at der var samme teoriundervisning for begyndere
og erfarne elever, ofte brug af vikarer, der ikke kunne tale forståeligt dansk,
ikke tilstrækkeligt med biler til rådighed på manøvrebanen, kørelæreren talte
konstant i telefon under køreundervisningen og talte nedsættende om kvinder.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort,
at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at
erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden
værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 6.995 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.995 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort
jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 692/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af et ikke nærmere
opgjort beløb betalt for undervisning hos indklagede under henvisning til, at
klageren er utilfreds med måden, indklagede har håndteret undervisningen og
klageren som person på, at indklagede i undervisningen ikke har rettet sig
efter lovkrav og vejledninger, ligesom undervisningen har været særdeles ringe
og helt uden pædagogiske grundprincipper, og at der er blevet talt i telefon i
undervisningstimen.

Indklagede, der har oplyst, at klageren under forløbet har
haft 3 forskellige kørelærere, har bestridt, at de pågældende kørelærere har
udvist manglende interesse for klageren, at der ikke skulle være undervist i
henhold til lektionsplanen, og at de pågældende kørelærere skulle have talt i
telefon i undervisningstiden. Indklagede har endvidere anført, at klageren under
forløbet har udbedt sig ekstra pausetid, ikke har betalt reserverede køreprøvebookinger,
at klageren ikke har kunnet tilpasse sig ledige køretimer, at klageren var forsinket
til flere køretimer, og at klageren først lang tid efter undervisningsforløbet
har givet udtryk for utilfredshed med forløbet.

Det fremgår af lektionsplanen, at klageren, der påbegyndte
undervisningen i oktober 2014, udover de lovpligtige lektioner har haft 14
repetitionstimer og er dumpet 4 gange til køreprøven. Klageren har
efterfølgende haft 11 lektioner hos anden kørelærer og har herefter bestået
køreprøven.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder at klageren ved
sin underskrift har bekræftet at have modtaget undervisning i henhold til
lektionsplanen og repetitionstimerne, at klageren ikke undervejs i forløbet har
klaget over mangler ved undervisningen, og da det ikke findes godtgjort, at
indklagede ikke har taget behørigt hensyn til klagerens særlige personlige
forhold, kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til følge. ​

Sag nr. 693/15

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af
18.700 kr. under henvisning til, at klager ville have bestået køreprøven på
standardpakkens betingelser og prisen på 9.500 kr., såfremt tidspunktet for
køreprøven ikke var blevet ændret med en dags varsel uden mulighed for
køreundervisning forinden, at klageren ikke har modtaget de lovede hjælpemidler
for ordblinde, og manglende mulighed for at opnå kontakt til kørelæreren, så
klageren havde en inaktiv periode på 5 måneder, hvilket medførte, at klager
måtte skifte kørelærer med yderligere udgifter til følge.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at indklagede
ikke har lovet, at klageren ville få udleveret hjælpemidler til ordblinde, at
klageren kunne få al den teori, klager ville, og at indklagede har læst alt op
mundtligt med klageren. Indklagede har endvidere anført, at klageren selv
insisterede på at gå til køreprøve, selvom der var lavet en fejl med bookingen,
at indklagede ikke har givet nogen garanti for, at klageren ville bestå
køreprøven første gang eller alene på baggrund af den lovpligtige undervisning,
og at klageren kun er blevet afkrævet betaling for de køretimer, som klager har
haft, og som klager har skrevet under på. Endelig har indklagede anført, at der
aldrig har været en pause på 5 måneder i køreundervisningen, kun i klagerens
betaling, idet indklagede, flere gange måtte rykke klageren for betaling af sit
tilgodehavende og gjorde klageren opmærksom på, at indklagede ikke ville
fortsætte med undervisningen, medmindre klageren betalte indklagedes tilgodehavende.

Det findes ikke godtgjort, at indklagede har pligt til eller
har lovet klageren at udlevere hjælpemidler til ordblinde. Det findes endvidere
ikke godtgjort, at klageren blev presset til at acceptere en køreprøve med dags
varsel, eller at indklagede har lovet klageren, at klager kunne erhverve
køreprøven alene på baggrund af de lovpligtige lektioner. Endeligt findes det
efter det foreliggende materiale ikke godtgjort, at der har været en pause på 5
måneder i køreundervisningen, eller at det skyldes forhold på indklagedes side,
at klageren ønskede at skiftede til anden kørelærer. Klageren krav kan således
ikke tages til følge.

Sag nr. 696/15

Klageren, har bestridt, at klager skal betale for en
køretime på 375 kr. og et prøvegebyr på 600 kr. under henvisning til, at der er
indgået aftale med indklagede om, at der ikke skulle betales for en køretime,
der aldrig blev gennemført, ligesom klageren ikke skal betale gebyret for en
køreprøve, der blev aflyst for sent. Klageren har endvidere protesteret imod at
betale et rykkergebyr på 225 kr. for en ikke udsendt betalingsanmodning. Endeligt
har klageren krævet erstatning for forsinkelse af køreprøve på 1.000 kr., og erstatning
for krænkelser og chikane på 1.500 kr.

Indklagede, har fastholdt kravet og har afvist at betale
erstatning under henvisning til, at klageren aflyste en kørelektion for sent,
som der skal betales for, og at klageren, efter at køreprøven var bestilt,
ønskede at skifte til anden kørelærer på et tidspunkt, hvor gebyret til
køreprøven ikke længere kunne refunderes.

Da klageren selv valgte at skifte til anden kørelærer på et
tidspunkt, hvor det ikke længere var muligt for indklagede at få refunderet
gebyret til køreprøven, har klageren ikke krav på at få refunderet gebyret på
600 kr. af indklagede.

Da der er uenighed omkring betaling for én kørelektion, og da
en afgørelse af denne tvist forudsætter en nærmere bevisførelse herom ved de
almindelige domstole, afvises denne del af sagen efter vedtægternes § 5, stk.
3.

Opkrævning af rykkergebyr forudsætter ifølge rentelovens
bestemmelser, at kreditor forud herfor har fremsendt en betalingsanmodning. Da
indklagede ikke har godtgjort at have fremsendt betalingsanmodningen inden
opkrævningen af rykkergebyr på 225 kr., har indklagede ikke krav på betaling
heraf.​

Da klagerens krav om erstatning for krænkelser og chikane på
1.500 kr. ikke er nærmere dokumenteret, kan nævnet ikke tage stilling til dette
krav.