​I sagsbehandlingen deltog:

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen (2 stemmer)

samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen

​På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 671/2015

Klager, har krævet en erstatning på 2.199 kr. som følge af,
at klager har måttet betale et nyt gebyr til køreteknisk kursus, idet
indklagede ikke havde oplyst klager om, at klager skulle tage teorilektion nr.
17, inden klager kunne komme på køreteknisk kursus. Klageren var klar over, at
klager manglede en teorilektion i sin lektionsplan, men troede, at klager fik
teorien på køreteknisk anlæg. Klager har gjort gældende, at det må være
kørerlærerens ansvar at informere eleven om, hvor og hvornår teoritimerne
ligger i forløbet og har bl.a. henvist til kørekortbekendtgørelsens bilag 4,
stk. 6, der vedrører selvstudium og betingelserne herfor.

Indklagede har afvist kravet og har anført, at klager både
ved opstart af undervisningen og under forløbet har fået at vide, at al
undervisning skal tages i den rækkefølge, der står i lektionsplanen, idet
klager ellers ville blive afvist eller miste kurser, hvilket også fremgår klart
og tydeligt af lektionsplanen. Undervisningen i teori foregår altid på skolen,
og det må være klagers eget ansvar at holde styr på, hvor langt klager er nået
i lektionsplanen, når klager ikke følger et bestemt teorihold, men kører sit
eget løb i sit eget tempo med interaktiv undervisning.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at eleven har været omfattet af reglerne om selvstudie.

Kørelæreren har pligt til at opbevare lektionsplanen, og
kørelæreren bærer som udgangspunkt ansvaret for, at undervisningen finder sted
i overensstemmelse med rækkefølgen i lektionsplanen, og at klageren får gennemført
den krævede teorilektion, inden klager møder til køreteknisk kursus.

På baggrund af sagens oplysninger må det dog lægges til
grund, at klageren både ved opstart og under køreundervisningen er blevet gjort
bekendt med, at al undervisning skal tages i den rækkefølge, der følger af
lektionsplanen. Lektionsplanen indeholder ikke oplysninger om, at teorilektionen
kan afvikles i forbindelse med køreteknisk kursus. Klager var klar over, at
klager manglede en teorilektion, men var i tvivl om, hvorledes afviklingen af
teorilektionen skulle finde sted. Da klager ikke sørgede for at få afklaret spørgsmålet
ved at kontakte indklagede, forinden klager mødte til køreteknisk kursus,
finder nævnet, at klageren under disse omstædigheder selv bærer ansvaret for,
at der skal betales for et nyt køreteknisk kursus, hvorfor klagerens krav om
erstatning ikke kan tages til følge.

Sag nr. 674/2015

​Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 9.000 kr. og
erstatning under henvisning til, at klager ikke som lovet af indklagede, erhvervede
et kørekort indenfor ca. 3 måneder, selvom klageren ved indgåelse af aftalen i
februar 2014 oplyste, at klager skulle flytte til andet nordisk land i starten
af august 2014, at indklagede reklamerer med at være ekspert i hurtige
kørerkortforløb helt ned til 14 dage, at der hos indklagede, var lange
ventetider på at komme til teoriprøve, at det ikke var muligt at komme i
kontakt med indklagede, at den kørelærer, som klager blev tildelt, var
bortrejst meget af tiden, at indklagede talte i telefon under
køreundervisningen, at der ikke blev undervist i henhold til reglerne, at den
af indklagede anviste tolk ikke var kompetent til opgaven, og at indklagede
ikke, som annonceret, er medlem af Dansk Kørelærer – Union

Indklagede har bestridt kravet og har gjort gældende, at det
skyldes forhold på klagerens side, at klageren ikke opnåede af få kørekort
inden afrejsen til andet nordisk land, at klageren var blevet informeret om
undervisningens forløb, herunder muligheden for at booke teori-og køreprøver,
at køreundervisningen er blevet gennemført hurtigst muligt, at undervisningen
er foregået i overensstemmelse med reglerne, og at klageren selv har
underskrevet lektionsplanen. Indklagede har endvidere bestridt, at indklagede
talte i telefon i undervisningstiden, og at tolken ikke var kompetent til at
udføre opgaven.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund,
at der blev tilrettelagt et forløb, så køreundervisningen kunne gennemføres
indenfor 3 måneder under den stiltiende forudsætning, at klageren indenfor den anførte
periode var i stand til at bestå den teoretiske og praktiske køreprøve. Det
fremgår af lektionsplanen, som klageren har underskrevet, at der har været et
kontinuerligt forløb i undervisningen fra den 6. marts 2014, men at klageren
først bestod teoriprøven 3. gang den 19. juni 2014 og ikke bestod den praktiske
køreprøve for 2. gang den 7. august 2014. Da det således ikke findes godtgjort,
at det skyldes forhold på indklagede side, at klageren ikke kunne opnå kørekort,
forinden afrejsen til andet nordisk land i august 2014, og da det ikke findes
godtgjort, at køreundervisningen har været mangelfuld, kan klagerens krav ikke
tages til følge.

​​

Sag nr. 675/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 13.700 kr.
for køb af en lovpakke, og ekstra køretimer samt erstatning for udgift til
flybillet til og fra København under henvisning til, at indklagede ikke allerede
ved den første praktiske kørelektion i marts 2014 gjorde klager opmærksom på,
at han, som bosat i udlandet, ikke kan erhverve kørekort i Danmark. Klager blev
til køreprøven den 19. februar 2015 afvist af den motorsagkyndige på grund af sin
udenlandske bopæl.

Indklagede har afvist kravet og har gjort gældende, at
indklagede ikke før den dag, klager var til køreprøve, blev gjort bekendt med,
at klager havde flyttet sin adresse permanent til udlandet. Indklagede har
endvidere afvist, at klager mundtligt eller skriftligt har underrettet
indklagede om, at klager ville flytte permanent til udlandet. Endeligt har
indklagede anført, at det fremgår af klagerens lektionsplan, at klageren er
bosiddende i Danmark, og at Borgerservice har godkendt klagerens papirer.

Det fremgår af klagerens lektionsplan, at klageren ved
påbegyndelsen af undervisningen hos indklagede den 14. februar 2014 havde bopæl
i Danmark, at Borgerservice har godkendt klagerens ansøgninger, ligesom
klagerens papirer er blevet godkendt under hele undervisningsforløbet frem til
køreprøven den 19. februar 2015, hvor klager blev afvist. Det fremgår ikke
klart af sagens oplysninger, hvornår klageren endelig blev bosat i udlandet,
udover at klageren har oplyst, at han har været bosat i udlandet fra den 1.
september 2015.

Ifølge undervisningsplanen har kørelæreren ingen pligt til
at informere eleven om, at erhvervelse af kørerkort kræver fast bopæl i
Danmark, medmindre kørelæreren ved påbegyndelsen af køreundervisningen bliver
gjort bekendt med elevens bopælsforhold.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at klageren ved aftalens indgåelse informerede indklagede om, at klager havde fast
bopæl i udlandet, ligesom det ikke findes godtgjort at klageren under forløbet
gjorde indklagede bekendt med, at klageren ikke længere havde fast bopæl i
Danmark. Som følge heraf har klageren ikke krav på tilbagebetaling af de
indbetalte beløb eller krav på erstatning.

​​

Sag nr. 676/2014

​​

Sagen har af indklagede været anlagt ved retten, der efter
begæring fra klageren henviste sagen til nævnet i medfør af retsplejelovens §
361, stk.1.

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 7.000 kr. og
fritagelse for betaling af indklagedes krav på 6.653,34 kr. under henvisning
til, at undervisningen var mangelfuld og ikke tilpasset klagerens niveau og behov,
at mørkekørsel ikke foregik efter reglerne, at den praktiske undervisning
foregik på lille MC, selv om klageren var tilmeldt undervisning på stor MC, og
at indklagede manglede vilje til at samarbejde med klageren.

Indklagede har bestridt, at undervisningen har været mangelfuld
og har henvist til, at indklagedes krav mod klageren er opgjort på baggrund af
de ydelser, klageren har modtaget af indklagede. Indklagede har endvidere gjort
gældende, at undervisningen på det hold, som klageren var tilmeldt, blev
tilrettelagt navnlig efter klagerens særlige behov og ønsker, og at indklagede
først har reklameret over undervisningen på det tidspunkt, hvor indklagede
rykker for betaling af sit resttilgodehavende.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at undervisningen har været mangel- fuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at
årsagen til, at klageren skiftede kørelærer, skyldtes forhold på indklagede
side. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til
følge.

Sag nr. 677/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.581,49,
som er betalt for en lovpakke og 1.050 kr. for ekstra køretimer under
henvisning til, at undervisningen ikke har fundet sted i overensstemmelse med
reglerne, ligesom klager trods adskillige henvendelser ikke har kunnet opnå
kontakt med indklagede med henblik på at opnå kørekort.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger, findes det godtgjort,
at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for
at erhverve det lovede kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi
for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af i alt 6.631,49 kr.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 678/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af 4.450 kr. som klager
har betalt for et købsbevis på 1 stk. kørekort under henvisning til at det ikke
har været muligt for klager eller klagers barnebarn, der havde fået købsbeviset
som gave, at få indklagede til, at opfylde sin del af aftalen, idet det på
trods af talrige henvendelser ikke har været muligt at komme i kontakt med
indklagede og få en aftale i stand om køreundervisning.​

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen

På baggrund af klagerens oplysninger, findes det godtgjort,
at det skyldes forhold på indklagedes side, at det ikke har været muligt for
klageren at indgå en aftale om køreundervisning. Da købsbeviset således har
været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 4.450 kr.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 679/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af 5.450 kr. under
henvisning til, at klager ved køb af lovpakken hos indklagede ikke var blevet
informeret om, at klager ved en pause på mere end 3 måneder skulle betale på
ny, ligesom det heller ikke af lektionsplanen fremgår, at klager skal betale
igen, men alene at han skal starte forfra. Klager har endvidere henvist til, at
da klager oplyste indklagede om, at han var sygemeldt ikke fik oplyst, at
pengene ville gå tabt, hvis klager ikke mødte op til køreundervisningen.
Endeligt har klager anført, at klageren ikke har fået udleveret
handelsbetingelserne før i forbindelse med klagesagen.

Indklagede, har bestridt kravet og har anført, at klager ved
indledningen af køreundervisningen og via sin lektionsplan har fået oplyst,
hvilke konsekvenser pauser i køreundervisningen medfører, ligesom klager fik udleveret
indklagedes handelsbetingelser, hvoraf klart fremgår, hvornår der kan ske
refusion af indbetalte beløb. Handelsbetingelserne er endvidere ophængt på
køreskolen og kan ses på indklagedes website. Endeligt har indklagede anført,
at det fremgår af handelsbetingelserne, at anmodning om refusion skal være forelagt
for indklagede inden for ét år efter den første betalingsdag, men at indklagede
først har hørt fra klager mere end 1 år efter betalingen fandt sted.

Ifølge sagens oplysninger påbegyndte klageren køreundervisningen
den 9. januar 2014 og betalte den 13. januar 2014 for en lovpakke. Sidste
lektion fandt sted den 20. marts 2014. Som følge af sygdom holdt klageren
herefter en pause på mere end 3 måneder, og skal derfor i henhold til reglerne
i kørekortbekendtgørelsen starte forfra på køreundervisningen. Ifølge
indklagedes oplysninger er handelsbetingelserne tilgængelige på køreskolen og på
indklagedes website. Ifølge handelsbetingelserne skal eleven betale på ny ved
en pause på mere end 3 måneder, men eleven kan kræve refusion, såfremt eleven
ikke fortsætter undervisningen hos indklagede. Klageren har oplyst, at klager i
oktober 2014 blev gjort bekendt med handelsbetingelserne, der indeholder
oplysninger om refusion ved ophør. Det fremgår af klagen, at klageren først den
25. april 2015 klagede til indklagede over, at klager skulle betale igen for at
starte forfra.

Når henses til, at det ikke skyldes forhold på indklagedes
side, at klageren som følge af pause- reglerne har været nødt til at starte
forfra, og til at klageren først har gjort krav på refusion mere end 1 år efter
betaling har fundet sted, finder nævnet herefter ikke, at klageren kan gøre
krav på hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Klagerens
krav kan derfor ikke tages til følge.​​

Sag nr. 680/2015

​​

Klager har krævet tilbagebetaling af 8.750 kr. betalt for en
pakkeløsning og for yderligere betalte køretimer som følge af, at den kørelærer,
klageren fik tildelt, tog klageren på lårene, kyssede klager og nussede klager
i nakken under køreundervisningen, sendte mange sjofle sms´er til klageren, som
ikke var undervisningsrelaterede, ligesom indklagede brugte for meget tid på
flirt med klageren, hvilket medførte, at klageren blev nervøs og måtte have
flere undervisningstimer end nødvendigt.

Indklagede har erkendt, at tonen i de sms´er, der er blevet
udvekslet mellem klageren og indklagede ganske vist er i upassende form, men at
begge parter har været lige gode om det valgte sprogbrug. Indklagede har
endvidere gjort gældende, at klageren har modtaget den undervisning, klager har
haft krav på, og som har været nødvendig for at opnå kørekort.​

Efter det foreliggende kan det ikke afvises, at indklagede
har udvist en noget upassende adfærd overfor en elev, som er betroet ham til
undervisning. Efter indholdet af de sms´er, der er blevet udvekslet mellem klageren
og indklagede synes der dog at have hersket en noget uformel omgangsform både
under og efter undervisningstiden, som klageren ikke ses at have taget afstand
fra. Antallet af undervisningstimer ses endvidere ikke at overstige det nødvendige
og forventelige antal timer med henblik på at opnå kørekort. Under disse
omstændigheder findes det ikke godtgjort, at kørerlærerens adfærd har medført,
at klageren måtte have flere undervisningstimer end nødvendigt. Som følge heraf
kan klageren krav om tilbagebetaling ikke tages til følge.​

Sag nr. 681/2015

Klager, har betalt 8.900 kr. for en lovpakke og har gjort
gældende, at klager uanset kørelærerskift, har krav på at få det fulde udbytte
og de rabatter, der følger af lovpakken, og derfor alene skylder indklagede
1.200 kroner, og ikke som krævet af indklagede 2.200 kr. Klageren har anført,
at klager på grund af indklagedes uacceptable adfærd valgte at skifte til anden
kørelærer, og at klager ikke er blevet gjort bekendt med, at klager skulle
igennem hele køreundervisningen hos indklagede, før rabatten ville træde i
kraft. Klageren har endvidere anført, at det ikke fremgår af indklagedes
hjemmeside, at rabatten først træder i kraft, når hele forløbet er gennemført
hos indklagede.

Indklagede har anført, at klageren selv valgte at stoppe hos
indklagede og således ikke gennemførte forløbet inkl. køreprøven hos
indklagede, hvorfor pakkerabatten i henhold til indklagedes hjemmeside ikke er
blevet udløst. Som følge heraf har klageren modtaget en faktura lydende udelukkende
på de ydelser, klager har modtaget, som er 20 kørelektioner, teorikursus og 4
lektioner på manøvrebane. ​

Efter påbegyndt undervisning hos indklagede, ønskede klager
at skifte til anden kørelærer. Da klager således selv har valgt ikke at
gennemføre hele forløbet hos indklagede, og da det klart fremgår af indklagedes
hjemmeside, at det kun er ved køb af hele pakken inkl. køreprøve, at rabatten
ydes, har klageren ikke krav på rabat. Klagerens krav kan derfor ikke tages til
følge.

Sag nr. 682/2015

Klager har krævet tilbagebetaling af 10.200 kr. og
fritagelse for betaling af nytteløse kørelektioner og køreprøve under
henvisning til, at klager ikke, som lovet af indklagede, kunne nå teoriprøve og
køreprøve inden den 4. marts 2014, hvor klager rejste til udlandet, og at klager
efter hjemkomsten fra udlandet den 9. juli 2014 blev afvist til køreprøven, da 5
måneders fristen var overskredet. Klager har endvidere anført, at klager som
følge af travlhed lige inden køreprøven underskrev 4 kørelektioner, som aldrig
har fundet sted på de angivne tidspunkter, ligesom klager er blevet tilbudt
kørelektioner og køreprøve efter udløbet af 5 måneders fristen.

Indklagede har oplyst, at indklagede ved en fejl ikke fik
meddelt klageren, at klager efter 5 måneders pause skal starte forfra, men i
stedet oplyste, at hvis pausen er mellem 4-5 måneder skal, klager modtage 5
kørelektioner. Indklagede har endvidere oplyst, at årsagen til, at klageren
blev afvist fra køreprøven, skyldes urigtige datoer i lektionsplanen, som både
klageren og den pågældende kørelærer havde skrevet under på. Der verserer
ifølge det oplyste en straffesag vedrørende den pågældende kørelærer. ​

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager påbegyndte
undervisningen den 26. november 2013, bestod teoriprøven den 12. februar 2014
og var til køreprøve den 3. marts 2014, som klageren ikke bestod. Efter
hjemkomsten bookede indklagede nye køreprøver til klageren, senest den 13.
august 2014, som klageren imidlertid aflyst. Den 13. oktober 2014 blev klageren
afvist til køreprøven på grund af urigtige datoer i lektionsplanen.​

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at indklagede lovede klageren, at hun kunne erhverve et kørekort inden afrejsen
til udlandet i marts 2014. Når henses til, at klageren efter hjemkomsten fra udlandet
selv var årsag til, at tidspunktet for køreprøven blev udskudt og medvirkede
til at afgive urigtige oplysninger i lektionsplanen, med den følge at klageren
blev afvist til køreprøven den 13. oktober 2014, findes indklagede ikke at bære
ansvaret for, at klageren ikke opnåede kørekort efter hjemkomsten fra udlandet.
Klagerens krav kan således ikke tages til følge.

​​​

Sag nr. 683/2015

​​

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.953,38
kr., som klager har betalt for en lovpakke hos Sweetdeal under henvisning til, at klager ikke
kunne få flere køretimer uden at skulle betale et større beløb herfor. Klager
har oplyst, at klager skulle betale 650 kr. ved den sidste køretime den 30.
marts 2015 og derefter 5.000 kr. ekstra for at få lov til at fortsætte, ligesom
klageren har oplyst, at klager ikke har fået nogen oplysning om, hvad
ekstrabetalingen går ud på.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at klager
i sit undervisningsforløb har haft pause i mere end 3 måneder, hvilket
medfører, at klager efter reglerne skal starte forfra. Indklagede har endvidere
anført, at indklagede adskillige gange har kontaktet eleven telefonisk med
henblik på at aftale køretider, men at klageren hver gang har aflyst eller rykket
aftalerne på grund af arbejde, skole, egen sygdom eller sygdom i familien.
Klageren har endvidere aflyst en enkelt køretime alt for sent, hvorfor han er
blevet opkrævet 650 kr.

Indklagede har til brug for sagen fremlagt print af sms ér udvekslet
mellem indklagede og klageren.

Efter oplysninger om indklagedes adskillige forgæves forsøg
på at få aftalt køretimer med klageren og klagerens aflysninger af køretimer,
findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at
klageren som følge af pause i køreundervisningen i mere end 3 måtte starte
forfra og betale ekstra herfor. Klagerens krav kan således ikke tages til
følge.

​​

Sag nr. 685/2015

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 8.490 kr. under
henvisning til at indklagede ikke har overholdt en aftale om, at klageren kunne
deltage i aktiviteter efter kl. 16, at køreundervisningen ikke er gennemført
efter reglerne, at indklagede talte i telefon og skrev sms under kørslen, og at
indklagede i strid med sandheden har reklameret med at være medlem af Dansk
Kørelærer-Union. Klageren har i den forbindelse anført, at det ved valg af
kørelærer var afgørende for klageren, at indklagede var medlem af Dansk
Kørelærer-Union

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at det
skyldes forhold på indklagedes side, at klageren ikke har haft mulighed for at
erhverve kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi for klageren,
har klageren krav på tilbagebetaling af 8.490 kr.

På baggrund af klagerens oplysninger lægger retten til
grund, at indklagede talte i telefon og skrev sms´er i undervisningstiden. Det
er nævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af
kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens
indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede tillige skal betale
erstatning til klageren med 1.000 kr.​

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9.490 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentlig
gjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne § 26 tilbagebetales klagegebyret.