På mødet blev behandlet:

Sag 638

Klager har på vegne af sin datter krævet tilbagebetaling af 1.300 kr. for undervisning, som datteren ikke har modtaget, ligesom han har krævet tilbagebetaling af gebyr til glatbane, teoriprøve og køreprøve på 2.790 kr. i alt 4.090 kr.

Indklagede har på baggrund af klagen foreslået sagen forligt således, at indklagede til klageren tilbagebetaler et beløb på 3.510 kr. til fuld og endelig afgørelse.

Klageren har accepteret indklagedes forligsforslag.

Såfremt beløbet ikke er indbetalt inden 30 dage fra dato betale 3.510 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

​Sag 637

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.990 kr. og har henvist til, at undervisningen blev afbrudt midt i forløbet, idet køreskolen ikke længere tilbød undervisning, og at det på trods af flere henvendelser ikke har været muligt at opnå kontakt med indklagede. Det har således ikke været muligt for klageren, at færdiggøre undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger har været uden værdi for klageren, har klageren
krav på tilbagebetaling af 9.900 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 9.990 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 636

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 9.000 kr. betalt for en grundpakke og 7.300 kr. betalt for 18 ekstra køretimer og har henvist til manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at indklagede opførte sig dårligt og skældte ud under kørslen og ikke udviste den fornødne respekt for klageren.

Indklagede har bestridt, at aftaler ikke blev overholdt, eller at indklagede har udvist kritisabel adfærd og har henvist til, at kurset har fuldt lektionsplanen hele vejen igennem undervisningen. Klageren har underskrevet lektionsplanen og kvitteret for de ekstra repetitionslektioner. Indklagede har endvidere anført, at det hele tiden har stået klageren frit for at skifte til anden køreskole, og at klageren havde svært ved at tilegne sig køreundervisningen.

Da det ikke findes godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld eller på anden måde kritisabel, og da det på baggrund af sagens oplysninger må lægges til grund, at klageren uden indsigelse har kvitteret for lektionerne i lektionsplanen og repetitionstimerne, kan klagerens krav ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)​

​Sag 635

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, ikke kan kræve betaling af klageren for tilmelding til manøvrebane og teorimateriale i alt 2.375 kr., da teoriundervisningen har været mangelfuld, og idet hun efterfølgende har meldt afbud til at deltage på manøvrebane, idet hun ville skifte køreskole.

Indklagede bestrider, at teoriundervisningen har været mangelfuld, men har accepteret at frafalde betaling for teoriundervisningen på 1.600 kr. Indklagede har fastholdt kravet om betaling af 1.400 kr. for manøvrebane og 500 kr. for undervisningsmateriale. Indklagede har til støtte herfor gjort gældende, at klageren ikke har meldt afbud til manøvrebane rettidigt, og at klageren har modtaget og anvendt undervisningsmaterialet.

Det fremgår af klagerens oplysninger, at hun har benyttet det udleverede undervisningsmateriale og har anerkendt at skulle betale herfor, hvorfor indklagede har krav på betaling af 500 kr. herfor. Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at klager rettidigt har meldte afbud til manøvrebane. På den anden side findes det ikke godtgjort, at klageren har modtaget den lovpligtige undervisning, der er påkrævet, for at tilmelde sig manøvrebane, og da indklagede endvidere ikke har godtgjort, at han har haft en udgift på 1.400 kr. til manøvrebane, har indklagede ikke krav på betaling af 1.400 kr. Klagerens krav om frifindelse for betaling kan således tages til følge for et beløb på 1.400 kr.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 634

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til at hun har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggør undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen, og at klager derfor har krav på tilbagebetaling af 2 lektioner á 350 kr., udgift til glatbanekørsel på 2.495 kr. og gebyr for køreprøve på 700 kr.

Da det ikke kan udelukkes, at kørelærerskift har medført yderligere udgifter for klager tilkender nævnet tillige klager en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal derfor inden 30 dage fra dato betale 4.895 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)​

Sag 633

Klager har krævet tilbagebetaling af 9.195 kr. under henvisning til, det ikke har været muligt for ham at få kørekort på mellem 20 og 40 dage, at det var stort set umuligt at få timer hos kørelæreren, og at han ikke har lært de færdigheder, som der er kvitteret for i lektionsplanen. Som følge heraf har klager måttet starte på et helt nyt forløb.

Indklagede bestrider, at der har været mangler ved undervisningen og har gjort gældende, at man har undervist klager efter forskrifterne og har bestræbt sig på at tage hånd om de særlige behov og ønsker, som klager har haft i forbindelse med køreundervisningen

Parterne er under sagens behandling i nævnet fremkommet med flere skriftlige indlæg.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 632

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.330 kr. under henvisning til, at hun ikke har modtaget den ydelse, hun blev lovet, at indklagede har udvist kritisabel adfærd under undervisningsforløbet, og at undervisningen har været mangelfuld.

Indklagede har bestridt, at hans undervisning har været mangelfuld eller hans adfærd har været årsag til, at klager skiftede til anden køreskole.

Det findes efter det foreliggende ikke godtgjort, at klageres undervisning har været mangelfuld. Da parternes opfattelse af de faktiske forhold i øvrigt er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 631

​​

Forligt

Sag 630

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til at han har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggør undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at gennemføre glatbanekursus ligesom det ikke har været muligt for klager at aflægges køreprøve som aftalt. Nævnet finder, at klager som følge heraf har krav på tilbagebetaling af 2.495 kr. for glatbane og gebyr for køreprøve 580 kr. Da det ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført yderligere udgifter for klageren, tilkender nævnet klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.075 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt
Byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 629

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.990 kr. og har henvist til, at han har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggøre undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen for så vidt angår 2 kørelektioner. Da det endvidere må antages, at det som følge af pausereglerne har været nødvendigt for klager at gennemføre 4 yderligere kørelektioner og skifte kørelærer, findes klager at have krav på betaling af 6 x 350 kr. Da det ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført yderligere udgifter for klageren tilkender nævnet klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 3.100 til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 628

Klager har krævet tilbagebetaling af 5.000 kr. under henvisning til, at hun intet har fået ud af undervisningen hos indklagede, og at hun blandt andet har kørt på en MC, der var gået i stykker.

Det fremgår af sagens oplysninger, at undervisningen hos indklagede blev afsluttet ultimo juni 2009, men at klageren først den 19. juni 2011 klagede over undervisningen til indklagede.

Indklagede har anført, at han vurderede at klager havde svært ved at håndtere en stor MC, hvorfor han anbefalede, at hun skulle fortsætte på en lille MC, men det ønskede klager ikke. Det er hans opfattelse, at klager manglede evnerne til at køre på motorcykel. Han bestrider, at den motorcykel som klager kørte på har været mangelfuld, og har tværtimod anført, at klagers manglende evner til at køre på stor MC medførte skader på den motorcykel, som klager anvendte i undervisningen.

Under henvisning til, at klager først har reklameret over køreundervisningen 2 år efter køreundervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til at klageren måtte skifte til andre kørelærere skyldes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 627

Klager har krævet tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til, at hun har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt at indgå aftale om færdiggørelse af forløbet.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger har været uden værdi for klageren, findes klager at have krav på tilbagebetaling af 8.990 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 8.900 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 626
og
Sag 625

Klagerne har krævet tilbagebetaling af et samlet beløb på 13.200 kr. idet man har gjort gældende, at indklagede ikke har leveret den ydelse, som klagerne blev lovet, og som de havde betalt for. Klagerne har henvist til, at indklagede i marts 2011 via sin hjemmeside oplyste, at køreskolen havde lukket for tilgangen af nye elever, og at indklagede ville kontakte alle igangværende elever for at aftale resten af forløbet. Klagerne har imidlertid aldrig hørt fra indklagede, og det har ikke været muligt for klagerne at opnå kontakt med eller indgå aftale om det videre forløb med indklagede på trods af flere henvendelser. Det har således været nødvendigt at indgå aftale med anden kørelærer om at få gennemført forløbet, hvilket har medført ekstra udgifter. Klagerne har som følge heraf opgjort et krav for glatbane 2.300 kr. x 2 = 4.600 kr. og 2 x 45 min kørelektion = 700 kr. x 2 = 1400 kr. i alt 6.000 kr., da aftalen om aflæggelse af teoriprøve, der var aftalt til den 28. marts 2011 og glatbane tid til den 3. april 2011 ikke blev overholdt. Klagerne har endvidere krævet erstatning for ekstra køretimer som følge af, at indklagede ikke kunne kontaktes fra ultimo marts, hvor skolen lukkede for tilgangen af nye elever. Beløbet er opgjort til i 7.200.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen, og at klagerne har betalt for de nævnte ydelser, med ikke har modtaget disse af indklagede. Det findes endvidere godtgjort at klagerne har haft ekstra udgifter til kørelektioner i forbindelse med kørelærerskift. På den baggrund finder nævnet at klagerne har krav på betaling af et samlet beløb på 13.200 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 13.200 kr. til klagerne.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.
I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 624

Klager har krævet tilbagebetaling af et restbeløb på 6.880 kr. under henvisning til, at klager og indklagede i forbindelse med ophør af køreundervisning indgik aftale om, at klager skulle havde tilbagebetalt 6.880 kr.

Klager har henvist til skriftlig aftale af 15. marts 2011, hvor parterne har underskrevet afregningen af restbeløbet og hvoraf fremgår, at indklagede ville indbetale beløbet på klagers konto den 27. marts 2011. Indklagede har imidlertid misligholdt aftalen, da indklagede aldrig har indbetalt beløbet til klagers konto.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det godtgjort, at det mellem parterne er aftalt, at klager skal have tilbagebetalt et beløb på 6.880 kr., og at klager har krav på betaling af beløbet.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 6.880 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 30.05.2011. På mødet blev behandlet:

Sag 623

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. samt 700 kr. vedrørende gebyr for teoriprøve og 50 kr. for teoriprøveprogram. Klager har gjort gældende, at hun har krav på tilbagebetaling, da klager som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side ikke har haft mulighed for at gå til teoriprøve, ligesom det på trods af adskillige henvendelser ikke har været muligt at få kontakt med indklagede. Som følge heraf har det været nødvendigt for klager at skifte til anden kørelærer.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side har været nødt til at skifte til anden kørelærer, forinden klager kunne gå op til teoriprøve. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger ikke har været helt uden værdi for klager, findes klager at have krav på godtgørelse for gebyr til teoriprøve og glatbanekørsel samt for ulempe i forbindelse med kørelærerskift, hvilket beløb samlet kan fastsættes til 4.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.000 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 622

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager ønskede at erhverve kørekort til stor motorcykel. Ifølge klager blev der den 23. marts 2009 indgået aftale med indklagede om, at hun skulle erhverve kørekort til stor motorcykel og startede uddannelsen samme dag. Klager fik mundtligt oplyst, at prisen for erhvervelse af kørekort til motorcykel udgjorde 10.500 kr. Klager betalte den 8. april 2009 5000 kr. til indklagede. Klager bestod teoriprøven den 6. maj 2009. Indklagede afviste herefter at anmelde klager til køreprøve på stor motorcykel, idet klager havde haft for mange lektioner på lille motorcykel til at kunne tage kørekort på stor motorcykel. Klager indgik herefter ny aftale med anden kørelærer, hvorefter hun 27. august 2009 bestod den praktiske køreprøve på stor motorcykel. Klager har ikke klaget over indklagede, før hun i december 2010 modtog en opkrævning fra indklagede med krav om betaling af det manglende beløb på 5.000 kr.

Klager, har gjort gældende, at hun ikke skal betale yderligere 5000 kr. til indklagede, idet hun ikke som aftalt opnåede kørekort til stor motorcykel. Klager har gjort gældende, at hun ønskede at erhverve kørekort til stor motorcykel, men alene modtog lektioner på lille motorcykel, hvilket medførte, at hun ikke, som aftalt, kunne gå op til køreprøve på stor motorcykel. Som følge heraf har hun måtte tage ekstra lektioner på stor motorcykel hos anden kørelærer for at kunne tage kørerkort til stor motorcykel.

Indklagede har gjort gældende, at klager skal betale for den undervisning, som klager har modtaget. Indklagede har bestridt, at han har garanteret, at klager kunne erhverve kørekort til stor motorcykel. Indklagede har gjort gældende, at der mellem klager og indklagede blev indgået aftale, om, at klager fremover skulle køre på lille motorcykel fra og med lektion 25 i praktisk kørsel, idet klager ikke havde den fornødne kontrol over den store motorcykel i flere trafiksituationer. Da klager således ikke havde gennemført undervisningen fuldt ud på stor motorcykel, kunne indklagede ikke indstille klager til køreprøve på stor motorcykel.

Det fremgår af sagen oplysninger, at indklagede først den 14. december 2010 fremsendte en opkrævning på restbeløbet på 5.000 kr. til klager. Når henses til, at der er forløbet mere end 1 ½ år fra det tidspunkt, hvor klager skiftede kørelærer og til indklagede fremsender en opkrævning på restbeløbet, finder nævnet, at indklagede ved sin adfærd har givet klager er berettiget tro på, at hun ikke skyldte indklagede noget yderligere beløb. Under disse omstændigheder finder nævnet, at indklagede herefter er afskåret fra at gøre yderligere krav gældende mod klager.

Henset til, at klager ikke tidligere har klaget over indklagede, og da klagers eventuelle erstatningskrav ikke er nærmere dokumenteret, kan klagers krav om erstatning ikke tages til følge.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 621

Klager har nedlagt påstand om, at indklagedes krav på betaling af 9.140 kr. nedsættes med 5.160 kr. under henvisning til, at indklagede selv skal afholde et beløb på i alt 6 x 580 kr. = 3.480 kr. vedrørende gebyr for teoriprøve samt et beløb på 1.680 kr. vedrørende 5 kørelektioner. Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede har oplyst overfor klager, at hun ikke selv skulle betale for ekstra teori og køretimer. Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede burde have oplyst klager om, at fremtidige lektioner var for klagers egen regning, når indklagedes forpligtelser i henhold til pakketilbuddet var opfyldt. Endeligt har klager gjort gældende, at indklagedes betalingsbetingelser er vildledende, at indklagede ikke har efterlevet god markedsføringsskik, og at indklagede selv har tilbudt vilkårene i de skriftlige betalingsbetingelser og derfor selv bør bære risikoen ved ikke selv at overholde dem.

Indklagede har gjort gældende, at han har krav på betaling af 9.410 kr. under henvisning til, at han har et tilgodehavende hos klager for ekstra kørelektioner og gebyr for teoriprøver, at klager ikke har bestridt opgørelsen af det krævede beløb, at undervisningsforløbet i køreuddannelsen har været afbrudt i mere end 4 måneder, hvorfor klager på ny skulle påbegynde uddannelsen, at klager under køreuddannelsen udtrykkeligt er blevet oplyst om startpakkens omfang, herunder at ekstra prøver medfører ekstra gebyrer og indklagedes reelle betalingsbetingelser, at lektionstimer på weekendkurser ikke kan tilskrives lektionsplanen, at en underskrift i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen kræver at denne medbringes, og at klager selv har ansvar for at medbringe kørelærerens eksemplar af lektionsplanen efter teoriprøve. Endeligt har indklagede bestridt, at der har været indgået aftale om, at indklagede skulle afholde de udgifter, der lå udover de ydelser, der var indeholdt i startpakken.

Sagen har været behandlet ved retten i X-by, idet indklagede anlagde sag mod klager med krav om betaling af 9.410 kr. Sagen er ved rettens beslutning af 5. november 2010 blev henvist til ankenævnet.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbydes modstridende, og da en afgørelse af parternes mellemværende forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 2.11.2010. På mødet blev behandlet:

Sag 620

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af en pakkepris på 8.750 kr. under henvisning til, at han i oktober 2009 havde aftalt med indklagede, at han kunne gennemføre kørekort til MC, hvis han dukkede op til undervisningen, selvom der var pause over vinteren. Klager deltog i MC- undervisning i efteråret 2009 og bestod inden jul teoriprøven. Klageren har via telefon og e-mails rykket indklagede flere gange for et tidspunkt for aflæggelse af køreprøve uden at have modtaget nogen reaktion fra indklagede.

Indklagede har anført, at han i efteråret 2009 søgte om køreprøve, men på grund af politiets forberedelser op til Klima-topmødet opstod der en pukkel af køreelever, der ikke fik afviklet deres køreprøver. Indklagede har endvidere anført, at han løbende telefonisk orienterede de pågældende elever om situationen vedrørende teori og køretimer. Klager har endeligt oplyst, at klageren manglede at gennemføre teori til køreteknisk anlæg, køreteknisk kursus og de sidste to afsluttende lektioner og at de afsluttende lektioner kunne have været afviklet helt frem til vejret begrænsede kørslen ca. 10. december, og at teorien kunne afvikles på vilkårlig teoridag, hvilket tilbud klageren ikke har benyttet sig af.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at indklagede har orienteret klager om, at der var problemer med at aflægge køreprøven som følge af Klima-topmødet i december 2009, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagede har orienteret klager om muligheder for at tage teori på en vilkårlig teoridag.

På baggrund af sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at indklagede ikke har reageret på klagers telefoniske henvendelser og mails af 26. februar, 26. marts, 9. april 2010 og 21. april 2010, hvor klager anmoder om en tid til køreprøven, hvilket har medført, at fristen for at tage køreprøven blev overskredet. Dette har medført, at klager må starte forfra på et nyt undervisningsforløb. Da årsagen til, at klageren ikke har kunnet gennemføre undervisningsforløbet som aftalt skyldes indklagedes manglende reaktion på klagers talrige henvendelser, finder nævnet, at klager har krav på erstatning.

Da køreundervisningen efter det foreliggende ikke har haft nogen værdi for klager, finder nævnet, at klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 8.750 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 8.750 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at køreskolens navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 19.04.2010. På mødet blev behandlet:

Sag 619

Klager har på vegne af sin søn krævet tilbagebetaling af 14.500 kr. samt erstatning for 1 køreprøve, 2 teoriprøver og overflødige køretimer under henvisning til, at hendes søn har været udsat for et elendigt og langstrakt forløb og at han har betalt for to overflødige teoriprøver, kørsel på køreteknisk anlæg samt en køreprøve 3. december 2009, som følge af at pausereglerne ikke var overholdt. Klager har anført, at det må være køreskolens pligt at sikre, at der ikke har været for lange pauser, før eleven tilmeldes teori og køreprøver.

Indklagede har heroverfor anført, at klager selv har valgt det allermindste og nødvendige lovkrav for at gennemføre kortet, trodset alle positive skub om at komme til teori, ikke har begyndt teoritræning, da han har gennemgået stoffet ved teoriundervisningen og at han ikke har sat sig ind i prøvekrav ved afvikling af prøver.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 618

Klager har krævet delvis tilbagebetaling af en betalt pakkepris på 7.995 kr. under henvisning til, at indklagede har aflyst undervisningen 2 gange og er udeblevet 2 gange, at indklagede ikke har været i stand til at fuldføre undervisningen på grund af stress, og at han har overdraget køreskolen til en anden.

Indklagede har gjort gældende, at han har tilbudt klager, at hun kunne køre med en anden kørelærer, da klager gav udtryk for sin utilfredshed med klager, hvilket klager har afvist, og at han har givet undervisning i overensstemmelse med lovgivningen på alle områder.

Klager har oplyst, at det ikke har været muligt at fortsætte undervisningen hos en af de øvrige kørelærere tilknyttet køreskolen. Dette er ikke blevet bestridt af indklagede, ligesom det ikke er blevet bestridt, at køreskolens aktiviteter er ophørt.

Det findes således godtgjort, at afbrydelsen af undervisningen skyldes forhold på indklagedes side.

Klager har angivet, at undervisningen har haft en værdi for hende på 2.000 kr. Herefter har klager krav på tilbagebetaling af 5.995,00 kr. samt en godtgørelse for tvungen kørelæreskifte på 1.000 kr. eller i alt 6.995 kr.

Indklager skal inden 30 dage fra dato betale 6.995,00 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt (2 stemmer)samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 617

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af kr. 6.790 kr. betalt for tilbudspakke, 700 kr. for gebyr til teoriprøve, 200 kr. for CD, samt 300 kr. for lægeerklæring og 425 kr. for førstehjælpsbevis, som klager ikke har modtaget. Klager har gjort gældende, at undervisningen har været mangelfuld, idet indklagede ikke har fulgt lektionsplanen og har snydt med dateringen i lektionsplanen, at køretimerne blev forkortet, at indklagede tit kom for sent til undervisningen og krævede betaling for køretimer, selvom klager havde meldt afbud. Endeligt har det ikke været muligt for klager at komme i kontakt med indklagede, der har lukket virksomheden.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har udtalt sig i sagen lægges klagerens sagsfremstilling til grund,

Da indklagedes undervisning har været mangelfuld, er det ankenævnet opfattelse, at klageren har krav på tilbagebetaling af 6790 kr. for pakketilbud, 700 kr. for gebyr til teoriprøve, 300 kr. for lægeerklæring og 425 kr. for førstehjælpsbevis eller i alt 8215 kr., idet undervisningen ikke har haft nogen værdi for klager.

Herefter skal indklagede inden 30 dage fra dato betale 8.215 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 616

Klager har på vegne af sin datter krævet delvis tilbagebetaling af pakkepris på 8.900 kr., idet xxx har opsagt aftalen med indklagede, som følge af, at klager på grund af tonen og kemien i undervisningen følte sig usikker og ikke forstået, navnlig da hun var på køreteknisk anlæg i 3 timer, hvor hun ikke fik den fornødne rådgivning.

Indklagede har anført, at klager har købt og betalt for en tilbudspakke. Det er klager selv, der har ønsket at stoppet undervisningen og klager har bestridt, at hans undervisning har været mangelfuld.

Da det ikke findes godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til, at klager opsagde aftalen, skyldes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 02.11.2009. På mødet blev behandlet:

Sag 615

Klager har krævet at få krediteret et beløb på 4000 kr. som indklagede har opkrævet for teorikursus til kategori C på 1.000 kr. og 6 køretimer á 500 kr. Klager har gjort gældende, at undervisningen har været uden værdi for klager, idet klager som følge af indklagedes sygdom ikke har kunnet afsluttede undervisningen med teoriprøve og køreprøve. På trods af aftale herom vendte indklagede ikke tilbage til klager efter sin sygdom. Klager har således ufrivilligt været udsat for en pause, der er mere end tre måneder lang.

Indklagede har gjort gældende, at klager fik tilbudt at fortsætte sin køreuddannelse hos indklagedes kollega, hvilket klager afslog, idet han ønskede at fortsætte hos indklagede. Under sygemeldingsperioden blev indklagede kontaktet af klager, der oplyste, at han var blevet fyret og derfor ikke længere havde råd til kørekortet. Indklagede sendte som følge heraf en faktura af 2. november 2008 til klager, hvorefter indklagede på trods af flere rykkerskrivelser ikke hørte mere fra klager.

Indklagede har i september 2009 anlagte sag mod klager ved retten i Århus med påstand om betaling af 4000 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes sygeperiode var fra den 7. september til den 13. november 2008. Det fremgår endvidere, at indklagede på klagers foranledning ved faktura af 2. november 2008 lavede en opgørelser over parternes økonomiske mellemværende. Da der ikke var forløbet mere end tre måneder fra pausens indtræden til parterne afsluttede undervisningen, og da klager ikke har godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagedes side, at pausen i undervisningen desuagtet oversteg 3 måneder, har indklagede krav på betaling af 4.000 kr. Klagers krav om kreditering af beløbet på 4.000 kr. tages således ikke til følge.

I sagens behandling har deltaget: fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 614

Klager har oprindeligt krævet tilbagebetaling af 9.145 kr. samt evt. erstatning i forhold til eventuel merudgift til fornyet lægeerklæring mv. med den begrundelse, at klager er blevet opkrævet et gebyr for køreteknisk kursus, selv om eleven ikke var klar, og at undervisningen har været mangelfuld i forhold til teori og praksis jævnfør lektionsplanen.

Ifølge sagens oplysninger har indklagede i september 2009 refunderet klager et beløb på 4.105 kr. Klager har fastholdt kravet om tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.

Indklagede har bestridt, at klager har fået en regning for køreteknisk anlæg, og at klager har været på køreteknisk anlæg i forbindelse med erhvervelse af kørekort hos indklagede. Indklagede har oplyst, at der kun er opkrævet betaling for undervisning i manøvrebanekursus 1.500 kr. teoriundervisning 1.500 kr. og 6 kørelektioner á 2040 kr. Der er ikke opkrævet betaling for 2 kørelektioner, hvor klager udeblev. Endeligt har indklagede gjort gældende, at det ikke er nødvendigt, at klager starter helt forfra med deraf følgende unødige omkostninger, og at klageren ved dette skridt tilsidesætter sin tabsbegrænsningspligt. Indklagede har på nævnets forespørgsel oplyst, at lektionsplanen er bortkommet.

Klager har fremsendt kopi af lektionsplan. Det fremgår heraf, at lektionsplanen er mangelfuld og ikke opfylder reglerne i bekendtgørelse om kørekort. Under disse omstændighederne og idet lektionsplanen i øvrigt er bortkommet, er det Ankenævnets opfattelse, at undervisningen har været uden værdi for klager, hvorfor klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 9.145 kr. med fradrag af det allerede betalte beløb på 4105 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage fra dato.

Betaler indklagede ikke beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne offentliggørelse jævnfør § 20 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget fuldmægtig cand jur. Helle Brasch, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 613

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb svarende til 14 timer á 300 kr. og udgifter til køreprøve, oversætter og leje af bil til køreprøven den 2. marts 2009 med den begrundelse,

at undervisningen fra kørelærerens side har været mangelfuld,
at kørelæreren i undervisningstiden førte utallige telefonsamtaler eller sendte sms´ere
at kørelæreren ikke svarede på telefonopkald, sms`ere eller e-mails med henblik på at planlægge køretimer,
at den anvendte bil var gammel, dårlig vedligeholdt og svær at styre,
at bilen lugtede af røg,
at kørelæreren ofte kom for sent og aflyste en køretime dagen før køreprøven på grund af tømmermænd.
at eleverne ikke blev informeret om, at det var en anden køreskole, der stod for teoriundervisningen,
at der som følge heraf var forvirring om, hvilken skole der var ansvarlig for papirgangen og at timingen mellem undervisning og test var unødig lang.

Indklagede har gjort gældende, at der er klaget over en specifik kørelærer, hvilket må være en sag mellem klager og den pågældende kørelærer.

Herudover har indklagede gjort gældende, at klager var blevet gjort bekendt med, at teoriundervisningen foregik på en anden adresse end Citytrafikskolens lokaler, at klager måske har misforstået, hvilke dokumenter, der skulle medbringes til lektioner og bestrider at proceduren vedrørende prøveberammelser var unødvendig lang.

Ankenævnet skal bemærke, at det af sagens oplysninger fremgår, at NN var ansat som kørelærer hos indklagede. Indklagede vil derfor som udgangspunkt hæfte for de fejl, som den ansatte kørelærer begår under arbejde udført for indklagede.

Indklagede har ikke bestridt, at kørelærer NN har talt i mobiltelefon og sms´et under undervisningen.

Det er ankenævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens indlæring.

På den baggrund finder ankenævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren med 1.000 kr. inden 30 dage.

Betaler indklagede ikke beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne offentliggørelse jævnfør § 20 i vedtægterne.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold i øvrigt er indbyrdes modstridende afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 612

Klageren har gjort gældende, at der ikke skal betales for ekstra timer samt for renter og gebyrer under henvisning til, at indklagede har lovet ikke ville opkræve betaling for et par ekstratimer udover timeantallet i ”kørekortspakken”.

Der er enighed om, at klager har fået 4 ekstra lektioner, og at klager har opkrævet betaling for 3 lektioner på i alt 1.020,00 kr., hvortil kommer rykkergebyr på 3 x 100 kr. og en rente på 2 %.

Indklagede har oplyst, at han overfor klager har sagt, at hvis en elev dagen inden køreprøven ikke kørte ”køreprøveniveau” ville han ikke fremsende en regning på en enkelt ekstra køretime, men da der er kørt 4 ekstra lektioner, har han opkrævet betaling for 3 lektioner og har givet 1 lektion rabat.

Af rentelovens fremgår følgende :

§ 3
Stk. 1. Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen.

Stk. 2. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling.

§ 5 Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

§ 9b
Stk. 1. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Der foreligger ikke nogen skriftlig aftale mellem parterne og indklagede har bestridt, at han skulle have givet afkald på betaling for ekstra lektioner, der lå udover ”kørekortspakken” Da klagers påstand om, at indklagede skulle have givet afkald på betaling for ekstralektioner ikke findes bestyrket ved det i sagen forelagte materiale og da (det således) har formodningen imod sig, at klager ikke skulle betales for ekstratimer, tages klagers krav om frifindelse for betaling af ekstratimer på i alt 1.020 kr. ikke til følge.

Under henvisning til rentelovens bestemmelser har indklagede tillige krav på 3 x 100 kr. i rykkergebyr.

Da der ikke foreligger oplysninger om eventuel forfaldsdato, har indklagede endeligt krav på renter af 1.020 kr. fra 22. oktober 2008 med en rente svarende til den i § 5 anførte referencerente (procesrente).

I sagens behandling har deltaget Fuldmægtig cand.jur Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 611

Klager har krævet tilbagebetaling af 5.750 kr. for 16 lovpligtige lektioner og 3.330 kr. for 9 ekstra lektioner á 370 kr., betaling af én ekstra kørelektion á 360 kr. og resterende gebyr til køreprøve med den begrundelse, at kvaliteten af undervisningen hos kørelæreren har været uacceptabel og ikke tilfredsstillende, at der ikke er ikke givet den fornødne vejledning under kørslen, at de lovpligtige kørelektioner ikke fulgte lektionsplanen, at kørelæreren opførte sig dårligt og skældte ud og bl.a. udøvede vold mod klager under kørslen, og at klager er blevet nægtet at skifte kørelærer.

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 06.04.2009. På mødet blev behandlet:

Sag 610

Klageren har krævet at få tilbagebetalt et beløb på 2.880 kr. svarende til 8 lektioner, tilbagebetalt, idet den ekstra undervisning ikke har haft nogen værdi for ham. Klageren har nærmere anført, at han under ekstralektionerne ikke fik noget at vide om, hvor han stod henne med hensyn til den praktiske køreprøve, og at han selv følte sig klar til den praktiske køreprøve.

Indklagede har nægtet at tilbagebetale det krævede beløb og har henvist til, at det var nødvendigt med yderligere lektioner, idet klager ikke var klar til at aflægge den praktiske køreprøve.

Der er mellem parterne strid om, hvor mange praktiske lektioner, der har været nødvendige for, at klageren kunne bestå den praktiske køreprøve.

Det følger direkte af lektionsplanen, at det er elevens individuelle formåen, der er afgørende for om eleven skal have ekstralektioner udover de anførte 52 obligatoriske lektioner inden aflæggelsen af den praktiske prøve. Det er derfor nævnets opfattelse, at det alene påhviler indklagede at vurdere om og hvornår, klager har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for at klager vil kunne bestå den praktiske køreprøve.

Da det efter de foreliggende oplysninger ikke findes godtgjort, at klager havde opnået tilstrækkelige færdigheder til at bestå den praktiske køreprøve, og da klagere ensidigt afbrød undervisningen, finder nævnet ikke, at klager har krav på tilbagebetaling af 2.880 kr. Klagers krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 609

Klager har gjort gældende, at indklagedes krav på betaling af 6.300 kr. skal annulleres, subsidiært at hun skal have et væsentligt prisnedslag med den begrundelse, at hun ikke som aftalt opnåede kørekort til stor motorcykel, og at undervisningen har været mangelfuld og præget af kørelærerens dårlige opførsel. Klager har endvidere gjort gældende, at hun har lidt et tab ved ikke at have fået udleveret sin lektionsplan ved skift af kørelærer, idet teoriundervisningen fra tidligere ikke har kunnet genbruges i undervisningen ved den nye køreskole.

Indklagede har bestridt at det var aftalt, at klager skulle erhverve kørekort til stor motorcykel. Indklagede har endvidere bestridt, at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har dog bekræftet, at han har tilbageholdt lektionsplanen, idet klager ikke har betalt et beløb på 6.300 kr. svarende til den undervisning, der er modtaget af klager.

Ifølge sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at klager har ansøgt om kørekort til stor motorcykel. Efter det foreliggende findes det dog ikke godtgjort, at der er indgået en aftale mellem parterne om, at klager kunne erhverve et kørekort til stor motorcykel. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager ikke straks afstod fra undervisningen hos indklagede, da klager ifølge indklagede på første mødedag fik besked på, at hun ville få det bedste kørekort ved at lære at køre på en lille motorcykel, som hun bedre kunne håndtere, ligesom klager ifølge hendes egen oplysninger accepterede, at hun i undervisningen kørte på en lille motorcykel. Det kan endvidere ikke anses for godtgjort, at årsagen til, at klager afbrød undervisningen, skyldtes forhold på indklagedes side, hvorfor nævnet efter det foreliggende ikke finder grundlag for at tilsidesætte indklagedes krav om betaling af 6.300 kr. for den undervisning, som klager har modtaget.

Det fremgår imidlertid af sagen, at indklagede har nægtet at udlevere lektionsplanen til klager ved skift af kørelærer. Ifølge kørekortbekendtgørelsen skal kørelæreren, såfremt køreeleven skifter køreskole, udlevere kørelærerens eksemplar af lektionsplanen til den nye køreskole til brug for køreelevens fortsatte undervisning.

Da nævnet efter det foreliggende ikke kan udelukke, at indklagedes tilbageholdelse af lektionsplanen har medført forøgede udgifter for klager ved skift af køreskole, finder nævnet, at klager har krav på en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til 1.000,00 kr.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 608

Klageren har krævet tilbagebetaling af 11.250 kr. med den begrundelse, at undervisningen har været mangelfuld, at undervisningen har været tilrettelagt med for lange intervaller, og at teoriundervisningen har været gennemført alene via DVD.

Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved undervisningen, og at teoriundervisningen udelukkende har fundet sted via DVD og har gjort gældende, at det var sygdom på klagers side, der medførte, at undervisningsforløbet trak ud.

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen lægges det til grund, at klager har modtaget den undervisning, der fremgår af lektionsplanen, idet klager har underskrevet lektionsplanen. Det kan endvidere lægges til grund, at klager på baggrund af oplysningerne i lektionsplanen har deltaget i og bestået teoriprøven. Endeligt kan det ikke anes for godtgjort, at undervisningen har været tilrettelagt med for lange intervaller eller at undervisningen har været mangelfuld.

Nævnet har dog bemærket, at den kronologiske rækkefølge af undervisningen ikke lever op til reglerne, ligesom klager ikke har underskrevet samtlige repetitionstimer. Nævnet finder dog ikke at disse forhold kan tillægges betydning, da lektionsplanen er blevet godkendt i forbindelse med køreprøven.

Ifølge Justitsministeriets udtalelse af 21. april 2006 fremgår det, at det ikke vil være foreneligt med bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen, at kørelæreren udelukkende giver teoriundervisning ved at forevise videobånd. Undervisningen skal gives af en godkendt kørelærer, som i teoriundervisningen kan anvende hjælpemidler, eksempelvis videobånd.

På baggrund af sagens oplysninger kan det ikke anses for godtgjort, at indklagede ikke har været til stede under teoriundervisningen, ligesom det ikke kan anses for godtgjort, at der alene blev anvendt DVD i teoriundervisningen.

Som følge af det anførte kan klagerens krav om tilbagebetaling af 11.250 kr. derfor ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.