Ankenævnet har i 2015 modtaget 34 sager og har i samme år afsluttet 24 sager.

I 5 af sagerne har klageren fået helt eller delvist medhold,i 13 af sagerne har klageren ikke fået medhold,

2 sager er blevet afvist i henhold til vedtægterne, og 4 sager er blevet afvist/henlagt. Ifølge statistikken har nævnet

i beretningsåret modtaget et væsentligt større antal klagesagerend de foregående år og har også afsluttet flere sager.

Nævnet har i beretningsåret afgjort er stort antal sager medmange forskellige problemstillinger, og af pladshensyn vil

kun enkelteafgørelser blive omtalt i beretningen. Nævnets øvrige afgørelser vil kunnelæses på nævnets hjemmeside.

Nævnet modtager fortsat klagesager, hvor eleven krævertilbagebetaling med den begrundelse, at undervisningen har været mangelfuld, daundervisningen ikke er blevet gennemført i overensstemmelse med reglerne. I disse sager har eleven i de fleste tilfælde i lektionsplanen kvitteret for, atundervisningen er blevet afviklet i overensstemmelse med reglerne, og eleven
vil have svært ved at komme igennem med sine indsigelser og få medhold i, at der skal ske tilbagebetaling som følge af mangelfuld undervisning.

Nævnet modtager desværre også fortsat klagesager, hvoreleven efter forudbetaling af en tilbudspakke får problemer med at gennemføreundervisningen, enten fordi køreskolen er lukket ned, eller fordi det har vist sig umuligt for eleven at få kontakt med kørelæreren med henblik på at gennemføre den aftalte køreundervisningen. I disse sager får eleven som regelmedhold i, at pengene skal tilbagetales, men det kan ofte være meget vanskeligteller umuligt for eleven at få pengene igen, og så er eneste mulighed atindbringe sagen for fogedretten eller anlægge en sag ved retten.

Verden er blevet mere global og mange unge mennesker rejser i vidt omfang til udlandet enten på grund af studieophold eller arbejde og ender ofte med at bosætte sig i udlandet. Nævnet har i en klagesag taget stilling til, om en elev havde krav på tilbagebetaling, da det viste sig, at han, som bosat i udlandet, ikke kunne erhverve kørekort i Danmark. Ifølgeuddannelsesplanen har kørelæreren ingen pligt til at informere eleven om, aterhvervelsen af kørekort kræver fast bopæl i Danmark, medmindre han vedundervisningens start er blevet gjort bekendt med elevens bopælsforhold. Detfremgik af sagens oplysninger, at klageren ved undervisningens start havdebopæl på Frederiksberg, ligesom klagerens ansøgninger var blevet godkendt frem til køreprøven. På baggrund af disse oplysninger, og idet kørelæreren afviste at have fået kendskab til, at eleven ville flytte permanent til udlandet, fik
eleven ikke medhold i sit krav om tilbagebetaling. Sagen er dog en påmindelse om, at det kan være relevant at orientere om reglerne for erhvervelse af kørekort i Danmark, såfremt der er noget der tyder på, at eleven ikke har fastbopæl i Danmark. Det kan måske spare kørelæreren for en klagesag i nævnet, og eleven for unødige udgifter.

Nævnet har i en anden sag taget stilling til, hvorvidt en kørelærer dels kunne kræve et gebyr på 400 kr. til dækning af administrationsomkostninger ved skift af kørelærer, dels kunne gøre krav på rykkergebyr. Det er forståeligt, at kørelæreren ønsker at få sine omkostninger dækket, når en elev midt i et forløb ønsker at skifte kørelærer. I så fald er det dog vigtigt, at eleven ved aftalens indgåelse er blevet gjort opmærksom på, at der forfalder et gebyr ved kørelærerskifte, gebyrets størrelse og hvilke udgifter, gebyret skal dække.Da kørelæreren ikke havde oplyst eleven herom, og da det var uvist, hvad gebyret skulle dække, fik kørelæreren ikke medhold i sit krav, ligesom der ikke blev givet medhold i, at der kunne opkræve rykkergebyr, da det viste sig, at eleven havde gjort indsigelse mod kørelærerens opgørelse af kravet. Det kan i den forbindelse oplyses, at nævnet i en tidligere afgørelse (sag nr. 612/2009) har redegjort for reglerne om opkrævning af renter og rykkergebyrer.

Nævnet har i en klagesag bl.a. måtte tage stilling til, om en elev havde krav på tilbagebetaling som følge af kørelærerens noget utilbørlige adfærd over for eleven under køreundervisningen. På baggrund af sagens oplysninger kunne nævnet ikke afvise, at kørelæreren havde udvist en utilbørlig adfærd overfor eleven. Efter indholdet af de sms´er, der var blevet udvekslet mellem kørelærer og elev var det dog nævnets opfattelse, at både kørelæreren og eleven havde accepteret en noget uformel omgangstone og adfærd, som eleven ikke havde taget afstand fra. Da nævnet endvidere ikke fandt det godtgjort, at eleven havde haft flere undervisningstimer end nødvendigt, fik eleven ikke medhold i sin klage.

Nævnet har i beretningsåret haft flere henvendelser fra forbrugere, der via en online side på nettet har købt og betalt for et
værdibevis til indløsning hos en kørelærer. Kørelæreren har efterfølgende afvist at opfylde sin forpligtelse i henhold til værdibeviset, idet kørelæren ikke har fået pengene fra online siden, der er gået konkurs. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om nævnet har kompetence til at behandle klager fra forbrugerne i disse sager.

Efter § 6 i lov om forbrugerklageloven kan Erhvervs- og Vækstministeren godkende, at klager fra forbrugere over erhvervsdrivende kan indbringes for tvistløsningsorganer, som omfatter bestemte brancher eller andre afgrænsede områder. Betingelserne for at blive godkendt som privat tvistløsningsorgan fremgår af seneste bekendtgørelse, nr. 1152 af 30. september 2015 om godkendelse, af private tvistløsningsorganer. For at sikre, at nævnet fortsat kunne godkendes som privat tvistløsningsorgan, udarbejdede nævnet i efteråret et sæt nye vedtægter, der blev godkendt i december 2015 og trådte i kraft den 1. februar 2016. De nye vedtægter indeholder udførlige regler om nævnets kompetence, sammensætning og sagsbehandling og svarer til de vedtægter, der gælder for øvrige private klagenævn. De nye vedtægter kan findes på nævnets hjemmeside.

Der er i beretningsåret sket offentliggørelse af 1 køreskole, der ikke har efterlevet ankenævnets afgørelse, jf. vedtægternes § 30.

Yderligere oplysninger om Ankenævnet for Køreundervisning findes på internettet under www.ankesag.dk.