Årsberetning for 2021

Ankenævnet har i 2021 modtaget 21 klagesager og har i beretningsåret afsluttet 27 sager. Til sammenligning med ankenævnets seneste årsberetning fra 2020 har nævnet i 2021 således modtager ca. 8,7 % færre klagesager end i 2020 og har afsluttet det samme antal klagesager som i 2020.

Sagerne er afgjort af nævnet således:

I 9 af sagerne har klageren fået helt eller delvist medhold, i 3 af sagerne har klageren ikke fået medhold, 13 sager er blevet afvist/fundet uegnede til nævnsbehandling og 0 sager er blevet forligt. 2 sager er blevet udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Ankenævnet har i beretningsåret holdt møde den 5. februar, 22. juni og 13. december 2021. Ankenævnets møder har i et vist omfang været påvirket af restriktioner på grund af Covid-19, hvilket har betydet, at flere af møderne er blevet afholdt virtuelt. Dette findes at være en hensigtsmæssig måde at afvikle møderne på, og ankenævnet vil også fremadrettet tilrettelægge sine møder således, at møderne som udgangspunkt afholdes virtuelt, dog således at der minimum afholdes et fysisk møde om året.

I det følgende henvises der fra udvalgte sager til klagepunkter, som generelt går igen, eller som har almindelig interesse i relation til ankenævnets praksis:

Ankenævnet har modtaget flere klager, hvor der bl.a. klages over kørelærerens adfærd eller opførsel i forbindelse med undervisningen/køretimerne. Disse sager kræver ofte bevisførelse, da det i almindelighed er ”påstand mod påstand”. Ankenævnet kan derfor ikke på det foreliggende skriftlige grundlag tage stilling til, om adfærden har haft en sådan karakter eller omfang, at den kan have medført, at undervisningsforløbet har været ”mangelfuldt”, eller at det har kunnet begrunde, at klager har måttet skifte køreskole.

En del af de modtagne sager har således forudsat en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og ankenævnet har på den baggrund afvist sagerne som uegnet til nævnsbehandling, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 3.

Der er også i beretningsåret klaget over, at kørelæreren anvender mobiltelefon under kørslen med eleven. En kørelærer skal under køretimen være fuldt opmærksom på
elevens kørsel, og manglende opmærksomhed forringer kvaliteten af den undervisning, som eleven får. Kørelæreren er desuden den juridiske fører af køretøjet under kørslen. Efter ankenævnets praksis har ankenævnet i de sager, hvor det kan lægges til grund, at der var anvendt mobiltelefon, fundet, at kørelæreren skal tilbagebetale 1.500 kr. herfor.

Ankenævnet har behandlet flere sager, hvor klager ønsker pengene helt eller delvist tilbagebetalt med henvisning til, at klager har måttet skifte køreskole. Ankenævnet har ikke taget klagen til følge i det omfang, det kan lægges til grund, at klager selv har valgt at afbryde forløbet hos kørelæreren, uden at dette findes at skyldes forhold, som kan bebrejdes kørelæreren. Ankenævnet har herved henvist til, at der er indgået en retligt forpligtende aftale, og at der i almindelighed ikke gælder en fortrydelsesret, medmindre parterne har aftalt en sådan.

Ankenævnet har i et enkelt tilfælde taget en klage delvist til følge med bemærkning om, at det påhviler kørelæreren at tilrettelægge og gennemføre køreundervisningen således, at denne er forsvarlig, og så der ikke opstår fare, herunder eventuelt ved forud for en kørelektion at repetere relevant teori i forhold til det konkrete emne for køreundervisningen, hvilket navnlig kan være relevant, hvis der er tale om komplicerede forhold, som skal trænes med eleven. Dette fandtes at være tilfældet, hvor der var klaget over et afbrudt kørselsforløb i forbindelse med kørsel i en rundkørsel.

I klagesager, hvor indklagede ikke udtaler sig, har ankenævnet i flere sager udtalt, at ankenævnet på den baggrund lægger klagers oplysninger til grund for sagens afgørelse.

Det følger af ankenævnets vedtægter § 5, stk. 1, at ankenævnet skal afvise klager, der er under behandling ved eller har været behandlet af en domstol. Klagenævnet har på den baggrund afvist en enkelt sag i beretningsåret, da der efter de foreliggende oplysninger var anlagt sag ved domstolene om det omtvistede krav.

Der er i beretningsåret sket offentliggørelse af navnet på én køreskole, der ikke har efterlevet nævnets afgørelse, jf. § 30 i nævnets vedtægter.