​Ankenævnet har i 2014 modtaget 11 sager og har i samme år afsluttet 7 sager.

​I 3 af sagerne har klageren fået helt eller delvist medhold, og i 4 af sagerne har klageren ikke fået medhold. En sag er blevet forligt. Ifølge nævnets statistik har antallet af klagesager ligget på nogenlunde samme niveau som i 2013.

​I beretningsåret har nævnet haft anledning til at behandle 3 sager, hvor den indklagede kørelærer ikke har besvaret henvendelserne fra nævnet, efter der er kommet en klage fra en elev. Det kan i visse tilfælde skyldes, at kørerlæreren er ophørt med at drive virksomhed, men kan måske også skyldes, at kørerlæreren ikke har kendskab til nævnet eller måske ikke tillægger det betydning, at der er indgivet en klage til nævnet. Ankenævnet er et offentligt godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning. Nævnet har kompetencen til at træffe bindende afgørelser i tvister mellem kørelærer og elev, hvis betingelserne for nævnsbehandling er opfyldt. Det betyder, at nævnet kan pålægge en kørelærer at betale eller tilbagebetale et beløb til klageren, ligesom nævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes, hvis kørerlæreren ikke reagerer rettidigt på nævnets afgørelse. Nævnet skal derfor opfordre til, at der reageres på nævnets henvendelse vedrørende en klage, idet kørelæreren ellers kan risikere, at klagen bliver afgjort på baggrund af klagerens oplysninger om sagsforløbet.

​Nævnet har endvidere i en enkelt sag bemærket, at kørerlærerens oplysninger om forfaldsdag, rente ved for sen betaling og rykkergebyrer er i strid med rentelovens bestemmelser herom. Nævnet har i en tidligere afgørelse fra 2009 taget stilling til opkrævning af rykkergebyr, og kan i den forbindelse henvise til nævnets afgørelse af 2. november 2009 (sag nr. 612/2009), hvor nævnet har redegjort for reglerne om opkrævning af renter og rykkergebyrer. Det skal i den anledning bemærkes, at fakturaer, der indeholder krav, der er i strid med rentelovens bestemmelse, må forventes at blive tilsidesat af domstolene ved inddrivelse af fordringen.

​Nævnet har i en klagesag taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er en mangel, at eleven har modtaget køreundervisningen af flere kørelærere i stedet for én bestemt kørelærer. Det er nævnets opfattelse, at det ikke kan anses for en mangel ved undervisningen, at en elev under forløbet har modtaget undervisning fra flere kørelærere, forudsat at eleven ved aftalens indgåelse ikke har betinget sig, at en bestemt kørelærer skal stå for køreundervisningen. Det er nævnet opfattelse, at det kan være til gavn for eleven at køre med forskellige kørerlærere, inden eleven skal aflægge prøve for en fremmed motorsagkyndig. På den anden side kan det ikke udelukkes, at efterfølgende konflikter kan undgås, hvis kørerlæreren ved aftalens indgåelse er opmærksom på, om eleven har et særligt ønske om, at det er den samme kørerlærer, der skal forestå den praktiske køreundervisning.

​Nævnet har i en enkelt sag igen taget stilling til, hvorvidt kørerlæreren må tale i mobiltelefon i undervisningstiden. Det er fortsat nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørerlæreren i undervisningstiden. I den konkrete sag havde kørelæreren ikke benægtet, at han havde foretaget et enkelt opkald via sin mobiltelefon, men det skyldtes, at han havde været nødsaget til at foretage et opkald med henblik på at få udbedret en skade på bilens dæk. Sagen blev afgjort med dissens, idet 3 medlemmer af nævnet under disse særlige omstændigheder ikke fandt grundlag for at pålægge kørelæreren at betale erstatning til eleven, hvorimod 2 medlemmer fandt, at kørelæreren som følge af opkaldet burde betale erstatning til eleven.

​Endeligt har nævnet i en sag, hvor eleven skiftede kørelærer, anført, at når en elev skifter kørelærer, må den tidligere kørelærer ikke udøve tilbageholdsret i lektionsplanen med henblik på at opnå manglende betaling fra eleven, men skal udlevere kørelærerens eksemplar til den nye køreskole til brug for den fortsatte undervisning, jf. kørekortsbekendtgørelsen. Såfremt den tidligere kørerlærer mener at have et beløb til gode hos eleven, må kørelæreren i tilfælde af tvist herom anlægge sag ved domstolene.

​I indeværende beretnings år er kørelærer Judy Ansbjerg Gill og rådsmedlem Torben Steenberg udtrådt af nævnet, og kørerlærer Torben Drehn-Knudsen og rådsmedlem Anne Lise Knørr er indtrådt i nævnet. Sekretariatet, der i mange år har haft adresse i Ellested på Fyn, flyttede den 15. september 2014 til Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup, tlf. nr. 63 33 10 59.

​Der er i beretningsåret sket offentliggørelse af 1 køreskole, der ikke har efterlevet ankenævnets afgørelser, jf. vedtægternes § 23.

​Yderligere oplysninger om Ankenævnet for Køreundervisning kan findes på internettet under www.ankesag.dk