Ankenævnet har i 2013 modtaget 8 sager og har samme år afsluttet 10 sager.

​I 2 af sagerne har klageren fået helt eller delvist medhold, i 5 af sagerne har klageren ikke fået medhold, 1 sag er blevet afvist i henhold til vedtægterne, og 2 sager er blevet forligt.

​Ifølge nævnets sagsstatistik har der har været et lidt mindre antal klagesager i 2013 end i 2012. Antallet af klagesager må siges at være beskedent i betragtning af det store antal kørekort, der årligt udstedes, og det er naturligvis tilfredsstillende at kunne konstatere, at antallet af klagesager fortsat er lavt. Det lave antal klagesager kunne dog godt give anledning til at overveje, om der fortsat er grundlag for at have et Ankenævn for Køreundervisning. Spørgsmålet har nu og da været oppe at vende i nævnet, men der er enighed om, at den adgang, eleverne har til at klage over køreundervisningen, har en præventiv virkning i forhold til de enkelte kørelærere, der måtte overveje at undervise i strid med gældende regler eller tillægge sig uhensigtsmæssige vaner. Nævnets ret til at offentliggøre navnet på de kørelærere, der ikke efterlever nævnets afgørelser, har formentlig også en vis betydning. Der er heller ingen tvivl om, at nævnets sekretariat yder en kompetent rådgivning om reglerne for erhvervelse af kørekort, og om hvorledes ankenævnets klagesystem fungerer, når en elev ringer til sekretariatet for at høre, om der er grundlag for at indgive en klage mod en kørelærer. Endeligt må man gå ud fra, at mange uoverensstemmelser løses forligsmæssigt, inden tvisten når frem til nævnet, idet dårlig omtale, især blandt unge mennesker, ikke er noget godt konkurrenceparameter for en kørelærer.

​I beretningsåret har nævnet bl.a. haft lejlighed til at behandle nogle sager, hvor eleverne har klaget over, at de er blevet ramt af pausereglerne med den følge, at de har været nødsaget til at starte forfra med køreundervisningen. Nævnet har ved afgørelsen af, om det kan bebrejdes kørelæreren, at pausereglerne ikke er blevet overholdt, blandt andet lagt vægt på, om konsekvenserne af pauser i undervisningen tydeligt er angivet i lektionsplanen, og om eleven løbende er blevet orienteret herom i undervisningen. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at kørelæreren er den professionelle part og kender pauseregler indgående, og derfor, som den gode kørelærer, løbende bør holde øje med, om eleven er ved at få problemer med pausereglerne.

​Nævnet har endvidere behandlet en klagesag, hvor der har været uenighed om, hvorvidt eleven var blevet orienteret om, hvornår der var booket en tid på køreteknisk anlæg. Nævnet måtte afvise sagen, da en afgørelse af parternes tvist forudsatte en bevisførelse herom. Sagen viser, at det er vigtigt for kørelæreren at sikre sig bevis for, at der via sms, e-mail eller på anden måde er givet eleven oplysning om tidspunktet for f.eks. en teoriprøve, en køreprøve eller en time på køreteknisk anlæg.

​Nævnet har i en klagesag taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt eleven rettidigt har meldt afbud til køretimer. I en sådan situation er det vigtigt, at kørelæreren har oplyst eleven om konsekvenserne, når der ikke rettidigt meldes afbud til en køretime. Kørelæreren skal tillige sørge for at noterer det ned, når en elev er udeblevet fra en eller flere køretimer, idet disse oplysninger kan have afgørende betydning for, om nævnet kan tage stilling til tvisten.

​Endelig har nævnet behandlet en sag, hvor både eleven og kørerlæreren fremsatte krav overfor hinanden uden at redegøre for kravet enten i klageformularen eller de efterfølgende indlæg fra parterne. Det var således ikke muligt for nævnet at tage stilling til, hvorvidt eleven måtte have et krav mod kørelæreren, og sagen blev afvist som uegnet til nævnsbehandling efter vedtægternes § 11. Dette er ikke en frifindelse af kørelæreren, men alene udtryk for, at nævnet ikke kunne finde ud af, hvem der havde ret. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at opgøre og dokumentere kravet på overbevisende måde, så nævnet kan realitetsbehandle sagen.

​Der er i indeværende beretningsår sket offentliggørelse af 2 køreskoler, der ikke har efterlevet ankenævnets afgørelser, jf. vedtægternes § 23.

​Yderligere oplysninger om Ankenævnet for Køreundervisning kan findes på internettet under www.ankesag.dk