I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. Jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 694/15

Klager, der har betalt 4.200 kr. til indklagede, for køreundervisning, har krævet tilbagebetaling af 1.800 kr. under henvisning til, at klageren er utilfreds med det tidsforbrug, der reelt er anvendt til teoritimerne i forhold til undervisnings-/lektionsplanen, at der var for mange elever på teoriholdet og for lidt plads til eleverne, at klageren fik tildelt et ”log ind” til teoriprøvetest, der tilhørte en anden elev, at klageren fik en dårlig oplevelse på manøvrebanen, hvor indklagede hele tiden talte i telefon, at klageren ikke fik den fornødne hjælp af indklagede, at klageren ikke som aftalt mundtligt kunne få sit kørekort på 9 uger med to gange ugentlig teoriundervisning.

Indklagede, har refunderet 1.400 kr. idet indklagede har modregnet 1.900 kr. for manøvrebane og 900 kr. for teorilektioner.
Indklagede har i øvrige bestridt, at der har været for mange elever i teorilokalet, og at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har endvidere henvist til, at klageren har kvitteret for teoriundervisningen i lektionsplanen og ikke efterfølgende kan fortryde deltagelsen i manøvrebanekørsel.

På baggrund af sagens oplysninger kan det lægges til grund, at klageren uden indsigelser har kvitteret for den modtagne teoriundervisning, ligesom klageren har deltaget i undervisningen på manøvrebanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagedes krav om betaling af 1.900 kr. for klagerens deltagelse i manøvrebane og teoritimer er urimelig. Klagerens krav kan således ikke tages til følge.

På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen på manøvrebanen. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klageren på 1.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 695/15

Klager, der har betalt et 4.200 kr. til indklagede, har krævet tilbagebetaling af 1.800 kr. samt en erstatning på 450 kr. til dækning af ekstra køretime under henvisning til, at klageren er utilfreds med det tidsforbrug, der reelt er anvendt til teoritimerne i forhold til undervisnings-/lektionsplanen, at der var for mange elever på teoriholdet og for lidt plads til eleverne, at klageren fik tildelt et ”log ind” til teoriprøvetest, der tilhørte en anden elev, at klageren fik en dårlig oplevelse på manøvrebanen, hvor indklagede hele tiden talte i telefon, at klageren ikke fik den fornødne hjælp af indklagede, og at klageren ikke som aftalt mundtligt kunne få sit kørekort på 9 uger med to gange ugentligt teoriundervisning.

Indklagede, har refunderet 1.400 kr. idet indklagede har modregnet 1.900 kr. for manøvrebane og 900 kr. for teoritimer.
Indklagede har i øvrige bestridt, at der har været for mange elever i teorilokalet og at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har endvidere henvist til at klageren har kvitteret for teoriundervisningen i lektionsplanen og ikke efterfølgende kan fortryde deltagelsen i manøvrebanekørsel.

På baggrund af sagens oplysninger kan det lægges til grund, at klageren uden indsigelser har kvitteret for den modtagne teoriundervisning, ligesom klageren har deltaget i undervisningen på manøvrebanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagedes krav om betaling af 1.900 kr. for klagerens deltagelse i manøvrebane og teoritimer er urimelig. Klagerens krav om erstatning på 450 kr. er endvidere ikke nærmere dokumenteret. Klagerens krav kan således ikke tages til følge.

På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen på manøvrebanen. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klageren på 1.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 697/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 17.300 kr. under henvisning til, at der gik for lang tid mellem køretimerne, at indklagede ofte ikke kunne stille en bil til rådighed, der var tilpasset klageren, at indklagede ikke ville give klageren en status på, hvor mange køretimer klageren skulle have for at bestå køreprøven og ikke ville melde klageren til køreprøven, at der ofte var støj i bilen (mobiltelefon), og at kørelæreren flere gange reagerede voldsomt og råbte. Endeligt har klageren anført, at hun ikke har fået den rabat, der fremgår af indklagedes pakkepris på internettet fra juni 2014, hvor klageren påbegyndte køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at køreskolen har gjort, hvad den kunne for at lære klageren at køre bil. Indklagede har endvidere henvist til, at det altid har fremgået af køreskolens prisliste, at hele forløbet og køreprøven skulle tages hos indklagede, for at rabatten ville blive udløst og har endvidere henvist til opbygningen af indklagedes hjemmeside med prisangivelser.

Klageren har i lektionsplanen uden forbehold kvitteret for undervisningen. Det findes derfor ikke godtgjort, at der har været mangler ved undervisningen.

Ifølge sagens oplysninger har klageren gennemført den lovpligtige pakke og har derudover haft ekstra undervisningstimer hos indklagede. Når klageren har gennemført den lovpligtige pakke hos køreskolen, kan udløsningen af den lovede rabat på pakkeprisen ikke betinges af krav fra køreskolen om, at klageren skal modtage yderligere ydelser fra køreskolen, eller at klageren skal aflægge teori eller praktisk køreprøve hos den pågældende køreskole.

Som følge heraf har klageren krav på at få godskrevet indklagedes rabat. Ifølge parternes oplysninger har klageren betalt et samlet beløb på 17.300 kr. for køreundervisningen hos indklagede Efter fradrag af rabatten, har klageren herefter krav på tilbagebetaling af i alt 2.512 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.512 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales.

Sag nr. 698/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af 17.500 kr. under henvisning til, at undervisningen har været mangelfuld, ligesom hun ikke har fået kvitteringer for penge betalt til indklagede.

Indklagede, har afvist kravet og har anført, at hele undervisningsforløbet er foregået i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen kat. B. og har fremlagt kvitteringer for betalinger.

Efter oplysningerne i lektionsplanen, hvoraf fremgår at klageren har kvitteret for alle lektionerne sammenholdt med de i sagen fremlagte betalingskvitteringer for køreundervisning, lægger nævnet til grund, at klageren har modtaget undervisning svarende til det af klageren betalte beløb. Det findes således ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til følge.

Sag nr. 699/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af 4.475 kr., som hun udover betalingen for et værdibevis til lovpakken på 7.834 kr. har måttet betale for køretimer og glatbanekursus, da indklagede med kort varsel oplyste klageren om, at der var en udløbsdato på lovpakken på 1 år, der var ved at udløbe. Klageren har henvist til, at der ikke var oplyst om en udløbsdato i indklagedes forretningsbetingelser eller i værdibeviset, ligesom indklagede ikke mundtligt har informeret klageren herom ved undervisningens start. På grund af det korte varsel var det ikke muligt for klageren at færdiggøre undervisningen indenfor et år, navnlig på grund af ventetid til glatbanekursus.

Indklagede, har afvist kravet og henvist til, at gyldighedsperioden for lovpakken var oplyst i forretningsbetingelserne på hjemmesiden, dengang indklagede havde køreskolen, og at klageren også mundtligt er blevet oplyst om, at der var en udløbsdato på lovpakken på 1 år. Det er derfor klagerens egen fejl, at lovpakkens gyldighed er udløbet.

Det fremgår af værdibeviset, som klageren købte i maj 2014, at værdibeviset kan indløses fra 11. maj 2014 til 11. august 2014. Klageren påbegyndte undervisningen den 4. juni 2014 og har således overholdt fristen for indløsning. Værdibeviset og indklagedes forretningsbetingelser indeholder ingen vilkår om, at lovpakken skulle være gennemført indenfor et år, ligesom det ikke findes godtgjort, at klageren mundtligt er blevet orienteret om en udløbsdato for lovpakken. Indklagede findes derfor ikke at have været berettiget til at kræve betaling for yderligere ydelser. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 4.475 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 4.475 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales.

Sag nr. 700/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 16.999 kr., idet klagerens 6. teoriprøve er blevet annulleret, som følge af at indklagede lod klageren gå op til teoriprøve med en mangelfuld logbog, da der ikke var registeret køretimer indenfor de seneste 3 måneder. Klageren har derfor været nødt til at starte forfra.

Indklagede, har bestridt krav og har anført, at klageren har fået den undervisning, han har betalt for, og at klageren på grund af passivitet selv er skyld i, at der har været for lange ophold i køreundervisningen. Endeligt har indklagede oplyst, at han ikke skylder klageren penge, idet klageren aldrig har betalt 16.000 kr. til indklagede.

Nævnet har ikke under sagens behandling modtaget kopi af lektionsplanen og har derfor ikke haft mulighed for at påse indholdet heraf. Klageren har endvidere ikke ved hjælp af kvitteringer eller på anden måde godtgjort, at han har betalt 16.999 kr. til indklagede, hvorfor nævnet ikke kan vurdere, om klageren har lidt et tab, som påstået af klageren.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold endvidere er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse herom ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 701/15

Klageren, har krævet et ikke nærmere opgjort beløb tilbagebetalt under henvisning til, at hun ikke som aftalt fik evalueringer efter kørelektionerne, at mørkekørsel blev kørt på et senere tidspunkt end anført i lektionsplanen, manglende undervisning på manøvrebane, at klageren ikke blev undervist i at bakke i bås, samt manglende introduktion til ny øvelse op til køreprøven.

Indklagede, har imødekommet klagen over manglende evaluering efter køreundervisning og har refunderet klageren 500 kr.

Indklagede har ikke kunnet give nogen årsag til, hvorfor mørkekørsel ikke blev gennemført, som anført i lektionsplanen, men har gjort gældende, at der er sket repetitionskørsel i stedet for, og at mørkekørsel efterfølgende er blevet gennemført. Endeligt har indklagede bestridt, at klageren ikke har fået undervisning i at bakke i bås eller bakke om et hjørne.

Indklagede har allerede kompenseret klageren for den manglende evaluering efter køreundervisningen. Det fremgår endvidere af lektionsplanen, at klageren har kvitteret for baglæns kørsel og parkering i bås.

Nævnet finder det dog kritisabelt, at det i lektionsplanen er anført, at mørkekørsel fandt sted i august 2015 og ikke som sket i december 2015. Klageren har imidlertid ikke godtgjort, at fejlen har medført en forringet undervisning for klageren, eller at fejlen har påført klageren ekstra udgifter. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling af et beløb ikke tages til følge.

Sag nr. 702/15

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 12.795 kr. under henvisning til, at undervisningen har været mangelfuld, at kommunikationen mellem klageren og indklagede har været dårlig, og at en demotiverende læreform har medvirket til, at klageren ikke har opnået kørekort. Endeligt har klageren gjort gældende, at indklagede ikke løbende har informeret klageren eller dennes far om regningen, der voksede som følge af mange ekstralektioner.

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at klageren først meget sent fik afleveret en lægeattest, hvilket medførte, at klageren kom til teoriprøve 2 måneder senere end forventet, at klageren havde behov for mange kørelektioner, at klageren selv pressede på for at komme til køreprøve, at klageren først betalte for lovpakken, da køreprøven eller ville blive aflyst, at klageren ikke mødte op til 2. kørerprøve den 10. februar 2015, og ikke meldte afbud, og at klageren stadig skylder indklagede 7.300 kr. for kørelektioner.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 703/15

Klageren, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.000 kr., idet indklagede har afvist at fortsætte køreundervisningen, da Dagens Bedste, der har solgt klageren et værdibevis til et kørekort med fuld lovpakke hos indklagede, er gået konkurs og ikke har betalt klagerens penge videre til indklagede.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagens behandling.

Dagens Bedste gik konkurs den 13. oktober 2015.

Klageren købte den 1. juli 2015 hos Dagens Bedste et værdibevis på 5.000 kr. til et kørekort med fuld lovpakke hos indklagede. Klageren påbegyndte undervisningen den 15. august 2015 og havde et berettiget krav på at modtage undervisning af indklagede i overensstemmelse med den ydelse, som klageren havde betalt for. Det forhold, at klagerens betaling ikke er blevet videreformidlet til indklagede, inden Dagens Bedste gik konkurs, er klageren uvedkommende, da indklagede er nærmest til at bære risikoen for, at Dagens Bedste som følge af konkurs ikke kan videreformidle betalinger for købte værdibeviser.

Da klageren således ikke har haft mulighed for at erhverve et kørekort, som lovet, har undervisningen været uden værdi for klageren, hvorfor klageren har krav på tilbagebetaling af 5.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 5.000 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.