I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr,kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 723/17

Klager har krævet en kompensation på 5.900 kr. for de ekstraudgifter, som klageren har haft til en ny kørelærer, da klageren som følge af et for klageren traumatiserende forløb hos indklagede, var nødsaget til at skifte til anden kørelærer.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klageren først på et meget sent tidspunkt gjorde opmærksom på, at klager var utilfreds med undervisningsforløbet hos en af køreskolens undervisere, at indklagede straks tilbød, at klageren kunne undervises af en anden kørelærer, men at klageren ikke var interesseret heri og ønskede at skifte til anden kørelærer. Indklagede har endvidere oplyst, at klagerens papirer straks blev udlevet til klageren, der betalte det skyldige beløb til indklagede.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren påbegyndte forløbet hos indklagede i marts 2016 og gennemførte det obligatoriske forløb hos indklagede og herudover modtog 12 ekstra kørelektioner og gennemførte 2 ikke beståede køreprøver, inden klageren i september 2016 klagede over undervisningen og ønskede at skifte til anden kørelærer.

Nævnet kan ikke afvise, at klageren har opfattet undervisningen hos indklagede som meget traumatiserende, men klageren burde i så fald på et meget tidligere tidspunkt i undervisningen have gjort indklagede opmærksom herpå, så indklagede havde haft mulighed for at tilbyde undervisning hos en anden kørelærer. Da klageren endvidere afslog indklagedes tilbud om at få en anden kørelærer og selv valgte at afslutte forløbet hos indklagede, kan klagerens krav om kompensation ikke tages til følge.

Sag nr. 724/17

Klager kræver, at indklagede udleverer alle klagers relevante papirer, ligesom klager har krævet en kompensation under henvisning til, at indklagede under køreundervisningen har udsat klager for en dårlig behandling, idet indklagede bl.a. har råbt af klager, hvilket har medført stor usikkerhed hos klager, ligesom indklagede ikke har udvist den fornødne forståelse for at hjælpe klager under køreundervisningen. Klager har endvidere gjort gældende, at klager, da klager ønskede at fortsætte undervisningen ved anden kørelærer, ikke som lovet fik en afregning af timer, ligesom klager ikke har modtaget sine papirer og lektionsplan.

Indklagede, har afvist, at have råbt af klageren under køreundervisningen, men indklagede har talt meget bestemt til klageren i visse situationer, da klageren har været meget nervøs og anspændt, og at det flere gange har været nødvendigt for indklagede at gribe ind i kørslen for at undgå farlige situationer. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede har tilbudt klageren at lave en rekonstruktion af klagerens ansøgning og lektionsplan, som angiveligt er gået tabt i posten, ligesom indklagede, har tilbudt, at tilbagebetale det beløb, der er betalt for meget i forhold til brugte timer, men at klageren har afslået dette.

Nævnet skal bemærke, at det er klagerens far og ikke klageren selv, der har redegjort for, hvad der måtte være passeret under køreundervisningen hos indklagede.

Det er kørelæreren, der har ansvaret for, at køreundervisningen finder sted i overensstemmelse med færdselslovens regler, ligesom kørelæreren har pligt til at sikre, at elevens kørsel sker uden at være til fare eller ulempe for andre trafikanter. Kørelæreren har endvidere pligt til at gribe ind i elevens kørsel, hvis der opstår farlige situationer i trafikken. Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagedes indgriben i klagerens kørsel har været ubegrundet.

Efter de foreliggende oplysninger lægger nævnet endvidere til grund, at indklagede har tilbudt klageren at foretage afhjælpning i forbindelse med, at ansøgning og lektionsplan angiveligt er gået tabt i posten, ligesom indklagede, har tilbudt at tilbagebetale det beløb, der er betalt for meget i forhold til brugte timer, men at klageren har afslået dette. Som følge heraf kan klagerens krav om hel eller delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

Sag nr. 725/17

Klager, har krævet en kompensation for de ekstraudgifter, som klager er blevet påført ved skift til anden kørelærer, idet klager var meget utilfreds med køreundervisningen hos indklagede både op til og under køreprøverne, at indklagedes undervisning var mangelfuld, at klager ikke bestod køreprøverne, og at klager ikke har fået den undervisning, der fremgår af lektionsplanen. Endeligt er der klaget over, at indklagede udtalte sig nedsættende om kvinder under køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at der er undervist i henhold til lektionsplanen, som klageren selv har underskrevet, at indklagede gjorde hvad indklagede kunne for at gøre klageren klar til køreprøven, at klageren pressede på for at komme til køreprøve, og at indklagede derfor indstillede klageren til køreprøve, selvom indklagede vurderede, at klageren ikke var klar til at gå til køreprøve.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at klageren uden forbehold har skrevet under på at have modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen. Det findes derfor ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, eller at klageren ikke har fået den undervisning, der fremgår af lektionsplanen.

Det er dog nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, om og hvornår, klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for, at klageren vil kunne bestå den praktiske køreprøve. Da indklagede har erkendt, at indklagede indstillede klageren til en køreprøve, selvom indklagede vurdere, at klager ikke var klar til at gå til køreprøve, finder nævnet, at klageren har krav på erstatning for de udgifter, klageren har haft i forbindelse med den pågældende køreprøve. Nævnet er enige om at fastsætte erstatningen til 1.500 kr. Nævnet finder ikke, at klageren herudover har krav på yderligere erstatning.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24. stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 726/17

Klager, har krævet tilbagebetaling af 7.000 kr. betalt for en lovpakke under henvisning til, at klager kun har fået 4 undervisningstimer og ikke 16 timer, som er indtastet i indklagede system, at klager ikke i forbindelse med undervisningen blev gjort bekendt med 3 måneders fristen, og at det ikke har været muligt at opnå kontakt med kørelæreren igennem lang tid.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at aftalen er indgået med en selvstændig kørelærer, der er blevet honoreret for køretimerne, at klageren ikke har været i besiddelse af sin lektionsplan, hvorfor indklagede ikke har kunnet hjælpe klageren, og at klageren først kontaktede indklagede på så sent et tidspunkt, at 3 måneders fristen var udløbet.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at klageren har indgået aftale om køreundervisning med indklagede, ligesom det ikke findes godtgjort, at betalingen for køreundervisningen er indbetalt til indklagede. Henset til, at klageren endvidere igennem lang tid har forholdt sig passiv i forhold til at søge køreundervisningen gennemført eller at gøre et eventuelt krav gældende mod indklagede, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at pålægge indklagede at tilbagebetale 7.000 kr. til klageren. Klagerens krav kan derfor ikke tages til følge.

Sag nr. 727/17

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 10.500 kr. betalt for et lyn kørekort under henvisning til, at undervisningsforløbet hos indklagede, har været ustruktureret, at indklagede mangler pædagogiske evner, at klageren har følt sig negligeret, at indklagede ikke har overholdt aftalen om et lynkursus, at al køreundervisning har fundet sted i Århus på trods af, at klageren bor i Ebeltoft, at klager i to lektioner har siddet på værksted med indklagedes bil, at indklagede kommer 2-3 min for sent til alle køretimer, at pensum er stillet til rådighed for sent, at formidling af prøver er blevet formidlet for sent, at indklagede har booket klager til køreprøve, hvor klager ikke var klar til at gå til køreprøve, at indklagede har skrevet fiktive datoer i lektionsplanen, at indklagede har truet med inkasso, og at klageren ikke ville få sit kørekort, hvis klageren ikke betalte det beløb, som indklagede krævede. Endeligt har klageren oplyst, at indklagede talte i telefon under køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at klageren har købt grundpakken til et kørekort og ikke et lynkørekort, idet prisen så ville være meget højere, at klageren har fået at vide at køreundervisningen vil finde sted både i Ebeltoft og i Århus, at der er undervist i henhold til lektionsplanen, som klageren har skrevet under på, at klageren ikke har klaget over undervisningsforløbet før nu, at det var nødvendigt at køre på værksted med bilen, og at opholdet kun varede 2 x10 min, at indklagede har stillet undervisningsmateriale gratis til rådighed for klageren, at indklagede ikke kunne bestille køreprøve før klageren kom med en lægeerklæring og et førstehjælpsbevis, at indklagede ikke er kommet for sent til timerne, og at klageren accepterede en aftale om betaling af 1.500 kr. til fuld og endelig afgørelse af deres mellemværende.

Det fremgår af parternes mailkorrespondance, at klageren accepterede at betale 1.500 kr. til indklagede til fuld og endelig afgørelse af deres mellemværende, så klageren kunne gå til køreprøve og herefter skifte til anden kørelærer. Som følge heraf findes klageren ikke at have krav på hel eller delvis betaling af det indbetalte beløb.

Indklagede har ikke bestridt, at indklagede under køreundervisningen modtog opkald fra elever og kunder, som indklagede besvarede, men har gjort gældende, at det ikke skete med håndholdt mobiltelefon. Det er nævnets opfattelse, at telefonen bør være slukket, og ikke må benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet telefonopkald til og fra kørelæreren må antages at forringe elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren med 1.500 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24. stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Den 24. februar 2017 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. 

I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch ( 2 stemmer ), kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørelærer René Arnt samt

byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 712/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 8.400 kr. betalt for en lovpligtig pakke og 500 kr. for leje af bil til køreprøve under henvisning til, at der med indklagede blev indgået en aftale om, at klageren kunne erhverve kørekort i overensstemmelse med klagerens tilbud på trods af, at klageren ikke opfyldt alderskriteriet i tilbuddet, at indklagede hele tiden rykkede på tidsplanen bl.a. på grund af kurser eller andre forhold, hvorved tidsfristen på 4 måneder ikke kunne overholdes, at indklagede uberettiget har stoppet undervisningen, og at indklagede ikke vil sende oversigt over registrerede køre- og teoritimer til klageren. Klageren har endvidere gjort gældende, at hendes indlæringsevne og hendes danskkundskaber er upåklagelige og har henvist til, at hun har taget en 3-årig erhvervsuddannelse på dansk og arbejder i et dansk firma, hvor der tales dansk til daglig. Klageren har endvidere krævet erstatning for svie og smerte.

Indklagede, har bestridt, at der er indgået en aftale om at klageren kunne erhverve kørekort til fast pris under henvisning til, at klageren ikke er lærenem og dermed ikke en del af målgruppen i indklagedes tilbud. Klageren, der kommer fra fjernøsten har generelt haft svært ved at tolke og aflæse trafikken i Danmark, hvilket betyder, at hun har brug for særlig undervisning. Indklagede har endvidere bestridt, at han er skyld i, at tidsfristen på de 4 måneder ikke kunne overholdes, idet han kun har flyttet køreundervisningen 2-3 gange på grund af en presset kalender og har bestridt, at han ikke har villet udlevere klagerens dokumenter. Endeligt har indklagede gjort gældende,  at han så sig nødsaget til at stoppe undervisningen som følge af uenighed med klageren.

Det fremgår af indklagedes opgørelse, at klageren hos indklagede har modtaget teoriundervisning, 10 kørelektioner og har været på manøvrebane.

På baggrund af parternes sms-korrespondance finder nævnet det godtgjort, at der mellem klageren og indklagede blev indgået en aftale om, at klageren kunne gøre brug af indklagedes særlige tilbud om at erhverve et kørekort til en pris af 8.400 kr. Indklagede har hverken ved aftalens indgåelse eller i forbindelse med den efterfølgende køreundervisning taget forbehold for, at tilbuddet bortfaldt, såfremt det måtte vise sig, at klageren havde behov for særlig undervisning, der lå udover, hvad der var omfattet i indklagedes tilbud.

Indklagede har imidlertid bestridt, at han ikke har villet udlevere ansøgning om kørekort og lektionsplan til klageren, da han stoppede undervisningen. Da klageren således ikke har godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagede side, at hun ikke havde mulighed for at fortsætte undervisningen ved en anden kørelærer, eller at den undervisning, som hun modtog hos indklagede, har været uden værdi for hende, kan klagerens krav om hel eller delvis tilbagebetaling ikke tages til følge. Nævnet finder endvidere ikke, at der er grundlag for at tilkende klageren godtgørelse for svie og smerte.

Da indklagede imidlertid uden rimelige grund afbrød undervisningen, finder nævnet at klageren har krav på erstatning på 2.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.000 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 714/16

Klager, har krævet 1.500 kr. tilbagebetalt, som er anvendt til 3 ekstra lektioner, som ifølge klageren var nødvendiggjort af indklagedes aggressive adfærd og manglende pædagogiske evner og indsigt som kørelærer i forbindelse med køreundervisningen, hvilket saboterede undervisningen og skabte en ubehagelig stemning. Indklagede har endvidere klaget over, at radioen var tændt i forbindelse med køreundervisningen og indklagedes brug af mobiltelefon.

Indklagede, har gjort gældende, at de 3 ekstra lektioner var nødvendige, for at klageren kunne tilegne sig de fornødne evner og kundskaber, som kræves for at bestå den praktisk prøve, hvilket blev bemærket allerede på manøvrebanen, og at klageren har bestået begge prøver første gang. Indklagede har endvidere bestridt, at hun under undervisningen skulle have opført sig aggressivt overfor klageren, der fra starten havde motorisk svært ved at lære at betjene bilen, og at hun efterkom klagernes ønske om at få slukket for radioen, straks klageren bad herom. Endvidere har indklagede bestridt at have anvendt mobiltelefon under kørslen, hvilket ifølge indklagede heller ikke ville have været muligt, da klagerens kørsel krævede indklagedes fulde opmærksomhed under køreundervisningen.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere om, og hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige, for at klageren vil kunne bestå den praktiske prøve. Da antallet af yderligere lektioner ikke findes at overstige det rimeligt, og da nævnet ikke finder det godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, kan klagerens krav ikke tages til følge.

Sag nr. 715/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 7.999 kr. betalt for en lovpligtig pakke under henvisning til, at indklagede har afbrudt forløbet uden at underrette klageren. Klageren har erkendt, at han havde mistet sin lektionsplan og ansøgning om kørekort, men gør gældende, at indklagede har undladt i samarbejde med klageren at løse problemet med de mistede papirer, at indklagede ikke har svaret på klagerens henvendelser, og at indklagede ikke i tide informerede klageren om forløbets ophør, så klageren kunne have fortsat på en anden en køreskole, så al undervisning ikke blev mistet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren påbegyndte køreuddannelsen den 19. februar 2014 og sidste lektion hos indklagede fandt sted den 7. oktober 2014. Den 21. juli 2016 indbragte klageren sagen for nævnet.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

Under henvisning til, at klageren igennem meget lang tid har forholdt sig passiv i forhold til at gøre et eventuelt krav gældende mod kørelæreren, at klageren først har klaget til nævnet mere end 1 ½ år efter undervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at indklagede var årsag til, at køreundervisningen ophørte, finder nævnet, uanset at indklagede ikke har udtalt sig under sagen, at klageren ikke har krav på tilbagebetaling af beløbet. Klagerens krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.

Sag nr. 716/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 1.875 kr. betalt for undervisning på manøvrebane under henvisning til, at der var flere kritisable forhold på kravlegården, idet hun kørte med en motorcykel, der var svær at få i gear, og at der var 4 elever på kravlegården og kun 1 instruktør. Klageren har endvidere gjort gældende, at instruktøren lovede klageren, at hun ikke skulle betale noget for at komme i kravlegård 2. gang. Klageren har endvidere klaget over, at hun aldrig fik en kopi af lektionsplanen, at hun blev sat på et teorihold, som var længere fremme, at hendes teoriundervisning fortsatte, selvom hun ikke havde bestået kravlegården, at indklagede brugte for meget tid på administrative opgaver i teoriundervisningen, og at indklagede anser 1 times teoriundervisning som selvstudium.

Indklagede, der allerede har tilbagebetalt 1.725 kr., har gjort gældende, at klageren har været på manøvrebane og fået afprøvet sine evner og grænser, og at der var 2 instruktører til 4 elever på manøvrebanen. Indklagede har endvidere anført, at eleverne i forbindelse med undervisningen får tilbudt en lektionsplan, de kan have liggende derhjemme, at klageren ikke bestod på manøvrebanen, hvorfor der ikke kunne noteres undervisning i lektionsplanen, og klageren kan dermed ikke kunne følge de andre elever, og endeligt at de teorilektioner, der vedrører mc elever, holdes adskilt.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelig domstol, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 717/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 2.999 kr. betalt for et turbotillæg under henvisning til, at indklagede ved undervisningens start ikke havde orienteret klageren om, at hendes indtagelse af medicin skal godkendes hos politiet, hvilket kan tage op til 2 måneder. Det har gjort det umuligt for klageren at erhverve et kørekort på 3 uger, som lovet af indklagede. Klageren har endvidere anført, at det ikke blev oplyst, at godkendelse af evt. medicinindtag kunne tage tid, da hun telefonisk orientere sig om vilkårene for et 3 ugers turboophold, ligesom det ikke står på klagerens hjemmeside eller i ”Betingelserne for lynkursus -turbohold” eller af huskeliste ved prøveberammelse.

Klageren erindrer endvidere ikke at have modtaget orientering herom ved første teoritime, og klageren havde i øvrigt svært ved at forstå indklagede, der taler med stærk accent. Endeligt er der klaget over, at kørelæreren havde en meget kommanderende og autoritær adfærd og pædagogik, var irritabel og vrissede af klageren og røg i bilen.

Indklagede, har gjort gældende, at det blev flere gange under køreundervisningen blev nævnt, at garantien gælder fra det tidspunkt, hvor indklagede har modtaget samtlige dokumenter, og de er blevet godkendt af Borgerservice, ligesom det blev oplyst, at eventuel indtagelse af medicin af enhver form kan medføre, at det kan tage to måneder eller længere at blive godkendt.

Endeligt har indklagede gjort gældende, at klageren har fået intensiv undervisning og har modtaget de ydelser, hun har betalt for.

Når henses til oplysningerne på indklagede hjemmeside og indklagedes oplysninger om, at klageren både mundtligt og skriftligt er blevet orienteret om betingelserne for et turboforløb, herunder navnlig at garantien først gælder fra det tidspunkt, indklagede, har modtaget samtlige dokumenter, godkendt af Borgerservice, kan klagerens krav om tilbagebetaling af 2.999 kr. for turbotillægget ikke tages til følge.

Nævnet finder dog, at klageren har krav på tilbagebetaling af omkostninger ved afholdelse af køreprøven på 995 kr., uden at der skal ske fradrag af et af indklagede krævet ekspeditionsgebyr på 200 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 995 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 718/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 2.100 som er betalt til indklagede udover lovpakken på 8.400 kr. Beløbet på 2.100 skulle dække fire ekstra kørelektioner og leje af bil til køreprøve den 28. juni 2016, som klageren imidlertid ikke kunne gennemføre hos indklagede, idet klagerens kørelærer uden underretning til klageren blev fyret af indklagede umiddelbart forinden køreprøven. Klageren skiftede herefter til ny køreskole, hvor køretimerne og køreprøven blev gennemført, idet indklagede først kunne tilbyde køretimer i september måned 2016. Klageren har efterfølgende måtte betale 2.100 kr. til den nye køreskole.

Kørelæreren har afvist at tilbagebetale beløbet under henvisning til, at klageren har købt en pakkeløsning, og at klageren selv har valgt at skifte køreskole.

Efter de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at beløbet på 2.100 kr. er betalt for ydelser, der ligger udover lovpakkens pris på 8.400, og udgør således ikke en del af den lovpakke, som klageren købte af indklagede.

Da indklagede ikke har godtgjort, at han på trods af fyringen af den ansatte kørelærer var i stand til at gennemføre de ydelser, som klageren havde betalt for indenfor rimelig tid, finder nævnet at klageren har krav på tilbagebetaling af 2.100 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.100 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 719/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 9.480 kr. betalt for en lovpakke på baggrund af indklagedes oplysningerne om, at 17 årige nu kunne tage kørekort. Klageren har henvist til, at på aftaletidspunktet var bekendtgørelsen ikke trådt i kraft, hvorfor det ikke var lovligt for klageren at tage kørekort. Da der således er indgået en ulovlig aftale, skal pengene tilbagebetales til klageren.

Indklagede, har afvist at tilbagebetale beløbet og har afvist, at der er solgt en lovpakke målrettet til 17-årige og har henvist til, at klageren, selvom han ikke var gammel nok til at begynde køreundervisningen, valgte at købe lovpakken for senere at bruge den og derved spare penge. Indklagede har endvidere afvist, at der har været indgået aftale om undervisning eller aftale om kravlegård og har anført, at varen kan leveres, så snart klageren opfylder kriteriet for alder i den til enhver tid gældende lovgivning.

Det fremgå af sagens oplysninger, at klager havde første undervisningstime den 27. juni og anden undervisningstime den 4. juli 2016 i undervisningslokalet på køreskolen, hvorefter indklagede meddelte klageren, at han holdt 3 ugers ferie. Det fremgår endvidere af e-boks brev – Køreprøvebooking – til klageren modtaget den 3. juli 2016, at klageren var optaget i systemet.

Klageren har endvidere fremlagt lægeerklæring udfyldt den 6. juli 2016 til brug for kørekort. Endeligt fremgår det, at indklagede har oprettet lektionsplan for klageren.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1594 af 15. december 2016 om forsøgsordning med udsendelse af kørekort til 17-årige, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at køreuddannelsen tidligst kan påbegyndes på datoen for ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen.

Efter de foreliggende oplysninger kan det lægges til grund, at indklagede den 28. juni 2016 solgte en lovpakke til klageren, der på det tidspunkt lige var fyldt 17 år. Det kan endvidere lægges til grund, at der blev oprettet lektionsplan for klageren, at klageren deltog i 2 teoritimer, og at der var aftalt kørsel den 8. august 2016 i kravlegård.

Da indklagede har solgt en ydelse til klageren på et tidspunkt, hvor bekendtgørelsen ikke var trådt i kraft, og hvor køreundervisningen ikke lovligt kunne påbegyndes, og da det ikke findes godtgjort, at der skulle være indgået aftale om, at ydelsen kunne leveres på et senere tidspunkt, eller at ydelsen har haft nogen værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 9.480 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9.480 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 720/16

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et ikke nærmere opgjort beløb.  Klageren har henvist til, at han har købt et kursus hos indklagede, der efter et intensivt forløb skulle resultere i et MC kørekort, inden han skulle på ferie til USA, men at indklagede, som den professionelle part, ikke havde sikret sig, at køretimerne var spredt over 14 dage, som er et lovkrav, da klageren blev tilmeldt køreprøven, hvilket medførte, at klageren blev afvist til køreprøven.

Ifølge lektionsplanen gennemførte klageren 9 dages undervisning hos indklagede, hvorefter lektion 53 og 54 blev gennemført hos anden kørelærer den 15. august 2016. Den 17. august 2016 blev klageren afvist til køreprøven, idet undervisningen ikke var forløbet over 14 dage.

Indklagede har afvist kravet og henvist til, at klageren både mundtligt og skriftligt i det udleverede materiale har fået oplyst, at et intensivt kursus ville lægge beslag på 5 timer om dagen i 9 dage og derefter 5 korte dage med det køretekniske kursus, de sidste evaluerende køretimer, teknisk gennemgang af mc´en samt kørsel på prøvedagen, i alt mindst 14 dage samt teoriprøven.

Indklagede har endvidere gjort gældende, at det var efter klagerens eget ønske, at der efter 9. dagen via en anden kørelærer blev booket en køreprøve, at indklagede ved den lejlighed igen gennemgik kravet om, at klageren skulle nå de 14 lovpligtige undervisningsdage, at indklagede opfordrede klageren til at enten at deltage i yderligere køretimer hos indklagede eller tage nogle kørelektioner inden køreprøven.

Endeligt har indklagede gjort gældende, at det er den kørelærer, der overtager undervisningen, der har ansvaret for at påse, at eleven opfylder kravene til at gå til køreprøve.

Det fremgå af sagens oplysninger, at indklagede har tilbagebetalt klageren et beløb svarende til de lektionstimer som klageren havde betalt for, men ikke modtaget af indklagede samt banegebyr på 500 kr.

Klagerens eventuelle krav mod indklagede er ikke nærmere opgjort.

Som følge heraf, og da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelig domstol, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24,stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 721/16

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 7.590 kr. betalt for en kampagnepakke, kode til undervisningsmateriale på nettet samt gebyr for teoriprøve under henvisning til, at hun ikke har fået alle teori og kørelektioner i 2 år, at koderne til pc adgangen til undervisningsmaterialet ofte ikke virkede, at hun er utilfreds med indklagedes undervisning, og at det har været svært at få fat i indklagede.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger finder nævnet det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 7.590 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 7. 590 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.