Ankenævn for Køreundervisning

Industrivej 21, 4000 Roskilde • Giro: 1 62 03 04

Telefon: 63 33 10 59 • Mandag-fredag kl. 10-12

Ankenævn for Køreundervisnings seneste nævnskendelser


Den 10. april 2018 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:


Jurist Abid Khan, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten MathiesenSag nr. 741/17


Klageren, har krævet tilbagebetaling af 4.000 kr. under henvisning til, at klageren har betalt ekstra for et lynkursus på 4 uger, men ikke som lovet har taget kørekortet indenfor de 4 uger. Indklagede var klar over, at klageren havde ADHD, og at lægeerklæringen derfor skulle til særlig godkendelse hos embedslægen, hvilket kunne tage flere måneder, hvorfor det var udelukket, at klageren kunne tage kørekort på 4 uger.

Indklagede, har erkendt, at klageren købte et lynkursus til kørekort til kategori B, men har gjort gældende, at årsagen til, at køreundervisningen ikke kunne gennemføres som et lynkursus, skyldtes klageren helbredsforhold, og at klageren først afleverede lægeattesten 4 uger efter, at klager påbegyndte køreundervisningen. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klagerens kørelærer ikke kendte til klagerens sygdom, da klageren startede på forløbet. Endelig har indklagede gjort gældende, at aftalen ikke er indgået med indklagede, men med en anden erhvervsdrivende.


Ankenævnet udtaler:
Parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende. Da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen om uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.
Sag nr.742/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.450 kr. under henvisning til, at han er utilfreds med undervisningsforløbet, herunder indklagedes adfærd, at indklagede ikke har overholdt aftaler og mødetider, og at klageren dumpede til køreprøven, idet skolevognen ikke var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Beløbet, der kræves tilbagebetalt, udgør klagerens udgifter til to kørelektioner og en køreprøve.

Indklagede, har anført, at han har en helt anden udlægning af forløbet, men betragter sagen som afsluttet.


Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger og idet indklagede ikke har ønsket at udtale sig yderligere om forløbet eller bestridt opgørelsen af klagerens krav, finder nævnet det godtgjort, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren ikke bestod køreprøven.

Som følge heraf tages klagerens krav til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.450 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede på­ regne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.
Sag nr. 743/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 54.750 kr. under henvisning til, at undervisningen ikke har haft en tilstrækkelig kvantitativ form, har været mangelfuld og udfyldt med kørelærerens andre opgaver, såsom sms, telefonsamtaler, papirarbejde, transport og dieselpåfyldning. Klageren er endvidere utilfreds med, at indklagede ikke langt tidligere har givet udtryk for, at klageren havde svært ved at lære at køre bil, og derfor burde have opfordret klageren til at stoppe køreundervisningen.

Klageren oplyser at have modtaget 119 lektioner af indklagede.

Indklagede, har afvist kravet og har gjort gældende, at klageren fra starten blev gjort opmærksom på, at forløbet ville blive langvarigt og formentlig dyrt, da det kan være vanskeligt at opnå kørekort i en sen alder. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren ikke ønskede at modtage køreundervisning så ofte som anbefalet, og at der dermed ikke har været kontinuitet i undervisningen, at klageren har haft svært ved at få ro på vognbetjeningen og få overblikket, ligesom klageren selv insisterede på at fortsætte undervisningen for at få et kørekort, da klageren allerede havde købt bil. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren har fået den undervisning, klager har betalt for, og at indklagede vurderede, at klageren kunne opnå et kørekort, men at klageren har haft svært ved at lære at køre bil.
Indklagede har bestridt, at køretimerne er blevet brugt til sms'er, papirarbejde, samtale eller transport .


Ankenævnet udtaler:
Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen om uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 24, stk.2 tilbagebetales klagegebyret.
Sag nr. 744/17

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.500 kr. betalt for en lovpakke, idet klageren er utilfreds med, at indklagede talte i telefon og ofte hævede stemmen under køreundervisningen, brugte køreundervisningen til at købe mad, var svær at få kontakt til, ignorerede klagerens sms-beskeder, ikke sørgede for ro i teoritimerne og læste op fra nettet, ligesom klageren ikke skrev under i lektionsplanen efter undervisning.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til at klageren har deltaget i alle teorilektioner og har modtaget 12 kørelektioner, at klageren har underskrevet lektionsplanen, og er oprettet i køreprøvebooking, men har ikke betalt gebyret for teoriprøve rettidigt, hvilket har medført en forlængelse af forløbet. Indklagede har endvidere bestridt, at der er blevet talt i telefon i køreundervisningen, at indklagede kun hæver stemmen under kørsel, når det er nødvendigt, at indklagede kun en enkelt gang under et toiletbesøg har købt mad, og at klageren altid har kunnet ringe til hovedkontoret, der er bemandet fra 10 til 17, hvis kørelæreren ikke svarer på sin telefon på grund af undervisning. Endeligt har indklagede tilbudt klageren at tilbagebetale pengene for to køretimer, som klageren mangler.


Ankenævnet udtaler :Nævnet har ikke fået forelagt lektionsplanen og kan således ikke afvise indklagedes på­ stand om, at klageren har kvitteret for undervisningen i lektionsplanen og dermed modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen. Klageren har endvidere ikke bestridt indklagedes oplysninger om, at klageren blot mangler de to sidste lektioner i den købte lovpakke.

Under disse omstændigheder kan klagerens krav om tilbagebetaling af 9.500 kr. ikke tages til følge.

Henset til, at indklagede har tilbudt at returnere betalingen for to kørelektioner, finder nævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af to kørelektioner, der skønsmæssigt kan fastsættes til 800 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 800 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 746/17

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 9.650 kr. under henvisning til, at køreundervisningen er blevet trukket så meget i langdrag, at klageren har været nødt til at starte forfra hos en ny kørelærer, at klageren adskillige gange har måtte rykke indklagede for en tid til en teoriprøve, at klageren ikke kan få udleveret sin lektionsplan til brug for den nye kørelærer, at der skal laves ny kørekortansøgning, idet datoen ikke stemmer på den originale kørekortansøgning, og at indklagede ved henvendelser har været truende i sin adfærd, fralægger sig ethvert ansvar og lægger skylden over på klageren .

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.


Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Da indklagede endvidere i strid med reglerne i kørekortbekendtgørelsen har undladt at udlevere klagerens lektions-plan til den nye kørelærer, finder nævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af 9.650 kr.


Klagerens krav tages derfor til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9650 kr. klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.Sag nr. 747/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 11.945 kr. vedrørende en lovpakke XL, 2 lægeerklæringer 750 kr. og ekstra teoriprøve 600 kr. i alt 13.295 kr. idet klageren er utilfreds med, at undervisningen er trukket i langdrag, at klageren ikke har fået sit kørekort inden for rimelig tid, at klageren ikke har fået den fornødne undervisning i teori, og at indklagede ikke fik sendt lægeerklæringen afsted i tide, hvorfor den første læge­ erklæring udløb. Klageren er endvidere utilfreds med, at klager ikke har haft indflydelse på køretimerne, at kørelæreren røg i bilen og talte meget i mobiltelefon i undervisningstiden, og at klager nu er nødt til at startet helt forfra ved en anden kørelærer.


Indklagede, har afvist kravet og gjort gældende, at klageren var bekendt med, at kørelæreren skulle holde ferie i juli måned og fik tilbudt en vikar, hvilket klageren afviste, at kørelæreren altid kan træffes mellem 8 og 22, hvis han ikke har undervisning, og at han altid ringer tilbage, hvis der bliver lagt en besked på hans telefon, at kørelæreren brugte tavle undervisning og ikke computer i undervisningen og har undervist efter gældende regler. Indklagede har endvidere bestridt at have snakket meget i mobil i undervisningstiden, men erkender at have modtaget enkelte opkald fra sin mor eller hustru og har bestridt at have røget i skolevognen .


Ankenævnet udtaler:
Det fremgår af lektionsplanen, at klageren, der påbegyndte undervisningen den 10. april 2017, uden forbehold har skrevet under på at have modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen, og at der, bortset fra sommerferieperioden, har været et kontinuerligt forløb i undervisningen. Det fremgår endvidere af den fremsendte samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under 18 år, at klagerens far først har underskrevet samtykkeerklæringen den 15. august 2017. På den baggrund findes det ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, eller at indklagede bærer ansvaret, for at klageren ikke har opnået kørekort. '

Som følge heraf kan klageren krav ikke tages til følge.Sag nr. 748/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 10.900 kr. betalt for en lovpakke, idet klageren er utilfreds med, at indklagede slettede eller glemte planlagt køretimer, at indklagede har lavet dokumentfalsk i lektionsplanen, idet der er skrevet datoer i lektionsplanen, hvor klageren var på ferie.
Klageren har endvidere anmeldt indklagede til politiet for dokumentfalsk.


Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.


Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger, finder nævnet det godtgjort, at indklagede er an­ svarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at under­ visningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede allerede har tilbagebetalt 4.090 kr. til klageren.

Som følge heraf tages klagerens krav om tilbagebetaling til følge med et beløb på 6.810 kr.


Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.810 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.Sag nr. 750/18

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 890 kr., som klageren har betalt i gebyr til køreprøven, idet klageren er utilfreds med, at indklagede, uden at det var aftalt med klageren, bestilte tid til køreprøve og undlod at orientere klageren om tidspunktet for køreprøven. Klageren har derfor måttet betale et nyt gebyr for en køreprøve.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.


Ankenævnet udtaler:
På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet til grund, at klageren, som følge af forsømmelse på indklagedes side, har været nødt til at betale et ekstra gebyr på 890 kr. til en ny køreprøve.

Klageren krav tages derfor til følge.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 890 kr. til klager.


Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede på­ regne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk.2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Den 23. januar 2018 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

Jurist Abid Khan, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 732/17

Klager, har krævet tilbagebetaling af 10.495 kr., 400 kr. for ansøgning, 200 kr. i gebyr for førstehjælp, 2x 700 kr. for teoriprøve og erstatning for ventetiden, idet klageren er utilfreds med, at klager har betalt for et lynkørekort, at det har taget for lang tid at få et kørekort, at det har været svært at opnå kontakt med kørelæreren, at kørelæreren har lavet falsk underskrift i lektionsplanen vedrørende teoritimer, og at kørerlæren er skyld i, at 3-måneders fristen er overskredet, så klageren må starte forfra på køreundervisningen. Endelig har klageren gjort gældende, at indklagede har talt i telefon under køreundervisningen, hvilket har distraheret klageren i undervisningen.

Indklagede, har bestridt kravet og har anført, at et lynkursus på 3 uger først gælder fra den dag, at ansøgningen er godkendt og indebærer, at køreskolen sørger for teoriprøve og en praktisk køreprøve inden for 3 uger, hvis teoriprøven bestås i første forsøg. Klageren startede undervisningen den 1. september 2016, betalte først for undervisningen den 4. oktober 2016 og afleverede derefter de nødvendige papirer og blev godkendt den 11. oktober 2016. Klageren dumpede til teoriprøven den 16. november 2016 og udeblev herefter fra kursus på køreteknisk anlæg den 19. november. Indklagede har endvidere gjort gældende, at indklagede kontaktede klageren og opfordrede klageren til at repetere teorien og tilmelde sig en ny teoriprøve, at indklagede gjorde klageren opmærksom på 3-måneders fristen, at klageren deltog i teoriundervisningen i januar og marts 2017, men at klageren herefter ikke kom på køreskolen, idet klageren var flyttet til Nordsjælland. Endelig har indklagede bestridt at have anvendt mobiltelefon i køreundervisningen.

Ankenævnet udtaler :

På baggrund af lektionsplanen, som er underskrevet af klageren, og erklæringen fra den motorsagkyndige kan det lægges til grund, at klageren påbegyndte køreundervisningen den 1. september 2016 og dumpede til køreprøven den 16. november 2016. Efter det oplyste kan det endvidere lægges til grund, at klageren, uden at årsagen er oplyst, udeblev fra kursus på køreteknisk anlæg den 19. november 2016, og at indklagede kontaktede klageren i den anledning. Endeligt kan det lægges til grund, at klageren uden forbehold har kvitteret for at have modtaget teoriundervisning den 1. januar og 27. marts 2017, at klageren var blevet gjort bekendt med 3-måneders fristen, og at der ikke ses at have været noget til hinder for, at klageren fortsatte og færdiggjorde undervisningen hos indklagede. Under disse omstændigheder findes det ikke godtgjort, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren ikke har kunnet gennemføre undervisningsforløbet som planlagt, eller at 3- måneders fristen blev overskredet.

Klagerens krav kan herefter ikke tages til følge.

Sag nr. 737/27

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 8.900 kr., 400 kr. for lægeerklæring og garanti for, at klager kan få køreprøven og teoriprøven, da kørekortet er betalt. Klageren er utilfreds med, at klager har ventet 1 år på kørekortet, at kørelæreren ikke besvarede klagers sms´er /opkald, og at indklagede ikke har været indstillet på at finde en mindelig løsning.

Indklagede, har bestridt kravet og har anført, at klageren påbegyndte køreundervisningen den 24. september 2016 og fra starten fik oplyst, at det var vigtigt at klageren fik skaffet en lægeerklæring og et relateret førstehjælpskursus for at kunne få godkendt ansøgningen hos Borgerservice, at indklagede gentagne gang måtte rykke herfor, at klageren først fik taget sit førstehjælpskursus i april 2017, og først fik indhentet en lægeerklæringen i juni 2017, da tidligere lægeerklæring fra oktober 2016 var blevet forældet. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede opfordrede klageren til at starte forfra med afsnit 7 i lektionsplanen, da indklagede ikke længere kunne indestå for klagerens køreuddannelse, der havde været spredt ud over alt for lang tid, hvorfor indklagede var nødt til at stoppe undervisningen. Indklagede har endeligt gjort gældende, at årsagen til det lange forløb udelukkende skyldes klagerens manglende vilje til at fremskaffe de dokumenter, der var nødvendige for at få et kørekort.

Ankenævnet udtaler :

Det fremgår af ansøgning om kørekort, at anmodningen bl.a. skal være vedlagt en lægeattest, der ikke må være udstedt tidligere end tre måneder før ansøgningstidspunktet. Det påhviler eleven at skaffe disse dokumenter, og nævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at klageren ved undervisningens start og flere gange under forløbet er blevet vejledt herom af indklagede. Det er ubestridt, at klageren først fik erhvervet sit førstehjælpsbevis den 8. april 2017, og at lægeerklæring fremkom i juni 2017, idet lægeerklæring fra oktober 2016 var forældet. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede ikke er ansvarlig for, at køreundervisningen har fået et længere forløb end forventet af klageren. På baggrund af parternes mailkorrespondance lægges det til grund, at indklagede ophævede parternes aftale og henviste klageren til anden kørelærer. Det er uoplyst, om klageren herefter fortsatte undervisningen hos anden kørelærer med henblik på at begrænse et eventuelt tab, som indklagedes ophævelse af aftalen måtte have påført klageren. Klageren har endvidere ikke godtgjort, at have lidt et tab.

Klagerens krav på tilbagebetaling og godtgørelse for lægeerklæring kan herefter ikke tages til følge.

Sag nr. 738/17

Klager, har krævet tilbagebetaling af 19.000 kr., idet klageren er utilfreds med at være sendt til køreprøve 3 gange uden at være klar til det, at have skiftet bil omkring 4 gange i undervisningen, og at klagers kørelærere ikke har sørget for at iagttage 3-måneders pausereglen, således at klager er nødt til at starte forfra på undervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har gjort gældende, at klageren ved undervisningens start har fået udleveret en skrivelse, hvoraf fremgår, at klageren ikke må være fraværende mere end 3 måneder, og at eleven selv er ansvarlig for at iagttage, at pausereglerne ikke bliver overtrådt. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren skulle have rettet henvendelse til køreskolens ejer eller en af de andre kørelærere for at få hjælp under forløbet.

Klageren, der havde sidste undervisningslektion den 3. marts 2016, anmodede den 21. april indklagede om at oplyse, hvornår der var mulighed for at få en køreprøve. Ved mail af samme dato oplyste klageren, at klager ikke var i Danmark fra den 26. april til den 6. maj 2016. Den 8. maj forespurgte klageren på ny indklagede om, hvornår der var mulighed for en køreprøve og fik oplyst, at det kunne indklagede ikke give noget svar på. Klageren rykkede herefter løbende indklagede for en tid til en køreprøve. Den 17. juli 2016 meddelte klageren indklagede, at klager ville være bortrejst fra den 17. juli til den 8. august 2016, hvorefter indklagede oplyste, at kørelæreren ville søge at skaffe en køreprøve i mellemtiden, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Ved mail af 2. august 2016 meddelte indklagede klageren, at kørelæreren havde opdaget, at sidste lektion var gennemført den 3. marts 2016, og at pausereglen på 3 måneder herefter var overskredet.

Ankenævnet udtaler :

Efter de foreliggende oplysninger må nævnet lægge til grund, at klageren har haft mulighed for at orientere sig om pausereglerne og konsekvenserne ved manglende overholdelse heraf.

Det er dog nævnets opfattelse, at kørelæreren som den professionelle part har et ansvar for at sikre, at køreundervisningen fremmes bedst mulig, herunder at undervisningen ikke kommer i konflikt med gældende pauseregler. På baggrund af klagerens oplysninger, der ikke er bestridt af indklagede, må det lægges til grund, at klageren løbende igennem en længere periode rykkede indklagede for at booke en køreprøve. Henset til, at indklagede har givet fejlagtig rådgivning om pausereglerne til klageren, og at indklagede, der var i besiddelse af lektionsplanen, undlod at undersøge, om der var risiko for, at klageren ville overskride pausereglen, finder nævnet, at indklagede er ansvarlig for, at klageren nu må starte forfra. 

Da nævnet efter de foreliggende oplysninger dog ikke kan afvise, at undervisningen hos indklagede haft en vis værdi for klageren, finder nævnet, at klageren har krav på en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til 10.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 10.000 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 739/17

Klager, har krævet erstatning for det ekstra beløb, som klageren har måtte betale til ny kørelærer samt godtgørelse for den tid, som klageren har måttet vente på at få sit kørekort. Klageren er utilfreds med hele forløbet, herunder at forløbet har varet i så lang tid, at klager manglede den fornødne basis -køreundervisning og var nødt til at få ekstra køretimer hos anden kørelærer. Klageren er endvidere utilfreds med, at det har været svært at få kontakt til indklagede.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at køreskolen ikke har lovet eller garanteret, at klageren kunne få sit kørekort inden sommerferien. Indklagede har endvidere gjort gældende at have betalt 2 gebyrer til teoriprøver, selvom klageren første gang havde mistet eller glemt samtykkeerklæringen fra forældrene og derfor blev afvist fra teoriprøven og for en teoriprøve, som klageren afviste at deltage i, da datoen ikke var aftalt på forhånd. Indklagede har endvidere afvist, at undervisningen har været mangelfuld og har anført, at det har været nødvendigt for klageren at have 2 dobbeltlektioner og en enkelt lektion udover de lovpligtige timer for at kunne bestå køreprøven, og at klageren inden da selv valgte at skifte til anden kørelærer. Endelig har indklagede gjort gældende, at det ikke skyldes indklagedes undervisning, at klageren valgte at skifte til anden kørelærer. Indklagede har herudover krævet tilbagebetaling af 2 x 600 kr. for prøvegebyr.

Ankenævnet udtaler :

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at indklagede har garanteret eller lovet klageren, at klager kunne erhverve kørekort inden sommerferien.

Der er enighed om, at indklagede pr. kulance har udredt 2 gebyrer til teoriprøver, og at klageren bestod den 3. teoriprøve i september 2017. Klageren har således ikke godtgjort at have lidt noget tab økonomisk tab for så vidt angår teoriprøverne.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige, for at klageren kan bestå den praktiske prøve. Når henses til oplysningerne om antallet af de lektioner, som klageren har modtaget hos indklagede og klagerens egne oplysninger om antallet af lektioner modtaget hos anden kørelærer, findes det samlede antallet lektioner ikke at overstige det rimelige. Det findes endvidere ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld.

Klagerens krav om erstatning og godtgørelse kan herefter ikke tages til følge.

Da indklagede i sommeren 2017 valgte uden forbehold at betale 2x 600 kr. i prøvegebyr for klageren, finder nævnet ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at pålægge klageren at betale 1.200 kr. til indklagede.

Sag nr. 740/17

Klager, har krævet hel eller delvist tilbagebetaling af 2.300 kr., idet klageren er utilfreds med, at det har taget 8 måneder at tage et kørekort hos indklagede, at der har været for lange pauser mellem køretimerne, hvilket har haft indflydelse på klagerens kørsel og var årsag til, at klageren dumpede til 1. køreprøve, at indklagede først bestilte en teoriprøve meget sent i forløbet og først efter, at klageren havde rykket herfor, og at klageren blev pålagt at betale yderligere 1.350 kr. for 3 ekstra kørelektioner, gebyr på 450 kr. til køreprøve og 500 kr. for leje af bil til køreprøven.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at klageren påbegyndte køreuddannelsen den 7. marts 2017, at klageren afleverede de nødvendige dokumenter meget sent og først blev godkendt af Borgerservice den 1. juni 2017, at klageren bestod teoriprøven den 4. juli 2017, at køreskolen har haft ferielukket fra midten af juli 2017 til begyndelsen af august 17, at klageren var på glatbane i starten af september 2017 efter at have aflyst et glatbanekursus i august måned, at årsagen til at klageren dumpede til 1.køreprøve skyldtes, at klageren begik en enkeltstående alvorlig fej, og at indklagede vurderede, at det var nødvendigt, at klageren fik 3 ekstra kørelektioner inden køreprøven, hvorefter klageren bestod 2. køreprøve uden anmærkninger. Indklagede har erkendt, at forløbet har været længerevarende, men afviser at skulle betale kompensation eller refundere noget beløb til klageren.

Ankenævnet udtaler :

Nævnet lægger til grund, at årsagen til, at klageren har haft et længere forløb end forventet skyldes, at klageren først sent i forløbet fik afleveret de nødvendige dokumenter til brug for godkendelse hos Borgerservice.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for, at klageren kan bestå den praktiske prøve. Antallet af lektioner, som klageren har modtaget hos indklagede, findes ikke at overstige det rimelige. Det findes endvidere ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld.

Klagerens krav om tilbagebetaling af 2.300 kr. tages herefter ikke til følge.


Sag nr. 741/17

Klager, har krævet tilbagebetaling af 8.950 kr., subsidiært at indklagede lader klageren starte forfra uden ekstra omkostninger for klageren. Klageren har gjort gældende, at klagerens logbog er udløbet som følge af indklagedes grove uagtsomhed, at indklagede ikke har overholdt sin forpligtelse til at bestille teoriprøve rettidigt, og at klageren ikke fik meddelelse om kørelærerens fratræden hos indklagede og dermed blev gjort opmærksom på, at klager skulle kontakte en anden kørelærer.

Indklagede, har gjort gældende, at klageren havde ansvaret for at være fraværende i mere end tre måneder og har henvist til, at klageren ved første time fik udleveret en skrivelse, hvoraf det fremgår, at klageren skal undgå pauser i undervisningen, da en pause på over 3 måneder bevirker, at klager skal starte forfra med undervisningen. Indklagede har endvidere anført, at selvom teoriprøven var blevet bestilt i august 2016, så ville denne ikke have ændret på udløbet af klagerens logbog, da teoriprøven ikke afbryder fraværsfristen i kørekortbekendtgørelsen § 41, stk. 2.

Sagen er, efter begæring fra klageren, blevet henvist til nævnet fra retten i Kolding.

Det fremgår af klagerens oplysninger, at klageren i august 2016 havde aftalt med kørelæreren, at klageren skulle til teoriprøve i oktober 2016, og at kørelæreren efter flere rykkere fra klageren bekræftede, at ville bestille tid til køreprøve, hvorefter klageren ikke hørte mere fra kørelæreren. Det fremgår endvidere, at klageren i januar 2017 kontaktede indklagede og blev henvist til anden kørelærer hos indklagede, der konstaterede, at klageren nu havde holdt pause i mere end 3 måneder og derfor måtte starte forfra.

 

Ankenævnet udtaler :

Det er nævnets opfattelse, at det er indklagede, der bærer det overordnede ansvar for, at elevens køreundervisning varetages og fremmes bedst muligt, navnlig når en kørelærer ansat hos indklagede fratræder. Da indklagede efter de foreliggende oplysninger har undladt at sikre, at klagerens undervisning, som følge af kørelærerskifte, ikke kom i konflikt med pausereglerne, finder nævnet, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren må begynde forfra.

Da undervisningen efter de foreliggende oplysninger ikke har haft nogen værdi for klageren finder nævnet at klageren har krav på erstatning, der passende kan fastsættes til det af klageren indbetalte beløb på 8.950 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 8.950 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. §30 i nævnets vedtægter.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.


Den 16. oktober 2017 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

 

I sagsbehandlingen deltog:

 

Jurist Abid Khan, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

 

Sag nr. 728/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 11.300 kr. og 1.200 kr. for to prøvegebyrer da klager ikke var klar til at gå til prøve og kørelærerens for sene aflysning af prøve samt 5.000 kr. i erstatning for frustrationer og sygdomsforløb ved at starte mere elle mindre forfra med køreundervisningen.
Klageren har været utilfreds med hele forløbet og har bl.a. klaget over, at kørelæreren har presset klageren til at tage mange ekstratimer indenfor et meget kort tidsrum, manglende dialog med kørelæreren, der altid kom 10 min. for sent til lektionerne, defekter ved kørelærens bil, at kørelæreren anvendte mobil i undervisningstiden til at skrive sms, mail og surfe på internettet og besvare opkald, manglende feedback efter undervisningen, tvivl om kørelærerens ansættelsesforhold på køreskolen samt kørelærerens manglende vilje til at finde en løsning på tvisten.

 

Indklagede, har bestridt kravet og har gjort gældende, at klageren har haft svært ved at lære at køre bil og har haft brug for at gennemføre mere træning end lovkravet, ligesom klageren skulle have indlæring i mindre bidder. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klageren på intet tidspunkt under forløbet, har klaget over teori eller køreundervisningen.
Endeligt har indklagede gjort gældende, at klageren ikke har forsøgt at forhandle pris med kørelæreren.

 

Efter oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om, at den kørelærer, som klageren var tilknyttet ved køreskolen, var ophørt med at drive enkeltmandsvirksomhed, da klageren påbegyndte undervisningen, lægger nævnet til grund, at aftalen om køreundervisning er indgået med indklagede.

 

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede at vurdere, om og hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige, for at klageren vil kunne bestå den praktiske prøve.

 

Da antallet af yderligere lektioner, udover det lovpligtige antal, ikke findes at overstige det rimelige, finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede har presset klageren til at gennemføre flere lektioner, end nødvendigt.

 

Det er nævnets opfattelse, at eleven har krav på at modtage en fuld undervisningslektion.  På baggrund af klagerens oplysninger finder nævnet det godtgjort, at kørelæreren i flere tilfælde er kommet for sent til undervisningen, og klageren har således ikke fået den fulde undervisningstid, som klageren har krav på.

 

Klageren har derfor krav på erstatning for den mistede undervisning, der på baggrund af antallet af lektioner passende kan fastsættes til 1.500 kr.

 

Det må endvidere lægges til grund, at kørelæreren har anvendt mobiltelefon i undervisningstiden. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens indlæring.
Som følge heraf finder nævnet, at indklagede tillige skal betale en erstatning til klageren på 1.500 kr.

Da det skyldes forhold på indklagedes side, at en køreprøve blev afbestilt efter fristens udløb, har klageren krav på erstatning på 600 kr.

 

Klagerens krav tages således til følge med et samlet beløb på 3.600 kr.

 

Klagerens erstatningskrav er ikke opgjort eller dokumenteret. Nævnet har derfor ikke fundet grundlag for tillige at pålægge indklagede at betale erstatning til klageren.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 3.600 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte fris, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 729/17

 

Klageren har krævet tilbagebetaling af 10.150 kr., som klager har betalt for en grundpakke til kørekort under henvisning til, at klageren kun har modtaget undervisning 2 gange, hvorefter indklagede aflyste undervisningen under henvisning til sygdom.

Det har herefter ikke været muligt for klageren at komme i kontakt med indklagede via telefon eller mail, ligesom indklagedes hjemmeside er lukket ned.

 

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

 

På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren.


Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 10.150 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 10.150 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2. i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.


Sag nr. 730/17

 

Klageren, har krævet et fradrag på 1.925 kr. i det skyldige beløb til indklagede, da klageren blev afvist til køreprøven, da en samtykkeerklæring til kørekortansøgere, der er under l 8 år, ikke var underskrevet af begge forældremyndighedsindehavere, men kun af klagerens mor. Klageren har gjort gældende, at kørelæreren har oplyst, at det kun var den ene forældremyndighedsindehaver, der behøver at underskrive samtykkeerklæringen, og at det er indklagedes ansvar at sørge for, at alle formalia omkring samtykkeerklæringen er i orden.

 

Indklagede, har bestridt kravet og har gjort gældende at, når indklagede giver eleverne en samtykkeerklæringen med hjem til underskrift, gør opmærksom på, at det er de forældre, der har forældremyndigheden, der skal underskrive samtykkeerklæringen. Desuden er der tale om en utrolig simpel erklæring, som indklagede, går ud fra, at elever og de forældre, der har forældremyndigheden er i stand til at udfylde og aflevere i korrekt stand.

 

På baggrund af erklæringens klare og simple indhold og da en kørelærer ikke kan antages at have viden om eller indsigt i, hvorvidt en elev har en eller to forældremyndighedsindehavere eller pligt til at undersøge dette forhold, finder nævnet ikke, at indklagede bærer ansvaret for, at klageren blev afvist til køreprøven som følge af, at samtykkeerklæringen ikke var korrekt udfyldt af elevens forældremyndighedsindehavere.

 

Klagerens krav om fradrag for et beløb på 1.935 kr. kan derfor ikke tages til følge, og indklagede, har derfor krav på betaling af det skyldige beløb.


Sag nr. 731/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 22.500 kr. betalt for forprøve og hovedprøve, idet klageren er utilfreds med manglende undervisning i forbindelse med uddannelse til kørelærer, at der fifles med datoer, at der intet materiale er udleveret, at det ene og alene er egen fortjeneste, hvis forprøven bestås, at klager som kørelæreraspirant skulle stå alene med 3-4 elever på manøvrebane, at især den ene underviser udviser respektløs adfærd og udøver sexchikane over for kvindelige elever samt kommer med racistiske bemærkninger.
Klageren har endvidere oplyst, at indklagede ønskede at modtage betaling i kontanter, og at der ikke er udfærdiget kvitteringer i forbindelse med dette.

 

Indklagede, har ved advokat principalt påstået klagen afvist, subsidiært at klagen ikke tages til følge under henvisning til, at klageren ikke har godtgjort, at indklagedes undervisning eller undervisningsmateriale har været mangelfuld eller forkert, at der er en formodning imod dette synspunkt, allerede fordi klageren har bestået den forprøve, som klagen omhandler, at der derfor ikke er grundlag for at kompensere klageren for allerede erlagt betaling for undervisning hos indklagede, at klageren efter eget ønske har valgt ikke at gennemføre kørelæreruddannelsen hos indklagede, og at sagen på grund af de modstridende opfattelser ikke er egnet til nævnsbehandling, hvorfor klagen bør afvises.

 

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægterne § 5, stk. 3.

 

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.


Sag nr. 733/17

 

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 11.900 kr. samt erstatning under henvisning til indklagedes manglende opfyldelse af aftale om at ville supplere på engelsk, når det var nødvendigt for klageren, at indklagede uden begrundelse aflyste 3 teorilektioner, at klageren på grund af sygdom ikke har, kunne møde op til 5 teorilektioner, men har gennemført teoriundervisningen online uden at få svar fra indklagede, at der aldrig er blevet udarbejdet to ens kopier af lektionsplanen, at klageren ikke har underskrevet på lektionsplanen, at indklagede uopfordret fremsatte tilbud om, at klageren kunne fortsætte på anden køreskole, at indklagede derved har hævet aftalen, og at indklagede alene har villet refundere 4.000 kr. af det indbetalte beløb.

 

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klageren ved aftalen blev gjort opmærksom på, at undervisningen ville foregå på dansk, at klageren tilkendegav, at klager godt kunne følge undervisningen på dansk med lidt hjælp på engelsk, at klageren herefter tilmeldte sig et hold med danskundervisning uden særvilkår, at klageren blev opfordret til at følge teoriundervisningen  på dansk, inden klager besluttede sig for, om klager ville fortsætte, at klageren fik at vide, at teoriundervisning  online kun er et supplement til undervisningen, at klageren efter udlevering af koden til online undervisningen  ophørte med at møde til teorilektioner, at 3 aflyste teoritimer skyldtes sygdom i indklagedes nærmeste familie, at der ikke er lavet to logbøger, idet der ikke var tale om normal undervisning

 

Ifølge aftalelovens § 1 er tilbud og svar på tilbud bindende for løftegiveren.

Det fremgår af mailkorrespondancen mellem parterne, at indklagede tilbød at afslutte sagen ved at refundere 9.000 kr. til klageren, og at klageren accepterede tilbuddet.

 

Som følge heraf er indklagede bundet af sit løfte om at refundere et beløb på 9.000 kr. til klageren.

 

Den omstændighed, at klageren samtidigt med accepten fremkom med kritik af klagerens undervisning, kan ikke medføre nogen ændring heri.

 

Nævnet finder derfor, at klageren har krav på tilbagebetaling af 9.000 kr.

 

Klagerens erstatningskrav er ikke opgjort eller dokumenteret. Nævnet har derfor ikke fundet grundlag for, at pålægge indklagede at betale erstatning til klageren.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9.000 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2. i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klager.


Sag nr. 734/17

 

Klager, har fremsat krav om at modtage kreditnota på to fakturaer vedrørende ekstratimer lydende på tilsammen 3.825 kr. under henvisning til, at klageren er utilfreds med, at indklagede ikke har leveret den vare, der var stillet ham i udsigt, at indklagede har ageret uprofessionelt, at kørelæreren har haft en negativ indflydelse på klagerens muligheder for at bestå køreprøven, at indklagede har pådraget sig et ansvar ved, at klageren først bestod køreprøven i 3. forsøg, at indklagede har en kritisabel tilgang til bogholderi, opkrævning og brug af kvitteringer.
Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede skrev kontrakt med indklagedes firma, at indklagede har erklæret sig enig i klagerens kritik af kørelæreren, og at indklagede hæfter for sine underleverandører.

 

Indklagede, har bestridt kravet og har anført, at indklagede ikke har haft mulighed for at rette op på de ting, klageren er utilfreds med, idet indklagede, først blev vidende om dette, efter at klageren dumpede til den første køreprøve. Indklagede anser sagen som afsluttet, idet indklagede har imødekommet klagerens ønske om en kreditnota til udligning af faktura på kr. 2.975, da indklagede blev opmærksom på fejlen i bogholderiet. Indklagede har endvidere gjort gældende ikke at have noget ansvar for en faktura på 850 kr. for ekstra lektioner, udstedt af indklagedes underleverandør, idet alle lektioner, udover lovpligtige lektioner, skal betales direkte til kørelæreren og ikke til indklagede.

 

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at klageren i forbindelse med indgåelsen af aftalen blev gjort opmærksom på, at aftalen med indklagede udelukkende omfattede de lovpligtige lektioner og ikke de efterfølgende lektioner.


Det er derfor nævnets opfattelse, at et krav om betaling for ekstra lektioner fra en kørelærer, der fungerer som underleverandør for indklagede, alene er et mellemværende mellem indklagede og den pågældende kørelærer. Klageren skal derfor ikke pålægges at betale et beløb opkrævet direkte af indklagedes underleverandør.

 

Da indklagede i øvrigt har oplyst ikke at have yderligere krav mod klageren efter udstedelse af kreditnota på 2.975 kr., frifindes klageren for betaling af 850 kr. for ekstra lektioner.

 

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.


Sag nr. 735/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 14.249 kr. betalt for en grundpakke på 8.999 kr. og for førstehjælp, 6 yderligere kørelektioner og leje af bil til køreprøve under henvisning til manglende kommunikation med kørelæreren og selve køreskolen, at klageren gentagne gange forsøgte at få fat i kørelæreren, at klageren ikke
blev orienteret om kørelærerens lange ferie, at lederen af køreskolen ikke har taget ansvar ved klagen over den lange ventetid på en køreprøve og ikke har handlet professionelt, og at indklagede forsøgte at sætte en stopper for, at klageren, kunne erhverve sit kørekort hos anden kørelærer på køreskolen.

 

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klageren i god til blev orienteret om kørelærerens ferie og varigheden heraf, at klageren er blevet orienteret om, at klager skal kontakte kontoret ved utilfredshed med forløbet, at indklagede i modsætning til klageren har forsøgt at finde en løsning, og at klageren ved skift af kørelærer bestod køreprøven.

 

Det er nævnets opfattelse, at det er indklagede, der bærer det overordnede ansvaret for, at elevens køreundervisning varetages bedst muligt, også under kørelærerens ferie.

Det fremgår af sagens oplysninger, at kørelæreren under undervisningsforløbet afholdt en længerevarende ferie.

 

På baggrund af klagerens udførlige redegørelse finder nævnet det godtgjort, at klageren ikke blev orienteret om kørelærerens længerevarende ferie, og at klageren igennem en længere periode klagede over den lange ventetid på en køreprøve, uden at indklagede tog skridt til at undersøge forholdet nærmere. Under disse omstændigheder, og da indklagede samtidig har erkendt at have taget fejl af klageren og en anden køreskoleelev, der havde ønsket en længere pause, finder nævnet, at indklagede bærer ansvaret for den forsinkelse, der opstod i klagerens undervisningsforløb.

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren efter skift til anden kørelærer bestod køreprøven.

 

Undervisningen hos indklagede har således ikke været helt uden værdi for klageren.

 

Nævnet kan derfor ikke tage klageren krav om tilbagebetaling af 14.249 kr. til følge, men finder, at klageren som følge af den indtrådte forsinkelse, der har medført yderligere kørelektioner, bør tilkendes en erstatning, der skønsmæssigt kan fastsættes til 1.500 kr.

 

Indklagede, skal derfor inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.


Sag nr. 736/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb svarende til 5 kørelektioner og2.000 kr. i erstatning under henvisning til, at indklagede ofte ændrede eller aflyste køretimer, at indklagede brugte sin mobil under køreundervisningen, at det pludseligt var umuligt at komme i kontakt med kørelæreren, at klageren igennem lang tid intet hørte fra køreskolen, at det viste sig, at kørelæreren var "gået under jorden" på grund af personlige problemer, og da klageren skulle til teoriprøve kunne køreskolen ikke, finde klagerens papirer. Klageren har endvidere gjort gældende, at klager både via mail og ved personligt fremmøde på indklagedes kontor gjorde opmærksom på forsinkelsen i køreundervisningen.

 

Indklagede, har bestridt kravet og har gjort gældende, at alle ændringer af aftaler mellem klageren og kørelæreren er sket med klagerens accept, at klageren først meget sent i forløbet gjorde køreskolen opmærksom på forsinkelsen i forløbet, at kørelærerens pludselige midlertidige afbrydelse af kommunikationen med klageren skyldtes kørelærerens kortvarige ophold på krisecenter, men at forsinkelse af undervisningsforløbet tillige skyldtes, at klageren ad flere omgange holdt ferie og dermed pause fra undervisningen, ligesom indklagede, har bestridt, at kørelæreren har talt i telefon i undervisningstiden.

 

Det er nævnets opfattelse, at indklagede har pligt til følge elevens undervisning og at underrette eleven, når der opstår pauser i undervisningen som følge af kørelærerens fravær, ligesom indklagede, har ansvaret for, at elevens undervisning varetages bedst muligt i kørelærerens fraværsperiode.

 

På baggrund af sagens oplysninger finder nævnet det godtgjort, at klageren flere gange gjorde indklagede opmærksom på forsinkelsen i køreundervisningen, og at indklagede var bekendt med, at klagerens kørelærer ikke var i stand til at gennemføre undervisningen, som aftalt. Da det således skyldes forhold på indklagedes side, at køreundervisningen har medført et længere forløb end aftalt med yderligere kørelektioner til følge, finder nævnet, at klageren har krav på en erstatning, der passende kan fastsættes til 1.500 kr.

 

Klagerens erstatningskrav er ikke opgjort eller dokumenteret. Nævnet har derfor ikke fundet grundlag for tillige at pålægge indklagede at betale erstatning til klageren.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf.§ 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2.i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.


Den 2. juni 2017 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.


I sagsbehandlingen deltog:

 

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr,kørelærer Torben Drehn-Knudsen og kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 723/17

 

Klager har krævet en kompensation på 5.900 kr. for de ekstraudgifter, som klageren har haft til en ny kørelærer, da klageren som følge af et for klageren traumatiserende forløb hos indklagede, var nødsaget til at skifte til anden kørelærer.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klageren først på et meget sent tidspunkt gjorde opmærksom på, at klager var utilfreds med undervisningsforløbet hos en af køreskolens undervisere, at indklagede straks tilbød, at klageren kunne undervises af en anden kørelærer, men at klageren ikke var interesseret heri og ønskede at skifte til anden kørelærer. Indklagede har endvidere oplyst, at klagerens papirer straks blev udlevet til klageren, der betalte det skyldige beløb til indklagede.

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren påbegyndte forløbet hos indklagede i marts 2016 og gennemførte det obligatoriske forløb hos indklagede og herudover modtog 12 ekstra kørelektioner og gennemførte 2 ikke beståede køreprøver, inden klageren i september 2016 klagede over undervisningen og ønskede at skifte til anden kørelærer.

 

Nævnet kan ikke afvise, at klageren har opfattet undervisningen hos indklagede som meget traumatiserende, men klageren burde i så fald på et meget tidligere tidspunkt i undervisningen have gjort indklagede opmærksom herpå, så indklagede havde haft mulighed for at tilbyde undervisning hos en anden kørelærer. Da klageren endvidere afslog indklagedes tilbud om at få en anden kørelærer og selv valgte at afslutte forløbet hos indklagede, kan klagerens krav om kompensation ikke tages til følge.

 

Sag nr. 724/17


Klager kræver, at indklagede udleverer alle klagers relevante papirer, ligesom klager har krævet en kompensation under henvisning til, at indklagede under køreundervisningen har udsat klager for en dårlig behandling, idet indklagede bl.a. har råbt af klager, hvilket har medført stor usikkerhed hos klager, ligesom indklagede ikke har udvist den fornødne forståelse for at hjælpe klager under køreundervisningen. Klager har endvidere gjort gældende, at klager, da klager ønskede at fortsætte undervisningen ved anden kørelærer, ikke som lovet fik en afregning af timer, ligesom klager ikke har modtaget sine papirer og lektionsplan.

 

Indklagede, har afvist, at have råbt af klageren under køreundervisningen, men indklagede har talt meget bestemt til klageren i visse situationer, da klageren har været meget nervøs og anspændt, og at det flere gange har været nødvendigt for indklagede at gribe ind i kørslen for at undgå farlige situationer. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede har tilbudt klageren at lave en rekonstruktion af klagerens ansøgning og lektionsplan, som angiveligt er gået tabt i posten, ligesom indklagede, har tilbudt, at tilbagebetale det beløb, der er betalt for meget i forhold til brugte timer, men at klageren har afslået dette.

 

Nævnet skal bemærke, at det er klagerens far og ikke klageren selv, der har redegjort for, hvad der måtte være passeret under køreundervisningen hos indklagede.

 

Det er kørelæreren, der har ansvaret for, at køreundervisningen finder sted i overensstemmelse med færdselslovens regler, ligesom kørelæreren har pligt til at sikre, at elevens kørsel sker uden at være til fare eller ulempe for andre trafikanter. Kørelæreren har endvidere pligt til at gribe ind i elevens kørsel, hvis der opstår farlige situationer i trafikken. Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagedes indgriben i klagerens kørsel har været ubegrundet.

 

Efter de foreliggende oplysninger lægger nævnet endvidere til grund, at indklagede har tilbudt klageren at foretage afhjælpning i forbindelse med, at ansøgning og lektionsplan angiveligt er gået tabt i posten, ligesom indklagede, har tilbudt at tilbagebetale det beløb, der er betalt for meget i forhold til brugte timer, men at klageren har afslået dette. Som følge heraf kan klagerens krav om hel eller delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.


Sag nr. 725/17

 

Klager, har krævet en kompensation for de ekstraudgifter, som klager er blevet påført ved skift til anden kørelærer, idet klager var meget utilfreds med køreundervisningen hos indklagede både op til og under køreprøverne, at indklagedes undervisning var mangelfuld, at klager ikke bestod køreprøverne, og at klager ikke har fået den undervisning, der fremgår af lektionsplanen. Endeligt er der klaget over, at indklagede udtalte sig nedsættende om kvinder under køreundervisningen.

 

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at der er undervist i henhold til lektionsplanen, som klageren selv har underskrevet, at indklagede gjorde hvad indklagede kunne for at gøre klageren klar til køreprøven, at klageren pressede på for at komme til køreprøve, og at indklagede derfor indstillede klageren til køreprøve, selvom indklagede vurderede, at klageren ikke var klar til at gå til køreprøve.

 

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at klageren uden forbehold har skrevet under på at have modtaget undervisning i overensstemmelse med lektionsplanen. Det findes derfor ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, eller at klageren ikke har fået den undervisning, der fremgår af lektionsplanen.

 

Det er dog nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere, om og hvornår, klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for, at klageren vil kunne bestå den praktiske køreprøve. Da indklagede har erkendt, at indklagede indstillede klageren til en køreprøve, selvom indklagede vurdere, at klager ikke var klar til at gå til køreprøve, finder nævnet, at klageren har krav på erstatning for de udgifter, klageren har haft i forbindelse med den pågældende køreprøve. Nævnet er enige om at fastsætte erstatningen til 1.500 kr. Nævnet finder ikke, at klageren herudover har krav på yderligere erstatning.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klageren.

 

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

 

I henhold til § 24. stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

 

Sag nr. 726/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 7.000 kr. betalt for en lovpakke under henvisning til, at klager kun har fået 4 undervisningstimer og ikke 16 timer, som er indtastet i indklagede system, at klager ikke i forbindelse med undervisningen blev gjort bekendt med 3 måneders fristen, og at det ikke har været muligt at opnå kontakt med kørelæreren igennem lang tid.

 

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at aftalen er indgået med en selvstændig kørelærer, der er blevet honoreret for køretimerne, at klageren ikke har været i besiddelse af sin lektionsplan, hvorfor indklagede ikke har kunnet hjælpe klageren, og at klageren først kontaktede indklagede på så sent et tidspunkt, at 3 måneders fristen var udløbet.

 

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at klageren har indgået aftale om køreundervisning med indklagede, ligesom det ikke findes godtgjort, at betalingen for køreundervisningen er indbetalt til indklagede. Henset til, at klageren endvidere igennem lang tid har forholdt sig passiv i forhold til at søge køreundervisningen gennemført eller at gøre et eventuelt krav gældende mod indklagede, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at pålægge indklagede at tilbagebetale 7.000 kr. til klageren. Klagerens krav kan derfor ikke tages til følge.

 


Sag nr. 727/17

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 10.500 kr. betalt for et lyn kørekort under henvisning til, at undervisningsforløbet hos indklagede, har været ustruktureret, at indklagede mangler pædagogiske evner, at klageren har følt sig negligeret, at indklagede ikke har overholdt aftalen om et lynkursus, at al køreundervisning har fundet sted i Århus på trods af, at klageren bor i Ebeltoft, at klager i to lektioner har siddet på værksted med indklagedes bil, at indklagede kommer 2-3 min for sent til alle køretimer, at pensum er stillet til rådighed for sent, at formidling af prøver er blevet formidlet for sent, at indklagede har booket klager til køreprøve, hvor klager ikke var klar til at gå til køreprøve, at indklagede har skrevet fiktive datoer i lektionsplanen, at indklagede har truet med inkasso, og at klageren ikke ville få sit kørekort, hvis klageren ikke betalte det beløb, som indklagede krævede. Endeligt har klageren oplyst, at indklagede talte i telefon under køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at klageren har købt grundpakken til et kørekort og ikke et lynkørekort, idet prisen så ville være meget højere, at klageren har fået at vide at køreundervisningen vil finde sted både i Ebeltoft og i Århus, at der er undervist i henhold til lektionsplanen, som klageren har skrevet under på, at klageren ikke har klaget over undervisningsforløbet før nu, at det var nødvendigt at køre på værksted med bilen, og at opholdet kun varede 2 x10 min, at indklagede har stillet undervisningsmateriale gratis til rådighed for klageren, at indklagede ikke kunne bestille køreprøve før klageren kom med en lægeerklæring og et førstehjælpsbevis, at indklagede ikke er kommet for sent til timerne, og at klageren accepterede en aftale om betaling af 1.500 kr. til fuld og endelig afgørelse af deres mellemværende.

 

Det fremgår af parternes mailkorrespondance, at klageren accepterede at betale 1.500 kr. til indklagede til fuld og endelig afgørelse af deres mellemværende, så klageren kunne gå til køreprøve og herefter skifte til anden kørelærer. Som følge heraf findes klageren ikke at have krav på hel eller delvis betaling af det indbetalte beløb.

 

Indklagede har ikke bestridt, at indklagede under køreundervisningen modtog opkald fra elever og kunder, som indklagede besvarede, men har gjort gældende, at det ikke skete med håndholdt mobiltelefon. Det er nævnets opfattelse, at telefonen bør være slukket, og ikke må benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet telefonopkald til og fra kørelæreren må antages at forringe elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren med 1.500 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.500 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i nævnets vedtægter.

 

I henhold til § 24. stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

 

 

Den 24. februar 2017 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch ( 2 stemmer ), kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørelærer René Arnt samt

byretsdommer Kirsten Mathiesen.


Sag nr. 712/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 8.400 kr. betalt for en lovpligtig pakke og 500 kr. for leje af bil til køreprøve under henvisning til, at der med indklagede blev indgået en aftale om, at klageren kunne erhverve kørekort i overensstemmelse med klagerens tilbud på trods af, at klageren ikke opfyldt alderskriteriet i tilbuddet, at indklagede hele tiden rykkede på tidsplanen bl.a. på grund af kurser eller andre forhold, hvorved tidsfristen på 4 måneder ikke kunne overholdes, at indklagede uberettiget har stoppet undervisningen, og at indklagede ikke vil sende oversigt over registrerede køre- og teoritimer til klageren. Klageren har endvidere gjort gældende, at hendes indlæringsevne og hendes danskkundskaber er upåklagelige og har henvist til, at hun har taget en 3-årig erhvervsuddannelse på dansk og arbejder i et dansk firma, hvor der tales dansk til daglig. Klageren har endvidere krævet erstatning for svie og smerte.

Indklagede, har bestridt, at der er indgået en aftale om at klageren kunne erhverve kørekort til fast pris under henvisning til, at klageren ikke er lærenem og dermed ikke en del af målgruppen i indklagedes tilbud. Klageren, der kommer fra fjernøsten har generelt haft svært ved at tolke og aflæse trafikken i Danmark, hvilket betyder, at hun har brug for særlig undervisning. Indklagede har endvidere bestridt, at han er skyld i, at tidsfristen på de 4 måneder ikke kunne overholdes, idet han kun har flyttet køreundervisningen 2-3 gange på grund af en presset kalender og har bestridt, at han ikke har villet udlevere klagerens dokumenter. Endeligt har indklagede gjort gældende,  at han så sig nødsaget til at stoppe undervisningen som følge af uenighed med klageren.

Det fremgår af indklagedes opgørelse, at klageren hos indklagede har modtaget teoriundervisning, 10 kørelektioner og har været på manøvrebane.

På baggrund af parternes sms-korrespondance finder nævnet det godtgjort, at der mellem klageren og indklagede blev indgået en aftale om, at klageren kunne gøre brug af indklagedes særlige tilbud om at erhverve et kørekort til en pris af 8.400 kr. Indklagede har hverken ved aftalens indgåelse eller i forbindelse med den efterfølgende køreundervisning taget forbehold for, at tilbuddet bortfaldt, såfremt det måtte vise sig, at klageren havde behov for særlig undervisning, der lå udover, hvad der var omfattet i indklagedes tilbud.

Indklagede har imidlertid bestridt, at han ikke har villet udlevere ansøgning om kørekort og lektionsplan til klageren, da han stoppede undervisningen. Da klageren således ikke har godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagede side, at hun ikke havde mulighed for at fortsætte undervisningen ved en anden kørelærer, eller at den undervisning, som hun modtog hos indklagede, har været uden værdi for hende, kan klagerens krav om hel eller delvis tilbagebetaling ikke tages til følge. Nævnet finder endvidere ikke, at der er grundlag for at tilkende klageren godtgørelse for svie og smerte.

Da indklagede imidlertid uden rimelige grund afbrød undervisningen, finder nævnet at klageren har krav på erstatning på 2.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.000 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 714/16

Klager, har krævet 1.500 kr. tilbagebetalt, som er anvendt til 3 ekstra lektioner, som ifølge klageren var nødvendiggjort af indklagedes aggressive adfærd og manglende pædagogiske evner og indsigt som kørelærer i forbindelse med køreundervisningen, hvilket saboterede undervisningen og skabte en ubehagelig stemning. Indklagede har endvidere klaget over, at radioen var tændt i forbindelse med køreundervisningen og indklagedes brug af mobiltelefon.

Indklagede, har gjort gældende, at de 3 ekstra lektioner var nødvendige, for at klageren kunne tilegne sig de fornødne evner og kundskaber, som kræves for at bestå den praktisk prøve, hvilket blev bemærket allerede på manøvrebanen, og at klageren har bestået begge prøver første gang. Indklagede har endvidere bestridt, at hun under undervisningen skulle have opført sig aggressivt overfor klageren, der fra starten havde motorisk svært ved at lære at betjene bilen, og at hun efterkom klagernes ønske om at få slukket for radioen, straks klageren bad herom. Endvidere har indklagede bestridt at have anvendt mobiltelefon under kørslen, hvilket ifølge indklagede heller ikke ville have været muligt, da klagerens kørsel krævede indklagedes fulde opmærksomhed under køreundervisningen.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler indklagede i sin egenskab af kørelærer at vurdere om, og hvornår klageren har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige, for at klageren vil kunne bestå den praktiske prøve. Da antallet af yderligere lektioner ikke findes at overstige det rimeligt, og da nævnet ikke finder det godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, kan klagerens krav ikke tages til følge.

Sag nr. 715/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 7.999 kr. betalt for en lovpligtig pakke under henvisning til, at indklagede har afbrudt forløbet uden at underrette klageren. Klageren har erkendt, at han havde mistet sin lektionsplan og ansøgning om kørekort, men gør gældende, at indklagede har undladt i samarbejde med klageren at løse problemet med de mistede papirer, at indklagede ikke har svaret på klagerens henvendelser, og at indklagede ikke i tide informerede klageren om forløbets ophør, så klageren kunne have fortsat på en anden en køreskole, så al undervisning ikke blev mistet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren påbegyndte køreuddannelsen den 19. februar 2014 og sidste lektion hos indklagede fandt sted den 7. oktober 2014. Den 21. juli 2016 indbragte klageren sagen for nævnet.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

Under henvisning til, at klageren igennem meget lang tid har forholdt sig passiv i forhold til at gøre et eventuelt krav gældende mod kørelæreren, at klageren først har klaget til nævnet mere end 1 ½ år efter undervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at indklagede var årsag til, at køreundervisningen ophørte, finder nævnet, uanset at indklagede ikke har udtalt sig under sagen, at klageren ikke har krav på tilbagebetaling af beløbet. Klagerens krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.


Sag nr. 716/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 1.875 kr. betalt for undervisning på manøvrebane under henvisning til, at der var flere kritisable forhold på kravlegården, idet hun kørte med en motorcykel, der var svær at få i gear, og at der var 4 elever på kravlegården og kun 1 instruktør. Klageren har endvidere gjort gældende, at instruktøren lovede klageren, at hun ikke skulle betale noget for at komme i kravlegård 2. gang. Klageren har endvidere klaget over, at hun aldrig fik en kopi af lektionsplanen, at hun blev sat på et teorihold, som var længere fremme, at hendes teoriundervisning fortsatte, selvom hun ikke havde bestået kravlegården, at indklagede brugte for meget tid på administrative opgaver i teoriundervisningen, og at indklagede anser 1 times teoriundervisning som selvstudium.

Indklagede, der allerede har tilbagebetalt 1.725 kr., har gjort gældende, at klageren har været på manøvrebane og fået afprøvet sine evner og grænser, og at der var 2 instruktører til 4 elever på manøvrebanen. Indklagede har endvidere anført, at eleverne i forbindelse med undervisningen får tilbudt en lektionsplan, de kan have liggende derhjemme, at klageren ikke bestod på manøvrebanen, hvorfor der ikke kunne noteres undervisning i lektionsplanen, og klageren kan dermed ikke kunne følge de andre elever, og endeligt at de teorilektioner, der vedrører mc elever, holdes adskilt.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelig domstol, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.


Sag nr. 717/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 2.999 kr. betalt for et turbotillæg under henvisning til, at indklagede ved undervisningens start ikke havde orienteret klageren om, at hendes indtagelse af medicin skal godkendes hos politiet, hvilket kan tage op til 2 måneder. Det har gjort det umuligt for klageren at erhverve et kørekort på 3 uger, som lovet af indklagede. Klageren har endvidere anført, at det ikke blev oplyst, at godkendelse af evt. medicinindtag kunne tage tid, da hun telefonisk orientere sig om vilkårene for et 3 ugers turboophold, ligesom det ikke står på klagerens hjemmeside eller i ”Betingelserne for lynkursus -turbohold” eller af huskeliste ved prøveberammelse.

Klageren erindrer endvidere ikke at have modtaget orientering herom ved første teoritime, og klageren havde i øvrigt svært ved at forstå indklagede, der taler med stærk accent. Endeligt er der klaget over, at kørelæreren havde en meget kommanderende og autoritær adfærd og pædagogik, var irritabel og vrissede af klageren og røg i bilen.

Indklagede, har gjort gældende, at det blev flere gange under køreundervisningen blev nævnt, at garantien gælder fra det tidspunkt, hvor indklagede har modtaget samtlige dokumenter, og de er blevet godkendt af Borgerservice, ligesom det blev oplyst, at eventuel indtagelse af medicin af enhver form kan medføre, at det kan tage to måneder eller længere at blive godkendt.

Endeligt har indklagede gjort gældende, at klageren har fået intensiv undervisning og har modtaget de ydelser, hun har betalt for.

Når henses til oplysningerne på indklagede hjemmeside og indklagedes oplysninger om, at klageren både mundtligt og skriftligt er blevet orienteret om betingelserne for et turboforløb, herunder navnlig at garantien først gælder fra det tidspunkt, indklagede, har modtaget samtlige dokumenter, godkendt af Borgerservice, kan klagerens krav om tilbagebetaling af 2.999 kr. for turbotillægget ikke tages til følge.

Nævnet finder dog, at klageren har krav på tilbagebetaling af omkostninger ved afholdelse af køreprøven på 995 kr., uden at der skal ske fradrag af et af indklagede krævet ekspeditionsgebyr på 200 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 995 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 718/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 2.100 som er betalt til indklagede udover lovpakken på 8.400 kr. Beløbet på 2.100 skulle dække fire ekstra kørelektioner og leje af bil til køreprøve den 28. juni 2016, som klageren imidlertid ikke kunne gennemføre hos indklagede, idet klagerens kørelærer uden underretning til klageren blev fyret af indklagede umiddelbart forinden køreprøven. Klageren skiftede herefter til ny køreskole, hvor køretimerne og køreprøven blev gennemført, idet indklagede først kunne tilbyde køretimer i september måned 2016. Klageren har efterfølgende måtte betale 2.100 kr. til den nye køreskole.

Kørelæreren har afvist at tilbagebetale beløbet under henvisning til, at klageren har købt en pakkeløsning, og at klageren selv har valgt at skifte køreskole.

Efter de foreliggende oplysninger lægges det til grund, at beløbet på 2.100 kr. er betalt for ydelser, der ligger udover lovpakkens pris på 8.400, og udgør således ikke en del af den lovpakke, som klageren købte af indklagede.

Da indklagede ikke har godtgjort, at han på trods af fyringen af den ansatte kørelærer var i stand til at gennemføre de ydelser, som klageren havde betalt for indenfor rimelig tid, finder nævnet at klageren har krav på tilbagebetaling af 2.100 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.100 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 719/16

Klager, har krævet tilbagebetaling af 9.480 kr. betalt for en lovpakke på baggrund af indklagedes oplysningerne om, at 17 årige nu kunne tage kørekort. Klageren har henvist til, at på aftaletidspunktet var bekendtgørelsen ikke trådt i kraft, hvorfor det ikke var lovligt for klageren at tage kørekort. Da der således er indgået en ulovlig aftale, skal pengene tilbagebetales til klageren.

Indklagede, har afvist at tilbagebetale beløbet og har afvist, at der er solgt en lovpakke målrettet til 17-årige og har henvist til, at klageren, selvom han ikke var gammel nok til at begynde køreundervisningen, valgte at købe lovpakken for senere at bruge den og derved spare penge. Indklagede har endvidere afvist, at der har været indgået aftale om undervisning eller aftale om kravlegård og har anført, at varen kan leveres, så snart klageren opfylder kriteriet for alder i den til enhver tid gældende lovgivning.

Det fremgå af sagens oplysninger, at klager havde første undervisningstime den 27. juni og anden undervisningstime den 4. juli 2016 i undervisningslokalet på køreskolen, hvorefter indklagede meddelte klageren, at han holdt 3 ugers ferie. Det fremgår endvidere af e-boks brev – Køreprøvebooking - til klageren modtaget den 3. juli 2016, at klageren var optaget i systemet.

Klageren har endvidere fremlagt lægeerklæring udfyldt den 6. juli 2016 til brug for kørekort. Endeligt fremgår det, at indklagede har oprettet lektionsplan for klageren.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1594 af 15. december 2016 om forsøgsordning med udsendelse af kørekort til 17-årige, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at køreuddannelsen tidligst kan påbegyndes på datoen for ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen.

Efter de foreliggende oplysninger kan det lægges til grund, at indklagede den 28. juni 2016 solgte en lovpakke til klageren, der på det tidspunkt lige var fyldt 17 år. Det kan endvidere lægges til grund, at der blev oprettet lektionsplan for klageren, at klageren deltog i 2 teoritimer, og at der var aftalt kørsel den 8. august 2016 i kravlegård.

Da indklagede har solgt en ydelse til klageren på et tidspunkt, hvor bekendtgørelsen ikke var trådt i kraft, og hvor køreundervisningen ikke lovligt kunne påbegyndes, og da det ikke findes godtgjort, at der skulle være indgået aftale om, at ydelsen kunne leveres på et senere tidspunkt, eller at ydelsen har haft nogen værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 9.480 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9.480 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Sag nr. 720/16

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et ikke nærmere opgjort beløb.  Klageren har henvist til, at han har købt et kursus hos indklagede, der efter et intensivt forløb skulle resultere i et MC kørekort, inden han skulle på ferie til USA, men at indklagede, som den professionelle part, ikke havde sikret sig, at køretimerne var spredt over 14 dage, som er et lovkrav, da klageren blev tilmeldt køreprøven, hvilket medførte, at klageren blev afvist til køreprøven.

Ifølge lektionsplanen gennemførte klageren 9 dages undervisning hos indklagede, hvorefter lektion 53 og 54 blev gennemført hos anden kørelærer den 15. august 2016. Den 17. august 2016 blev klageren afvist til køreprøven, idet undervisningen ikke var forløbet over 14 dage.

Indklagede har afvist kravet og henvist til, at klageren både mundtligt og skriftligt i det udleverede materiale har fået oplyst, at et intensivt kursus ville lægge beslag på 5 timer om dagen i 9 dage og derefter 5 korte dage med det køretekniske kursus, de sidste evaluerende køretimer, teknisk gennemgang af mc´en samt kørsel på prøvedagen, i alt mindst 14 dage samt teoriprøven.

Indklagede har endvidere gjort gældende, at det var efter klagerens eget ønske, at der efter 9. dagen via en anden kørelærer blev booket en køreprøve, at indklagede ved den lejlighed igen gennemgik kravet om, at klageren skulle nå de 14 lovpligtige undervisningsdage, at indklagede opfordrede klageren til at enten at deltage i yderligere køretimer hos indklagede eller tage nogle kørelektioner inden køreprøven.

Endeligt har indklagede gjort gældende, at det er den kørelærer, der overtager undervisningen, der har ansvaret for at påse, at eleven opfylder kravene til at gå til køreprøve.

Det fremgå af sagens oplysninger, at indklagede har tilbagebetalt klageren et beløb svarende til de lektionstimer som klageren havde betalt for, men ikke modtaget af indklagede samt banegebyr på 500 kr.

Klagerens eventuelle krav mod indklagede er ikke nærmere opgjort.

Som følge heraf, og da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelig domstol, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24,stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 721/16

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 7.590 kr. betalt for en kampagnepakke, kode til undervisningsmateriale på nettet samt gebyr for teoriprøve under henvisning til, at hun ikke har fået alle teori og kørelektioner i 2 år, at koderne til pc adgangen til undervisningsmaterialet ofte ikke virkede, at hun er utilfreds med indklagedes undervisning, og at det har været svært at få fat i indklagede.

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger finder nævnet det godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 7.590 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 7. 590 kr. til klageren.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 skal klagegebyret tilbagebetales til klageren.

 

Den 9. september 2016 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

 

I sagsbehandlingen deltog:

 

Fuldmægtig, cand. jur.. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knør, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.


Sag nr. 705/16

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 11.645 kr., idet klager har købt et 6-ugers forløb og er utilfreds med, at hun ikke er blevet prioriteret før de andre elever i forhold til teori og køreundervisning, at hun ikke har fået korrekte oplysninger om tidspunkter for teoriundervisning, at hun er blevet påduttet at kvittere for undervisning, som hun ikke har modtaget og for ekstratimer, som hun ikke har modtaget kvittering for. For at kunne færdiggøre sit kørekort har hun derfor været nødt til at skifte til anden køreskole.

 

Indklagede, har bekræftet, at klageren fik garanti for et hurtigt forløb på 6 uger, men har gjort gældende, at klageren ikke var i stand til at møde op til de aftalte køre/teoritimer, at klageren ofte meldte afbud på grund af stress og sene tider på arbejde, at klageren først afleverede lægeerklæringen en uge før udløbsfristen, hvorfor den blev afvist fra kommunen. Indklagede har endvidere henvist til, at klageren ifølge lektionsplanen har fået alle de køre/teoritimer, som hun har betalt for på nær glatbane, hvorfor indklagede har tilbud at refundere 1.500 kr. for glatbane.

 

Ifølge sagens oplysninger påbegyndte klageren undervisningen den 20. august 2015. Det fremgår af lektionsplanen, at klageren uden at gøre indsigelse har kvitteret for at have modtaget undervisning i henhold til lektionsplanen, ligesom klageren uden forbehold har kvitteret for undervisning, der ligger langt udover 6 ugers fristens udløb primo oktober 2015. Det fremgår endvidere af klagerens oplysninger, at lægeerklæring til brug for ansøgningen om kørekort først har foreligget i slutningen af oktober måned 2015.

Nævnet lægger derfor til grund, at klageren derved har accepteret, at kørekortet ikke kunne erhverves indenfor 6 uger. Da det endvidere ikke findes godtgjort, at indklagedes undervisning har været årsag til, at klageren har ønsket at skifte til anden kørelærer, kan klagerens krav ikke tages til følge.

 

Sag nr. 706/16

 

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 10.500 kr. betalte for et pakketilbud under henvisning til, at indklagede har været svær at komme i kontakt med, er udeblevet fra undervisnings/teoritimer, og at klager er blevet afvist fra teoriprøve, fordi forløbet var forældet, hvorfor klager har været nødt til at starte helt forfra. Klager har endvidere afvist, at han er blevet gjort bekendt med, at der ikke måtte være pauser i undervisningsforløbet, eller at der eksisterede en forældelsesfrist. Endeligt har klager krævet tilbagebetaling af gebyret på 750 kr. til den afviste køreprøve.

 

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klager har modtaget den undervisning, der fremgår af lovpakken, indtil han den 19. juni 2015 skulle til teoriprøve, bortset fra to lektioner, som skulle bruges til den praktiske prøve, efter at teoriprøven var bestået. Klager ønskede endvidere selv at holde en pause efter seneste teoriprøve den 8. december 2015, som klageren ikke bestod, og klager har igennem hele forløbet fået fortalt, at der ikke må være for lang en pause i undervisningsforløbet.

 

Oplysninger om konsekvensen af pauser i køreuddannelsen fremgår af den af klager fremsendte lektionsplan, hvilket betyder, at klager, uanset manglende oplysninger fra indklagedes side, har mulighed for at orientere sig om pauseregler i lektionsplanen.

 

Klager, der havde sidste undervisningslektion den 13. november 2015, meddelte den 9. december 2015 indklagede, at han efter teoriprøven ønskede at holde en pause i undervisningen, men rettede allerede den 4. januar 2016 på ny henvendelse til indklagede og anmodede denne om at finde en ny tid til teoriprøve.

På trods af adskillige efterfølgende henvendelser fra klager forholdt indklagede sig passiv og undlod at sikre, at klager ikke kom i konflikt med pausereglerne, idet indklagede bestilte en ny teoriprøve 22. februar 2016, der blev afvist, idet 3 måneders fristen var overskredet. Da det heller ikke efterfølgende på trods af adskillige henvendelser fra klagers side har været muligt at opnå en løsning med indklagede om den fortsatte køreundervisning, finder nævnet at undervisningen har været uden værdi for klager, idet klager har været nødt til at starte helt forfra med undervisningen ved anden kørelærer.

 

Som følge heraf har klager krav på tilbagebetaling af 10.500 kr. ligesom klager har krav på at få refunderet gebyret på 750 kr. til teoriprøven, der blev afvist.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 11.250 kr. til klager.

 

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret. 

 


Sag nr. 707/16

 

Klager, har fremsat krav om tilbagebetaling af udgift til køreteknisk anlæg, da klageren har købt en samlet lovpakke på 7.500 kr. bl.a. indeholdende udgift til køreteknisk anlæg. Det er klager opfattelse, at indklagede har stoppet samarbejdet med klager og klager ønsker derfor at få refunderet udgiften til kurset på køreteknisk anlæg. Grunden til, at klager skiftede kørelærer skyldes, at indklagede tilkendegav, at klager ikke ville være i stand til at få et kørekort og bare skulle give op. 

 

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at klager selv har valgt at skifte kørelærer under forløbet, hvorfor klager ikke kan gøre krav på at få refunderet udgiften til kursus på køreteknisk anlæg. Indklagede har afvist, at hun skulle have sagt at klager ikke kunne opnå et kørekort. Klager bad selv om at få sine papirer udleveret, da hun ville skifte til anden kørelærer. Indklagede har endvidere anført, at klager flere gange har aflyst for sent, uden at indklagede har krævet betaling herfor.

 

Klager har købt en lovpakke til 7.500 kr. bl.a. indeholdende udgiften til kurset på køreteknisk anlæg. Da klager efter eget ønske har indgået aftale med anden kørelærer, og da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, kan klagers krav om tilbagebetaling af udgift til kursus til køreteknisk anlæg ikke tages til følge.

 


Sag nr. 708/16

 

Klager, har krævet hel eller delvis refusion af indbetalt beløb for en  lovpakke under henvisning til, at undervisningen ikke var regelmæssig, at der var forløbet 3 måneder, hvor klageren kun var nået halvvejs i forløbet, og at det som følge af problemer med indklagedes bil var usikkert, hvornår undervisningen kunne fortsætte. Klager har endvidere gjort gældende, at han ikke ved undervisningens start eller via indklagedes hjemmeside var blevet gjort bekendt med, at lektionerne ville blive afregnet pr. påbegyndt lektion, hvis forløbet blev afbrudt. Endeligt har klager krævet tilbagebetaling af 500 kr. for lægeerklæring, der var forældet, fordi indklagede ikke havde fået indleveret lægeerklæringen til Borgerservice.

 

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at klager har købt en pakkeløsning, som ikke kan deles op. Afbrydes forløbet skal der afregnes pr. påbegyndt lektion til den oplyste lektionspris på hjemmesiden. Indklagede har endvidere henvist til, at der alene har været tale om en enkelt aflysning, som ikke har haft indflydelse på undervisningsforløbet, og at det er klager selv, der har valgt at stoppe undervisningen efter at have haft 31 lektioner ud af 53 lovpligtige lektioner. Endeligt har indklagede oplyst, at årsagen til, at lægeerklæringen blev forældet, skyldes klagers nye kørelærer, der ikke sørgede for at overflytte klageren til det nye bookingsystem.

 

Efter oplysningerne i lektionsplanen finder nævnet det ikke godtgjort, at køreundervisningen har været uregelmæssig. Henset til forløbet af undervisningen, herunder at der ifølge indklagede kun har været tale om en enkelt aflysning finder nævnet det endvidere ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagede side, at klager herefter valgte at afbryde undervisningen hos indklagede. Klagerens krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.

 

Da nævnet efter de foreliggende oplysninger imidlertid ikke kan afvise, at indklagede bærer ansvaret for, at lægeerklæringen blev forældet, tages klagers krav om tilbagebetaling af gebyr 500 kr. til lægeerklæring til følge. 

 

Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager ved undervisningens start eller via indklagedes  hjemmeside blev gjort opmærksom på, at lektionerne ville blive afregnet pr. påbegyndt lektion, hvis forløbet blev afbrudt. Indklagede har som følge heraf ikke krav på yderligere betaling fra klager.

 

Indklagede, skal herefter inden 30 dage fra dato betale 500 kr. til klager.

 

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret. 

 

 

Sag nr. 710/16

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.504 kr. under henvisning til at indklagede har afvist at fortsætte køreundervisningen. Klager købte i december 2014 af mydeal.dk et værdibevis til erhvervelse af et kørekort hos indklagede.  Klager påbegyndte undervisningen i juni 2015 og fik i november 2015 efter at have gennemført 22 lektioner oplyst, at indklagede ikke ville give flere lektioner, idet mydeal.dk var gået konkurs og ikke havde videresendt klagers betaling til indklagede. Klager klagede den 5. november 2015 til indklagede over, at hun ikke kunne fortsætte køreundervisningen og krævede det indbetalte beløb tilbagebetalt, men fik et negativt svar.

 

Indklagede har afvist kravet og har ved advokat gjort gældende, at indklagede alene indløser værdibeviset. Køb af dealen har intet med indklagede at gøre. Købeaftalen er en aftale mellem klager og mydeal.dk. Klager har forbrugt hovedparten af undervisningen, hvorfor der ikke skal ske tilbagebetaling af beløbet på 5.504,00 kr. Endeligt er det gjort gældende, at pauser i køreundervisningen på mere end tre måneder i henhold til myndighedskrav medfører, at eleven skal starte forfra med undervisningen.

 

Klager købte den 21. december 2014 hos mydeal.dk et værdibevis på 5.504 kr. til erhvervelse af et kørekort hos indklagede.

 

Klager påbegyndte undervisningen den 22. juni 2015 og havde et berettiget krav på at modtage undervisning af indklagede i overensstemmelse med den ydelse, som klager havde betalt for. Det forhold, at klagers betaling ikke er blevet videreformidlet til indklagede, inden mydeal.dk gik konkurs, er klager uvedkommende, da indklagede er nærmest til at bære risikoen for at mydeal.dk, som følge af konkurs ikke er i stand til at videreformidle betalingen for værdibeviset.

 

Da klager således ikke har haft mulighed for at erhverve et kørekort, som lovet, har undervisningen været uden værdi for klageren, hvorfor klageren har krav på tilbagebetaling af 5.504,00 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 5.504 kr. til klageren.

 

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til vedtægernes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

 


Sag. nr. 711/16

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.975 kr. svarende til forventet udgift til færdiggørelsen af køreundervisningen hos anden kørelærer under henvisning til, at hun blev lovet et hurtigt kørekort, hvor undervisning og prøver kunne finde sted udenfor skoletiden, at hun på grund af indklagedes manglende pædagogiske evner mistede tilliden til indklagede, at teori og køreundervisning ikke har fundet sted i den rigtige rækkefølge, hvilket hun ikke var opmærksom på, da hun underskrev lektionsplanen, at der er anført 2 lektioner, hvor hun enten ikke har været ude at køre eller ikke har underskrevet i lektionsplanen, og at hun i en periode blev pålagt at opbevare lektionsbogen derhjemme, ligesom hun har anført, at indklagede ofte talte i mobiltelefon under kørslen. Endeligt har klageren anført, at indklagede ikke frigav klagers ansøgning om kørekort, før hun havde indbetalt indklagedes rest-tilgodehavende på 4.500 kr.


Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at det er lovligt at lave selvstudie 4x45 min., og at teoriundervisningen efterfølgende fulgte lektionsplanen, som klageren har kvitteret for. Indklagede har endvidere bestridt, at han skulle have hakket bremsen i midt ude i ingenting og revet i rattet under køreundervisningen. Indklagede har endvidere anført, at klager ikke sørgede hurtigt nok for at tage førstehjælpskurset og aflevere lægeerklæring, og at det har været svært at aftale tid for køreundervisning og prøver med klageren, idet klageren krævede, at dette skulle finde sted udenfor skoletiden.

Endeligt har indklagede anført, at han havde glemt, at der skulle skiftes over til nyt bookingsystemt, hvorfor ansøgningen var blev afleveret til kommunen, da klageren ville have udleveret sine papirer, ligesom klageren først reagerede, da hun opdagede, at hun havde kørt 2 ekstratimer.

 

Indledningsvist bemærkes, at det ikke findes godtgjort, at indklagede har garanteret eller lovet klager, at hun kunne erhverve kørekort indenfor en ikke nærmere oplyst frist eller har lovet klager, at undervisning og prøver kunne finde sted efter skoletid. 

 

Nævnet skal bemærke, at kørelæreren som udgangspunkt har pligt til at opbevare lektionsplanen og bærer ansvaret for, at undervisningen finder sted i overensstemmelse med rækkefølgen i lektionsplanen. 

 

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen lægges det til grund, at klager ved sin underskrift har kvitteret for at have modtaget den undervisning, der fremgår af lektionsplanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, eller at indklagedes påståede adfærd under kørslen har været skyld i, at klageren har ønsket at skifte til anden kørelærer. Klagers krav om tilbagebetaling kan derfor ikke tages til følge.

 

På baggrund af klagers oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen.

 

Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klager på 1.000 kr. 

 

Nævnet skal afslutningsvist bemærke, at ansøgning om kørekort er elevens eget personlige dokument, og at kørelæreren ikke har ret til at udøve tilbageholdsret i ansøgningen med henblik på at opnå betaling fra eleven.


Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klageren.

 

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til vedtægernes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

 


Sag. nr. 713/16

 

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb under henvisning til, at indklagede ikke gjorde hende opmærksom på, hvor mange køretimer hun havde haft undervejs i forløbet, og at hun ikke fik nogen oversigt over hvor mange timer, der vedrørte transport i forbindelse med køretimerne. Klager har endvidere klaget over, at indklagede sagde, at hun kørte godt, men samtidigt sagde, at hun skulle have 66 køretimer, at indklagede ikke på noget tidspunkt sagde til hende, at hun ikke kunne bestå en køreprøve, og at indklagede lige før køreprøven fortalte den motorsagkyndige, at hun ikke kørte godt.

 

Indklagede har afvist kravet under henvisning til at klager, der skulle generhverve kørekortet efter en færdselsforseelse, kørte meget usikker og med mange fejl. Indklagede har endvidere henvist til, at indlæringen som følge af forhold på klagers side foregik meget langsomt, at alt er noteret ned vedrørende undervisningstimer og transport, herunder i klagers egen kalender, at indklagede med jævne mellemrum foreslog klager at stoppe med undervisningen, men at klager på trods af indklagedes anbefaling insisterede på at fortsætte undervisningen og ville indstilles til en køreprøve, og at indklagede forinden køreprøven underrettede den prøvesagkyndige om klagers manglende færdigheder, og oplyste, at det var klager selv der ville til køreprøve.

 

Den køreprøvesagkyndige har afgivet en udtalelse til brug for sagen, hvoraf bl.a. fremgår, at køreprøven blev afbrudt efter 5-10 min som følge af mange og alvorlige fejl begået af klager under prøven.

På baggrund af indklagedes oplysninger om klagers mangelfulde og usikre kørsel allerede ved undervisningens start, antallet af lektioner og efter indholdet af udtalelsen afgivet af den køreprøvesagkyndige, finder nævnet, at indklagede på et tidligere tidspunkt burde have gjort klager opmærksom på, at det var tvivlsomt, om klager var i stand til at bestå køreprøven og burde have stoppet undervisningen.

 

Indklagede har dog oplyst, at han gentagne gange opfordrede klager til at stoppe med undervisningen, men at klager desuagtet insisterede på at forsætte undervisningen og tillige insisterede på at blive indstillet til køreprøve, hvilket understøttes af den køreprøvesagkyndiges udtalelse. Under disse omstændigheder finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede er ansvarlig for, at klager trods et væsentligt antal lektioner ikke var i stand til at generhverve kørekort. Klagers krav om hel eller delvis tilbagebetaling kan derfor ikke tage til følge.

 


Den 30. maj 2016 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

 

I sagsbehandlingen deltog:

 

Fuldmægtig, cand. Jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen

 

På mødet blev følgende klager behandlet:


Sag nr. 694/15

 

Klager, der har betalt 4.200 kr. til indklagede, for køreundervisning, har krævet tilbagebetaling af 1.800 kr. under henvisning til, at klageren er utilfreds med det tidsforbrug, der reelt er anvendt til teoritimerne i forhold til undervisnings-/lektionsplanen, at der var for mange elever på teoriholdet og for lidt plads til eleverne, at klageren fik tildelt et ”log ind” til teoriprøvetest, der tilhørte en anden elev, at klageren fik en dårlig oplevelse på manøvrebanen, hvor indklagede hele tiden talte i telefon, at klageren ikke fik den fornødne hjælp af indklagede, at klageren ikke som aftalt mundtligt kunne få sit kørekort på 9 uger med to gange ugentlig teoriundervisning.

 

Indklagede, har refunderet 1.400 kr. idet indklagede har modregnet 1.900 kr. for manøvrebane og 900 kr. for teorilektioner.
Indklagede har i øvrige bestridt, at der har været for mange elever i teorilokalet, og at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har endvidere henvist til, at klageren har kvitteret for teoriundervisningen i lektionsplanen og ikke efterfølgende kan fortryde deltagelsen i manøvrebanekørsel.

På baggrund af sagens oplysninger kan det lægges til grund, at klageren uden indsigelser har kvitteret for den modtagne teoriundervisning, ligesom klageren har deltaget i undervisningen på manøvrebanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagedes krav om betaling af 1.900 kr. for klagerens deltagelse i manøvrebane og teoritimer er urimelig. Klagerens krav kan således ikke tages til følge.


På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen på manøvrebanen. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klageren på 1.000 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.


Sag nr. 695/15

 

Klager, der har betalt et 4.200 kr. til indklagede, har krævet tilbagebetaling af 1.800 kr. samt en erstatning på 450 kr. til dækning af ekstra køretime under henvisning til, at klageren er utilfreds med det tidsforbrug, der reelt er anvendt til teoritimerne i forhold til undervisnings-/lektionsplanen, at der var for mange elever på teoriholdet og for lidt plads til eleverne, at klageren fik tildelt et ”log ind” til teoriprøvetest, der tilhørte en anden elev, at klageren fik en dårlig oplevelse på manøvrebanen, hvor indklagede hele tiden talte i telefon, at klageren ikke fik den fornødne hjælp af indklagede, og at klageren ikke som aftalt mundtligt kunne få sit kørekort på 9 uger med to gange ugentligt teoriundervisning.

 

Indklagede, har refunderet 1.400 kr. idet indklagede har modregnet 1.900 kr. for manøvrebane og 900 kr. for teoritimer.
Indklagede har i øvrige bestridt, at der har været for mange elever i teorilokalet og at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har endvidere henvist til at klageren har kvitteret for teoriundervisningen i lektionsplanen og ikke efterfølgende kan fortryde deltagelsen i manøvrebanekørsel.

 

På baggrund af sagens oplysninger kan det lægges til grund, at klageren uden indsigelser har kvitteret for den modtagne teoriundervisning, ligesom klageren har deltaget i undervisningen på manøvrebanen. Det findes således ikke godtgjort, at indklagedes undervisning har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagedes krav om betaling af 1.900 kr. for klagerens deltagelse i manøvrebane og teoritimer er urimelig. Klagerens krav om erstatning på 450 kr. er endvidere ikke nærmere dokumenteret. Klagerens krav kan således ikke tages til følge.


På baggrund af klagerens oplysninger lægger nævnet dog til grund, at indklagede talte i telefon i forbindelse med undervisningen på manøvrebanen. Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale en erstatning til klageren på 1.000 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 697/15

 

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 17.300 kr. under henvisning til, at der gik for lang tid mellem køretimerne, at indklagede ofte ikke kunne stille en bil til rådighed, der var tilpasset klageren, at indklagede ikke ville give klageren en status på, hvor mange køretimer klageren skulle have for at bestå køreprøven og ikke ville melde klageren til køreprøven, at der ofte var støj i bilen (mobiltelefon), og at kørelæreren flere gange reagerede voldsomt og råbte. Endeligt har klageren anført, at hun ikke har fået den rabat, der fremgår af indklagedes pakkepris på internettet fra juni 2014, hvor klageren påbegyndte køreundervisningen.

 

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at køreskolen har gjort, hvad den kunne for at lære klageren at køre bil. Indklagede har endvidere henvist til, at det altid har fremgået af køreskolens prisliste, at hele forløbet og køreprøven skulle tages hos indklagede, for at rabatten ville blive udløst og har endvidere henvist til opbygningen af indklagedes hjemmeside med prisangivelser.

 

Klageren har i lektionsplanen uden forbehold kvitteret for undervisningen. Det findes derfor ikke godtgjort, at der har været mangler ved undervisningen.

 

Ifølge sagens oplysninger har klageren gennemført den lovpligtige pakke og har derudover haft ekstra undervisningstimer hos indklagede. Når klageren har gennemført den lovpligtige pakke hos køreskolen, kan udløsningen af den lovede rabat på pakkeprisen ikke betinges af krav fra køreskolen om, at klageren skal modtage yderligere ydelser fra køreskolen, eller at klageren skal aflægge teori eller praktisk køreprøve hos den pågældende køreskole.

 

Som følge heraf har klageren krav på at få godskrevet indklagedes rabat. Ifølge parternes oplysninger har klageren betalt et samlet beløb på 17.300 kr. for køreundervisningen hos indklagede Efter fradrag af rabatten, har klageren herefter krav på tilbagebetaling af i alt 2.512 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 2.512 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales.

 

Sag nr. 698/15

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 17.500 kr. under henvisning til, at undervisningen har været mangelfuld, ligesom hun ikke har fået kvitteringer for penge betalt til indklagede.

 

Indklagede, har afvist kravet og har anført, at hele undervisningsforløbet er foregået i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen kat. B. og har fremlagt kvitteringer for betalinger.

Efter oplysningerne i lektionsplanen, hvoraf fremgår at klageren har kvitteret for alle lektionerne sammenholdt med de i sagen fremlagte betalingskvitteringer for køreundervisning, lægger nævnet til grund, at klageren har modtaget undervisning svarende til det af klageren betalte beløb. Det findes således ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til følge. 

 


Sag nr. 699/15

 

Klager, har krævet tilbagebetaling af 4.475 kr., som hun udover betalingen for et værdibevis til lovpakken på 7.834 kr. har måttet betale for køretimer og glatbanekursus, da indklagede med kort varsel oplyste klageren om, at der var en udløbsdato på lovpakken på 1 år, der var ved at udløbe. Klageren har henvist til, at der ikke var oplyst om en udløbsdato i indklagedes forretningsbetingelser eller i værdibeviset, ligesom indklagede ikke mundtligt har informeret klageren herom ved undervisningens start. På grund af det korte varsel var det ikke muligt for klageren at færdiggøre undervisningen indenfor et år, navnlig på grund af ventetid til glatbanekursus.

 

Indklagede, har afvist kravet og henvist til, at gyldighedsperioden for lovpakken var oplyst i forretningsbetingelserne på hjemmesiden, dengang indklagede havde køreskolen, og at klageren også mundtligt er blevet oplyst om, at der var en udløbsdato på lovpakken på 1 år. Det er derfor klagerens egen fejl, at lovpakkens gyldighed er udløbet.

 

Det fremgår af værdibeviset, som klageren købte i maj 2014, at værdibeviset kan indløses fra 11. maj 2014 til 11. august 2014. Klageren påbegyndte undervisningen den 4. juni 2014 og har således overholdt fristen for indløsning. Værdibeviset og indklagedes forretningsbetingelser indeholder ingen vilkår om, at lovpakken skulle være gennemført indenfor et år, ligesom det ikke findes godtgjort, at klageren mundtligt er blevet orienteret om en udløbsdato for lovpakken. Indklagede findes derfor ikke at have været berettiget til at kræve betaling for yderligere ydelser. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 4.475 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 4.475 kr. til klager.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort, jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne skal klagegebyret tilbagebetales.

 


Sag nr. 700/15

 

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 16.999 kr., idet klagerens 6. teoriprøve er blevet annulleret, som følge af at indklagede lod klageren gå op til teoriprøve med en mangelfuld logbog, da der ikke var registeret køretimer indenfor de seneste 3 måneder. Klageren har derfor været nødt til at starte forfra. 

 

Indklagede, har bestridt krav og har anført, at klageren har fået den undervisning, han har betalt for, og at klageren på grund af passivitet selv er skyld i, at der har været for lange ophold i køreundervisningen. Endeligt har indklagede oplyst, at han ikke skylder klageren penge, idet klageren aldrig har betalt 16.000 kr. til indklagede.

 

Nævnet har ikke under sagens behandling modtaget kopi af lektionsplanen og har derfor ikke haft mulighed for at påse indholdet heraf. Klageren har endvidere ikke ved hjælp af kvitteringer eller på anden måde godtgjort, at han har betalt 16.999 kr. til indklagede, hvorfor nævnet ikke kan vurdere, om klageren har lidt et tab, som påstået af klageren.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold endvidere er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse herom ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

 

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

 


Sag nr. 701/15

 

Klageren, har krævet et ikke nærmere opgjort beløb tilbagebetalt under henvisning til, at hun ikke som aftalt fik evalueringer efter kørelektionerne, at mørkekørsel blev kørt på et senere tidspunkt end anført i lektionsplanen, manglende undervisning på manøvrebane, at klageren ikke blev undervist i at bakke i bås, samt manglende introduktion til ny øvelse op til køreprøven.

 

Indklagede, har imødekommet klagen over manglende evaluering efter køreundervisning og har refunderet klageren 500 kr.

Indklagede har ikke kunnet give nogen årsag til, hvorfor mørkekørsel ikke blev gennemført, som anført i lektionsplanen, men har gjort gældende, at der er sket repetitionskørsel i stedet for, og at mørkekørsel efterfølgende er blevet gennemført. Endeligt har indklagede bestridt, at klageren ikke har fået undervisning i at bakke i bås eller bakke om et hjørne.

Indklagede har allerede kompenseret klageren for den manglende evaluering efter køreundervisningen. Det fremgår endvidere af lektionsplanen, at klageren har kvitteret for baglæns kørsel og parkering i bås.

 

Nævnet finder det dog kritisabelt, at det i lektionsplanen er anført, at mørkekørsel fandt sted i august 2015 og ikke som sket i december 2015. Klageren har imidlertid ikke godtgjort, at fejlen har medført en forringet undervisning for klageren, eller at fejlen har påført klageren ekstra udgifter. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling af et beløb ikke tages til følge.

 

 

Sag nr. 702/15

 

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 12.795 kr. under henvisning til, at undervisningen har været mangelfuld, at kommunikationen mellem klageren og indklagede har været dårlig, og at en demotiverende læreform har medvirket til, at klageren ikke har opnået kørekort. Endeligt har klageren gjort gældende, at indklagede ikke løbende har informeret klageren eller dennes far om regningen, der voksede som følge af mange ekstralektioner.

 

Indklagede har afvist kravet under henvisning til, at klageren først meget sent fik afleveret en lægeattest, hvilket medførte, at klageren kom til teoriprøve 2 måneder senere end forventet, at klageren havde behov for mange kørelektioner, at klageren selv pressede på for at komme til køreprøve, at klageren først betalte for lovpakken, da køreprøven eller ville blive aflyst, at klageren ikke mødte op til 2. kørerprøve den 10. februar 2015, og ikke meldte afbud, og at klageren stadig skylder indklagede 7.300 kr. for kørelektioner.

 

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

 

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

 


Sag nr. 703/15

 

Klageren, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.000 kr., idet indklagede har afvist at fortsætte køreundervisningen, da Dagens Bedste, der har solgt klageren et værdibevis til et kørekort med fuld lovpakke hos indklagede, er gået konkurs og ikke har betalt klagerens penge videre til indklagede.

 

Indklagede, har ikke udtalt sig under sagens behandling.

 

Dagens Bedste gik konkurs den 13. oktober 2015.

 

Klageren købte den 1. juli 2015 hos Dagens Bedste et værdibevis på 5.000 kr. til et kørekort med fuld lovpakke hos indklagede. Klageren påbegyndte undervisningen den 15. august 2015 og havde et berettiget krav på at modtage undervisning af indklagede i overensstemmelse med den ydelse, som klageren havde betalt for. Det forhold, at klagerens betaling ikke er blevet videreformidlet til indklagede, inden Dagens Bedste gik konkurs, er klageren uvedkommende, da indklagede er nærmest til at bære risikoen for, at Dagens Bedste som følge af konkurs ikke kan videreformidle betalinger for købte værdibeviser.

 

Da klageren således ikke har haft mulighed for at erhverve et kørekort, som lovet, har undervisningen været uden værdi for klageren, hvorfor klageren har krav på tilbagebetaling af 5.000 kr.

 

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 5.000 kr. til klageren.

 

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

 

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales klagegebyret.

 

Den 1. februar 2016 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

 

I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,

kørelærer René Arnt samt formand  byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 684/15

Klager, har fremsat krav om betaling af 7.000 kr., som er
blevet betalt til ny kørelærer, idet klager på trods af et langvarigt og
kostbart forløb hos indklagede, hvorunder klager blev sendt til køreprøve 3
gange, ikke lærte de basale kørefærdigheder, herunder at anvende nødbremsen.
Klager har endvidere gjort gældende, at køretimerne hos indklagede bl.a. blev
brugt på at hente dyrefoder, at indklagede havde dyr med i bilen, at indklagede
har haft en hånd på rattet, når klageren skulle dreje, og talte i mobiltelefon
under køreundervisningen.

Indklagede, har afvist kravet og har anført, at klager har
modtaget den nødvendige undervisning, herunder i brugen af parkeringsbremsen.
Klager var gjort klar til køreprøve, men dumpede første gang på grund af få
fejl. Klager ønskede herefter selv at gå til køreprøve i anden by og
efterfølgende i anden politikreds, hvor klager dumpede på grund af flere fejl. Indklagede
har endvidere oplyst, at indklagede kun en enkelt gang havde en lille hund med
i bilen og afviser at det har haft indflydelse på kørslen eller
undervisningstiden. Endeligt har indklagede anført, at klageren selv ønskede at
skifte til anden kørelærer.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at klager ikke har modtaget den nødvendige undervisning for at kunne gå til
køreprøve. Da klager efter eget valg har indgået aftale med en anden kørelærer,
og da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side,
kan klagerens krav om betaling af 7.000 kr. ikke tages til følge.

På grund af klagerens oplysninger lægger nævnet til grund,
at indklagede talte i telefon under køreundervisningen. Det er nævnets
opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af
kørelæreren i køreundervisningen, idet det forringer elevens indlæring. På
baggrund heraf finder nævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren
med 1.000 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort, jf. § 30.

Sag nr. 685/15 - Anmodning om genoptagelse

Indklagede har ved mail af 20. november 2015 fremsat
anmodning om genoptagelse af klagesagen.

Nævnet modtog den 24. juli 2015 klagesagen.

Nævnet sendte klagen til indklagede den 24. juli 2015 og bad
indklagede om at komme med sine bemærkninger til klagen inden 14 fra dato.

Nævnet rykkede den 17. august 2015 for indklagedes
bemærkninger til klagen.

Ved mail af 28. august anmodede indklagede om en forlængelse
af svarfristen.

Nævnet gav herefter den 31. august 2015 klageren 14 dages
frist fra den 28. august 2015 til at komme med bemærkninger.​

Nævnet hørte herefter ikke mere fra indklagede.

Nævnet traf den 29. oktober 2015 afgørelse i sagen og
pålagde indklagede at tilbagebetale 8.490 kr., idet undervisningen havde været
uden værdi for klageren og pålagde samtidigt indklagede at betale 1.000 kr. i
erstatning for at tale i mobiltelefon.

Ved mail af 20. november 2015 anmodede indklagede om
genoptagelse af sagen, da indklagede ikke kunne forstå, at nævnet ikke havde
fået indklagedes svar i sagen, som indklagede havde skrevet for nogle uger
siden.

Nævnet har på trods af opfordring hertil ikke modtaget en
kopi af det svar, som indklagede, har påstået, at have sendt til nævnet på et
ikke nærmere oplyst tidspunkt

Indklagede har ikke godtgjort, at indklagede inden den af
nævnet fastsatte frist eller forinden nævnsmødet den 29. oktober 2015 er
fremkommet med sine bemærkninger til sagen. Indklagede har endvidere ikke
godtgjort, at indklagede på grund af undskyldelige omstændigheder har været
forhindret i at fremkomme med sine bemærkninger indenfor fristen.

Der er herefter enighed om at afvise indklagedes anmodning om
genoptagelse, af sagen.​

Sag nr. 686/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 7.000 kr. under henvisning til, at køreundervisningen har været
mangelfuld, idet lektioner ikke har været overholdt, der har været mangel på
køretimer og information, mangler ved motorcyklen, krav om betaling for
ydelser, der var inkluderet i det betalte beløb, og at det var svært at få
kontakt med indklagede.

Indklagede har ikke udtalt sig under klagesagen.​

På baggrund af klagerens oplysninger, finder nævnet det
godtgjort, at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft
mulighed for at erhverve MC kørekort. Da undervisningen således har været uden
værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 7.000,00 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra Dato betale 7.000 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 687/15

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.750
kr. + 600 kr., en erstatning på 2.000 kr. samt en reprimande til indklagede
under henvisning til, at indklagede har snydt med førstehjælpskurset, således
at eleverne kun har modtaget 6 og ikke 8 timers førstehjælpsunder- undervisning,
at indklagede kunstigt har skruet køretimerne i vejret, idet indklagede har
fordret dobbelt så mange køretimer som nødvendigt, for at klageren kunne tage
et kørekort, at indklagede har fortalt racistiske vittigheder under
køreundervisningen og uretmæssigt har nægtet at indstille klageren til
teoriprøven. Endeligt har indklagede afpresset klageren til at skrive under på,
at deres økonomiske mellemværende var udlignet, før indklagede, ville udlevere
klagerens papirer.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at
indklagedes køreskole ikke varetager førstehjælpsundervisningen, men
udelukkende har formidlet kontakten til udbyderen af førstehjælpskurset.
Indklagede har endvidere anført, at klagerens far modsatte sig, at klageren fik
tilstrækkelig teori- og køreundervisning til at kunne deltage i øvelserne på
køreteknisk anlæg og bestå teori- og køreprøven, at det er kørelæreren, der
vurderer, hvor mange ekstralektioner, udover de lovbestemte, der er nødvendige
for, at eleven vil kunne bestå teori og køreprøven, at klageren flere gang er
udeblevet fra undervisningen uden afbud, hvilket der skal betales for, at det
er klageren selv, der har truffet beslutning om at afbryde undervisningen hos
indklagede, og at indklagede har udleveret ansøgning om kørekort, lektionsplan
og førstehjælpsbeviset på anfordring. Endeligt har indklagede bestridt at have
fortalt racistiske vittigheder i forbindelse med køreundervisningen

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse herom ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til
nævnsbehandling jf. vedtægternes § 5, stk. 3.

I henhold til vedtægternes § 24, stk. 2 tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 688/15

Klager, har krævet en økonomisk kompensation af indklagede,
da undervisningsforløbet hos indklagede ikke har været acceptabelt, idet det
tog klageren 3 måneder og en uge at erhverve et stor MC kørekort og ikke som
normalt 4 uger.

Indklagede har afvist kravet og har henvist til, at det på
indklagedes hjemmeside fremgår, at tidshorisonten for at erhverve kørekort til
motorcykel er 8-9 uger, og at indklagede ikke har givet klageren garanti for,
at klager kunne erhverve kørekort indenfor 4 uger. Klageren fik inden
undervisningens start udleveret en kalender over hele forløbet, og indklagede
har brugt lektionsplanen fra DK-U med 8 teoriaftener med sidste teoriaften den
9. juli 2015. Klageren bestod ikke teoriprøven den 10. juli 2015 og accepterede
en ny teoriprøve den 22. juli 2015, som klageren bestod. På grund af indklagedes
ferie blev den praktiske køreprøve booket til den 27. august 2015, som klageren
bestod. Såfremt klageren havde bestået teoriprøven første gang, kunne klageren
have bestået den praktiske køreprøve den 14 eller 15. juli 2015, hvor de andre
elever på holdet var til køreprøve og kunne allerede fra det tidspunkt have
kørt på sin motorcykel.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at indklagede har lovet eller garanteret klageren, at klager kunne erhverve et
motorcykelkørekort indenfor 4 uger. Det findes endvidere ikke godtgjort, at det
skyldes forhold på indklagedes side, at klageren ikke bestod teoriprøven første
gang med den følge at køreundervisningen fik et længere forløb end forventet af
klageren. Endeligt finder nævnet ikke grundlag for at bebrejde indklagede, at
indklagede på grund af sommerferie i juli måned først kunne bookede en tid til
den praktiske køreprøve i august måned. Som følge heraf kan klagerens krav om en
kompensation ikke tages til følge.

 

Sag nr. 689/15

Klager, har klaget over, at klager skal betale for 10 lektioner,
der ligger udover de timer, der er angivet i lektionsplanen, da klager mener,
at klager har kørt færre timer end angivet i lektionsplanen. ​Klager er endvidere utilfreds med, at klager
ikke er blevet informeret om ekstra kørelektioner både i lovpakken og udenfor
lovpakken. Klageren har endvidere anført, at klager dagen før køreprøven skrev
under på at have modtaget alle de påståede repetitionstimer, idet klager troede
at kørelektionerne var omfattet af lovpakken, at klager fik at vide, at klager
bare skulle skrive under, og at der ikke er nogen variation i klagers underskrift.

Indklagede, har fastholdt, at klageren skal betale for 14
repetitionstimer, idet det har formodningen imod sig, at klageren kunne gå til
køreprøve uden at have gennemført den lovpligtige del af undervisningen, og at
klageren selv har skrevet under på at have modtaget de ekstra repetitionstimer.
Kørelæreren, der har forestået undervisningen har endvidere på baggrund af
noteringer i sin kalender bekræftet, at klageren har modtaget de anførte
repetitionstimer.

Efter bevisførelsen lægger nævnet til grund, at klageren,
der har gennemført både teori og køreprøven mindst har modtaget lektioner
svarende til de lovpligtige undervisningstimer, der fremgår af lovpakken.
Klageren har ifølge det i sagen fremlagte bilag, der vedrører repetitionstimer,
tillige ved sin underskrift bekræftet at have modtaget 14 repetitionstimer. Som
følge heraf findes indklagede at have krav på betaling for de gennemførte
repetitionstimer.

 

Sag nr. 690/15

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 6.300 kr. under
henvisning til, at klager ikke har opnået at generhverve sit kørekort, som
lovet af indklagede, at klager ikke som forventet blev tilmeldt indklagedes
Køreskole i klagers by, men derimod indklagedes Køreskole i en andel del af
landet, at indklagede ikke har sørget for, at de fornødne papirer var til
stede, da klageren skulle til teoriprøve, hvorfor klager blev afvist, og at
klageren som følge heraf har været nød til at skifte til anden kørelærer.
Klageren har endvidere krævet erstatning på 3.000 kr. for udgift til ny
kørelære, 400 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og 350 kr. for forgæves kørsel og
utallige telefonsamtaler med indklagede eller andre for at få hjælp.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort,
at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at
generhverve sit kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været
uden værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 6.300
kr.

Da klagerens øvrige krav alene er opgjort, men ikke nærmere dokumenteret,
kan nævnet ikke tage stilling til disse krav.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.300 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte
frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf.
§ 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 691/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af 6.995 kr. under
henvisning til at indklagede lovede klageren, at klager kunne erhverve kørekort
inden sommerferien, at teoriundervisningen og køretimerne ofte blev afkortet, at
undervisningen var mangelfuld, at der var samme teoriundervisning for begyndere
og erfarne elever, ofte brug af vikarer, der ikke kunne tale forståeligt dansk,
ikke tilstrækkeligt med biler til rådighed på manøvrebanen, kørelæreren talte
konstant i telefon under køreundervisningen og talte nedsættende om kvinder.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger findes det godtgjort,
at indklagede er ansvarlig for, at det ikke har været muligt for klageren at
erhverve kørekort, og at undervisningen hos indklagede dermed har været uden
værdi for klageren. Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af 6.995 kr.

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 6.995 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort
jf. § 30 i vedtægterne.

I henhold til § 24, stk. 2 i vedtægterne tilbagebetales
klagegebyret.

Sag nr. 692/15

Klager, har krævet tilbagebetaling af et ikke nærmere
opgjort beløb betalt for undervisning hos indklagede under henvisning til, at
klageren er utilfreds med måden, indklagede har håndteret undervisningen og
klageren som person på, at indklagede i undervisningen ikke har rettet sig
efter lovkrav og vejledninger, ligesom undervisningen har været særdeles ringe
og helt uden pædagogiske grundprincipper, og at der er blevet talt i telefon i
undervisningstimen.

Indklagede, der har oplyst, at klageren under forløbet har
haft 3 forskellige kørelærere, har bestridt, at de pågældende kørelærere har
udvist manglende interesse for klageren, at der ikke skulle være undervist i
henhold til lektionsplanen, og at de pågældende kørelærere skulle have talt i
telefon i undervisningstiden. Indklagede har endvidere anført, at klageren under
forløbet har udbedt sig ekstra pausetid, ikke har betalt reserverede køreprøvebookinger,
at klageren ikke har kunnet tilpasse sig ledige køretimer, at klageren var forsinket
til flere køretimer, og at klageren først lang tid efter undervisningsforløbet
har givet udtryk for utilfredshed med forløbet.

Det fremgår af lektionsplanen, at klageren, der påbegyndte
undervisningen i oktober 2014, udover de lovpligtige lektioner har haft 14
repetitionstimer og er dumpet 4 gange til køreprøven. Klageren har
efterfølgende haft 11 lektioner hos anden kørelærer og har herefter bestået
køreprøven.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder at klageren ved
sin underskrift har bekræftet at have modtaget undervisning i henhold til
lektionsplanen og repetitionstimerne, at klageren ikke undervejs i forløbet har
klaget over mangler ved undervisningen, og da det ikke findes godtgjort, at
indklagede ikke har taget behørigt hensyn til klagerens særlige personlige
forhold, kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til følge. ​

Sag nr. 693/15

Klageren, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af
18.700 kr. under henvisning til, at klager ville have bestået køreprøven på
standardpakkens betingelser og prisen på 9.500 kr., såfremt tidspunktet for
køreprøven ikke var blevet ændret med en dags varsel uden mulighed for
køreundervisning forinden, at klageren ikke har modtaget de lovede hjælpemidler
for ordblinde, og manglende mulighed for at opnå kontakt til kørelæreren, så
klageren havde en inaktiv periode på 5 måneder, hvilket medførte, at klager
måtte skifte kørelærer med yderligere udgifter til følge.

Indklagede, har afvist kravet under henvisning til, at indklagede
ikke har lovet, at klageren ville få udleveret hjælpemidler til ordblinde, at
klageren kunne få al den teori, klager ville, og at indklagede har læst alt op
mundtligt med klageren. Indklagede har endvidere anført, at klageren selv
insisterede på at gå til køreprøve, selvom der var lavet en fejl med bookingen,
at indklagede ikke har givet nogen garanti for, at klageren ville bestå
køreprøven første gang eller alene på baggrund af den lovpligtige undervisning,
og at klageren kun er blevet afkrævet betaling for de køretimer, som klager har
haft, og som klager har skrevet under på. Endelig har indklagede anført, at der
aldrig har været en pause på 5 måneder i køreundervisningen, kun i klagerens
betaling, idet indklagede, flere gange måtte rykke klageren for betaling af sit
tilgodehavende og gjorde klageren opmærksom på, at indklagede ikke ville
fortsætte med undervisningen, medmindre klageren betalte indklagedes tilgodehavende.

Det findes ikke godtgjort, at indklagede har pligt til eller
har lovet klageren at udlevere hjælpemidler til ordblinde. Det findes endvidere
ikke godtgjort, at klageren blev presset til at acceptere en køreprøve med dags
varsel, eller at indklagede har lovet klageren, at klager kunne erhverve
køreprøven alene på baggrund af de lovpligtige lektioner. Endeligt findes det
efter det foreliggende materiale ikke godtgjort, at der har været en pause på 5
måneder i køreundervisningen, eller at det skyldes forhold på indklagedes side,
at klageren ønskede at skiftede til anden kørelærer. Klageren krav kan således
ikke tages til følge.

 

Sag nr. 696/15

Klageren, har bestridt, at klager skal betale for en
køretime på 375 kr. og et prøvegebyr på 600 kr. under henvisning til, at der er
indgået aftale med indklagede om, at der ikke skulle betales for en køretime,
der aldrig blev gennemført, ligesom klageren ikke skal betale gebyret for en
køreprøve, der blev aflyst for sent. Klageren har endvidere protesteret imod at
betale et rykkergebyr på 225 kr. for en ikke udsendt betalingsanmodning. Endeligt
har klageren krævet erstatning for forsinkelse af køreprøve på 1.000 kr., og erstatning
for krænkelser og chikane på 1.500 kr.

Indklagede, har fastholdt kravet og har afvist at betale
erstatning under henvisning til, at klageren aflyste en kørelektion for sent,
som der skal betales for, og at klageren, efter at køreprøven var bestilt,
ønskede at skifte til anden kørelærer på et tidspunkt, hvor gebyret til
køreprøven ikke længere kunne refunderes.

Da klageren selv valgte at skifte til anden kørelærer på et
tidspunkt, hvor det ikke længere var muligt for indklagede at få refunderet
gebyret til køreprøven, har klageren ikke krav på at få refunderet gebyret på
600 kr. af indklagede.

Da der er uenighed omkring betaling for én kørelektion, og da
en afgørelse af denne tvist forudsætter en nærmere bevisførelse herom ved de
almindelige domstole, afvises denne del af sagen efter vedtægternes § 5, stk.
3.

Opkrævning af rykkergebyr forudsætter ifølge rentelovens
bestemmelser, at kreditor forud herfor har fremsendt en betalingsanmodning. Da
indklagede ikke har godtgjort at have fremsendt betalingsanmodningen inden
opkrævningen af rykkergebyr på 225 kr., har indklagede ikke krav på betaling
heraf.​

Da klagerens krav om erstatning for krænkelser og chikane på
1.500 kr. ikke er nærmere dokumenteret, kan nævnet ikke tage stilling til dette
krav.

 

 

 

Den 07. oktober 2015 holdt Ankenævnet for Køreundervisning møde.

 

​I sagsbehandlingen deltog:

 

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen (2 stemmer)

samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen


​På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 671/2015

Klager, har krævet en erstatning på 2.199 kr. som følge af,
at klager har måttet betale et nyt gebyr til køreteknisk kursus, idet
indklagede ikke havde oplyst klager om, at klager skulle tage teorilektion nr.
17, inden klager kunne komme på køreteknisk kursus. Klageren var klar over, at
klager manglede en teorilektion i sin lektionsplan, men troede, at klager fik
teorien på køreteknisk anlæg. Klager har gjort gældende, at det må være
kørerlærerens ansvar at informere eleven om, hvor og hvornår teoritimerne
ligger i forløbet og har bl.a. henvist til kørekortbekendtgørelsens bilag 4,
stk. 6, der vedrører selvstudium og betingelserne herfor.

Indklagede har afvist kravet og har anført, at klager både
ved opstart af undervisningen og under forløbet har fået at vide, at al
undervisning skal tages i den rækkefølge, der står i lektionsplanen, idet
klager ellers ville blive afvist eller miste kurser, hvilket også fremgår klart
og tydeligt af lektionsplanen. Undervisningen i teori foregår altid på skolen,
og det må være klagers eget ansvar at holde styr på, hvor langt klager er nået
i lektionsplanen, når klager ikke følger et bestemt teorihold, men kører sit
eget løb i sit eget tempo med interaktiv undervisning.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at eleven har været omfattet af reglerne om selvstudie.

Kørelæreren har pligt til at opbevare lektionsplanen, og
kørelæreren bærer som udgangspunkt ansvaret for, at undervisningen finder sted
i overensstemmelse med rækkefølgen i lektionsplanen, og at klageren får gennemført
den krævede teorilektion, inden klager møder til køreteknisk kursus.

På baggrund af sagens oplysninger må det dog lægges til
grund, at klageren både ved opstart og under køreundervisningen er blevet gjort
bekendt med, at al undervisning skal tages i den rækkefølge, der følger af
lektionsplanen. Lektionsplanen indeholder ikke oplysninger om, at teorilektionen
kan afvikles i forbindelse med køreteknisk kursus. Klager var klar over, at
klager manglede en teorilektion, men var i tvivl om, hvorledes afviklingen af
teorilektionen skulle finde sted. Da klager ikke sørgede for at få afklaret spørgsmålet
ved at kontakte indklagede, forinden klager mødte til køreteknisk kursus,
finder nævnet, at klageren under disse omstædigheder selv bærer ansvaret for,
at der skal betales for et nyt køreteknisk kursus, hvorfor klagerens krav om
erstatning ikke kan tages til følge.

Sag nr. 674/2015

​Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 9.000 kr. og
erstatning under henvisning til, at klager ikke som lovet af indklagede, erhvervede
et kørekort indenfor ca. 3 måneder, selvom klageren ved indgåelse af aftalen i
februar 2014 oplyste, at klager skulle flytte til andet nordisk land i starten
af august 2014, at indklagede reklamerer med at være ekspert i hurtige
kørerkortforløb helt ned til 14 dage, at der hos indklagede, var lange
ventetider på at komme til teoriprøve, at det ikke var muligt at komme i
kontakt med indklagede, at den kørelærer, som klager blev tildelt, var
bortrejst meget af tiden, at indklagede talte i telefon under
køreundervisningen, at der ikke blev undervist i henhold til reglerne, at den
af indklagede anviste tolk ikke var kompetent til opgaven, og at indklagede
ikke, som annonceret, er medlem af Dansk Kørelærer - Union

Indklagede har bestridt kravet og har gjort gældende, at det
skyldes forhold på klagerens side, at klageren ikke opnåede af få kørekort
inden afrejsen til andet nordisk land, at klageren var blevet informeret om
undervisningens forløb, herunder muligheden for at booke teori-og køreprøver,
at køreundervisningen er blevet gennemført hurtigst muligt, at undervisningen
er foregået i overensstemmelse med reglerne, og at klageren selv har
underskrevet lektionsplanen. Indklagede har endvidere bestridt, at indklagede
talte i telefon i undervisningstiden, og at tolken ikke var kompetent til at
udføre opgaven.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund,
at der blev tilrettelagt et forløb, så køreundervisningen kunne gennemføres
indenfor 3 måneder under den stiltiende forudsætning, at klageren indenfor den anførte
periode var i stand til at bestå den teoretiske og praktiske køreprøve. Det
fremgår af lektionsplanen, som klageren har underskrevet, at der har været et
kontinuerligt forløb i undervisningen fra den 6. marts 2014, men at klageren
først bestod teoriprøven 3. gang den 19. juni 2014 og ikke bestod den praktiske
køreprøve for 2. gang den 7. august 2014. Da det således ikke findes godtgjort,
at det skyldes forhold på indklagede side, at klageren ikke kunne opnå kørekort,
forinden afrejsen til andet nordisk land i august 2014, og da det ikke findes
godtgjort, at køreundervisningen har været mangelfuld, kan klagerens krav ikke
tages til følge.

Sag nr. 675/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 13.700 kr.
for køb af en lovpakke, og ekstra køretimer samt erstatning for udgift til
flybillet til og fra København under henvisning til, at indklagede ikke allerede
ved den første praktiske kørelektion i marts 2014 gjorde klager opmærksom på,
at han, som bosat i udlandet, ikke kan erhverve kørekort i Danmark. Klager blev
til køreprøven den 19. februar 2015 afvist af den motorsagkyndige på grund af sin
udenlandske bopæl.

Indklagede har afvist kravet og har gjort gældende, at
indklagede ikke før den dag, klager var til køreprøve, blev gjort bekendt med,
at klager havde flyttet sin adresse permanent til udlandet. Indklagede har
endvidere afvist, at klager mundtligt eller skriftligt har underrettet
indklagede om, at klager ville flytte permanent til udlandet. Endeligt har
indklagede anført, at det fremgår af klagerens lektionsplan, at klageren er
bosiddende i Danmark, og at Borgerservice har godkendt klagerens papirer.

Det fremgår af klagerens lektionsplan, at klageren ved
påbegyndelsen af undervisningen hos indklagede den 14. februar 2014 havde bopæl
i Danmark, at Borgerservice har godkendt klagerens ansøgninger, ligesom
klagerens papirer er blevet godkendt under hele undervisningsforløbet frem til
køreprøven den 19. februar 2015, hvor klager blev afvist. Det fremgår ikke
klart af sagens oplysninger, hvornår klageren endelig blev bosat i udlandet,
udover at klageren har oplyst, at han har været bosat i udlandet fra den 1.
september 2015.

Ifølge undervisningsplanen har kørelæreren ingen pligt til
at informere eleven om, at erhvervelse af kørerkort kræver fast bopæl i
Danmark, medmindre kørelæreren ved påbegyndelsen af køreundervisningen bliver
gjort bekendt med elevens bopælsforhold.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at klageren ved aftalens indgåelse informerede indklagede om, at klager havde fast
bopæl i udlandet, ligesom det ikke findes godtgjort at klageren under forløbet
gjorde indklagede bekendt med, at klageren ikke længere havde fast bopæl i
Danmark. Som følge heraf har klageren ikke krav på tilbagebetaling af de
indbetalte beløb eller krav på erstatning.

Sag nr. 676/2014

​​

Sagen har af indklagede været anlagt ved retten, der efter
begæring fra klageren henviste sagen til nævnet i medfør af retsplejelovens §
361, stk.1.

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 7.000 kr. og
fritagelse for betaling af indklagedes krav på 6.653,34 kr. under henvisning
til, at undervisningen var mangelfuld og ikke tilpasset klagerens niveau og behov,
at mørkekørsel ikke foregik efter reglerne, at den praktiske undervisning
foregik på lille MC, selv om klageren var tilmeldt undervisning på stor MC, og
at indklagede manglede vilje til at samarbejde med klageren.

Indklagede har bestridt, at undervisningen har været mangelfuld
og har henvist til, at indklagedes krav mod klageren er opgjort på baggrund af
de ydelser, klageren har modtaget af indklagede. Indklagede har endvidere gjort
gældende, at undervisningen på det hold, som klageren var tilmeldt, blev
tilrettelagt navnlig efter klagerens særlige behov og ønsker, og at indklagede
først har reklameret over undervisningen på det tidspunkt, hvor indklagede
rykker for betaling af sit resttilgodehavende.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at undervisningen har været mangel- fuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at
årsagen til, at klageren skiftede kørelærer, skyldtes forhold på indklagede
side. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling ikke tages til
følge.

 

 

Sag nr. 677/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.581,49,
som er betalt for en lovpakke og 1.050 kr. for ekstra køretimer under
henvisning til, at undervisningen ikke har fundet sted i overensstemmelse med
reglerne, ligesom klager trods adskillige henvendelser ikke har kunnet opnå
kontakt med indklagede med henblik på at opnå kørekort.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

På baggrund af klagerens oplysninger, findes det godtgjort,
at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for
at erhverve det lovede kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi
for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af i alt 6.631,49 kr.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 678/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af 4.450 kr. som klager
har betalt for et købsbevis på 1 stk. kørekort under henvisning til at det ikke
har været muligt for klager eller klagers barnebarn, der havde fået købsbeviset
som gave, at få indklagede til, at opfylde sin del af aftalen, idet det på
trods af talrige henvendelser ikke har været muligt at komme i kontakt med
indklagede og få en aftale i stand om køreundervisning.​

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen

På baggrund af klagerens oplysninger, findes det godtgjort,
at det skyldes forhold på indklagedes side, at det ikke har været muligt for
klageren at indgå en aftale om køreundervisning. Da købsbeviset således har
været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 4.450 kr.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

 

Sag nr. 679/2015

Klager, har krævet tilbagebetaling af 5.450 kr. under
henvisning til, at klager ved køb af lovpakken hos indklagede ikke var blevet
informeret om, at klager ved en pause på mere end 3 måneder skulle betale på
ny, ligesom det heller ikke af lektionsplanen fremgår, at klager skal betale
igen, men alene at han skal starte forfra. Klager har endvidere henvist til, at
da klager oplyste indklagede om, at han var sygemeldt ikke fik oplyst, at
pengene ville gå tabt, hvis klager ikke mødte op til køreundervisningen.
Endeligt har klager anført, at klageren ikke har fået udleveret
handelsbetingelserne før i forbindelse med klagesagen.

Indklagede, har bestridt kravet og har anført, at klager ved
indledningen af køreundervisningen og via sin lektionsplan har fået oplyst,
hvilke konsekvenser pauser i køreundervisningen medfører, ligesom klager fik udleveret
indklagedes handelsbetingelser, hvoraf klart fremgår, hvornår der kan ske
refusion af indbetalte beløb. Handelsbetingelserne er endvidere ophængt på
køreskolen og kan ses på indklagedes website. Endeligt har indklagede anført,
at det fremgår af handelsbetingelserne, at anmodning om refusion skal være forelagt
for indklagede inden for ét år efter den første betalingsdag, men at indklagede
først har hørt fra klager mere end 1 år efter betalingen fandt sted.

Ifølge sagens oplysninger påbegyndte klageren køreundervisningen
den 9. januar 2014 og betalte den 13. januar 2014 for en lovpakke. Sidste
lektion fandt sted den 20. marts 2014. Som følge af sygdom holdt klageren
herefter en pause på mere end 3 måneder, og skal derfor i henhold til reglerne
i kørekortbekendtgørelsen starte forfra på køreundervisningen. Ifølge
indklagedes oplysninger er handelsbetingelserne tilgængelige på køreskolen og på
indklagedes website. Ifølge handelsbetingelserne skal eleven betale på ny ved
en pause på mere end 3 måneder, men eleven kan kræve refusion, såfremt eleven
ikke fortsætter undervisningen hos indklagede. Klageren har oplyst, at klager i
oktober 2014 blev gjort bekendt med handelsbetingelserne, der indeholder
oplysninger om refusion ved ophør. Det fremgår af klagen, at klageren først den
25. april 2015 klagede til indklagede over, at klager skulle betale igen for at
starte forfra.

Når henses til, at det ikke skyldes forhold på indklagedes
side, at klageren som følge af pause- reglerne har været nødt til at starte
forfra, og til at klageren først har gjort krav på refusion mere end 1 år efter
betaling har fundet sted, finder nævnet herefter ikke, at klageren kan gøre
krav på hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Klagerens
krav kan derfor ikke tages til følge.​​

 

Sag nr. 680/2015

​​

Klager har krævet tilbagebetaling af 8.750 kr. betalt for en
pakkeløsning og for yderligere betalte køretimer som følge af, at den kørelærer,
klageren fik tildelt, tog klageren på lårene, kyssede klager og nussede klager
i nakken under køreundervisningen, sendte mange sjofle sms´er til klageren, som
ikke var undervisningsrelaterede, ligesom indklagede brugte for meget tid på
flirt med klageren, hvilket medførte, at klageren blev nervøs og måtte have
flere undervisningstimer end nødvendigt.

Indklagede har erkendt, at tonen i de sms´er, der er blevet
udvekslet mellem klageren og indklagede ganske vist er i upassende form, men at
begge parter har været lige gode om det valgte sprogbrug. Indklagede har
endvidere gjort gældende, at klageren har modtaget den undervisning, klager har
haft krav på, og som har været nødvendig for at opnå kørekort.​

Efter det foreliggende kan det ikke afvises, at indklagede
har udvist en noget upassende adfærd overfor en elev, som er betroet ham til
undervisning. Efter indholdet af de sms´er, der er blevet udvekslet mellem klageren
og indklagede synes der dog at have hersket en noget uformel omgangsform både
under og efter undervisningstiden, som klageren ikke ses at have taget afstand
fra. Antallet af undervisningstimer ses endvidere ikke at overstige det nødvendige
og forventelige antal timer med henblik på at opnå kørekort. Under disse
omstændigheder findes det ikke godtgjort, at kørerlærerens adfærd har medført,
at klageren måtte have flere undervisningstimer end nødvendigt. Som følge heraf
kan klageren krav om tilbagebetaling ikke tages til følge.​

Sag nr. 681/2015

 

Klager, har betalt 8.900 kr. for en lovpakke og har gjort
gældende, at klager uanset kørelærerskift, har krav på at få det fulde udbytte
og de rabatter, der følger af lovpakken, og derfor alene skylder indklagede
1.200 kroner, og ikke som krævet af indklagede 2.200 kr. Klageren har anført,
at klager på grund af indklagedes uacceptable adfærd valgte at skifte til anden
kørelærer, og at klager ikke er blevet gjort bekendt med, at klager skulle
igennem hele køreundervisningen hos indklagede, før rabatten ville træde i
kraft. Klageren har endvidere anført, at det ikke fremgår af indklagedes
hjemmeside, at rabatten først træder i kraft, når hele forløbet er gennemført
hos indklagede.

Indklagede har anført, at klageren selv valgte at stoppe hos
indklagede og således ikke gennemførte forløbet inkl. køreprøven hos
indklagede, hvorfor pakkerabatten i henhold til indklagedes hjemmeside ikke er
blevet udløst. Som følge heraf har klageren modtaget en faktura lydende udelukkende
på de ydelser, klager har modtaget, som er 20 kørelektioner, teorikursus og 4
lektioner på manøvrebane. ​

Efter påbegyndt undervisning hos indklagede, ønskede klager
at skifte til anden kørelærer. Da klager således selv har valgt ikke at
gennemføre hele forløbet hos indklagede, og da det klart fremgår af indklagedes
hjemmeside, at det kun er ved køb af hele pakken inkl. køreprøve, at rabatten
ydes, har klageren ikke krav på rabat. Klagerens krav kan derfor ikke tages til
følge.

 

Sag nr. 682/2015

Klager har krævet tilbagebetaling af 10.200 kr. og
fritagelse for betaling af nytteløse kørelektioner og køreprøve under
henvisning til, at klager ikke, som lovet af indklagede, kunne nå teoriprøve og
køreprøve inden den 4. marts 2014, hvor klager rejste til udlandet, og at klager
efter hjemkomsten fra udlandet den 9. juli 2014 blev afvist til køreprøven, da 5
måneders fristen var overskredet. Klager har endvidere anført, at klager som
følge af travlhed lige inden køreprøven underskrev 4 kørelektioner, som aldrig
har fundet sted på de angivne tidspunkter, ligesom klager er blevet tilbudt
kørelektioner og køreprøve efter udløbet af 5 måneders fristen.

Indklagede har oplyst, at indklagede ved en fejl ikke fik
meddelt klageren, at klager efter 5 måneders pause skal starte forfra, men i
stedet oplyste, at hvis pausen er mellem 4-5 måneder skal, klager modtage 5
kørelektioner. Indklagede har endvidere oplyst, at årsagen til, at klageren
blev afvist fra køreprøven, skyldes urigtige datoer i lektionsplanen, som både
klageren og den pågældende kørelærer havde skrevet under på. Der verserer
ifølge det oplyste en straffesag vedrørende den pågældende kørelærer. ​

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager påbegyndte
undervisningen den 26. november 2013, bestod teoriprøven den 12. februar 2014
og var til køreprøve den 3. marts 2014, som klageren ikke bestod. Efter
hjemkomsten bookede indklagede nye køreprøver til klageren, senest den 13.
august 2014, som klageren imidlertid aflyst. Den 13. oktober 2014 blev klageren
afvist til køreprøven på grund af urigtige datoer i lektionsplanen.​

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at indklagede lovede klageren, at hun kunne erhverve et kørekort inden afrejsen
til udlandet i marts 2014. Når henses til, at klageren efter hjemkomsten fra udlandet
selv var årsag til, at tidspunktet for køreprøven blev udskudt og medvirkede
til at afgive urigtige oplysninger i lektionsplanen, med den følge at klageren
blev afvist til køreprøven den 13. oktober 2014, findes indklagede ikke at bære
ansvaret for, at klageren ikke opnåede kørekort efter hjemkomsten fra udlandet.
Klagerens krav kan således ikke tages til følge.

​​​

Sag nr. 683/2015

​​

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 5.953,38
kr., som klager har betalt for en lovpakke hos Sweetdeal under henvisning til, at klager ikke
kunne få flere køretimer uden at skulle betale et større beløb herfor. Klager
har oplyst, at klager skulle betale 650 kr. ved den sidste køretime den 30.
marts 2015 og derefter 5.000 kr. ekstra for at få lov til at fortsætte, ligesom
klageren har oplyst, at klager ikke har fået nogen oplysning om, hvad
ekstrabetalingen går ud på.

Indklagede, har afvist kravet og har henvist til, at klager
i sit undervisningsforløb har haft pause i mere end 3 måneder, hvilket
medfører, at klager efter reglerne skal starte forfra. Indklagede har endvidere
anført, at indklagede adskillige gange har kontaktet eleven telefonisk med
henblik på at aftale køretider, men at klageren hver gang har aflyst eller rykket
aftalerne på grund af arbejde, skole, egen sygdom eller sygdom i familien.
Klageren har endvidere aflyst en enkelt køretime alt for sent, hvorfor han er
blevet opkrævet 650 kr.

Indklagede har til brug for sagen fremlagt print af sms ér udvekslet
mellem indklagede og klageren.

Efter oplysninger om indklagedes adskillige forgæves forsøg
på at få aftalt køretimer med klageren og klagerens aflysninger af køretimer,
findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at
klageren som følge af pause i køreundervisningen i mere end 3 måtte starte
forfra og betale ekstra herfor. Klagerens krav kan således ikke tages til
følge.

Sag nr. 685/2015

Klageren, har krævet tilbagebetaling af 8.490 kr. under
henvisning til at indklagede ikke har overholdt en aftale om, at klageren kunne
deltage i aktiviteter efter kl. 16, at køreundervisningen ikke er gennemført
efter reglerne, at indklagede talte i telefon og skrev sms under kørslen, og at
indklagede i strid med sandheden har reklameret med at være medlem af Dansk
Kørelærer-Union. Klageren har i den forbindelse anført, at det ved valg af
kørelærer var afgørende for klageren, at indklagede var medlem af Dansk
Kørelærer-Union

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at det
skyldes forhold på indklagedes side, at klageren ikke har haft mulighed for at
erhverve kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi for klageren,
har klageren krav på tilbagebetaling af 8.490 kr.

På baggrund af klagerens oplysninger lægger retten til
grund, at indklagede talte i telefon og skrev sms´er i undervisningstiden. Det
er nævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke må benyttes af
kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens
indlæring. På baggrund heraf finder nævnet, at indklagede tillige skal betale
erstatning til klageren med 1.000 kr.​

Indklagede, skal inden 30 dage fra dato betale 9.490 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentlig
gjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne § 26 tilbagebetales klagegebyret.

 

 

Den 17. april 2015 holdt Ankenævnet for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

 

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen,
kørerlærer René Arnt samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen


På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag 664/14

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 4.300 kr.
samt erstatning for advokatomkostninger på 7.500 kr. under henvisning til, at
undervisningen hos indklagede har været mangelfuld, at teoriundervisningen ikke
har svaret til lovkravet, da klager ikke har fulgt et almindeligt
teoriundervisningshold, at klager ikke har fået udleveret sin lektionsplan,
hvilket har forhindret ham i at fortsætte hos anden kørelærer, og at indklagede
under undervisningen konstant snakkede i mobiltelefon og sendte beskeder.

Indklagede har bestridt, at teoriundervisningen har været
mangelfuld. Indklagede har henvist til, at han har oplyst klager om
tidspunkterne for teoriundervisning i henhold til lektionsplanen og for
repetitions/teoritimer og flere gange har opfordret klager til, at komme til de
fastlagte teoritimer, så han kunne følge den teori, der fremgår af
lektionsplanen, men at klager hver gang afviste det og skulle noget andet.
Indklagede har tillige bestridt, at have talt i telefon i undervisningstiden.
Indklagede har endvidere oplyst, at klager via sin advokat har modtaget en
rekonstrueret lektionsplan, efter at den oprindelige lektionsplan var
bortkommet under forsendelse til klager. Endeligt har indklagede oplyst, at undervisningen
blev stoppet, idet klager ikke overholdt indklagedes instruktioner og ikke
gjorde fremskridt i undervisningen på grund af talrige diskussioner med klager.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10
som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 666/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 10.500 kr. under henvisning til, at hun ikke, som lovet af indklagede,
erhvervede et MC kørekort indenfor en periode på 5-6 uger, at hun ikke har
modtaget den undervisning, som hun kunne forvente af indklagede, at hun
gentagne gange har forsøgt at få kontakt med indklagede for at aftale tid for
kørelektioner, men at indklagede ikke har reageret på hendes henvendelser.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at
klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at
erhverve det lovede MC kørekort. Da undervisningen således har været uden værdi
for klager, har klager krav på tilbagebetaling af 10.500 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 10.500 kr. til
klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den
fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive
offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Sag nr. 667/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et
beløb på 9.800 kr. under henvisning til, at indklagede ikke har overholdt en
aftale om, at hun kunne få sin lektionsplan og de penge retur, som ikke var
forbrugt til undervisningen, da hun ønskede at skifte til anden kørelærer. Klager
har efterfølgende modtaget 1.500 kr. fra indklagede, men lektionsplanen blev
fremsendt for sent af indklagede, så hun har været nødt til at starte forfra.
Klager har endvidere anført, at hjemmesiden ikke tydeliggør modregning af
rabatter ved ratebetaling. Endeligt har klager anført, at hun først modtog
lektionsplanen den 16. august 2014, ligesom den var fremsendt direkte til
klager og ikke til den nye kørerlærer, hvilket var aftalt i henhold til
sms-korrespondance.

Indklagede har gjort gældende, at rabatten først fratrækkes,
når køreprøven er kørt hos indklagede, hvilket betyder, at klager skal betale
det fulde beløb for den undervisning, som klager har modtaget og har henvist
til indklagedes hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der kun er rabat ved køb af
hele pakken. Da klager stoppede, blev 1.500 kr. returneret til klager.
Lektionsplanen blev fremsendt af indklagede til den nye kørelærer den 23. juli
2014, hvor indklagede modtog adressen på den nye kørelærer. Indklagede har
endvidere anført, at det er klagers eget ansvar, at hun fandt en ny kørelærer
for sent, idet klager via oplysningerne i lektionsplanen og ved holdstart er
blevet oplyst om fristreglerne. Det er klager selv, der har ansvaret for, at
lektionsplanen ikke blev fremsendt rettidigt, da den først kan sendes efter
anmodning og altid fremsendes til den nye kørelærer.

Efter påbegyndt undervisning hos indklagede ønskede klager
på grund af flytning, at skifte til anden kørerlærer. Da klager således valgte
ikke at gennemføre hele forløbet hos indklagede, og da det klart fremgår af
indklagedes hjemmeside, at det kun er ved køb af hele pakken, inkl. køreprøve,
at der ydes rabat, har klager ikke krav på rabat. Klager er i forbindelse med
undervisningen blevet gjort opmærksom på fristreglerne, herunder at der ikke må
gå mere end 3 måneder mellem datoerne for undervisningen. Ved skift af
kørelærer er det klagers ansvar snarest at give indklagede besked om navn og
adresse på den nye kørerlærer, så indklagede kan sende lektionsplanen til den
nye kørelærer, ligesom klager selv er ansvarlig for, at fristreglerne
overholdes. Da det ikke findes godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes
side, at lektionsplanen ikke blev fremsendt til ny kørelærer snarest efter
ophør af undervisningen eller at indklagede er ansvarlig for, at klager har
måttet starte forfra på køreundervisningen, kan klagers krav om hel eller
delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

Sag nr. 668/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 4.550
kr. samt gebyret til kørekort, der ifølge klager er blevet betalt to gange,
under henvisning til, at indklagede kørte klager psykisk ned under hver
køretime, hvorfor klager var nødt til at skifte kørelærer.

Indklagede har gjort gældende, at der blev indgået aftale om
et weekendkursus med 3 kørelektioner á 45 min, prøvegebyr og bil til køreprøve
til en samlet pakkepris på 4.550 kr. inkl. moms. Efter 4 kørelektioner ønskede
klager at skifte til anden kørelærer, fordi hun var nervøs, når hun skulle
køre, hvilket indklagede accepterede. Da klager herefter ikke købte hele
pakken, men kun en del af pakken, skal klager skal betale for den modtagne
undervisning.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at årsagen til, at klager valgte at afslutte undervisningen hos indklagede,
skyldtes forhold på indklagedes side, hvorfor klager skal betale for den
modtagne undervisning.

Det fremgår af indklagedes seneste opgørelse til klager, at
der kun er opkrævet ét prøvegebyr, men at der samtidigt er opkrævet et nyt
gebyr på 400 kr., der angiveligt skal dække diverse
administrationsomkostninger. Indklagede har endvidere opkrævet 2 rykkergebyrer
á 125 kr. efter at fordringen blev bestridt.

Indklagede ses ikke ved aftalens indgåelse at have gjort
klager opmærksom på, at der ved skift til anden kørelærer ville blive opkrævet
et administrationsgebyr på 400 kr., ligesom det ikke er oplyst, hvilke
omkostninger et sådant gebyr skal dække. Nævnet finder derfor ikke, at
indklagede ved den endelige opgørelsen af parternes mellemværende kan gøre krav
på et administrationsgebyr på 400 kr., ligesom indklagede ikke kan gøre krav på
rykkergebyrer, når fordringen blev bestridt.​

Sag nr. 669/14

Klager har krævet tilbagebetaling af 17.000 kr. under
henvisning til, at indklagede bærer ansvaret for, at klager ikke kunne
gennemføre køreprøven, inden teoriprøven faldt for 1-års reglen, ligesom
indklagede bærer ansvaret for, at klager måtte starte forfra, da 3 måneders
fristen ikke blev overholdt. Klager har til støtte herfor anført, at det må
være kørelæreren, der har ansvaret for at holde styr på datoerne, så eleverne
undgår af få problemer med fristerne.

Indklagede har herover for gjort gældende, at han fra
starten gjorde klager og dennes forældre opmærksom på, at han ikke var sikker
på, at klager ville være i stand til at bestå en køreprøve, og at forløbet
ville blive dyrt. Indklagede har endvidere gjort gældende, at han løbende har
informeret klager og dennes forældre om forløbet, ligesom han har informeret
dem om fristerne for erhvervelse af kørekort og konsekvenser af manglende
overholdelse heraf, og at årsagen til, at fristerne ikke blev overholdt, alene
skyldtes forhold på klagerens side.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort,
at det skyldtes forhold på indklagedes side, at klager som følge af
overskridelsen af fristerne for at erhverve kørekort har været nødsaget til at
starte forfra. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager og dennes forældre var
blevet gjort bekendt med, at det ville blive et langvarigt forløb, og at det
var usikkert, om klager ville kunne bestå en køreprøve, ligesom klager og
dennes forældre har været orienteret om fristreglerne og konsekvenserne af
manglende overholdelse heraf. Det findes således ikke godtgjort, at klager har
krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Sag nr. 670/14

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 10.200
kr. som hun har betalt for en pakkeløsning under henvisning til, at
undervisningen har været mangelfuld, idet hun ikke har lært det, hun skulle
ifølge lektionsplanen og derfor dumpede til teori og køreprøven, at der gik for
lang tid mellem køreundervisningen og aflæggelsen af køreprøven, at indklagede
har udstedt et førstehjælpsbevis til klager, selvom hun ikke har deltaget i
undervisningen, og at klager derfor har været nødt til at skifte til anden
kørelærer

Indklagede har bestridt, at undervisningen har været
mangelfuld og har henvist til, at klager har skrevet under på at have modtaget
undervisning i henhold til lektionsplanen, ligesom klager har været til
undervisning i førstehjælp. Indklagede har endvidere anført, at han flere gange
gjorde klager opmærksom på, at hun burde have haft flere kørelektioner, før hun
gik til prøve, hvilket klager ikke ønskede.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes
modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere
bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10
som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 672/14

Klager har krævet hel eller delvist tilbagebetaling af et
gebyr til køreteknisk kursus på 1.200 kr., betaling for én opvarmningstime
inden køreprøven og betaling for leje af bil til køreprøven under henvisning
til, at hun ikke har fået ordentlig information, om hvornår kurset fandt sted
og heller ikke har fået information om, at hun selv skulle betale, såfremt hun
ikke nåede frem til kurset på den aftalte dato. Klager har endvidere ikke fået
information om, at hun selv skulle betale for én opvarmningstime inden
køreprøven og for leje af bil til køreprøven. Ifølge klager må disse ydelser
være indeholdt i den samlede pakkeprise for erhvervelse af et kørekort.

Indklagede har bestridt, at klager ikke har fået oplysning
om, at udeblivelse eller aflysning fra køreteknisk kursus medfører et nyt
kursusgebyr på 1200 kr. og har henvist til, at klager både via opslag i
teorilokalet og i forbindelse med undervisningen er blevet informeret om, at
udeblivelse eller aflysning af kurset senere end 7 dage før medfører betaling
af et nyt kursusgebyr på 1.200 kr. Samme oplysning fremgår tillige af mappen,
hvor eleverne tilmelder sig glatbane, ligesom eleverne bliver bedt om at tage
et billede af deres tilmelding, så de ikke glemmer datoen og tidspunktet for
deres aftale om deltagelse i køreteknisk kursus. Indklagede har endvidere
anført, at kørelektionen til køreprøven ifølge lovgivningen ikke må være en del
af de lovpligtige 16 timers kørelektioner, ligesom leje af bil til køreprøven
ikke er omfattet af pakkeprisen.​

Ifølge sagens oplysninger har klager modtaget lektioner, der
ligger udover de lovpligtige lektioner på 16 timer, og klager kan derfor ikke
have haft nogen berettiget forventning om, at kørelektionen inden køreprøven
var omfattet af pakkeprisen. Det fremgår endvidere ikke af indklagedes
hjemmeside, at leje af bil til køreprøven er omfattet af tilbudspakken, hvorfor
klager skal betale herfor.

På baggrund af sagens oplysninger er klager i forbindelse
med undervisningen blevet gjort opmærksom på, at udeblivelse eller aflysning
fra køreteknisk kursus medfører betaling af nyt kursusgebyr på 1.200 kr. Da
klager var bekendt med, at hun skulle til køreteknisk kursus den 1. december
2014, og da det ikke skyldes forhold på indklagedes side, at klager ikke nåede
frem til kurset i tide, kan klagers krav om hel eller delvis tilbagebetaling af
de nævnte beløb ikke tages til følge.

 

 

 

 

Den 23. oktober 2014 holdt Ankenævnet for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

Jurist Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørerlærer René Arnt samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen

På mødet blev følgende klager behandlet:

Sag nr. 660/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 1.160 kr. under henvisning til, at hun er blevet afkrævet beløbet for at tilmelde sig glatbanekørsel, selvom beløbet er indeholdt i pakkeprisen på 6.499 kr., som klager tidligere har betalt. Klageren har endvidere anført, at det ikke fremgår af lektionsplanen, at hun igen skal betalt for glatbane, hvis hun er over et år om at tage sit kørekort, ligesom indklagede ikke har haft noget tab, da der først betales til køreteknisk anlæg, når eleven gennemfører glatbanekørsel.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægge til grund, at beløbet på 1.160 kr. til glatbanekørsel, allerede er indeholdt i pakkeprisen på 6.499 kr., som klageren har betalt for. Da indklagede således ikke har været berettiget til at kræve yderligere betaling for glatbanekørsel, har klageren krav på, at få beløbet tilbagebetalt.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 1.160 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Sag nr. 661/2014

Klager har klaget over køreundervisningen under henvisning til, at indklagede var kort for hoved og skældte ud fra start til slut, at indklagede under køreundervisningen var grov over for klager, og spillede høj musik i øret på klager, samtidigt med, at der blev givet højtråbende kommandoer under kørslen. Klager valgte derfor at afslutte undervisningen på motorcykel.

Ifølge sagens oplysninger har klageren ikke betalt for den undervisning, der har fundet sted, men har erklæret sig villig til at betale 5.300 kr., når klageren har modtaget lektionsplanen eller kopi heraf, ansøgning om kørerkort og andre relevante papirer fra indklagede.

Indklagede har bestridt, at hans adfærd har været årsag til, at klageren selv valgte at opgive undervisningen og har krævet betaling for den undervisning, som klageren har modtaget og har i den anledning opgjort et beløb på 7.537,50 kr. efter fradrag af rabat på 25 %, som skyldes for undervisningen. Indklagede har endvidere anført, at såfremt undervisningen afbrydes, afregnes den modtagne undervisning til normal lektionspris.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klageren valgte at afbryde undervisningen. Som følge heraf har indklagede krav på betaling for den undervisning, som klageren har modtaget, mod udlevering

af elevens ansøgning om kørekort.

Såfremt klageren skifter til anden køreskole, skal kørelærerens eksemplar af lektionsplanen udleveres til den nye køreskole til brug for klagerens fortsatte undervisning jf. kørekort-
bekendtgørelsen. I den situation må kørelæreren ikke må udøve tilbageholdelsesret i lektionsplanen med henblik på at opnå betaling fra eleven.


Sag nr. 662/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 8.900 kr. for køreundervisning og 3.000 kr. for udgiften til 5 teoriprøver under henvisning til, at undervisningen hos indklagede ikke har været udført i overensstemmelse med reglerne i kørekortbekendtgørelsen, idet teoriundervisningen alene har været gennemført som IT-undervisning og ikke som en undervisning, der veksler mellem computer- og klasseundervisning. Som følge heraf bestod klager ikke sin teoriprøve 5 gange under uddannelsesforløbet ved indklagede.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har bestridt, at teoriundervisningen ikke har været udført i overensstemmelse med kørekortsbekendtgørelsen, finder nævnet, at teoriundervisningen har været uden værdi for klageren. Klager har derfor krav på erstatning for mangelfuld teoriundervisning og gebyrer til teoriprøver og erstatningen fastsættes efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt til 5.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 5.000 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Sag nr. 663/2014

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 6.300 kr. for køreundervisning, 400 kr. for lægeerklæring og 472,50 kr. for førstehjælpsbevis under henvisning til, at indklagedes undervisning ikke har haft nogen værdi for klageren, idet teoriundervisningen hos indklagede ikke lever op til lovens mindstekrav, og at lektionsplanen ikke er blevet fulgt under den praktiske undervisning. Indklagede har endvidere ikke sørget for at aflevere klagerens lægeerklæring og førstehjælpsbevis til Borgerservice med det resultat, at klageren ikke er blevet oprettet hos Borgerservice.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har bestridt, at undervisningen ikke har været udført i overensstemmelse med reglerne, og da undervisningen efter de foreliggende oplysninger således har været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af 6.300 kr. for køreundervisningen og 400 kr. for lægeerklæringen eller i alt 6.700,00, idet det samtidigt lægges til grund, at førstehjælpsbeviset stadig er gyldigt.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 6.700 kr. til klager.

Såfremt, indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

Den 7. april 2014 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

Advokat Casper Schad (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer),​samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

​På mødet blev behandlet:

Sag nr. 657/2013

​Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.700 kr. under henvisning til, at hun som følge af køreskoleskift har krav på tilbagebetaling af 2 lektion á 360 kr. og udgift til køreteknisk anlæg 1.440 kr. alt med tillæg af moms, idet klager ikke har modtaget disse ydelser. Klager har efterfølgende anmeldt indklagede til politiet, idet klager mener, at indklagedes måde at undervise på er ulovlig, ligesom undervisningen var ringe.

Indklagede har heroverfor gjort gældende, at han tydeligt har gjort klager opmærksom på, at hun har betalt 9.980 kr. for en samlet lovpakke. Da klager ønskede at skifte til anden kørelærer, blev der sendt en opgørelse til klager, og efter at sagen havde været overgivet til advokat, accepterede klager at betale restancen på 450 kr.​

Der er ikke under sagens behandling i nævnet fremkommet oplysninger om, at politiet har fundet grundlag for at iværksætte en undersøgelse af indklagedes virksomhed.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, ligesom det ikke findes godtgjort, at årsagen til, at klager skifte køreskole, skyldtes forhold på indklagedes side. Som følge heraf kan klagerens krav om tilbagebetaling af 2.700 kr. ikke tages til følge​

Nævnet skal dog bemærke, at oplysningerne i indklagedes fakturaer om forfaldsdato, rentens størrelse ved for sen betaling og rykkergebyrer klart er i strid med rentelovens bestemmelser herom.​

​Sag nr. 658/2013

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 9.050 kr. under henvisning til, at indklagede ikke har været tilstrækkelig opmærksom på prøvedatoer og frister, idet indklagede indstillede klageren til køreprøven 1 dag for sent med den følge, at teoriprøven blev forældet.​Klager har endvidere oplyst at have været hos politiet i anledning af sagen.

Indklagede har oplyst, at der er korrekt, at klager er blevet afvist ved politiet pga. 5 mdr. pause reglen, hvorefter klager skal starte sin køreuddannelse forfra, men har gjort gældende, at klager både via oplysningerne i lektionsplanen og under køreundervisningen gentagne gange er blevet gjort opmærksom på pausereglerne, men at klager på daværende tidspunkt ikke havde råd til at gennemføre undervisningen. Der har endvidere været aftalt lektioner, hvor klager ikke er mødt op, og klager har endvidere været svær at få kontakt til blandt anden på grund af hjemrejse til Rumænien. Endeligt er klager blevet informeret om, at teoriprøven ikke tæller med i pausereglerne. Indklagede har endvidere oplyst, at han via indklagedes teleoperatør vil kunne skaffe oplysninger om, at der er foretaget samtaler og opkald fra køreskolen til klager, herunder den 6. september 2013, hvor klager udeblev fra undervisningen, hvilket er noteret på lektionsplanen. Såfremt klager ikke var udeblevet den dag, havde der ikke været brud på 5 måneders reglen.

Der er ikke under sagens behandling i nævnet fremkommet oplysninger om, at politiet har fundet grundlag for at iværksætte en undersøgelse af indklagedes virksomhed.

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen kan det lægges til grund, at klager er blevet gjort opmærksom på pausereglerne, ligesom det må antages, at klager er blevet orienteret herom i forbindelse med undervisningen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klager som følge af pausereglerne har været nødt til at begynde forfra på sin køreuddannelse. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager har haft kendskab til pausereglerne, at der har været tale om et længere undervisningsforløb, hvor klager har været svær at få kontakt med på grund af bortrejse, og at klager dels har manglet penge til at gennemføre undervisningen, dels ikke er mødt op til afgørende undervisningstimer. Som følge heraf kan klagers krav om tilbagebetaling af 9.050 kr. ikke tages til følge.

Sag nr. 659/2014

Klageren har krævet tilbagebetaling af et beløb på 3.600 kr. under henvisning til, at der har været 3 forskellige kørelærere undervej i forløbet, hvilket skabte frustrationer hos klager, at der har været talt i mobil eller tjekket sms ér under køretimerne, at det i den sidste del af forløbet ikke har været muligt at få flere normale køretimer samme uge, så rutine kunne finpudses og prøvemålrettes, at det ikke har været muligt at får ny køreprøve kort tid efter ej bestået køreprøve, og at der skete aflysning af køreprøve samme morgen, som bestilt køreprøve på grund af indklagedes afbudsoperation, som blev prioriteret frem for køreprøven. Disse forhold har ifølge klager samlet set skabt en unødig forlængelse af forløbet og som følge heraf, udgør den rigtige pris for den leverede ydelse et grundforløbet på 10.900 kr., et prøvegebyr på 600 kr. og 1 forberedelsestime på 400 kr. i alt 11.900 kr. og ikke som betalt 15.500 kr.

Indklagede har heroverfor oplyst, at Daniel som følge af indklagedes afbudsoperation uden beregning har fået 2 lektioner før køreprøve nr. 1, 2 lektioner før køreprøve nr. 2 og igen en køretime før prøve nr. 3. i alt en rabat på 1.600 kr. Indklagede har endvidere anført, at det er for at give eleverne de bedst mulige vilkår, at der er flere kørelærere om en elev, idet eleven dermed bedre vænner sig til at køre med fremmede, herunder til køreprøven. Indklagede har endvidere afvist, at han taler i mobil i undervisningstiden, og at det kun er sket én gang som følge af, at en elev havde kørt indklagedes dæk i stykker, så indklagede måtte have et nyt dæk. Endeligt har indklagede gjort gældende, at han ved ikke-bestået køreprøve altid har bestilt den først mulige tid, der passer ind i hans kalender, og at det anbefales, at eleven ikke går for hurtigt op til ny køreprøve, da eleven ellers ikke vil klare sig så godt på grund af, at eleven har den foregående prøve lurende i baghovedet.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at klager har betinget sig, at han skulle modtage undervisning af en bestemt kørelærer. Den omstændighed, at klager under forløbet har kørt med flere kørelærere, kan ikke anses for at udgøre en mangel ved undervisningen, da det kan være til gavn for eleven, at denne vænnes til at køre med forskellige kørelærere, inden eleven skal aflægge prøve hos en fremmed motorsagkyndig. Det er nævnets opfattelse, at det er kørelæreren, der er bedst til at vurdere, hvornår en elev er klar til at gå til prøve og til at fastsætte intervallet af køretimer, inden en køreprøven skal aflægges, også i de tilfælde, hvor eleven skal op til en ny køreprøve. Endeligt finder nævnet ikke grundlag for at kritisere indklagedes praksis ved bestilling af køreprøve, henset til, at indklagede ikke suverænt selv bestemmer, hvornår en køreprøve kan afholdes, og da indklagede ved planlægningen af sin undervisning skal have mulighed for også at varetage undervisningen i forhold til de øvrige køreskoleelever. Endeligt fremgår det af oplysningerne, at klager er blevet behørigt kompenseret i forbindelse med indklagedes afbudsoperation.

Det er nævnets opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke benyttes af kørerlæreren i undervisningstiden.

Da indklagede ikke har bestridt at have foretaget et enkelt opkald under en undervisningstime, finder 2 medlemmer af nævnet, at indklagede bør betale erstatning til klageren med 1.000 kr.

Henset til, at det efter oplysninger kan lægges til grund, at der alene har været tale om et enkelt opkald, og da der er enighed om, at opkaldet vedrørte udbedringen af en skade på bilens dæk, finder 3 medlemmer af nævnet ikke grundlag for i nærværende sag at pålægge indklagede at betale erstatning til klager.​

Som følge af det anførte, kan klager krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.​

Den 1. oktober 2013 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagernes behandling deltog:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

På mødet blev behandlet følgende sager:


Sag nr. 651/2013

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 2.700, som er betalt for et taxakørekort under henvisning til, at Jobcenter i XXX efterfølgende har betalt beløbet til indklagede, hvorfor klager har krav på at få beløbet refunderet. Ifølge klager er det aftalt, at indklagede skulle indbetale beløbet på klagers konto, men beløbet er aldrig blevet betalt til klager.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det godtgjort, at det mellem parterne er aftalt, at klager skal have refunderet et beløb på 2.700 kr. Klager har derfor krav på betaling af beløbet.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 2.700 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

Sag nr. 652/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af betalt beløb og erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven under henvisning til, at der har været tale om pengeafpresning og gentagne krav om fremvisning af kvittering, samt udsmidning fra køretime og teori, som der er betalt for.

Indklagede har anført, at klager tidligere var påbegyndt køreundervisning hos indklagede, men var ophørt. Klager ønskede efterfølgende at påbegynde køreundervisning på ny og indklagede bad klager om at medtage kvittering fra tidligere, som dokumentation for, hvad der tidligere var blevet betalt, og hvornår klager sidst havde modtaget køreundervisning. Indklagede gjorde klager opmærksom på, at hun skulle starte helt forfra med undervisningen og på ny betale for timer og udgifter, der allerede var brugt første gang og udstedte en regning på 3.120 kr. til dækning af manøvrekørsel 2. gang 4 x 330 kr., førstehjælp 2. gang 600 kr. kode til internet- undervisning 300 kr. og banegebyr og billeje 2. gang 900 kr. i alt 3.120 kr. Klager fik at vide, at hun kunne betale for undervisningen i rater, men klager betalte aldrig noget, og derfor bad han klager om at forlade undervisningen.

Der er under sagens behandling i nævnet fremlagt en faktura, hvoraf fremgår, at der den 8. februar 2010 er betalt et beløb på 8.000 kr. samt en faktura fra indklagede, hvoraf fremgår at der skal betales et beløb på 3.120 kr. til indklagede. Klager har i sit seneste indlæg til nævnet erkendt, at beløbet på 3.120 kr. ikke er blevet betalt.

På baggrund sagens oplysninger lægges det til grund, at forudsætningen for at fortsætte køreundervisningen hos indklagede var, at klager betalt en rate på 3.120 kr. Klager har erkendt ikke at have betalt beløbet på 3.120 kr. Da det således ikke skyldes forhold på indklagedes side, at undervisningen blev afbrudt, kan klagers krav ikke tages til følge.


Sag nr. 653/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af 3.800 kr. og har henvist til, at hun har krav på tilbagebetaling, idet en kørelærer har underskrevet hendes lektionsplan, uanset at klager ikke havde haft teorilektion, at det har været meget svært at aftale kørelektioner, der passede ind i klagers skolegang, at hun ikke er blevet orienteret om, at hun selv uden gebyr fra kørerlæreren kan bestille tid til køreprøven og at der blev ført rigtig mange telefonsamler under køretimerne.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at gennemføre køreundervisningen. Da undervisningen således har været uden værdi for klageren, har klageren krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 3.800 kr.

Det er ankenævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket, og ikke bør benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet brug af mobiltelefon i undervisningstiden må antages at forringe elevens indlæring.

På den baggrund finder ankenævnet, at indklagede skal betale klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.800 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 654/2013

Klager har krævet tilbagebetaling af 10.060 kr. under henvisning til, at hun har betalt for et kørekort, som hun ikke har fået, og at indklagede bærer ansvaret for, at klager som følge af fristeroverskridelser ikke har opnået kørekort, idet indklagede ikke har sørget for at følge op på klagers køreundervisning.

Indklagede har oplyst, at hun løbende har gjort klager opmærksom på, at pauser mellem køreundervisningen ikke må overstige 3 måneder, at indklagede har erkendt at hun har begået en fejl i forbindelse med første teoriprøve og tilbudt kompensation herfor, at klager dumpede til den efterfølgende teoriprøve den 31. december 2012 og glemte at betalt gebyr for 3. teoriprøve, at der ikke har været afholdt nogen kørelektion den 11. december 2012, idet klager kom for sent, ligesom indklagede har gjort gældende, at det skyldes klagers egne forhold, at klager har været nødt til at starte forfra.

Det fremgår af lektionsplanen, der er udleveret til klager, at afbrydelse af undervisningen i mere end 4 måneder medfører, at eleven må starte helt forfra. Klager er således blevet gjort bekendt med konsekvenserne af pause i undervisningsforløbet. Det fremgår endvidere af lektionsplanen, at begge parter har skrevet under på, at klager den 23. oktober 2012 havde 4 teoritimer og 4 timer på køreteknisk anlæg. Lektionsplanen indeholder ingen oplysninger om, at der har været afholdt en lektion den 11. december 2012, ligesom der ikke ses at have været afholdt yderligere lektioner efter den 23. oktober 2012. Det fremgår endvidere af oplysningerne, at klager dumpede til teoriprøven den 31. december 2012, glemte at betalt gebyr for 3. teoriprøve den 23. januar 2013, at klager først den 20. februar 2013 retter henvendelse til indklagede med henblik på bestilling af ny teoriprøve, og at klager ved den lejlighed igen blev gjort opmærksom på konsekvensen af fristoverskridelse.

Under disse omstændigheder finder nævnet det ikke godtgjort, at årsagen til, at klager ikke opnåede kørekort, skyldes fejl eller forsømmelser fra indklagede side. Som følge heraf kan klagers krav om tilbagebetaling af 10.060 kr. ikke tages til følge.

Sag nr. 655/2013

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 7.660,00 kr. og har henvist til, at han har krav på tilbagebetaling, idet indklagede ikke har sørget for, at klager kunne nå at tage køreprøven til motorcykel, inden nye regler trådte i kraft den 19. januar 2013, ligesom indklagede ikke gjorde klager bekendt med de nye regler, der trådte i kraft den 19. januar 2013 samt konsekvenserne heraf.

Indklagede har gjort gældende, at han under hele forløbet gjorde klager bekendt med, at han skulle blive færdig med motorcykelkørekortet, inden de nye regler trådte i kraft pr. 19. januar 2013, men at klager valgte at trække tiden og ikke ønskede at gå til køreprøven inden den 19. januar 2013. Indklagede har endvidere gjort gældende, at han vejledte klager om, at klager efter den 19. januar 2013 kun kunne erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1). Indklagede har derfor leveret en korrekt undervisning og rådgivning.

På baggrund af sagens oplysninger må det lægges til grund, at klager inden den 19. januar 2013 havde gennemført den fulde uddannelse til at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A) efter de gamle regler, men at klager selv valgte ikke at aflægge køreprøve senest den 10. januar 2013.

Det fremgår af parternes indlæg og indholdet af de af klager fremlagte SMS´er, at indklagede vejledte klager om, at såfremt klager ikke gik op til køreprøven efter de gamle regler inden den 19. januar 2013, kunne klager alene erhverve kørekort til den nye kategori A1 (lille motorcykel)

Af kørekortbekendtgørelsen § 141 fremgår følgende:

”Stk. 1. Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der senest den 18. januar 2013 har gennemført undervisningen til kategori A i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2012 om kørekort og bekendtgørelse nr. 92 af 16. januar 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2011. Dette gælder dog kun personer, der har bestået køreprøven til kategori A1 og i øvrigt opfylder kravene til udstedelse af kørekort.

Stk. 6 Der kan alene udstedes kørekort efter bestemmelserne i stk. 1-5 til personer, der har bestået køreprøven senest den 18. juni 2013.”

Ifølge de nye bestemmelser i kørekortbekendtgørelsen havde klager således fortsat mulighed for at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1) under forudsætning af, at klager havde bestået køreprøven senest den 18. juni 2013.

Nævnet finder det således ikke godtgjort, at årsagen til, at klager ikke opnåede kørekort til motorcykel efter de gamle regler eller til kategori A1 motorcykel efter de nye regler, skyldtes mangelfuld undervisning eller forkert rådgivning fra indklagedes side. Klagers krav kan således ikke tages til følge.

Sag nr. 656/2013

Klager har krævet 1 million kr., som kompensation for tort og svie som følge af, at klager efter bestået teoriprøve og gennemførslen af 22 praktiske lektioner ikke fik lov til at gå op til køreprøve, idet kørelæreren opfordrede klageren til at opgive buskørekortet, da klager ikke kørte sikkert nok. Klager har endvidere anført, at det er uacceptabelt, at han ikke på et langt tidligere tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at hans køreevner ikke var tilstrækkelige til at blive indstillet til køreprøven

Indklagede, har indledningsvist oplyst, at klager blev tilmeldt et AMU kursus, Personbefordring med bus, som blev betalt af XXX kommune. Klager har endvidere gjort gældende, at klagers kørselsrutine ikke var på et niveau, hvor det ville være muligt at bestå en erhvervskøreprøve kategori D, hvilket klager og hans sagsbehandler løbende blev orienteret om. Efter en faglig vurdering fra både faglærere, konsulenter og klagers sagsbehandlere forsøgte man forgæves at formå klager til at skifte til en mere realistisk uddannelse. Endeligt er det anført, at XXX kommune, der betalte for kurset, på baggrund af en faglig vurdering traf beslutning om at afmelde klager fra kurset.

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at XXX Kommune, der skulle betale for kurset, løbende er blevet orienteret om klagers kursusforløb, og at beslutningen om at klager skulle afmeldes kurset tillige blev truffet af XXX Kommune efter samråd med faglærere og konsulenter hos indklagede. Det findes således ikke godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagede side, at klager ikke fik mulighed for at tage den praktiske køreprøve. Under disse omstændigheder og da det ikke findes godtgjort, at klager har krav på godtgørelse for svie og smerte, kan klagers krav ikke tages til følge.

Den 9. april 2013 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.

I sagsbehandlingen deltog:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

På mødet blev behandlet:

Sag nr. 646/2012

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, at det på grund af forhold på indklagedes side ikke har været muligt at komme til teoriprøve, ligesom han har henvist til, at det ikke har været muligt at komme i kontakte med indklagede, hvorfor klager har været nødt til at skifte til anden kørelærer.

Indklagede har gjort gældende, at han har et krav på 1000 kr. mod klager, idet klager alene har betalt 8.000 kr. og ikke som aftalt 9.000 og har endvidere gjort gældende, at have krav på betaling af 3 gange tabte gebyrer for teoriprøve á 580 kr., idet klager ikke mødte som aftalt. Indklagede er dog enig i, at klager mangler køreteknisk anlæg, 2 kørelektioner og samt en køreprøve.

Klager har ikke nærmere opgjort sine udgifter i forbindelse med skift af kørelærer, ligesom indklagede ikke har opgjort et eventuelt modkrav. Det er således ikke muligt for nævnet at tage stilling til, hvorvidt klager måtte have et krav mod indklagede. Under disse omstædigheder, og da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af tvisten forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises denne del af sagen efter vedtægternes § 11, som uegnet til nævnsbehandling.​

Da det efter det foreliggende ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført udgifter

for klager, tilkender nævnet klager en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 1.000 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at​navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til § 26 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 647/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb på 2.000 kr. under henvisning til, at det er urimeligt, at klager skal betale for køreteknisk anlæg to gange, da indklagede ikke havde informeret klager om, at der var booket en tid på køreteknisk anlæg den 2. august 2012, hvorfor klager ikke mødte op.

Indklagede har gjort gældende, at han oprindeligt havde booket en tid til klager den 29. juni 2012 på køreteknisk anlæg. Betaling herfor var indeholdt i den obligatoriske lovpakke, og var derfor allerede betalt af klager. Klager aflyste imidlertid den bookede tid, idet han skulle deltage i Roskilde festivalen. Sammen med klager bestilte indklagede hos FDM en ny tid, og klager kunne vælge mellem flere forskellige datoer. Klager valgte den 2. august 2012, og denne tid blev booket ved FDM under fuld indforståelse med klager. Klager mødte ifølge kursusstedet ikke op som aftalt den 2. august 2012. Indklagede søgte herefter at få kontakt med klager, men fik oplyst, at klager var taget på ferie. Efter samråd med klager blev der herefter booket et nyt tidspunkt til et køreteknisk kursus til afholdelse den 16. august 2012, og klager fik en yderligere opkrævning på 2.000 kr., som han ikke gjorde indsigelse imod Da årsagen til den yderligere opkrævning skyldes klagers udeblivelse fra køreteknisk kursus den 2. august 2012, må klager selv bære den ekstra udgift.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 11 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til § 26 i vedtægterne tilbagebetales klagegebyret.

Sag nr. 650/2012

Klager har gjort gældende, at indklagedes tilgodehavende skal reduceres til 1.800 kr., idet klager har krav på reduktion af betaling for lovpakke, da det nu fremgår af indklagedes hjemmeside, at lovpakken koster 8.900 kr., og ikke som betalt af klager 12.60 0 kr., hvorfor der skal fratrækkes et beløb på 3.700 kr. Der skal endvidere ske reduktion af betaling for repetitionslektioner, idet klager gør gældende, at det var aftalt, at lektioner, der blev kørt i xxx bil, ikke ville blive afregnet, og da der har været tale om et yderst langsommeligt og besynderligt forløb.

Indklagede har gjort gældende, at parterne i februar 2012 indgik aftale om betaling af 12.600 kr. for lovpakken. Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved køreundervisningen, og har anført, at klager ikke har opfyldt/evnet lovpakken og dermed ikke opfyldt sin pligt, da han også er udeblevet i en del af teoriundervisningen og bare er kommet og gået, som det har passet klager. Klager er endvidere udeblevet fra køretimer uden at melde afbud rettidigt, hvorfor klager må betale for disse kørelektioner. Indklagede har endvidere bestridt, at repetitionstimer kørt i xxx bil ikke ville blive afregnet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager og indklagede i februar 2012 indgik aftale om betaling af 12.600 kr. for en lovpakke. Den omstændighed, at indklagede på et senere tidspunkt har nedsat prisen for en lovpakke, medfører ikke, at klager herefter har krav på at få reduceret den aftalte pris.

Det fremgår af oplysningerne i lektionsplanen, at klager har gennemført og kvitteret for modtagelsen af repetitionslektioner. Det fremgår endvidere, at klager er blevet afkrævet betaling for 2 lektioner, da klager ikke meldte afbud rettidigt. Da klager ikke har godtgjort, at han har meldt afbud rettidigt, og da klager ikke har godtgjort, at det var aftalt, at der ikke skulle betales for ekstratimer kørt i xxx bil, har indklagede krav på betaling for repetitionstimer opgjort til 7.650 kr.

Klagers krav om reduktion af indklagedes tilgodehavende kan således ikke tages til følge.

Den 14. november 2012 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde. På mødet blev behandlet følgende sager:

Sag nr. 639/2012 og 640/2012

Klagerne, har begge krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 8.500 kr. betalt for en grundpakke og har henvist til, at der har været mangler ved indklagedes køreundervisning, at indklagede altid kom for sent, talte i mobiltelefon i undervisningstiden, talte bag om ryggen på kolleger, sagkyndige og elever, og at indklagede har nægtet at betale pengene tilbage, efter at klagerne har skifte til anden køreskole.

Indklagede, har bestridt, at det skyldes forhold på indklagedes side, at klagerne ville skifte til anden køreskole og har gjort gældende, at klagerne er kommet med stærk injurierende påstanden om indklagede. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klagerne som følge af ophøret skal betale for den undervisning, klagerne har modtaget efter køreskolens almindelige betingelser og har opgjort, at xxx har krav på refusion af 2.460 kr. og xxx har krav på refusion af 2.800 kr. og et yderligere refusionsbeløb på 150 kr., såfremt teoribøgerne afleveres i ubeskadiget stand. Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerne har afvist tilbuddet.

Efter det foreliggende kan ankenævnet ikke afvise, at klagerne har følt sig generet af indklagedes adfærd. Det findes dog ikke tilstrækkeligt godtgjort, at årsagen til, at klagerne besluttede sig til at skifte køreskole, alene kan tilskrives forhold på indklagedes side. Som følge heraf kan klagernes krav om tilbagebetaling af det krævede beløb ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 641/2012

Klager, har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 7.490 kr. under henvisning til, at hun blev lovet at måtte holde en 3 måneders pause og gør gældende, at hun ikke har overskredet denne frist, idet sidste lektion fandt sted den 15. august 2011 og hun mødte på igen på køreskolen den 10. november 2011, men blev afvist af teorilæreren, da der var noget galt med datoerne i hendes lektionsplan, og derfor ikke kunne modtage undervisning.

Indklagede har gjort gældende, at han ved påbegyndelsen af undervisningen fortalte klager, at undervisningen ikke måtte afbrudt mere end 3 måneder, og såfremt fristen blev overskredet, skulle klager starte forfra. Indklagede har endvidere oplyst, at han var på ferie den 10. november 2011 og ingen af hans teorilærere kan erindre, at de skulle have haft kontakt med klager den 10. november 2011. Efter reglerne skal klager derfor starte forfra, og indklagede har tilbudt klager, at hun kunne fortsætte mod at tage teorilektion 1, 2 og manøvrebane og teori 3 igen. Dette tilbud har klage efterfølgende afslået.

Det fremgår af den fremsendte lektionsplan, at datoen for sidste lektion er blevet rettet fra den 11. august 2011 til den 15. august 2011. Årsagen til rettelsen er ukendt. Uanset om sidste lektion har fundet sted den 11. august 2011 eller den 15. august 2011, kan 3 måneders fristen ikke anses for overskredet den 10. november 2011, hvor klager påstår hun mødte til undervisning igen. Da det imidlertid ikke findes godtgjort af klager, at hun mødte til undervisningen den 10. november 2011 og dermed overholdt 3 måneders fristen, kan klagerens krav efter det foreliggende ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag nr. 642/2012

Indledningsvist bemærkes, at sagen har verseret ved retten i Århus, idet indklagede, XXX Køreskole, har indgivet stævning mod klager, med påstand om betaling af 20.240 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling for modtaget køreundervisning. Klager har nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb eller i alt 13.120 kr. Sagen er efter begæring fra klager henvist til ankenævnet.

Klager, har gjort gældende, at indklagede alene kan gøre krav på betaling for grundpakke samt gebyrer, hvilket svarer til det tilbudte beløb på 13.120 kr. under henvisning til, at indklagede mangler den fornødne rutine som kørelærer, at indklagede smøler med at få tilmeldt sine elever til teoriprøve, hvilket betyder forøgede udgifter til lægeerklæringer, samt at der har været for lange pause i forløbet, hvorved der røg for mange ekstratimer på.

Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved køreundervisningen eller for lange pauser i køreundervisningen. Klageren har fulgt lektionsplanen og har kvitteret for hver eneste lektion. Årsagen til den ekstra udgift til lægeerklæring og yderligere køretimer skyldes forhold på klagers side, herunder at klager manglede førstehjælpsbevis og smølede med at indhente en lægeerklæring, havde en dårlig fod, udeblev fra glatbanekursus og tog på en længere ferie. Klager har derfor ikke været uvidende om, at der ville påløbe yderligere køretimer, som klager skulle betale for.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 643/2012

Klager, har krævet tilbagebetaling af 13.000 kr. under henvisning til, at han blev lovet, at han ville få sit kørekort indenfor 2 måneder, at indklagede smed hans kørebog væk, at klager var nødt til at tage flere køretimer end lovpakkens 16 timer, og at indklagede krævede 3.500 kr. for en ny kørebog for at komme op til ny køreprøve.

Indklagede, har bestridt, at klager er blevet lovet at kunne tage kørekort indenfor en given periode. Indklagede har endvidere oplyst, at det ikke er korrekt, at klager påbegyndte sit uddannelsesforløb den 30. april 2009. Klager påbegyndte sin uddannelsesforløb i 2006 og har deltaget i 3 køreprøver den 1. maj 2007, den 20. juni 2007 og den 21. januar 2008. Klager har efter uoverensstemmelser med indklagede fået udleveret lektionsplan og ansøgning, og klager mangler fortsat at betale indklagedes resttilgodehavende. Endeligt har indklagede oplyst, at der ikke har været nogen dialog med klager i flere år.

Under henvisning til, at klager først har reklameret over køreundervisningen flere år efter køreundervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til ophøret skyldtes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om hel eller delvis betaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 644/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af 6.500 kr. under henvisning til at hun var blevet lovet, at hun uden udgifter for hende kunne skifte til anden kørelærer, hvis hun ikke var tilfreds med den kørelærer, hun fik. Hun er utilfreds med sin kørelærer, idet denne talte meget under køretimen og lovede hende, at hun kunne køre den første køretime, selvom hun ikke havde været til de 2 første teorilektioner, men at han efter lektionen ikke ville underskrive i lektionsplanen for den afholdte køretime. Hun føler sig endvidere sexchikaneret af kørelæreren, idet han under kørslen spurgte ind til personlige og private ting, ville invitere hende på cafe latte og efter kørslen ville have et kram af hende. Endeligt har klager oplyst, at den ansvarlige for køreskolen har lovet at hun ville få sine penge igen, men intet er sket, og hun og hendes kæreste blev udsat for vold under et møde med køreskolen, hvor hun fastholdt hun ville have sine penge igen.

Indklagede har gjort gældende, at køreskolen ikke har tildelt klager en kørelærer til praktisk undervisning på vej, og at man ud fra lektionsplanen ikke kan se, at hun har været ude at køre med en kørelærer. Indklagede har ikke modsat sig, at klager ville skifte til anden køreskole og har tilbudt klager, at hun kunne få det indbetalte beløb tilbage efter fradrag af udgift til manøvrebane og teori på i alt 2.700 kr. Da indklagede fastholdt, at det fulde beløb ikke kunne tilbagebetales, overfaldt klagers kæreste kørelæreren.

På baggrund af klagers oplysninger må det lægges til grund, at klager fik tildelt en kørelærer, og at hun i strid med reglerne havde en lektion i kørsel på vej, selvom hun manglede to teoritimer. Det er endvidere ubestridt, at kørelæreren har haft en upassende opførsel overfor klageren. Det findes således godtgjort, at årsagen til, at klageren ønskede at skiftede til anden køreskole, skyldtes forhold på indklagedes side. Da nævnet finder, at den modtagne undervisning har været uden værdi for klager, tages klagers krav om tilbagebetaling af 6.500 kr. til følge.

XXX Trafikskole skal inden 30 dage fra dato betale 6.500 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at XXX Trafikskoles navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen

Sag nr. 645/2012

Klager har krævet tilbagebetaling af 6.000 kr. fordi hun ikke af indklagede er blevet vejledt om, at hun ikke kan erhverve kørekort i Danmark, når hun har bopæl i Norge. Klager har oplyst, at hun fra starten af gjorde indklagede bekendt med, at hun boede i Norge, men at det var lettere for hende at erhverve kørekort i Danmark. Indklagede er endvidere på baggrund af oplysningerne i hendes ansøgning og lægeerklæring blevet gjort bekendt med, at hun har bopæl i Norge.

Indklagede, har bestridt, at være blevet gjort bekendt med, at klager har bopæl i Norge og har gjort gældende, at klager har givet indklagede urigtige oplysninger. Indklagede har dog erkendt at havde tilbudt klager 3.000 kr. som kompensation, men dette tilbud har klager afvist.

Efter klagers oplysninger og på baggrund af de i sagen fremlagte dokumenter findes det godtgjort, at indklagede ved påbegyndelsen af køreundervisningen var bekendt med klages bopælsforhold og derfor burde have vejledt klager om, at hun som bosiddende i Norge ikke kunne tage kørekort i Danmark. Da klager ikke har opnået kørekort, finder nævnet, at undervisningen ikke har haft nogen værdi for klager, hvorfor klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 6.000 kr.

Køreskolen skal inden 30 dage fra dato betale 6.000 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at køreskolens navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt formand, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 8. maj 2012. På mødet blev behandlet:

Sag 638

Klager har på vegne af sin datter krævet tilbagebetaling af 1.300 kr. for undervisning, som datteren ikke har modtaget, ligesom han har krævet tilbagebetaling af gebyr til glatbane, teoriprøve og køreprøve på 2.790 kr. i alt 4.090 kr.

Indklagede har på baggrund af klagen foreslået sagen forligt således, at indklagede til klageren tilbagebetaler et beløb på 3.510 kr. til fuld og endelig afgørelse.

Klageren har accepteret indklagedes forligsforslag.

Såfremt beløbet ikke er indbetalt inden 30 dage fra dato betale 3.510 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

​Sag 637

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.990 kr. og har henvist til, at undervisningen blev afbrudt midt i forløbet, idet køreskolen ikke længere tilbød undervisning, og at det på trods af flere henvendelser ikke har været muligt at opnå kontakt med indklagede. Det har således ikke været muligt for klageren, at færdiggøre undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klageren på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger har været uden værdi for klageren, har klageren
krav på tilbagebetaling af 9.900 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 9.990 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 636

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af et beløb på 9.000 kr. betalt for en grundpakke og 7.300 kr. betalt for 18 ekstra køretimer og har henvist til manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at indklagede opførte sig dårligt og skældte ud under kørslen og ikke udviste den fornødne respekt for klageren.

Indklagede har bestridt, at aftaler ikke blev overholdt, eller at indklagede har udvist kritisabel adfærd og har henvist til, at kurset har fuldt lektionsplanen hele vejen igennem undervisningen. Klageren har underskrevet lektionsplanen og kvitteret for de ekstra repetitionslektioner. Indklagede har endvidere anført, at det hele tiden har stået klageren frit for at skifte til anden køreskole, og at klageren havde svært ved at tilegne sig køreundervisningen.

Da det ikke findes godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld eller på anden måde kritisabel, og da det på baggrund af sagens oplysninger må lægges til grund, at klageren uden indsigelse har kvitteret for lektionerne i lektionsplanen og repetitionstimerne, kan klagerens krav ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)​

​Sag 635

Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, ikke kan kræve betaling af klageren for tilmelding til manøvrebane og teorimateriale i alt 2.375 kr., da teoriundervisningen har været mangelfuld, og idet hun efterfølgende har meldt afbud til at deltage på manøvrebane, idet hun ville skifte køreskole.

Indklagede bestrider, at teoriundervisningen har været mangelfuld, men har accepteret at frafalde betaling for teoriundervisningen på 1.600 kr. Indklagede har fastholdt kravet om betaling af 1.400 kr. for manøvrebane og 500 kr. for undervisningsmateriale. Indklagede har til støtte herfor gjort gældende, at klageren ikke har meldt afbud til manøvrebane rettidigt, og at klageren har modtaget og anvendt undervisningsmaterialet.

Det fremgår af klagerens oplysninger, at hun har benyttet det udleverede undervisningsmateriale og har anerkendt at skulle betale herfor, hvorfor indklagede har krav på betaling af 500 kr. herfor. Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at klager rettidigt har meldte afbud til manøvrebane. På den anden side findes det ikke godtgjort, at klageren har modtaget den lovpligtige undervisning, der er påkrævet, for at tilmelde sig manøvrebane, og da indklagede endvidere ikke har godtgjort, at han har haft en udgift på 1.400 kr. til manøvrebane, har indklagede ikke krav på betaling af 1.400 kr. Klagerens krav om frifindelse for betaling kan således tages til følge for et beløb på 1.400 kr.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, (2 stemmer), kørelærer Judy Ansbjerg Gill, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 634

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til at hun har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggør undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen, og at klager derfor har krav på tilbagebetaling af 2 lektioner á 350 kr., udgift til glatbanekørsel på 2.495 kr. og gebyr for køreprøve på 700 kr.

Da det ikke kan udelukkes, at kørelærerskift har medført yderligere udgifter for klager tilkender nævnet tillige klager en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal derfor inden 30 dage fra dato betale 4.895 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)​

Sag 633

Klager har krævet tilbagebetaling af 9.195 kr. under henvisning til, det ikke har været muligt for ham at få kørekort på mellem 20 og 40 dage, at det var stort set umuligt at få timer hos kørelæreren, og at han ikke har lært de færdigheder, som der er kvitteret for i lektionsplanen. Som følge heraf har klager måttet starte på et helt nyt forløb.

Indklagede bestrider, at der har været mangler ved undervisningen og har gjort gældende, at man har undervist klager efter forskrifterne og har bestræbt sig på at tage hånd om de særlige behov og ønsker, som klager har haft i forbindelse med køreundervisningen

Parterne er under sagens behandling i nævnet fremkommet med flere skriftlige indlæg.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 632

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.330 kr. under henvisning til, at hun ikke har modtaget den ydelse, hun blev lovet, at indklagede har udvist kritisabel adfærd under undervisningsforløbet, og at undervisningen har været mangelfuld.

Indklagede har bestridt, at hans undervisning har været mangelfuld eller hans adfærd har været årsag til, at klager skiftede til anden køreskole.

Det findes efter det foreliggende ikke godtgjort, at klageres undervisning har været mangelfuld. Da parternes opfattelse af de faktiske forhold i øvrigt er indbyrdes modstridende, og da en afgørelse af parternes tvist forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:

Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 631

​​

Forligt

Sag 630

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til at han har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggør undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at gennemføre glatbanekursus ligesom det ikke har været muligt for klager at aflægges køreprøve som aftalt. Nævnet finder, at klager som følge heraf har krav på tilbagebetaling af 2.495 kr. for glatbane og gebyr for køreprøve 580 kr. Da det ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført yderligere udgifter for klageren, tilkender nævnet klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.075 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt
Byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 629

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 9.990 kr. og har henvist til, at han har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt for klager at færdiggøre undervisningsforløbet og opnå kørekort.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen for så vidt angår 2 kørelektioner. Da det endvidere må antages, at det som følge af pausereglerne har været nødvendigt for klager at gennemføre 4 yderligere kørelektioner og skifte kørelærer, findes klager at have krav på betaling af 6 x 350 kr. Da det ikke kan udelukkes, at kørerlærerskiftet har medført yderligere udgifter for klageren tilkender nævnet klageren en erstatning på 1.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 3.100 til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 628

Klager har krævet tilbagebetaling af 5.000 kr. under henvisning til, at hun intet har fået ud af undervisningen hos indklagede, og at hun blandt andet har kørt på en MC, der var gået i stykker.

Det fremgår af sagens oplysninger, at undervisningen hos indklagede blev afsluttet ultimo juni 2009, men at klageren først den 19. juni 2011 klagede over undervisningen til indklagede.

Indklagede har anført, at han vurderede at klager havde svært ved at håndtere en stor MC, hvorfor han anbefalede, at hun skulle fortsætte på en lille MC, men det ønskede klager ikke. Det er hans opfattelse, at klager manglede evnerne til at køre på motorcykel. Han bestrider, at den motorcykel som klager kørte på har været mangelfuld, og har tværtimod anført, at klagers manglende evner til at køre på stor MC medførte skader på den motorcykel, som klager anvendte i undervisningen.

Under henvisning til, at klager først har reklameret over køreundervisningen 2 år efter køreundervisningens ophør, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til at klageren måtte skifte til andre kørelærere skyldes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 627

Klager har krævet tilbagebetaling af 8.990 kr. og har henvist til, at hun har krav på tilbagebetaling som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side, og at det på trods af adskillige henvendelser fra klagers side ikke har været muligt at få kontakt med indklagede, der hverken svarer på telefon mail eller brev. Det har således ikke været muligt at indgå aftale om færdiggørelse af forløbet.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger har været uden værdi for klageren, findes klager at have krav på tilbagebetaling af 8.990 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 8.900 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 626
og
Sag 625

Klagerne har krævet tilbagebetaling af et samlet beløb på 13.200 kr. idet man har gjort gældende, at indklagede ikke har leveret den ydelse, som klagerne blev lovet, og som de havde betalt for. Klagerne har henvist til, at indklagede i marts 2011 via sin hjemmeside oplyste, at køreskolen havde lukket for tilgangen af nye elever, og at indklagede ville kontakte alle igangværende elever for at aftale resten af forløbet. Klagerne har imidlertid aldrig hørt fra indklagede, og det har ikke været muligt for klagerne at opnå kontakt med eller indgå aftale om det videre forløb med indklagede på trods af flere henvendelser. Det har således været nødvendigt at indgå aftale med anden kørelærer om at få gennemført forløbet, hvilket har medført ekstra udgifter. Klagerne har som følge heraf opgjort et krav for glatbane 2.300 kr. x 2 = 4.600 kr. og 2 x 45 min kørelektion = 700 kr. x 2 = 1400 kr. i alt 6.000 kr., da aftalen om aflæggelse af teoriprøve, der var aftalt til den 28. marts 2011 og glatbane tid til den 3. april 2011 ikke blev overholdt. Klagerne har endvidere krævet erstatning for ekstra køretimer som følge af, at indklagede ikke kunne kontaktes fra ultimo marts, hvor skolen lukkede for tilgangen af nye elever. Beløbet er opgjort til i 7.200.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side ikke har haft mulighed for at færdiggøre køreundervisningen, og at klagerne har betalt for de nævnte ydelser, med ikke har modtaget disse af indklagede. Det findes endvidere godtgjort at klagerne har haft ekstra udgifter til kørelektioner i forbindelse med kørelærerskift. På den baggrund finder nævnet at klagerne har krav på betaling af et samlet beløb på 13.200 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 13.200 kr. til klagerne.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.
I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg kørelærer Judy Ansbjerg Gill (2 stemmer) samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Sag 624

Klager har krævet tilbagebetaling af et restbeløb på 6.880 kr. under henvisning til, at klager og indklagede i forbindelse med ophør af køreundervisning indgik aftale om, at klager skulle havde tilbagebetalt 6.880 kr.

Klager har henvist til skriftlig aftale af 15. marts 2011, hvor parterne har underskrevet afregningen af restbeløbet og hvoraf fremgår, at indklagede ville indbetale beløbet på klagers konto den 27. marts 2011. Indklagede har imidlertid misligholdt aftalen, da indklagede aldrig har indbetalt beløbet til klagers konto.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet det godtgjort, at det mellem parterne er aftalt, at klager skal have tilbagebetalt et beløb på 6.880 kr., og at klager har krav på betaling af beløbet.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 6.880 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.


I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand)

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 30.05.2011. På mødet blev behandlet:

Sag 623

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af 8.990 kr. samt 700 kr. vedrørende gebyr for teoriprøve og 50 kr. for teoriprøveprogram. Klager har gjort gældende, at hun har krav på tilbagebetaling, da klager som følge af manglende overholdelse af aftaler fra indklagedes side ikke har haft mulighed for at gå til teoriprøve, ligesom det på trods af adskillige henvendelser ikke har været muligt at få kontakt med indklagede. Som følge heraf har det været nødvendigt for klager at skifte til anden kørelærer.

Indklagede, har ikke udtalt sig i sagen.

Efter de foreliggende oplysninger findes det godtgjort, at klager på grund af forhold på indklagedes side har været nødt til at skifte til anden kørelærer, forinden klager kunne gå op til teoriprøve. Da undervisningen hos indklagede efter de foreliggende oplysninger ikke har været helt uden værdi for klager, findes klager at have krav på godtgørelse for gebyr til teoriprøve og glatbanekørsel samt for ulempe i forbindelse med kørelærerskift, hvilket beløb samlet kan fastsættes til 4.000 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 4.000 kr. til klager.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 622

Det fremgår af sagens oplysninger, at klager ønskede at erhverve kørekort til stor motorcykel. Ifølge klager blev der den 23. marts 2009 indgået aftale med indklagede om, at hun skulle erhverve kørekort til stor motorcykel og startede uddannelsen samme dag. Klager fik mundtligt oplyst, at prisen for erhvervelse af kørekort til motorcykel udgjorde 10.500 kr. Klager betalte den 8. april 2009 5000 kr. til indklagede. Klager bestod teoriprøven den 6. maj 2009. Indklagede afviste herefter at anmelde klager til køreprøve på stor motorcykel, idet klager havde haft for mange lektioner på lille motorcykel til at kunne tage kørekort på stor motorcykel. Klager indgik herefter ny aftale med anden kørelærer, hvorefter hun 27. august 2009 bestod den praktiske køreprøve på stor motorcykel. Klager har ikke klaget over indklagede, før hun i december 2010 modtog en opkrævning fra indklagede med krav om betaling af det manglende beløb på 5.000 kr.

Klager, har gjort gældende, at hun ikke skal betale yderligere 5000 kr. til indklagede, idet hun ikke som aftalt opnåede kørekort til stor motorcykel. Klager har gjort gældende, at hun ønskede at erhverve kørekort til stor motorcykel, men alene modtog lektioner på lille motorcykel, hvilket medførte, at hun ikke, som aftalt, kunne gå op til køreprøve på stor motorcykel. Som følge heraf har hun måtte tage ekstra lektioner på stor motorcykel hos anden kørelærer for at kunne tage kørerkort til stor motorcykel.

Indklagede har gjort gældende, at klager skal betale for den undervisning, som klager har modtaget. Indklagede har bestridt, at han har garanteret, at klager kunne erhverve kørekort til stor motorcykel. Indklagede har gjort gældende, at der mellem klager og indklagede blev indgået aftale, om, at klager fremover skulle køre på lille motorcykel fra og med lektion 25 i praktisk kørsel, idet klager ikke havde den fornødne kontrol over den store motorcykel i flere trafiksituationer. Da klager således ikke havde gennemført undervisningen fuldt ud på stor motorcykel, kunne indklagede ikke indstille klager til køreprøve på stor motorcykel.

Det fremgår af sagen oplysninger, at indklagede først den 14. december 2010 fremsendte en opkrævning på restbeløbet på 5.000 kr. til klager. Når henses til, at der er forløbet mere end 1 ½ år fra det tidspunkt, hvor klager skiftede kørelærer og til indklagede fremsender en opkrævning på restbeløbet, finder nævnet, at indklagede ved sin adfærd har givet klager er berettiget tro på, at hun ikke skyldte indklagede noget yderligere beløb. Under disse omstændigheder finder nævnet, at indklagede herefter er afskåret fra at gøre yderligere krav gældende mod klager.

Henset til, at klager ikke tidligere har klaget over indklagede, og da klagers eventuelle erstatningskrav ikke er nærmere dokumenteret, kan klagers krav om erstatning ikke tages til følge.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 621

Klager har nedlagt påstand om, at indklagedes krav på betaling af 9.140 kr. nedsættes med 5.160 kr. under henvisning til, at indklagede selv skal afholde et beløb på i alt 6 x 580 kr. = 3.480 kr. vedrørende gebyr for teoriprøve samt et beløb på 1.680 kr. vedrørende 5 kørelektioner. Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede har oplyst overfor klager, at hun ikke selv skulle betale for ekstra teori og køretimer. Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede burde have oplyst klager om, at fremtidige lektioner var for klagers egen regning, når indklagedes forpligtelser i henhold til pakketilbuddet var opfyldt. Endeligt har klager gjort gældende, at indklagedes betalingsbetingelser er vildledende, at indklagede ikke har efterlevet god markedsføringsskik, og at indklagede selv har tilbudt vilkårene i de skriftlige betalingsbetingelser og derfor selv bør bære risikoen ved ikke selv at overholde dem.

Indklagede har gjort gældende, at han har krav på betaling af 9.410 kr. under henvisning til, at han har et tilgodehavende hos klager for ekstra kørelektioner og gebyr for teoriprøver, at klager ikke har bestridt opgørelsen af det krævede beløb, at undervisningsforløbet i køreuddannelsen har været afbrudt i mere end 4 måneder, hvorfor klager på ny skulle påbegynde uddannelsen, at klager under køreuddannelsen udtrykkeligt er blevet oplyst om startpakkens omfang, herunder at ekstra prøver medfører ekstra gebyrer og indklagedes reelle betalingsbetingelser, at lektionstimer på weekendkurser ikke kan tilskrives lektionsplanen, at en underskrift i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen kræver at denne medbringes, og at klager selv har ansvar for at medbringe kørelærerens eksemplar af lektionsplanen efter teoriprøve. Endeligt har indklagede bestridt, at der har været indgået aftale om, at indklagede skulle afholde de udgifter, der lå udover de ydelser, der var indeholdt i startpakken.

Sagen har været behandlet ved retten i X-by, idet indklagede anlagde sag mod klager med krav om betaling af 9.410 kr. Sagen er ved rettens beslutning af 5. november 2010 blev henvist til ankenævnet.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbydes modstridende, og da en afgørelse af parternes mellemværende forudsætter en nærmere bevisførelse ved de almindelige domstole, afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Torben Steenberg, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt formanden, byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 2.11.2010. På mødet blev behandlet:

Sag 620

Klageren har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af en pakkepris på 8.750 kr. under henvisning til, at han i oktober 2009 havde aftalt med indklagede, at han kunne gennemføre kørekort til MC, hvis han dukkede op til undervisningen, selvom der var pause over vinteren. Klager deltog i MC- undervisning i efteråret 2009 og bestod inden jul teoriprøven. Klageren har via telefon og e-mails rykket indklagede flere gange for et tidspunkt for aflæggelse af køreprøve uden at have modtaget nogen reaktion fra indklagede.

Indklagede har anført, at han i efteråret 2009 søgte om køreprøve, men på grund af politiets forberedelser op til Klima-topmødet opstod der en pukkel af køreelever, der ikke fik afviklet deres køreprøver. Indklagede har endvidere anført, at han løbende telefonisk orienterede de pågældende elever om situationen vedrørende teori og køretimer. Klager har endeligt oplyst, at klageren manglede at gennemføre teori til køreteknisk anlæg, køreteknisk kursus og de sidste to afsluttende lektioner og at de afsluttende lektioner kunne have været afviklet helt frem til vejret begrænsede kørslen ca. 10. december, og at teorien kunne afvikles på vilkårlig teoridag, hvilket tilbud klageren ikke har benyttet sig af.

Efter de foreliggende oplysninger findes det ikke godtgjort, at indklagede har orienteret klager om, at der var problemer med at aflægge køreprøven som følge af Klima-topmødet i december 2009, ligesom det ikke findes godtgjort, at indklagede har orienteret klager om muligheder for at tage teori på en vilkårlig teoridag.

På baggrund af sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at indklagede ikke har reageret på klagers telefoniske henvendelser og mails af 26. februar, 26. marts, 9. april 2010 og 21. april 2010, hvor klager anmoder om en tid til køreprøven, hvilket har medført, at fristen for at tage køreprøven blev overskredet. Dette har medført, at klager må starte forfra på et nyt undervisningsforløb. Da årsagen til, at klageren ikke har kunnet gennemføre undervisningsforløbet som aftalt skyldes indklagedes manglende reaktion på klagers talrige henvendelser, finder nævnet, at klager har krav på erstatning.

Da køreundervisningen efter det foreliggende ikke har haft nogen værdi for klager, finder nævnet, at klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 8.750 kr.

Indklagede skal inden 30 dage fra dato betale 8.750 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at køreskolens navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 19.04.2010. På mødet blev behandlet:

Sag 619

Klager har på vegne af sin søn krævet tilbagebetaling af 14.500 kr. samt erstatning for 1 køreprøve, 2 teoriprøver og overflødige køretimer under henvisning til, at hendes søn har været udsat for et elendigt og langstrakt forløb og at han har betalt for to overflødige teoriprøver, kørsel på køreteknisk anlæg samt en køreprøve 3. december 2009, som følge af at pausereglerne ikke var overholdt. Klager har anført, at det må være køreskolens pligt at sikre, at der ikke har været for lange pauser, før eleven tilmeldes teori og køreprøver.

Indklagede har heroverfor anført, at klager selv har valgt det allermindste og nødvendige lovkrav for at gennemføre kortet, trodset alle positive skub om at komme til teori, ikke har begyndt teoritræning, da han har gennemgået stoffet ved teoriundervisningen og at han ikke har sat sig ind i prøvekrav ved afvikling af prøver.


Da parternes opfattelse af de faktiske forhold er indbyrdes modstridende afvises sagen som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 618

Klager har krævet delvis tilbagebetaling af en betalt pakkepris på 7.995 kr. under henvisning til, at indklagede har aflyst undervisningen 2 gange og er udeblevet 2 gange, at indklagede ikke har været i stand til at fuldføre undervisningen på grund af stress, og at han har overdraget køreskolen til en anden.

Indklagede har gjort gældende, at han har tilbudt klager, at hun kunne køre med en anden kørelærer, da klager gav udtryk for sin utilfredshed med klager, hvilket klager har afvist, og at han har givet undervisning i overensstemmelse med lovgivningen på alle områder.

Klager har oplyst, at det ikke har været muligt at fortsætte undervisningen hos en af de øvrige kørelærere tilknyttet køreskolen. Dette er ikke blevet bestridt af indklagede, ligesom det ikke er blevet bestridt, at køreskolens aktiviteter er ophørt.

Det findes således godtgjort, at afbrydelsen af undervisningen skyldes forhold på indklagedes side.

Klager har angivet, at undervisningen har haft en værdi for hende på 2.000 kr. Herefter har klager krav på tilbagebetaling af 5.995,00 kr. samt en godtgørelse for tvungen kørelæreskifte på 1.000 kr. eller i alt 6.995 kr.

Indklager skal inden 30 dage fra dato betale 6.995,00 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt (2 stemmer)samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 617

Klager har krævet hel eller delvis tilbagebetaling af kr. 6.790 kr. betalt for tilbudspakke, 700 kr. for gebyr til teoriprøve, 200 kr. for CD, samt 300 kr. for lægeerklæring og 425 kr. for førstehjælpsbevis, som klager ikke har modtaget. Klager har gjort gældende, at undervisningen har været mangelfuld, idet indklagede ikke har fulgt lektionsplanen og har snydt med dateringen i lektionsplanen, at køretimerne blev forkortet, at indklagede tit kom for sent til undervisningen og krævede betaling for køretimer, selvom klager havde meldt afbud. Endeligt har det ikke været muligt for klager at komme i kontakt med indklagede, der har lukket virksomheden.

Indklagede har ikke udtalt sig i sagen.

Da indklagede ikke har udtalt sig i sagen lægges klagerens sagsfremstilling til grund,

Da indklagedes undervisning har været mangelfuld, er det ankenævnet opfattelse, at klageren har krav på tilbagebetaling af 6790 kr. for pakketilbud, 700 kr. for gebyr til teoriprøve, 300 kr. for lægeerklæring og 425 kr. for førstehjælpsbevis eller i alt 8215 kr., idet undervisningen ikke har haft nogen værdi for klager.

Herefter skal indklagede inden 30 dage fra dato betale 8.215 kr. til klageren.

Såfremt indklagede ikke betaler beløbet indenfor den fastsatte frist, må indklagede påregne, at indklagedes navn vil blive offentliggjort jf. § 23 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 26 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 616

Klager har på vegne af sin datter krævet delvis tilbagebetaling af pakkepris på 8.900 kr., idet xxx har opsagt aftalen med indklagede, som følge af, at klager på grund af tonen og kemien i undervisningen følte sig usikker og ikke forstået, navnlig da hun var på køreteknisk anlæg i 3 timer, hvor hun ikke fik den fornødne rådgivning.

Indklagede har anført, at klager har købt og betalt for en tilbudspakke. Det er klager selv, der har ønsket at stoppet undervisningen og klager har bestridt, at hans undervisning har været mangelfuld.

Da det ikke findes godtgjort, at undervisningen har været mangelfuld, og da det ikke findes godtgjort, at årsagen til, at klager opsagde aftalen, skyldes forhold på indklagedes side, kan klagerens krav om delvis tilbagebetaling ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget: Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 02.11.2009. På mødet blev behandlet:

Sag 615

Klager har krævet at få krediteret et beløb på 4000 kr. som indklagede har opkrævet for teorikursus til kategori C på 1.000 kr. og 6 køretimer á 500 kr. Klager har gjort gældende, at undervisningen har været uden værdi for klager, idet klager som følge af indklagedes sygdom ikke har kunnet afsluttede undervisningen med teoriprøve og køreprøve. På trods af aftale herom vendte indklagede ikke tilbage til klager efter sin sygdom. Klager har således ufrivilligt været udsat for en pause, der er mere end tre måneder lang.

Indklagede har gjort gældende, at klager fik tilbudt at fortsætte sin køreuddannelse hos indklagedes kollega, hvilket klager afslog, idet han ønskede at fortsætte hos indklagede. Under sygemeldingsperioden blev indklagede kontaktet af klager, der oplyste, at han var blevet fyret og derfor ikke længere havde råd til kørekortet. Indklagede sendte som følge heraf en faktura af 2. november 2008 til klager, hvorefter indklagede på trods af flere rykkerskrivelser ikke hørte mere fra klager.

Indklagede har i september 2009 anlagte sag mod klager ved retten i Århus med påstand om betaling af 4000 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes sygeperiode var fra den 7. september til den 13. november 2008. Det fremgår endvidere, at indklagede på klagers foranledning ved faktura af 2. november 2008 lavede en opgørelser over parternes økonomiske mellemværende. Da der ikke var forløbet mere end tre måneder fra pausens indtræden til parterne afsluttede undervisningen, og da klager ikke har godtgjort, at det skyldtes forhold på indklagedes side, at pausen i undervisningen desuagtet oversteg 3 måneder, har indklagede krav på betaling af 4.000 kr. Klagers krav om kreditering af beløbet på 4.000 kr. tages således ikke til følge.

I sagens behandling har deltaget: fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 614

Klager har oprindeligt krævet tilbagebetaling af 9.145 kr. samt evt. erstatning i forhold til eventuel merudgift til fornyet lægeerklæring mv. med den begrundelse, at klager er blevet opkrævet et gebyr for køreteknisk kursus, selv om eleven ikke var klar, og at undervisningen har været mangelfuld i forhold til teori og praksis jævnfør lektionsplanen.

Ifølge sagens oplysninger har indklagede i september 2009 refunderet klager et beløb på 4.105 kr. Klager har fastholdt kravet om tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.

Indklagede har bestridt, at klager har fået en regning for køreteknisk anlæg, og at klager har været på køreteknisk anlæg i forbindelse med erhvervelse af kørekort hos indklagede. Indklagede har oplyst, at der kun er opkrævet betaling for undervisning i manøvrebanekursus 1.500 kr. teoriundervisning 1.500 kr. og 6 kørelektioner á 2040 kr. Der er ikke opkrævet betaling for 2 kørelektioner, hvor klager udeblev. Endeligt har indklagede gjort gældende, at det ikke er nødvendigt, at klager starter helt forfra med deraf følgende unødige omkostninger, og at klageren ved dette skridt tilsidesætter sin tabsbegrænsningspligt. Indklagede har på nævnets forespørgsel oplyst, at lektionsplanen er bortkommet.

Klager har fremsendt kopi af lektionsplan. Det fremgår heraf, at lektionsplanen er mangelfuld og ikke opfylder reglerne i bekendtgørelse om kørekort. Under disse omstændighederne og idet lektionsplanen i øvrigt er bortkommet, er det Ankenævnets opfattelse, at undervisningen har været uden værdi for klager, hvorfor klager har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb på 9.145 kr. med fradrag af det allerede betalte beløb på 4105 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage fra dato.

Betaler indklagede ikke beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne offentliggørelse jævnfør § 20 i vedtægterne.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget fuldmægtig cand jur. Helle Brasch, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 613

Klager har krævet tilbagebetaling af et beløb svarende til 14 timer á 300 kr. og udgifter til køreprøve, oversætter og leje af bil til køreprøven den 2. marts 2009 med den begrundelse,

at undervisningen fra kørelærerens side har været mangelfuld,
at kørelæreren i undervisningstiden førte utallige telefonsamtaler eller sendte sms´ere
at kørelæreren ikke svarede på telefonopkald, sms`ere eller e-mails med henblik på at planlægge køretimer,
at den anvendte bil var gammel, dårlig vedligeholdt og svær at styre,
at bilen lugtede af røg,
at kørelæreren ofte kom for sent og aflyste en køretime dagen før køreprøven på grund af tømmermænd.
at eleverne ikke blev informeret om, at det var en anden køreskole, der stod for teoriundervisningen,
at der som følge heraf var forvirring om, hvilken skole der var ansvarlig for papirgangen og at timingen mellem undervisning og test var unødig lang.

Indklagede har gjort gældende, at der er klaget over en specifik kørelærer, hvilket må være en sag mellem klager og den pågældende kørelærer.

Herudover har indklagede gjort gældende, at klager var blevet gjort bekendt med, at teoriundervisningen foregik på en anden adresse end Citytrafikskolens lokaler, at klager måske har misforstået, hvilke dokumenter, der skulle medbringes til lektioner og bestrider at proceduren vedrørende prøveberammelser var unødvendig lang.

Ankenævnet skal bemærke, at det af sagens oplysninger fremgår, at NN var ansat som kørelærer hos indklagede. Indklagede vil derfor som udgangspunkt hæfte for de fejl, som den ansatte kørelærer begår under arbejde udført for indklagede.

Indklagede har ikke bestridt, at kørelærer NN har talt i mobiltelefon og sms´et under undervisningen.

Det er ankenævnet opfattelse, at mobiltelefonen bør være slukket og ikke benyttes af kørelæreren i undervisningstiden, idet det må antages at forringe elevens indlæring.

På den baggrund finder ankenævnet, at indklagede skal betale erstatning til klageren med 1.000 kr. inden 30 dage.

Betaler indklagede ikke beløbet inden den fastsatte frist, må indklagede påregne offentliggørelse jævnfør § 20 i vedtægterne.

Da parternes opfattelse af de faktiske forhold i øvrigt er indbyrdes modstridende afvises sagen efter vedtægternes § 10 som uegnet til nævnsbehandling.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget fuldmægtig cand.jur. Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 612

Klageren har gjort gældende, at der ikke skal betales for ekstra timer samt for renter og gebyrer under henvisning til, at indklagede har lovet ikke ville opkræve betaling for et par ekstratimer udover timeantallet i ”kørekortspakken”.

Der er enighed om, at klager har fået 4 ekstra lektioner, og at klager har opkrævet betaling for 3 lektioner på i alt 1.020,00 kr., hvortil kommer rykkergebyr på 3 x 100 kr. og en rente på 2 %.

Indklagede har oplyst, at han overfor klager har sagt, at hvis en elev dagen inden køreprøven ikke kørte ”køreprøveniveau” ville han ikke fremsende en regning på en enkelt ekstra køretime, men da der er kørt 4 ekstra lektioner, har han opkrævet betaling for 3 lektioner og har givet 1 lektion rabat.

Af rentelovens fremgår følgende :

§ 3
Stk. 1. Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen.

Stk. 2. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling.

§ 5 Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

§ 9b
Stk. 1. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr).

Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Der foreligger ikke nogen skriftlig aftale mellem parterne og indklagede har bestridt, at han skulle have givet afkald på betaling for ekstra lektioner, der lå udover ”kørekortspakken” Da klagers påstand om, at indklagede skulle have givet afkald på betaling for ekstralektioner ikke findes bestyrket ved det i sagen forelagte materiale og da (det således) har formodningen imod sig, at klager ikke skulle betales for ekstratimer, tages klagers krav om frifindelse for betaling af ekstratimer på i alt 1.020 kr. ikke til følge.

Under henvisning til rentelovens bestemmelser har indklagede tillige krav på 3 x 100 kr. i rykkergebyr.

Da der ikke foreligger oplysninger om eventuel forfaldsdato, har indklagede endeligt krav på renter af 1.020 kr. fra 22. oktober 2008 med en rente svarende til den i § 5 anførte referencerente (procesrente).

I sagens behandling har deltaget Fuldmægtig cand.jur Helle Brasch (2 stemmer), kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen (formand).

Sag 611

Klager har krævet tilbagebetaling af 5.750 kr. for 16 lovpligtige lektioner og 3.330 kr. for 9 ekstra lektioner á 370 kr., betaling af én ekstra kørelektion á 360 kr. og resterende gebyr til køreprøve med den begrundelse, at kvaliteten af undervisningen hos kørelæreren har været uacceptabel og ikke tilfredsstillende, at der ikke er ikke givet den fornødne vejledning under kørslen, at de lovpligtige kørelektioner ikke fulgte lektionsplanen, at kørelæreren opførte sig dårligt og skældte ud og bl.a. udøvede vold mod klager under kørslen, og at klager er blevet nægtet at skifte kørelærer.

Ankenævn for køreundervisning holdt møde den 06.04.2009. På mødet blev behandlet:

Sag 610

Klageren har krævet at få tilbagebetalt et beløb på 2.880 kr. svarende til 8 lektioner, tilbagebetalt, idet den ekstra undervisning ikke har haft nogen værdi for ham. Klageren har nærmere anført, at han under ekstralektionerne ikke fik noget at vide om, hvor han stod henne med hensyn til den praktiske køreprøve, og at han selv følte sig klar til den praktiske køreprøve.

Indklagede har nægtet at tilbagebetale det krævede beløb og har henvist til, at det var nødvendigt med yderligere lektioner, idet klager ikke var klar til at aflægge den praktiske køreprøve.

Der er mellem parterne strid om, hvor mange praktiske lektioner, der har været nødvendige for, at klageren kunne bestå den praktiske køreprøve.

Det følger direkte af lektionsplanen, at det er elevens individuelle formåen, der er afgørende for om eleven skal have ekstralektioner udover de anførte 52 obligatoriske lektioner inden aflæggelsen af den praktiske prøve. Det er derfor nævnets opfattelse, at det alene påhviler indklagede at vurdere om og hvornår, klager har modtaget det antal lektioner, der er nødvendige for at klager vil kunne bestå den praktiske køreprøve.

Da det efter de foreliggende oplysninger ikke findes godtgjort, at klager havde opnået tilstrækkelige færdigheder til at bestå den praktiske køreprøve, og da klagere ensidigt afbrød undervisningen, finder nævnet ikke, at klager har krav på tilbagebetaling af 2.880 kr. Klagers krav om tilbagebetaling tages derfor ikke til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 609

Klager har gjort gældende, at indklagedes krav på betaling af 6.300 kr. skal annulleres, subsidiært at hun skal have et væsentligt prisnedslag med den begrundelse, at hun ikke som aftalt opnåede kørekort til stor motorcykel, og at undervisningen har været mangelfuld og præget af kørelærerens dårlige opførsel. Klager har endvidere gjort gældende, at hun har lidt et tab ved ikke at have fået udleveret sin lektionsplan ved skift af kørelærer, idet teoriundervisningen fra tidligere ikke har kunnet genbruges i undervisningen ved den nye køreskole.

Indklagede har bestridt at det var aftalt, at klager skulle erhverve kørekort til stor motorcykel. Indklagede har endvidere bestridt, at undervisningen har været mangelfuld. Indklagede har dog bekræftet, at han har tilbageholdt lektionsplanen, idet klager ikke har betalt et beløb på 6.300 kr. svarende til den undervisning, der er modtaget af klager.

Ifølge sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at klager har ansøgt om kørekort til stor motorcykel. Efter det foreliggende findes det dog ikke godtgjort, at der er indgået en aftale mellem parterne om, at klager kunne erhverve et kørekort til stor motorcykel. Nævnet har herved lagt vægt på, at klager ikke straks afstod fra undervisningen hos indklagede, da klager ifølge indklagede på første mødedag fik besked på, at hun ville få det bedste kørekort ved at lære at køre på en lille motorcykel, som hun bedre kunne håndtere, ligesom klager ifølge hendes egen oplysninger accepterede, at hun i undervisningen kørte på en lille motorcykel. Det kan endvidere ikke anses for godtgjort, at årsagen til, at klager afbrød undervisningen, skyldtes forhold på indklagedes side, hvorfor nævnet efter det foreliggende ikke finder grundlag for at tilsidesætte indklagedes krav om betaling af 6.300 kr. for den undervisning, som klager har modtaget.

Det fremgår imidlertid af sagen, at indklagede har nægtet at udlevere lektionsplanen til klager ved skift af kørelærer. Ifølge kørekortbekendtgørelsen skal kørelæreren, såfremt køreeleven skifter køreskole, udlevere kørelærerens eksemplar af lektionsplanen til den nye køreskole til brug for køreelevens fortsatte undervisning.

Da nævnet efter det foreliggende ikke kan udelukke, at indklagedes tilbageholdelse af lektionsplanen har medført forøgede udgifter for klager ved skift af køreskole, finder nævnet, at klager har krav på en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til 1.000,00 kr.

I henhold til vedtægternes § 23 tilbagebetales klagegebyret.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Sag 608

Klageren har krævet tilbagebetaling af 11.250 kr. med den begrundelse, at undervisningen har været mangelfuld, at undervisningen har været tilrettelagt med for lange intervaller, og at teoriundervisningen har været gennemført alene via DVD.

Indklagede har bestridt, at der har været mangler ved undervisningen, og at teoriundervisningen udelukkende har fundet sted via DVD og har gjort gældende, at det var sygdom på klagers side, der medførte, at undervisningsforløbet trak ud.

På baggrund af oplysningerne i lektionsplanen lægges det til grund, at klager har modtaget den undervisning, der fremgår af lektionsplanen, idet klager har underskrevet lektionsplanen. Det kan endvidere lægges til grund, at klager på baggrund af oplysningerne i lektionsplanen har deltaget i og bestået teoriprøven. Endeligt kan det ikke anes for godtgjort, at undervisningen har været tilrettelagt med for lange intervaller eller at undervisningen har været mangelfuld.

Nævnet har dog bemærket, at den kronologiske rækkefølge af undervisningen ikke lever op til reglerne, ligesom klager ikke har underskrevet samtlige repetitionstimer. Nævnet finder dog ikke at disse forhold kan tillægges betydning, da lektionsplanen er blevet godkendt i forbindelse med køreprøven.

Ifølge Justitsministeriets udtalelse af 21. april 2006 fremgår det, at det ikke vil være foreneligt med bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen, at kørelæreren udelukkende giver teoriundervisning ved at forevise videobånd. Undervisningen skal gives af en godkendt kørelærer, som i teoriundervisningen kan anvende hjælpemidler, eksempelvis videobånd.

På baggrund af sagens oplysninger kan det ikke anses for godtgjort, at indklagede ikke har været til stede under teoriundervisningen, ligesom det ikke kan anses for godtgjort, at der alene blev anvendt DVD i teoriundervisningen.

Som følge af det anførte kan klagerens krav om tilbagebetaling af 11.250 kr. derfor ikke tages til følge.

I sagens behandling har deltaget:
Fuldmægtig, cand.jur. Helle Brasch, rådsmedlem Rut Jørgensen, kørelærer René Arnt, kørelærer Judy Ansbjerg Gill samt byretsdommer Kirsten Mathiesen.

Adresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde​  |  Telefon: 63 33 10 59  |  E-mail: ankesag@dku.dk